Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.175.644

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1152
z dnia 2 czerwca 2017 r.
ustanawiające metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej procedurze badań w odniesieniu do lekkich samochodów dostawczych oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych 1 , w szczególności jego art. 8 ust. 9 akapit pierwszy oraz art. 13 ust. 6 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Nowa regulacyjna procedura badań na potrzeby pomiarów emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych oraz ich zużycia paliwa, światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich (WLTP), określona w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151 2 , zastąpi z dniem 1 września 2017 r. nowy europejski cykl jezdny (NEDC), stosowany obecnie na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 692/2008 3 . WLTP ma zapewnić bardziej odpowiadające rzeczywistym warunkom jazdy wartości emisji CO2 i zużycia paliwa.

(2) W celu uwzględnienia rozbieżności w zakresie poziomu emisji CO2 mierzonych zgodnie z obecną procedurą NEDC i nową procedurą WLTP należy ustanowić metodę korelacji tych wartości, aby umożliwić ustalenie, czy producenci przestrzegają docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 510/2011.

(3) Dla lekkich samochodów dostawczych procedura WLTP ma być wprowadzana stopniowo w dwóch odrębnych etapach, zaczynając od nowych typów pojazdów kategorii N1 klasy I od dnia 1 września 2017 r. oraz wszystkich nowych pojazdów kategorii N1 klasy I od dnia 1 września 2018 r. Rok później WLTP zostanie wprowadzona dla pojazdów kategorii N1 klasy II i III, tj. dla nowych typów pojazdów od dnia 1 września 2018 r., a dla wszystkich nowych pojazdów od dnia 1 września 2019 r. Pojazdy z końcowej partii produkcji zdefiniowane w art. 3 pkt 22 dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 4  należące do tej ostatniej kategorii N1 klasy II i III mogą jednak pozostać na rynku najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r. zgodnie z art. 27 dyrektywy 2007/46/WE.

(4) Podczas odrębnych etapów stopniowego wprowadzana procedury WLTP należy nadal sprawdzać zgodność z docelowymi indywidualnymi poziomami emisji, stosując wartości emisji CO2 oparte na NEDC, ale wskazane jest również zapewnienie, aby przejście na docelowe poziomy emisji oparte na WLTP odbyło się jednocześnie dla wszystkich pojazdów lekkich. W związku z tym należy wziąć pod uwagę pojazdy z końcowej partii produkcji, które pozostaną na rynku do 2021 r., i przypisać im wartość domyślną emisji CO2 WLTP. Wartość tę należy określić w taki sposób, aby nie wpływała negatywnie na zdolność producenta do przestrzegania jego docelowego indywidualnego poziomu emisji w 2021 r.

(5) Należy również wziąć pod uwagę szczególną sytuację producentów pojazdów niekompletnych zdefiniowanych w art. 3 pkt 19 dyrektywy 2007/46/WE, które są homologowane w wielu etapach. Do celów korelacji należy przypisać jedną skorelowaną wartość emisji CO2 NEDC pojazdom niekompletnym należącym do tej samej rodziny macierzy obciążenia drogowego określonej w pkt 5.2 subzałącznika 4 do załącznika XXI do rozporządzenia (UE) 2017/1151.

(6) Ponadto należy umożliwić producentom, w przypadku pojazdów kategorii N1 o technicznie dopuszczalnej maksymalnej masie całkowitej wynoszącej 3 000 kg lub więcej, wybór określenia współczynników obciążenia drogowego NEDC na podstawie badań WLTP lub wykorzystania wartości tabelarycznych określonych w tabeli 3 w załączniku 4a do regulaminu EKG ONZ nr 83 5 .

(7) Wskazane jest ograniczenie obciążenia badaniami producentów i organów udzielających homologacji typu i dlatego należy zapewnić możliwość określania wartości referencyjnych emisji CO2 NEDC poprzez symulacje. W tym celu opracowano specjalne narzędzie do symulacji pojazdów (narzędzie korelacji). Dane wejściowe dla narzędzia korelacji nie powinny wymagać dodatkowych badań i należy je uzyskać w wyniku badań homologacyjnych WLTP.

(8) Surowość wymogów w zakresie redukcji emisji CO2 po przejściu na WLTP musi, zgodnie z art. 13 ust. 6 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 510/2011, pozostać porównywalna, dla producentów i pojazdów różnej użyteczności, do określonej w rozporządzeniu (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do poziomów emisji CO2 określonych zgodnie z procedurą NEDC. Procedura korelacji powinna zatem uwzględniać te warunki badania NEDC, które są wyraźnie wymagane do udzielenia homologacji typu.

