Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.342.45

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 grudnia 2012 r.

DECYZJA RADY
z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niderlandów

(2012/779/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 14 grudnia 2012 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Królestwa Niderlandów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE(1) i 2010/29/UE(2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Cora (C.H.J.) LAMERSA.

(3) Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Franka de VRIESA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

a) na stanowisko członka:
- Cor (C.H.J.) LAMERS, Burgemeester (mayor) of the municipality of Schiedam

oraz

b) na stanowisko zastępcy członka:
- Jon (J.H.M.) HERMANS-VLOEDBELD, Burgemeester (mayor) of the municipality of Almelo.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2012 r.

W imieniu Rady

A. D. MAVROYIANNIS

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.

(2) Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.