Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.302.109

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

DECYZJA RADY (UE) 2015/2090
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 26 stycznia, 5 lutego i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 1 , (UE) 2015/190 2 oraz (UE) 2015/994 3 w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.

(2) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Jacqueline KRAEGE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Następująca osoba zostaje mianowana do Komitetu Regionów na stanowisko członka na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r.:

- Frau Heike RAAB, Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący

1 Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42.
2 Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25.
3 Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.