(9) Dla pewnych zaawansowanych technologii motoryzacyjnych lub określonych konfiguracji technicznych narzędzie korelacji może nie być w stanie określić wartości CO2 NEDC z wystarczającą dokładnością. W takich przypadkach producent powinien mieć możliwość przeprowadzania badania fizycznego pojazdu. W celu zapewnienia równych warunków działania w odniesieniu do tych badań należy stosować takie same warunki badania NEDC jak określone dla narzędzia korelacji.

(10) W celu zapewnienia porównywalnej surowości wymogów niezbędne jest dokonanie pewnych korekt przy obliczaniu ograniczenia emisji uzyskanego dzięki zastosowaniu innowacji ekologicznych, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 510/2011. Uważa się jednak, że warunki ramowe tej zasady nie są bezpośrednio zależne od mającej zastosowanie procedury badawczej i w związku z tym należy je utrzymać bez dostosowań, łącznie z pułapem określonym dla ograniczenia emisji uzyskanego dzięki zastosowaniu innowacji ekologicznych.

(11) Ważne jest zapewnienie stosowania dopuszczalnych tolerancji i danych wyjściowych narzędzia korelacji zgodnie z przeznaczeniem, a nie do sztucznego obniżania wartości emisji CO2 w celu osiągnięcia zgodności z docelowymi poziomami. W związku z tym należy przeprowadzać ograniczoną liczbę wyrywkowych badań fizycznych, aby sprawdzić, czy prawidłowo określono dane wejściowe i wartości referencyjne NEDC w oparciu o dane wyjściowe narzędzia korelacji. Jeżeli w wyniku badania wyrywkowego okaże się, że producent zadeklarował do celów homologacji typu wartość CO2 NEDC niższą niż dopuszczalna tolerancja wyniku pomiaru lub jeżeli dostarczono nieprawidłowe dane wejściowe, Komisja powinna mieć możliwość określenia i stosowania współczynnika korygującego w celu zwiększenia średniego indywidualnego poziomu emisji danego producenta. Powinno to również zniechęcać do wszelkich nadużyć lub nadużywania tolerancji pomiarów.

(12) Monitorowanie wartości emisji CO2 podlega regulacji na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 293/2012 6 . Przepisy tego rozporządzenia wykonawczego należy dostosować do nowej procedury badań. Należy również dostosować przepisy dotyczące monitorowania w odniesieniu do lekkich samochodów dostawczych do przepisów dotyczących monitorowania w odniesieniu do samochodów osobowych określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1014/2010 7 . W procedurze WLTP wartość indywidualnego poziomu emisji CO2 będzie obliczana i zapisywana w świadectwie zgodności każdego pojazdu, a wartości te powinny być monitorowane oprócz parametrów już przewidzianych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012.

(13) Ze względu na wymagane szeroko zakrojone dostosowania systemów rejestracji pojazdów i monitorowania emisji CO2 należy umożliwić państwom członkowskim stopniowe wprowadzanie nowych parametrów monitorowania w 2017 r. i wymagać pełnego zestawu nowych danych dopiero od roku 2018. Dane, które należy zgłosić za 2017 r., powinny zawierać co najmniej dane wymagane do ustalenia zgodności z poziomami docelowymi oraz zapobiegania nadużywaniu procedury korelacji.

(14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa:

a) metodę korelacji emisji CO2 mierzonych zgodnie z załącznikiem XXI do rozporządzenia (UE) 2017/1151 z emisjami określonymi zgodnie z załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008;
b) procedurę stosowania metody, o której mowa w lit. a), do określania średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 każdego producenta;
c) zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 293/2012 konieczne do dostosowania monitorowania danych dotyczących emisji CO2 w celu odzwierciedlenia zmiany wartości emisji.
Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) "wartości CO2 NEDC" oznaczają emisje CO2 określone zgodnie z załącznikiem I i ujęte w świadectwach zgodności;
2) "zmierzone wartości CO2 NEDC" oznaczają emisje CO2 (w poszczególnych fazach i w cyklu mieszanym) określone zgodnie z załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008 poprzez fizyczne badania pojazdów;
3) "wartości CO2 WLTP" oznaczają emisje CO2 (cykl mieszany) określone zgodnie z procedurą badań podaną w załączniku XXI do rozporządzenia (UE) 2017/1151;
4) "rodzina pojazdów WLTP" oznacza rodzinę pojazdów określoną zgodnie z pkt 5.0 załącznika XXI do rozporządzenia (UE) 2017/1151;
5) "narzędzie korelacji" oznacza model symulacji, o którym mowa w załączniku I pkt 2.
Artykuł  3

