Dziennik UE

Dz.U.UE.C.1992.341.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 1992 r.

DECYZJA PODJĘTA ZA WZAJEMNYM POROZUMIENIEM MIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W SPRAWIE LOKALIZACJI SIEDZIB INSTYTUCJI I NIEKTÓRYCH ORGANÓW I SŁUŻB WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
(92/C 341/01)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,

uwzględniając artykuł 216 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, artykuł 77 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz artykuł 189 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

przywołując decyzję z dnia 8 kwietnia 1965 roku, bez uszczerbku dla zawartych tam przepisów dotyczących siedziby przyszłych instytucji, organów i służb,

NINIEJSZYM POSTANAWIAJĄ:

Artykuł  1
a) Parlament Europejski ma siedzibę w Strasburgu, gdzie odbywa się dwanaście posiedzeń plenarnych, w tym posiedzenie budżetowe. Dodatkowe posiedzenia plenarne odbywają się w Brukseli. Komisje Parlamentu Europejskiego obradują w Brukseli. Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego i jego służby pozostają w Luksemburgu.
b) Rada ma swoją siedzibę w Brukseli. W kwietniu, czerwcu i październiku posiedzenia Rady odbywają się w Luksemburgu.
c) Komisja ma swoją siedzibę w Brukseli. Służby wymienione w artykule 7, 8 i 9 decyzji z dnia 8 kwietnia 1965 roku mają siedzibę w Luksemburgu.
d) Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji mają siedziby w Luksemburgu.
e) Komitet Ekonomiczno-Społeczny ma siedzibę w Brukseli.
f) Trybunał Obrachunkowy ma siedzibę w Luksemburgu.
g) Europejski Bank Inwestycyjny ma siedzibę w Luksemburgu.
Artykuł  2

Siedziby innych organów lub służb już utworzonych, lub które mają być utworzone w przyszłości, zostaną zlokalizowane za wzajemnym porozumieniem przedstawicieli rządów Państw Członkowskich na jednym z nadchodzących posiedzeń Rady Europejskiej, przy uwzględnieniu korzyści płynących z powyższych postanowień dla danych Państw Członkowskich; Państwom Członkowskim, w których nie ma obecnie siedziby żadna instytucja wspólnotowa, zostanie przyznane odpowiednie pierwszeństwo.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.