Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.3.53

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 28 grudnia 2001 r.
ustanawiająca metody identyfikacji genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła i zmieniająca decyzje 88/124/EWG i 96/80/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 4709)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/8/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 5 stycznia 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła(1), ostatnio zmienioną rozporządzeniem (EWG) nr 3768/85(2), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę Rady 87/328/EWG z dnia 18 czerwca 1987 r. w sprawie dopuszczania zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła do celów hodowlanych(3), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 77/504/EWG dopuszcza określanie przez Komisję danych szczegółowych, umieszczanych na świadectwach rodowodowych.

(2) Dyrektywa 87/328/EWG dopuszcza zatwierdzanie przez Komisję stosowania, w uzupełnieniu analiz grupy krwi, innych odpowiednich metod identyfikacji genetycznej samców czystorasowych z gatunku bydła zatwierdzonych do celów hodowlanych.

(3) Zgodnie z wymaganiami decyzji Komisji 88/124/EWG z dnia 21 stycznia 1988 r. ustanawiającej wzory świadectw rodowodowych dla nasienia i zarodków zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła i szczegółowe dane zawarte w tych świadectwach(4), na świadectwie dla nasienia i zarodków zwierząt hodowlanych czystorasowych bydła należy umieszczać szczegółowe informacje na temat grup krwi krowy - dawcy oraz buhaja rozpłodnika.

(4) Zgodnie z wymaganiami decyzji Komisji 96/80/WE z dnia 12 stycznia 1996 r. ustanawiającej wzory świadectw rodowodowych dla komórek jajowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła i szczegółowe dane, które mają być zawarte w tych świadectwach(5), na świadectwie dla komórek jajowych zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła należy umieścić szczegółowe informacje o grupie krwi krowy - dawcy.

(5) Przeprowadzanie analizy grup krwi przestało być preferowaną metodą identyfikacji genetycznej zwierząt na korzyść stosowanych powszechnie metod badania genomu, w szczególności uwzględniających przeprowadzanie analizy DNA.

(6) W związku z tym należy ustanowić przepisy dopuszczające stosowanie w świadectwach rodowodowych zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła metod identyfikacji genetycznej, dających gwarancje naukowe równoważne z przeprowadzaniem analizy grupy krwi.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W uzupełnieniu przeprowadzania analizy grupy krwi, do celów hodowli zwierząt czystorasowych z gatunku bydła zatwierdza się stosowanie innych testów na bazie analizy genomu, dających równoważne gwarancje i na tyle dokładnych, że pozwalają sprawdzić rodowód zwierzęcia z dokładnością co najmniej 99,0 %.

Artykuł  2

W decyzji 88/124/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- uaktualnione dane wyszczególnione w art. 1 decyzji 86/404/EWG dotyczące buhaja - dawcy nasienia, jak również jego grupę krwi lub wyniki testu dającego równoważne gwarancje naukowe do celów weryfikacji jego rodowodu,";

2) w art. 2 ust. 1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- uaktualnione dane wyszczególnione w art. 1 decyzji 86/404/EWG dotyczące krowy - dawcy oraz buhaja rozpłodnika, jak również ich grupy krwi lub wyniki testu dającego równoważne gwarancje naukowe do celów weryfikacji ich rodowodów,";

3) w rozdziale I wzoru świadectwa rodowodowego znajdującego się w załączniku I wyrazy "Grupa krwi:........." zastępuje się wyrazami: "Grupa krwi lub równoważny test zatwierdzony zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym:......... (podać nazwę testu i wyniki)";

4) w części A i B rozdziału I wzoru świadectwa rodowodowego znajdującego się w załączniku II wyrazy "Grupa krwi:........." zastępuje się wyrazami "Grupa krwi lub równoważny test zatwierdzony zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym:......... (podać nazwę testu i wyniki)".

Artykuł  3

W art. 1 tiret pierwsze decyzji 96/80/WE otrzymuje brzmienie:

"- uaktualnione dane wyszczególnione w art. 1 decyzji 86/404/EWG, dotyczące krowy - dawcy, jak również jej grupy krwi lub wyniki testu dającego równoważne gwarancje naukowe do celów weryfikacji jej rodowodu".

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 grudnia 2001 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 206 z 12.8.1977, str. 8.

(2) Dz.U. L 362 z 31.12.1985, str. 8.

(3) Dz.U. L 167 z 26.6.1987, str. 54.

(4) Dz.U. L 62 z 8.3.1988, str. 32.

(5) Dz.U. L 19 z 25.1.1996, str. 50.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.