Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.190.12

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 lipca 2017 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2017/1356
z dnia 18 lipca 2017 r.
w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2017/321 (ATALANTA/2/2017)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii 1 , w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 1 wspólnego działania 2008/851/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania stosownych decyzji w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (zwanego dalej "dowódcą sił UE").

(2) W dniu 21 lutego 2017 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2017/321 2  w sprawie mianowania wiceadmirała Rafaela FERNÁNDEZA-PINTADO MUÑOZA-ROJASA dowódcą sił UE.

(3) Dowódca operacji UE zalecił mianowanie z dniem 27 lipca 2017 r. wiceadmirała Fabia GREGORIEGO nowym dowódcą sił UE na miejsce wiceadmirała Rafaela FERNÁNDEZA-PINTADO MUÑOZA-ROJASA.

(4) W dniu 27 czerwca 2017 r. Komitet Wojskowy UE poparł to zalecenie.

(5) Należy w związku z tym uchylić decyzję (WPZiB) 2017/321.

(6) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wiceadmirał Fabio GREGORI zostaje mianowany dowódcą sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) z dniem 27 lipca 2017 r.

Artykuł  2

Decyzja (WPZiB) 2017/321 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2017 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2017 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
W. STEVENS
Przewodniczący
1 Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/321 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2016/940 (ATALANTA/1/2017) (Dz.U. L 47 z 24.2.2017, s. 11).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.