Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.44.12

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2019/264
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2017/464 (BiH/27/2019)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie 1 , w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 1 wspólnego działania 2004/570/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do podejmowania stosownych decyzji w sprawie mianowania dowódcy operacji UE.

(2) W dniu 7 marca 2017 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa przyjął decyzję (WPZiB) 2017/464 2  w sprawie mianowania zastępcy Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie, generała Sir Jamesa EVERARDA, dowódcą operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.

(3) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej powiadomiło Radę Europejską, zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, o swoim zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej.

(4) W dniu 8 października 2018 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa co do zasady zgodził się, że wiceszef sztabu Naczelnego Dowództwa Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) powinien zostać mianowany dowódcą operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie od dnia 29 marca 2019 r., z zastrzeżeniem potwierdzenia jego dostępności przez NATO.

(5) W dniu 7 grudnia 2018 r. Rada Północnoatlantycka potwierdziła dostępność wiceszefa sztabu SHAPE do celów przyjęcia funkcji dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie od dnia 29 marca 2019 r. zgodnie z uzgodnieniami "Berlin plus".

(6) Generał broni Olivier RITTIMANN, wiceszef sztabu SHAPE, powinien więc zostać mianowany dowódcą operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie od dnia 29 marca 2019 r. od godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

(7) Należy w związku z tym uchylić decyzję (WPZiB) 2017/464.

(8) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne.

(9) W dniach 12-13 grudnia 2002 r. na posiedzeniu w Kopenhadze Rada Europejska przyjęła deklarację stwierdzającą, że uzgodnienia "Berlin plus" i ich wykonanie będą miały zastosowanie wyłącznie do tych państw członkowskich Unii, które są również członkami NATO lub stronami Partnerstwa dla Pokoju i które w związku z tym zawarły z NATO dwustronne umowy dotyczące bezpieczeństwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Generał broni Olivier RITTIMANN, wiceszef sztabu Naczelnego Dowództwa Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie, zostaje niniejszym mianowany dowódcą operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie na miejsce Sir Jamesa EVERARDA, od dnia 29 marca 2019 r. od godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Artykuł  2

Niniejszym uchyla się decyzję (WPZiB) 2017/464.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 marca 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lutego 2019 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
S. FROM-EMMESBERGER
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 252 z 28.7.2004, s. 10.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/464 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz uchylająca decyzję BiH/21/2014 (BiH/24/2017) (Dz.U. L 72 z 17.3.2017, s. 70).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.