Określenie średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 w celu wykazania zgodności z celami w okresie 2017-2020

1.  W odniesieniu do lat kalendarzowych 2017-2020 włącznie średni indywidualny poziom emisji producenta określa się przy użyciu następujących wartości emisji masowych CO2 (cykl mieszany):
a) w odniesieniu do typu lekkich samochodów dostawczych kategorii N1 homologowanych zgodnie z załącznikiem XXI do rozporządzenia (UE) 2017/1151, wartości emisji CO2 NEDC;
b) w odniesieniu do istniejących typów pojazdów kategorii N1 klasy I homologowanych zgodnie z załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008, zmierzone wartości CO2 NEDC do dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz wartości CO2 NEDC od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
c) w odniesieniu do istniejących typów pojazdów kategorii N1 klasy II i III homologowanych zgodnie z załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008, zmierzone wartości CO2 NEDC do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wartości CO2 NEDC od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
d) w odniesieniu do pojazdów z końcowej partii produkcji, o których mowa w art. 27 dyrektywy 2007/46/WE, zmierzone wartości CO2 NEDC.
2.  Producenci odpowiedzialni za ponad 1 000, ale mniej niż 22 000, nowych lekkich samochodów dostawczych zarejestrowanych w Unii w każdym z lat kalendarzowych 2017-2020 włącznie mogą stosować wartości CO2 NEDC lub zmierzone wartości CO2 NEDC.
Artykuł  4

Określenie średniego indywidualnego poziomu emisji w oparciu o wartości CO2 WLTP

1.  Emisje CO2 WLTP (cykl mieszany) lub, w stosownych przypadkach, (wartość ważona, cykl mieszany) określone w pozycji 49.4 świadectwa zgodności są monitorowane dla wszystkich nowych zarejestrowanych pojazdów od dnia 1 stycznia 2018 r.
2.  W odniesieniu do pojazdów z końcowej partii produkcji, które nie uzyskały homologacji typu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1151, ale są zarejestrowane w roku 2020 lub 2021, każdemu zarejestrowanemu pojazdowi przypisuje się następujące wartości CO2 WLTP w celu obliczania średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 na podstawie art. 8 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 510/2011:
a) dla pojazdów kompletnych kategorii N1 wartość średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 WLTP określoną dla producenta w danym roku kalendarzowym;
b) dla pojazdów skompletowanych kategorii N1 wartość średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 WLTP nowych pojazdów skompletowanych, które zostały zarejestrowane w danym roku kalendarzowym, jeżeli producent jest odpowiedzialny za pojazdy podstawowe stosowane w przypadku tych pojazdów skompletowanych.
3.  Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. dla każdego producenta określa się średni indywidualny poziom emisji obliczony przy użyciu wartości emisji CO2 WLTP. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r. ten średni indywidualny poziom emisji wykorzystuje się do określenia zgodności producenta z jego docelowym indywidualnym poziomem emisji.
Artykuł  5

Stosowanie art. 12 rozporządzenia (UE) nr 510/2011 - innowacje ekologiczne

1.  Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r. tylko ograniczenia emisji CO2 uzyskane dzięki zastosowaniu innowacji ekologicznych w rozumieniu art. 12 rozporządzenia (UE) nr 510/2011, które nie są objęte procedurą badań określoną w załączniku XXI do rozporządzenia (UE) 2017/1151, są brane pod uwagę przy obliczaniu średniego indywidualnego poziomu emisji producenta.
2.  Całkowite ograniczenia emisji producenta uzyskane dzięki zastosowaniu innowacji ekologicznych w latach kalendarzowych 2021, 2022 i 2023 dostosowuje się w następujący sposób:
a) w 2021 r.: ograniczenia IEdostosowane2021 ¼ WLTPograniczeniaIE2021 1,9;
b) w 2022 r.: ograniczenia IEdostosowane2022 ¼ WLTPograniczeniaIE2022 1,7;
c) w 2023 r.: ograniczenia IEdostosowane2023 ¼ WLTPograniczeniaIE20231,5.

gdzie:

ograniczenia IEdostosowane 20xx to ograniczenia emisji uzyskane dzięki zastosowaniu innowacji ekologicznych w danym roku, które należy uwzględnić do celów obliczenia średniego indywidualnego poziomu emisji;

WLTPograniczenia IE 20xx to ograniczenia emisji uzyskane dzięki zastosowaniu innowacji ekologicznych w danym roku określone w odniesieniu do WLTP i zapisane w świadectwie zgodności.

