Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.320.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

DECYZJA RADY
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i dwóch zastępców członków z Łotwy

(2013/699/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 listopada 2013 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Łotwy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE 1 i 2010/29/UE 2 w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2) Jedno stanowisko czůonka Komitetu Regionów zwolniůo sić w zwiŕzku z wygaúnićciem mandatu Guntarsa KRIE-VIŇĐA.

(3) Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Viktorsa GLUHOVSA. Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolni się w związku z mianowaniem Jānisa VĪTOLIŅŠA na członka Komitetu Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

a) na stanowisko członka:
- Jānis VĪTOLIŅŠ, First Deputy Chairman of Ventspils City Council

oraz

b) na stanowiska zastępców członków:
- Gunārs ANSIŅŠ, Deputy Chairman of Liepāja City Council,
- Olga VEIDIŅA, Chairman of the Social Issues Committee of Rīga City Council.
Artyku³  2

Niniejsza decyzja staje siź skuteczna z dniem jej przyjźcia.

Sporz¹dzono w Brukseli dnia 25 listopada 2013 r.

W imieniu Rady

D. PAVALKIS

Przewodnicz¹cy

1 Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.
2 Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.