Dz.U.UE.C.2018.460.11

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów

(2018/C 460/09)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 1 , w szczególności jego art. 79,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 79 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 stanowi, że Rada ma mianować po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego na stanowiska członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów (zwanego dalej "zarządem").

(2) Decyzją z dnia 25 września 2014 r. 2  Rada mianowała jednego członka zarządu.

(3) Rząd Chorwacji poinformował Radę, że zamierza mianować swojego obecnego przedstawiciela do zarządu i zgłosił jego kandydaturę na drugą kadencję, która upływa w dniu 26 września 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Bojan VIDOVIĆ, obywatel Chorwacji, urodzony w dniu 22 maja 1976 r., zostaje niniejszym mianowany na stanowisko członka zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów na okres od dnia 26 września 2018 r. do dnia 26 września 2022 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
2 Dz.U. C 350 z 25.9.2014, s. 3.