Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.191.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lipca 2011 r.

MEDIA 2007 - ROZWÓJ, DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I SZKOLENIA

Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/19/11

Wsparcie dla cyfryzacji kina europejskiego

(2011/C 191/09)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2011 r.)

1. Cele i opis

Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków zostało wydane na podstawie decyzji nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007).

Cele globalne programu są następujące:

a) ochrona oraz podkreślanie wartości różnorodności kulturowej i językowej oraz kinematograficznego i audiowizualnego dziedzictwa europejskiego, zapewnianie społeczeństwu dostępu do niego, a także promowanie dialogu pomiędzy kulturami;

b) zapewnienie intensywniejszego obiegu i większego kręgu widzów europejskim utworom audiowizualnym na terenie Unii Europejskiej i poza nią, także poprzez bliższą współpracę zainteresowanych podmiotów;

c) wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego w ramach otwartego i konkurencyjnego europejskiego rynku sprzyjającego zatrudnieniu, także poprzez promowanie powiązań pomiędzy specjalistami z sektora audiowizualnego.

Celem programu "cyfryzacji kin" jest zachęcenie kin wyświetlających znaczną część zagranicznych filmów europejskich do wykorzystywania możliwości związanych z dystrybucją utworów w postaci cyfrowej.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma ułatwić cyfryzację kin wyświetlających filmy europejskie poprzez wsparcie kosztów pośrednich związanych z zakupem projektora cyfrowego.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze zaproszenie jest skierowane do europejskich niezależnych operatorów kin, których działalność podstawowa polega na wyświetlaniu filmów.

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów:

– 27 krajów Unii Europejskiej,

– kraje EOG, Szwajcaria i Chorwacja.

Kandydujące organizacje muszą:

– być kinami organizującymi pokazy premierowe (wyświetlającymi premiery filmów europejskich maksymalnie 12 miesięcy po premierze krajowej),

– organizować pokazy otwarte od co najmniej 3 lat,

– posiadać system sprzedaży biletów i rejestracji zgłoszeń,

– posiadać co najmniej jeden ekran i widownię na 70 miejsc,

– organizować 520 pokazów rocznie w przypadku stale funkcjonujących kin (tj. kin funkcjonujących przez co najmniej 6 miesięcy rocznie), 300 pokazów rocznie w przypadku kin z jednym ekranem (30 pokazów miesięcznie) oraz co najmniej 30 pokazów miesięcznie w przypadku kin letnich/na wolnym powietrzu (kina funkcjonujące przez mniej niż 6 miesięcy rocznie),

– w ciągu ostatnich 12 miesięcy mieć widownię obejmującą co najmniej 20 000 osób lub musiały sprzedać co najmniej 20 000 biletów po cenie normalnej.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali lub otrzymają projektor od osoby trzeciej będącej tzw. integratorem rynku w wyniku podpisania umowy VPF, nie będą się kwalifikowali do wsparcia.

Aby kwalifikować się do wsparcia, kina muszą wykazać, że co najmniej 50 % filmów wyświetlonych w 2010 r. stanowiły filmy europejskie, w tym co najmniej 30 % - zagraniczne filmy europejskie.

Film uznaje się za film europejski, jeśli spełnia warunki definicji filmu europejskiego programu MEDIA w ramach programów wsparcia Cinema Selective i Cinema Automatic.

Zaklasyfikowane już filmy znajdują się w Europejskiej Bazie Filmów (European Movie Database):

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/filmbase/index_en.htm

Film uznaje się za film europejski, jeśli spełnia warunki następującej definicji:

Każdy niedawno wyprodukowany utwór fabularny (w tym film animowany) lub dokumentalny o długości co najmniej 60 minut, spełniający następujące warunki:

– utwór został wyprodukowany w większości przez producenta lub producentów z siedzibą w krajach uczestniczących w programie MEDIA. Za producentów uznaje się wyłącznie przedsiębiorstwa produkcyjne wskazane w napisach końcowych jako producenci. Celem ustalenia tożsamości producenta filmu możliwe jest również wykorzystanie innych elementów, takich jak kontrola kreatywna, własność praw do wykorzystania i udział w zyskach,

oraz

– utwór musi zostać wyprodukowany przy znaczącym udziale specjalistów, którzy są obywatelami krajów uczestniczących w programie MEDIA lub zamieszkują w tych krajach. "Znaczący udział" definiuje się jako ponad 50 % punktów w oparciu o poniżej przedstawioną tabelę (np. co najmniej 10 punktów w przypadku utworu fabularnego lub największy udział punktów, jeśli suma wynosi mniej niż 19, co zdarza się zazwyczaj w przypadku filmów dokumentalnych lub animowanych, gdzie do napisów końcowych włącza się zazwyczaj tylko część z poniższych kategorii):

FunkcjePunkty
Reżyseria3
Scenariusz3
Muzyka1
Aktor 12
Aktor 22
Aktor 32
FunkcjePunkty
Dyrekcja artystyczna/Scenografia
Kierownictwo zdjęć
Montaż1
Dźwięk1
Lokalizacja planu zdjęciowego
Laboratorium1
Ogółem19

Nie kwalifikują się filmy zawierające materiały reklamowe, pornograficzne i rasistowskie oraz promujące przemoc.

3. Kwalifikujące się działania

Wsparcie na koszty dodatkowe powiązane z nabyciem projektorów cyfrowych spełniających wymogi bezpieczeństwa treści na potrzeby Digital Cinema Initiative (DCI), przeznaczonych do instalacji w kinie spełniającym wszystkie kryteria kwalifikowalności.

Wnioski o wsparcie można kierować tylko w odniesieniu do jednego projektora na jeden ekran i maksymalnie trzech ekranów na jedno kino.

Projektor musi zostać zakupiony pomiędzy datą złożenia wniosku a dniem 30 czerwca 2013 r.

4. Kryteria przyznawania dotacji

Kwalifikujące się wnioski/działania zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

KryteriaPunkty
Wymiar europejski65
Liczba projektorów objętych wnioskiem:
1 projektor fj7
2 projektory fj13
3 projektory fj25
Istnienie krajowego mechanizmu wsparcia
Nie[ ]10
Tak[ ]0

5. Budżet

Wysokość rocznego budżetu przeznaczonego na współfinansowanie projektów wynosi 2.000.000 EUR.

Przyznawany wkład finansowy jest dotacją i ma postać kwoty ryczałtowej w maksymalnej wysokości 20.000 EUR na ekran.

Dotacja ta obejmuje wszelkie koszty związane z cyfryzacją kin europejskich, z wyłączeniem kosztów projektorów cyfrowych i serwera.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

6. Termin składania wniosków

Wnioski muszą zostać wysłane do dnia 15 września 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski należy przesyłać na poniższy adres:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Constantin DASKALAKIS

BOUR 3/66

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, należycie podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania prawnych zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek. Na kopercie należy umieścić w widoczny sposób następujący napis:

MEDIA programme - Distribution EACEA/19/11 - Digitisation of cinemas

Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone.

7. Szczegółowe informacje

Przewodnik wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie internetowej pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm

Wnioski należy złożyć na udostępnionych formularzach; muszą one zawierać wszystkie wymagane informacje i załączniki.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.