Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.178.12

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2017/1244, podjęta za porozumieniem z przewodniczącym Komisji,
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie mianowania członka Komisji Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 246 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 23 października 2014 r. Rada Europejska przyjęła decyzję 2014/2014/UE 2  w sprawie mianowania Komisji Europejskiej na okres do dnia 31 października 2019 r.

(2) W piśmie z dnia 28 października 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude JUNCKER poinformował Radę, że Kristalina GEORGIEWA zrezygnowała ze stanowiska wiceprzewodniczącej i członka Komisji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r.

(3) Zgodnie z art. 246 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku wakatu spowodowanego rezygnacją członek Komisji ma zostać zastąpiony, na okres pozostający do zakończenia kadencji, przez nowego członka posiadającego takie samo obywatelstwo.

(4) W związku z tym należy mianować nowego członka Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Mariya GABRIEL zostaje mianowana przez Radę, działającą za porozumieniem z przewodniczącym Komisji, Jeanem-Claude'em JUNCKEREM, członkiem Komisji na okres pozostający do zakończenia kadencji, tj. do dnia 31 października 2019 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący
1 Opinia z dnia 4 lipca 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 36.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.