Mianowanie i zastąpienie członków rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.268.1

Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2010 r.

DECYZJA RADY

z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie mianowania i zastąpienia członków rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

(2010/C 268/01)

(Dz.U.UE C z dnia 2 października 2010 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, a w szczególności jego art. 4(1),

uwzględniając kandydaturę przedstawioną przez rząd Malty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji z dnia 14 września 2009 r.(2) Rada mianowała członków rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres od dnia 18 września 2009 r. do dnia 17 września 2012 r.

(2) W następstwie rezygnacji Paula ATTARDA zwolniło się stanowisko członka rady zarządzającej centrum w kategorii przedstawicieli rządów.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 

Członkiem rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 17 września 2012 r., zostaje niniejszym mianowana następująca osoba:

PRZEDSTAWICIEL RZĄDU:

MALTA: James Joachim CALLEJA

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r.

W imieniu Rady
K. PEETERS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.

(2) Dz.U. C 226 z 19.9.2009, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.