Od roku kalendarzowego 2024 ograniczenia emisji uzyskane dzięki zastosowaniu innowacji ekologicznych uwzględnia się przy obliczaniu średniego indywidualnego poziomu emisji bez dostosowania.

Artykuł  6

Określenie i korekta wartości CO2 NEDC do obliczenia średniego indywidualnego poziomu emisji

1.  Począwszy od roku kalendarzowego 2017 do roku 2020 włącznie, średni indywidualny poziom emisji CO2 danego producenta oblicza się przy użyciu wartości CO2 NEDC określonych zgodnie z załącznikiem I pkt 3.2 lit. b) w przypadku pojazdów niekompletnych lub, w przypadku pojazdów kompletnych lub (w stosownych przypadkach) skompletowanych, zgodnie z procedurą ustanowioną w załączniku I sekcja 4, chyba że zastosowanie ma art. 3 ust. 1 lit. b) lub c) bądź art. 3 ust. 2.
2.  Jeżeli dla danej rodziny pojazdów WLTP współczynnik odchylenia De, określony zgodnie z załącznikiem I pkt 3.2.8, przekracza wartość 0,04, lub w przypadku wystąpienia określonego w tym punkcie współczynnika weryfikacji "1", średni indywidualny poziom emisji CO2 NEDC producenta odpowiedzialnego za tę rodzinę pojazdów mnoży się przez następujący współczynnik korygujący:

Współczynnik korygujący = 1 +

gdzie:

Dei to wartość określona zgodnie z załącznikiem I pkt 3.2.8;

ri to liczba rejestracji w danym roku pojazdów należących do danej rodziny pojazdów WLTP i;

δз,i jest równe 0 w przypadku braku Dei i jest równe 1 w pozostałych przypadkach;

N to liczba rodzin pojazdów WLTP, za które odpowiada producent.

Artykuł  6a  8

Sprawozdawczość w zakresie wyników pomiarów WLTP

1.  Producenci obliczają wartość emisji CO2 w cyklu mieszanym dla każdego nowego lekkiego pojazdu użytkowego zarejestrowanego w 2020 r. zgodnie ze wzorem określonym w pkt 3.2.3.2.4 akapit drugi subzałącznika 7 do załącznika XXI do rozporządzenia (UE) 2017/1151, przy czym symbole MCO2-H i MCO2-L w odniesieniu do danej rodziny interpolacji zastępuje się wartościami MCO2,C,5 pochodzącymi z pozycji 2.5.1.1.3 (pojazd H) i 2.5.1.2.3 (pojazd L) świadectwa homologacji typu WE zgodnie ze wzorem zawartym w dodatku 4 do załącznika I do rozporządzenia (UE) 2017/1151.

W przypadku gdy emisje CO2 w cyklu mieszanym z pojedynczego pojazdu określa się wyłącznie w odniesieniu do pojazdu H, producenci podają wartość MCO2,C,5 pochodzącą z pozycji 2.5.1.1.3 (pojazd H) świadectwa homologacji typu WE.

Producent przekazuje Komisji te wartości emisji CO2 wraz z wartościami MCO2,C,5 stosowanymi do obliczeń najpóźniej trzy miesiące po otrzymaniu przez Komisję powiadomienia o wstępnych danych za 2020 r., wysyłając te dane na konto producenta w systemie składania sprawozdań Business Data Repository Europejskiej Agencji Środowiska.

2.  W przypadku gdy dane, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przedłożone we wskazanym terminie, Komisja przyjmuje wartość odnotowaną w pozycji 2.5.1.2.3 świadectwa homologacji typu WE i do celów ust. 1 przyjmuje ją za wartość emisji CO2 w cyklu mieszanym w odniesieniu do wszystkich nowych zarejestrowanych pojazdów w rodzinie interpolacji, dla której wydano świadectwo homologacji typu, oraz w stosownych przypadkach dla tych rodzin, w przypadku których pomiary dostępne są tylko w odniesieniu do pojazdu H.
Artykuł  7

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 293/2012

W rozporządzeniu (UE) nr 293/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Pojazdom z końcowej partii produkcji zarejestrowanym w roku 2020 lub 2021 w celu obliczania średniego indywidualnego poziomu emisji przypisuje się wartości CO2 WLTP określone zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1152 * .

