Dz.U.UE.L.2019.32.7

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE, Euratom) 2019/164
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie mianowania dwóch sędziów i rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 253 i 255,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 6 października 2018 r. upłynęły kadencje czternastu sędziów i pięciu rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości. Należy dokonać mianowań na stanowiska, które nie zostały jeszcze obsadzone.

(2) Na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości zaproponowano kandydaturę Christophera VAJDY. Na stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości zaproponowano kandydaturę Priita PIKAMÄEGO.

(3) Kadencja sędziego zaproponowanego przez rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Christophera VAJDY, upłynie dnia 6 października 2024 r. lub wygaśnie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej. Kadencja rzecznika generalnego upłynie dnia 6 października 2024 r.

(4) Ponadto na mocy art. 5 i 7 Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w wyniku rezygnacji Allana ROSASA, która staje się skuteczna dnia 7 października 2019 r., należy mianować sędziego Trybunału Sprawiedliwości na okres pozostający do końca kadencji Allana ROSASA, czyli do dnia 6 października 2021 r.

(5) Zaproponowano, aby zwolnione stanowisko objął Niilo JÄÄSKINEN.

(6) Komitet ustanowiony na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zaopiniował wymienionych kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Christopher VAJDA zostaje mianowany sędzią Trybunału Sprawiedliwości na okres od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji do dnia 6 października 2024 r., lub do dnia wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej - w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej.
2.  Priit PIKAMÄE zostaje mianowany rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości na okres od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji do dnia 6 października 2024 r.
3.  Niilo JÄÄSKINEN zostaje niniejszym mianowany sędzią Trybunału Sprawiedliwości na okres od dnia 7 października 2019 r. do dnia 6 października 2021 r.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2019 r.
L. ODOBESCU
Przewodnicząca