Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.245.8

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2015 r.

DECYZJA RADY (UE) 2015/1571
z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków z Hiszpanii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Hiszpanii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 26 stycznia, 5 lutego i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 1 , (UE) 2015/190 2 oraz (UE) 2015/994 3 w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.

(2) W związku z wygaśnięciem mandatu Alberta GARREGO LÓPEZA i Pedra SANZA ALONSA, zwolniły się dwa stanowiska członka Komitetu Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na stanowiska członków na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r.:

- D. Pedro Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
- D. José Ignacio CENICEROS GONZÁLEZ, Presidente de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2015 r.

W imieniu Rady

C. DIESCHBOURG

Przewodniczący

1 Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42.
2 Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25.
3 Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.