Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.68.12

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 marca 2018 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2018/355
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie i uchylenia decyzji (WPZiB) 2017/682 (BiH/26/2018)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 1 wspólnego działania 2004/570/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania odpowiednich decyzji w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (zwanego dalej "dowódcą sił UE").

(2) W dniu 29 marca 2017 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2017/682 2  w sprawie mianowania generała brygady Antona WALDNERA dowódcą sił UE.

(3) Dowódca operacji UE postanowił o zaleceniu mianowania generała dywizji Martina DORFERA nowym dowódcą sił UE; będzie on następcą generała dywizji Antona WALDNERA od dnia 28 marca 2018 r.

(4) W dniu 30 stycznia 2018 r. Komitet Wojskowy UE wyraził zgodę na to zalecenie.

(5) Należy w związku z tym uchylić decyzję (WPZiB) 2017/682.

(6) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne.

(7) W dniach 12 i 13 grudnia 2002 r. Rada Europejska na posiedzeniu w Kopenhadze przyjęła deklarację stwierdzającą, że uzgodnienia "Berlin plus" i ich wykonanie będą miały zastosowanie tylko do tych państw członkowskich Unii, które są również członkami NATO albo stronami "Partnerstwa dla Pokoju" i które wskutek tego zawarły z NATO dwustronne umowy dotyczące bezpieczeństwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Generał dywizji Martin DORFER zostaje niniejszym mianowany dowódcą sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie od dnia 28 marca 2018 r.

Artykuł  2

Niniejszym uchyla się decyzję (WPZiB) 2017/682.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 marca 2018 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lutego 2018 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
W. STEVENS
Przewodniczący
1 Dz.U. L 252 z 28.7.2004, s. 10.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/682 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie i uchylenia decyzji (WPZiB) 2016/332 (BiH/25/2017) (Dz.U. L 98 z 11.4.2017, s. 20).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.