Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.154.41

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/959
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Szwecji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Szwecji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 1 , (UE) 2015/190 2  i (UE) 2015/994 3  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. W dniu 20 lipca 2015 r. decyzją Rady (UE) 2015/1203 4  stanowisko członka w miejsce Lotty HÅKANSSON HARJU zajęła Anna LJUNGDELL. W dniu 22 maja 2017 r. decyzją Rady (UE) 2017/884 5  stanowisko członka w miejsce Anny LJUNGDELL zajęła Camilla JANSON.

(2) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z upływem kadencji Camilli JANSON,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na stanowisko członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostaje niniejszym mianowana następująca osoba:

- Karin WANNGÅRD, Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 czerwca 2019 r.
W imieniu Rady
A. BIRCHALL
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).
2 Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).
3 Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).
4 Decyzja Rady (UE) 2015/1203 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i sześciu zastępców członków ze Szwecji (Dz.U. L 195 z 23.7.2015, s. 44).
5 Decyzja Rady (UE) 2017/884 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Szwecji (Dz.U. L 135 z 24.5.2017, s. 21).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.