Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.154.42

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/960
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Czeską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Republiki Czeskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 1 , (UE) 2015/190 2  i (UE) 2015/994 3  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.

(2) Dwa stanowiska członka Komitetu Regionów zwolniły się w związku z upływem kadencji Adriany KRNÁČOVEJ i Petra OSVALDA.

(3) Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z upływem kadencji Tomáša HUDEČKA.

(4) Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z mianowaniem Jana MAREŠA członkiem Komitetu Regionów.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na stanowiska w Komitecie Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostają niniejszym mianowane następujące osoby:

a) na stanowiska członka:
- Zdeněk HŘIB, Člen zastupitelstva hl. m. Prahy,
- Jan MAREŠ, Člen zastupitelstva statutárního města Chomutov;

oraz

b) na stanowiska zastępcy członka:
- Martin DLOUHÝ, Člen zastupitelstva hl. m. Prahy,
- Jaroslav ZÁMEČNÍK, Člen zastupitelstva statutárního města Liberec.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 czerwca 2019 r.
W imieniu Rady
A. BIRCHALL
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).
2 Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).
3 Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.