Mianowanie członków oraz ich zastępców do Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2002.161.5

Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2002 r.

DECYZJA RADY
z dnia 3 czerwca 2002 r.
w sprawie mianowania członków oraz ich zastępców do Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

(2002/C 161/02)

(Dz.U.UE L z dnia 5 lipca 2002 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(1), w szczególności jego art. 8,

uwzględniając wykaz proponowanych nominacji przedłożony Radzie przez rządy Państw Członkowskich,

uwzględniając wykaz proponowanych nominacji przedłożony Radzie przez przewodniczącego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy w odniesieniu do propozycji grup członków reprezentujących organizacje pracodawców oraz pracowników w ramach tego Komitetu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją z dnia 22 marca 1999 r.(2) Rada mianowała członków i ich zastępców do Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres od 22 marca 1999 r. do 21 marca 2002 r.

(2) Członkowie i ich zastępcy wymienionej Rady Administracyjnej są mianowani na okres trzech lat,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Następujące osoby są mianowane na członków i ich zastępców do Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres od 3 czerwca 2002 r. do 2 czerwca 2005 r.:

I. PRZEDSTAWICIELE RZĄDU

Państwo

Członkowie

Zastępcy

Belgia

Marc HESELMANS

Jean-Marie DE CONINCK

Dania

Jens JENSEN

Morten BERGULF

Niemcy

Andreas HORST

Karl-Heinz GRÜTTE

Grecja

Antonios CHRISTODOULOU

Stamatia PISSIMISSI

Hiszpania

Leodegario FERNÁNDEZ SANCHEZ

Manuel VELÀZQUEZ

Francja

Marc BOISNEL

Josette GUIGEN

Irlandia

Tom BEEGAN

Sylvia WOOD

Włochy

Paolo ONELLI

Giovanna ROCCA

Luksemburg

Paul WEBER

Nadine WELTER

Niderlandy

H. C. V. SCHRAMA

N. E. J. KUYPER

Austria

Gertrud BREINDL

Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Portugalia

Henrique Jose LOPES FERNANDES

Eduardo Rafael LEANDRO

Finlandia

Mikko HURMALAINEN

Erkki YRJÄNHEIKKI

Szwecja

Bertil REMAEUS

Bo BARREFELT

Zjednoczone Królestwo

Mel DRAPER

Tony LORD

II. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy

Belgia

François PHILIPS

Hermann FONCK

Dania

Lone JACOBSEN

Jan Kahr FREDERIKSEN

Niemcy

Marina SCHRODER

Maximilian ANGERMAIER

Grecja

Ioannis ADAMAKIS

Spiros DRIVAS

Hiszpania

Tomás LÓPEZ ARIAS

Angel Carlos CARCOBA ALONSO

Francja

Jean-Claude BODARD

Dominique OLIVIER

Irlandia

Fergus WHELAN

Sylvester CRONIN

Włochy

Luisa BENEDETTINI

Gabriella GALLI

Luksemburg

Marcel GOEREND

Antoine GIARDIN

Niderlandy

Marcel WILDERS

A. WOLTMEIJER

Austria

Renate CZESKLEBA

Alexander HEIDER

Portugalia

Luis Filipe DO NASCIMENTO LOPES

Armando FARIAS

Finlandia

Raili PERIMÄKI-DIETRICH

Irma PAHLMAN

Szwecja

Sven BERGSTRÖM

Börje SJÖHOLM

Zjednoczone Królestwo

Owen TUDOR

Tom MELLISH

III. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy

Belgia

André PELEGRIN

Kris DE MEESTER

Dania

Anders Just PEDERSEN

Thomas Philbert NIELSEN

Niemcy

Reiner LEHR

Thomas HOLTMANN

Grecja

Pavlos KYRIAKONGONAS

Evangelos ZIMALIS

Hiszpania

Pere TEIXIDÓ CAMPÀS

...

Francja

Patrick LEVY

Véronique CAZALS

Irlandia

Tony BRISCOE

Kevin ENRIGHT

Włochy

Franco GIUSTI

Marco FREGOSO

Luksemburg

François ENGELS

Fernand METZLER

Niderlandy

J. J. H. KONING

C. S. FRENKEL

Austria

Christa SCHWENG

Heinrich BRAUNER

Portugalia

J. H. L. DA COSTA TAVARES

José Luis SALGADO BARROSO

Finlandia

Tapio KUIKKO

Antti MÄHÖNEN

Szwecja

Eric JANNERFELDT

Ulla-Britta FRÄJDIN-HELLQVIST

Zjednoczone Królestwo

Janet ASHERSON

Mark PLATT

Artykuł  2

Rada mianuje w późniejszym terminie członka, który nie został jeszcze nominowany dla Hiszpanii.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana do celów informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 3 czerwca 2002 r.

W imieniu Rady
J. C. APARICIO PÉREZ
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. L 156 z 7.7.1995, str. 1).

(2) Dz.U. C 97 z 9.4.1999, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.