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Przygotowanie danych przez państwa członkowskie

Uzupełniając dane szczegółowe dotyczące monitorowania, państwa członkowskie uwzględniają:

a) dla każdego pojazdu, który jest wyposażony w technologie innowacyjne - indywidualny poziom emisji CO2 bez uwzględniania zmniejszenia poziomu emisji CO2 osiągniętego dzięki zastosowaniu technologii innowacyjnych zatwierdzonych zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 510/2011;

b) dla każdego pojazdu współczynnik odchylenia i współczynnik weryfikacji określony zgodnie z pkt 3.2.8 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1152.

Niezależnie od szczegółowych danych, o których mowa w załączniku II część A do rozporządzenia (UE) nr 510/2011, państwo członkowskie, w odniesieniu do danych monitorowanych do dnia 31 grudnia 2017 r., oprócz już wymaganych parametrów w tej części, podaje tylko współczynnik odchylenia i współczynnik weryfikacji, o których mowa w lit. b) niniejszego artykułu. Od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie dane szczegółowe określone w załączniku II część A do rozporządzenia (UE) nr 510/2011 są monitorowane i zgłaszane w formatach określonych w części C załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 510/2011.";

3) skreśla się art. 7;
4) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 skreśla się akapit ostatni;
b) skreśla się ust. 3 i 4;
5) art. 10b otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 10b

Przygotowanie wstępnego zbioru danych

1. Wstępny zbiór danych, który należy przekazać producentowi zgodnie z art. 8 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 510/2011 zawiera zapisy, które na podstawie nazwy producenta i numeru identyfikacyjnego pojazdu, można przypisać temu producentowi.

Centralny rejestr, o którym mowa w art. 8 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 510/2011, nie zawiera żadnych danych o numerach identyfikacyjnych pojazdów.

2. Przetwarzanie numerów identyfikacyjnych pojazdów nie obejmuje przetwarzania danych osobowych, które mogłyby być powiązane z tymi numerami ani żadnych innych danych, które mogłyby umożliwić powiązanie numerów identyfikacyjnych pojazdów z danymi osobowymi.";

6) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  8  9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 7 pkt 4 i 5 stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 2 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  10

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 293/2012 wprowadza się następujące zmiany:
1) wiersz dotyczący pozycji "Indywidualny poziom emisji CO2 (g/km)" otrzymuje brzmienie:
"Indywidualny poziom emisji CO2 NEDC (g/km)Sekcja 49.1Załącznik VIII sekcja 3"
2) skreśla się wiersz w brzmieniu:
"Technologia innowacyjna lub grupa technologii innowacyjnych oraz zmniejszenie emisji CO2 w związku z daną technologią innowacyjnąSekcja 49.3Załącznik VIII sekcja 4"
3) dodaje się siedem wierszy w brzmieniu:
"Indywidualny poziom emisji CO2 WLTP (g/km)Sekcja 49.4Nie dotyczy
Całkowite ograniczenie emisji CO2 NEDC w wyniku zastosowania ekoinnowacjiSekcja 49.3.2.1Załącznik VIII sekcja 4
Całkowite ograniczenie emisji CO2 WLTP w wyniku zastosowania ekoinnowacjiSekcja 49.3.2.2
Masa próbna WLTPSekcja 47.1.1Nie dotyczy
Współczynnik odchylenia DeSekcja 49.1Dodatek do uzupełnienia do świadectwa homologacji typu określonego w załączniku I dodatek 4 do rozporządzenia (UE) 2017/1151
Współczynnik weryfikacji (»1« lub »0«)Sekcja 49.1Dodatek do uzupełnienia do świadectwa homologacji typu określonego w załączniku I dodatek 4 do rozporządzenia (UE) 2017/1151
Numer identyfikacyjny rodziny pojazdówPkt 5.0 załącznika XXI do rozporządzenia (UE) 2017/1151"
1 Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (zob. s. xx niniejszego Dziennika Urzędowego).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1).
4 Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).
5 Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik (Dz.U. L 172 z 3.7.2015, s. 1).
6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych lekkich samochodów dostawczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 98 z 4.4.2012, s. 1).
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 15).
8 Art. 6a dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr (UE) 2018/2042 z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.327.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 stycznia 2019 r.
* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1152 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustanawiające metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej procedurze badań w odniesieniu do lekkich samochodów dostawczych oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2012 (Dz.U L 175 z 7.7.2017, s. 664).
9 Art. 8 zmieniony przez art. 1 sprostowanie z dnia 28 lipca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.197.20).
10 Załącznik I:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2018/1003 z dnia 16 lipca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.180.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 lipca 2018 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia nr (UE) 2018/2042 z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.327.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 stycznia 2019 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. c i d rozporządzenia nr (UE) 2018/2042 z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.327.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2019 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.