MEDIA Mundus - Zaproszenie do składania wniosków 2013.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.199.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2012 r.

MEDIA Mundus - Zaproszenie do składania wniosków 2013 1

(2012/C 199/09)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2012 r.)

1.
Cele

Podstawą niniejszego zawiadomienia o zaproszeniu do składania wniosków jest decyzja nr 1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus 2011-2013)(1).

Celem programu jest poprawa konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego, aby umożliwić Europie skuteczniejsze odgrywanie roli kulturalnej i politycznej na świecie. Program dąży także do zwiększenia oferty dla konsumentów i różnorodności kulturowej, rozszerzenia dostępu do rynków państw trzecich oraz budowania zaufania i długotrwałej współpracy.

Program MEDIA Mundus wspiera projekty współpracy między europejskimi specjalistami a specjalistami z państw trzecich z obopólną korzyścią dla sektora audiowizualnego w Europie i w państwach trzecich.

2.
Kwalifikowalne działania

Proponowane działania to:

Działanie 1 - Wsparcie szkoleń: działanie to ma na celu podniesienie umiejętności specjalistów europejskich i z państw trzecich:
w ramach wariantu 1 wspiera się objęcie studentów/specjalistów i nauczycieli z państw spoza UE systemami szkolenia lub szkolenia ustawicznego współfinansowanymi w ramach programu MEDIA 2007(2),
w ramach wariantu 2 wspiera się ustanowienie odrębnego systemu szkolenia ustawicznego dla MEDIA Mundus.
Działanie 2 - Wsparcie dostępu do rynku: celem tego działania jest wsparcie projektów propagujących dostęp utworów audiowizualnych do rynków międzynarodowych. Projekty te dotyczą fazy tworzenia utworów audiowizualnych lub fazy przedprodukcyjnej (na przykład rynków koprodukcji międzynarodowej) oraz działalności na rynkach niższego szczebla (wydarzenia ułatwiające międzynarodową sprzedaż utworów).
Działanie 3 - Wsparcie dystrybucji i obiegu: celem tego działania jest zachęcanie do dystrybucji, promocji, wyświetlania i rozpowszechniania europejskich utworów na rynkach państw trzecich oraz utworów audiowizualnych z państw trzecich w Europie na optymalnych warunkach.
Działanie 4 - Działalność przekrojowa: celem tego działania jest wspieranie projektów o charakterze przekrojowym, tj. dotyczących kilku priorytetów programu, np. szkoleń, po których następować będą wydarzenia związane z promocją (pitchingiem) na spotkaniach koprodukcyjnych.

Niniejsze zaproszenie obejmuje projekty rozpoczynające się między dniem 1 lutego 2013 r. a dniem 30 czerwca 2014 r., które muszą zostać zakończone nie później niż dnia 1 października 2014 r. Koszty przygotowania projektów są kwalifikowalne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2013 r.

3.
Kwalifikujący się wnioskodawcy

Projekty finansowane w ramach MEDIA Mundus muszą:

zostać zaproponowane i wdrożone wspólnie przez specjalistów europejskich i specjalistów z państw trzecich, aby kwalifikować się do finansowania w ramach programu,
dążyć do propagowania tworzenia międzynarodowych sieci. W tym celu każdy projekt, poza projektami zgłoszonymi w ramach działania 1 - wariant 1, musi być prowadzony i wdrażany przez grupy spełniające następujące trzy kryteria:
1)
grupa powinna mieć co najmniej trzech partnerów (w tym koordynatora). Można jednak dopuścić realizację projektu przez dwóch partnerów (w tym koordynatora), jeżeli zagwarantowane jest stworzenie niezbędnej sieci współpracy. Stworzenie sieci współpracy jest zagwarantowane, jeżeli koordynatorem projektu jest europejska sieć specjalistów lub firm w sektorze audiowizualnym, obejmująca ponad dziesięć europejskich państw członkowskich;
2)
koordynator grupy musi mieć siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii. Kwalifikowalne są także projekty rozpoczynające się po dniu 1 lipca 2013 r., przedłożone przez koordynatorów mających siedzibę w Chorwacji(3). Wnioski złożone przez osoby fizyczne (osoby prywatne) nie są kwalifikowalne;
3)
grupa musi obejmować co najmniej jednego współbeneficjenta powiązanego z sektorem audiowizualnym mającego siedzibę w państwie poza UE (innym niż Chorwacja i Szwajcaria). Wnioski złożone przez osoby fizyczne (osoby prywatne) nie są kwalifikowalne.

Konkretne warunki określone są w programie prac MEDIA Mundus 2013.

4.
Kryteria przyznania dotacji

Kwalifikującym się wnioskom będą przyznawane punkty od 0 do 100 na podstawie następujących wag:

jakość treści działania (maksimum: 25 punktów, minimalny próg, który należy osiągnąć: 50 %),
zarządzanie projektem (maksimum: 25 punktów, minimalny próg, który należy osiągnąć: 50 %),
wymiar międzynarodowy i europejski oraz wartość dodana (maksimum: 30 punktów, minimalny próg, który należy osiągnąć: 50 %),
oddziaływanie (maksimum: 20 punktów, minimalny próg, który należy osiągnąć: 50 %).
5.
Budżet projektów

Maksymalny budżet dostępny w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 4.626.000 EUR. Wsparcie finansowe Komisji nie może przekroczyć 50 %, 60 % lub 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych, w zależności od charakteru działania.

Wkład finansowy zostanie przyznany w postaci dotacji.

6.
Ostateczny termin nadsyłania wniosków

Wnioski należy przesłać najpóźniej do dnia 28 września 2012 r. na adres:

Ms Aviva SILVER

European Commission

Directorate-General for Education and Culture

Directorate D - Culture and media

Unit D3 - MEDIA programme and media literacy

Office MADO 18/68

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

7.
Informacje pełne

Wytyczne dotyczące programu prac oraz formularze wniosków znajdują się pod adresem: http://ec.europa.eu/media

Wnioski muszą być zgodne z wszystkimi warunkami wytycznych, zostać przedstawione na udostępnionych formularzach i zawierać wszystkie informacje i załączniki wymienione w pełnym tekście zaproszenia.

______

(1) Dz.U. L 288 z 4.11.2009, s. 10.

(2) Bardziej szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://ec.europa.eu/media Program MEDIA 2007 został ustanowiony decyzją nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007).

(3) Pod warunkiem, że Chorwacja przystąpi do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r.

1 Ogłoszenie zmienione przez sprostowanie z dnia 11 sierpnia 2012 r. (Dz.U.UE.C.12.242.20).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.