Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.8.36

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

DECYZJA NR 5/2018 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA) [2019/32]

KOMITET AMBASADORÓW AKP-UE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony 1 , w szczególności art. 3 ust. 5 załącznika III do tej umowy,

uwzględniając decyzję nr 5/2013 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie statutu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA) 2 , w szczególności art. 5 ust. 4 załącznika do niej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 5 ust. 4 statutu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA) stanowi, że członkowie zarządu tego centrum powoływani są na okres do pięciu lat przez Komitet Ambasadorów AKP-UE zgodnie z procedurami ustalonymi przez Komitet, z zastrzeżeniem przeglądu śródokresowego.

(2) Zgodnie z decyzją nr 4/2016 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie mianowania członka zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA) 3 , kadencja pięciorga członków zarządu zakończyła się w dniu 6 listopada 2018 r.

(3) Zgodnie z art. 95 ust. 1 umowy o partnerstwie AKP-UE umowa ta przestanie obowiązywać dnia 29 lutego 2020 r. Należy zatem mianować troje nowych członków zarządu, a dwoje członków zarządu należy ponownie mianować na okres, jaki pozostał do zaprzestania obowiązywania umowy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1
(1) Augusto Manuel CORREIA oraz Helena JOHANSSON zostają ponownie mianowani członkami zarządu CTA do dnia 29 lutego 2020 r.
(2) Następujące osoby zostają mianowane członkami zarządu CTA:
- David HUNTER,
- Abel KPAWILINA-NAMKOISSE,
- Boitshoko NTSHABELE.
Artykuł  2

Bez uszczerbku dla dalszych decyzji, które Komitet Ambasadorów AKP-UE może przyjąć w ramach swoich prerogatyw, skład zarządu CTA jest następujący:

- Augusto Manuel CORREIA,
- David HUNTER,
- Helena JOHANSSON,
- Abel KPAWILINA-NAMKOISSE,
- Boitshoko NTSHABELE, oraz
- Frederike PRAASTERINK,

których kadencja kończy się w dniu 29 lutego 2020 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP-UE
N. MARSCHIK
Przewodniczący
1 Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.
2 Dz.U. L 309 z 19.11.2013, s. 50.
3 Dz.U. L 278 z 14.10.2016, s. 50.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.