Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.250.59

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1765
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Niderlandów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Niderlandów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 1 , (UE) 2015/190 2  i (UE) 2015/994 3  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. W dniu 13 lipca 2015 r. decyzją Rady (UE) 2015/1140 4  stanowisko członka w miejsce H.J.J. (Henrika) LENFERINKA zajął N.A. (André) VAN DE NADORT. W dniu 18 września 2015 r. decyzją Rady (UE) 2015/1573 5  stanowisko członka w miejsce W.H. (Hestery) MAIJI zajął MA. (Michiel) SCHEFFER, a stanowisko zastępcy członka w miejsce E.M. (Elviry) SWEET zajął D.J.E. (Erik) LIEVERS.

(2) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z upływem kadencji MA. (Michiela) SCHEFFERA.

(3) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu, na podstawie którego zaproponowano kandydaturę NA. (André) VAN DE NADORTA (Mayor of the municipality of Ten Boer).

(4) Dwa stanowiska zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniły się w związku z upływem kadencji D. J. E. (Erika) LIEVERSA i CL. (Cornelisa) VISSERA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na stanowiska w Komitecie Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostają niniejszym mianowane następujące osoby:

a) na stanowiska członka:
- J.M.E. (Annemieke) TRAAG, Gedeputeerde van de province Overijssel,
- NA. (André) VAN DE NADORT, Burgemeester van de gemeente Weststellingwerf (zmiana mandatu);
b) na stanowiska zastępcy członka:
- M. (Michiel) SCHEFFER, Gedeputeerde van de provincie Gelderland,
- E. (Ellen) NAUTA-VAN MOORSEL, Burgemeester van de gemeente Hof van Twente.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący
1 Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).
2 Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).
3 Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).
4 Decyzja Rady (UE) 2015/1140 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków i dwóch zastępców członków z Niderlandów (Dz.U. L 185 z 14.7.2015, s. 17).
5 Decyzja Rady (UE) 2015/1573 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i pięciu zastępców członków z Niderlandów (Dz.U. L 245 z 22.9.2015, s. 10).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.