Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.153.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

DECYZJA RADY (UE) 2020/650
z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Estońską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305, uwzględniając propozycję rządu Estonii, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 10 grudnia 2019 r., 20 stycznia 2020 r., 3 lutego 2020 r. i 26 marca 2020 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2019/2157 1 , (UE) 2020/102 2 , (UE) 2020/144 3  i (UE) 2020/511 4  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.

(2) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu, na podstawie którego zaproponowano kandydaturę Siima SUURSILDA (Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Pärnu City Council),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na stanowisko członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r., zostaje niniejszym mianowana następująca osoba:

Siim SUURSILD, Member of a Local Assembly: Pärnu City Council (zmiana mandatu).
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2020 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
G. GRLIĆ RADMAN
1 Decyzja Rady (UE) 2019/2157 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 78).
2 Decyzja Rady (UE) 2020/102 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 20 z 24.1.2020, s. 2).
3 Decyzja Rady (UE) 2020/144 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 32 z 4.2.2020, s. 16).
4 Decyzja Rady (UE) 2020/511 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 113 z 8.4.2020, s. 18).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.