Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.262.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 października 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1843
z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie mianowania jednego członka i trzech zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Finlandii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Finlandii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 1 , (UE) 2015/190 2  i (UE) 2015/994 3  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.

(2) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z upływem kadencji Ilpa HAALISTA.

(3) Trzy stanowiska zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniły się w związku z upływem kadencji Veikka KUMPUMÄKIEGO, Hannele LUUKKAINEN i Antera SAKSALI,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na stanowiska w Komitecie Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostają niniejszym mianowane następujące osoby:

a) na stanowisko członka:
- Ilpo HELTIMOINEN, Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen;
b) na stanowiska zastępcy członka:
- Terhi KOULUMIES, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen,
- Jari ANDERSSON, Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsen,
- Mikko AALTONEN, Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 9 października 2017 r.
W imieniu Rady
S. KIISLER
Przewodniczący
1 Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).
2 Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).
3 Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.