Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.246.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1753
z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Włoch,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 1 , 2015/190 2  i 2015/994 3  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. W dniach 21 kwietnia 2016 r. i 17 października 2016 r. decyzjami Rady (UE) 2016/643 4  i (UE) 2016/1860 5  Mauro D'ATTIS został ponownie mianowany członkiem.

(2) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu, na podstawie którego zaproponowano kandydaturę Maura D'ATTISA (Consigliere del Comune di Brindisi (BR)).

(3) Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu, na podstawie którego zaproponowano kandydaturę Benedetty BRIGHENTI (Vice Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone (MO)),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na stanowiska w Komitecie Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostają niniejszym mianowane następujące osoby:

a) na stanowisko członka:
- Mauro D'ATTIS, Assessore del Comune di Roccafiorita (ME) (zmiana mandatu);

oraz

b) na stanowisko zastępcy członka:
- Benedetta BRIGHENTI, Consigliere comunale del Comune di Castelnuovo Rangone (MO) (zmiana mandatu).
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 września 2017 r.
W imieniu Rady
A. ANVELT
Przewodniczący
1 Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).
2 Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).
3 Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).
4 Decyzja Rady (UE) 2016/643 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską (Dz.U. L 108 z 23.4.2016, s. 35).
5 Decyzja Rady (UE) 2016/1860 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie mianowania dwóch członków i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską (Dz.U. L 284 z 20.10.2016, s. 31).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.