Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.120.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1999 r.

DECYZJA RADY
z dnia 29 kwietnia 1999 r.
w sprawie laboratoriów referencyjnych monitorujących skażenie bakteriologiczne i wirusowe małży 1

(1999/313/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 8 maja 1999 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji(1);

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) 2 Załącznik do dyrektywy Rady 91/492/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustalający warunki zdrowotne przy produkcji i wprowadzaniu na rynek żywych małży(4) określa w szczególności wymagania dotyczące skażenia bakteriologicznego i wirusowego żywych małży.

(2) Rozdział V pkt 8 Załącznika do wyżej wymienionej dyrektywy stanowi, iż przy braku rutynowych procedur badania wirusów oraz ustanowionych norm wirusologicznych kontrole zdrowia muszą opierać się na obliczaniu bakterii kałowych.

(3) 3 Rozwój nauki wykazuje, że bakterie kałowe nie są wiarygodnym wskaźnikiem obecności wirusów w żywych małżach; zatem w celu ochrony zdrowia publicznego konieczne jest oparcie kontroli zdrowia na innych wskaźnikach.

(4) 4 Rozwój nowych technik analitycznych wirusów oraz wiarygodnych wskaźników skażenia żywych małży wymaga koordynacji działań sieci krajowych laboratoriów.

(5) W celu zapewnienia skutecznego systemu monitorowania w odniesieniu do badania wirusów i ustanowienia norm dotyczących skażenia wirusologicznego i bakteriologicznego oraz wdrożenia rutynowych procedur i niezawodnych metod wykrywania wirusów i bakterii, każde Państwo Członkowskie powinno wyznaczyć krajowe laboratorium referencyjne odpowiedzialne za koordynację badań wymaganych w tym państwie.

(6) 5 W celu wprowadzenia ujednoliconego systemu na obszarze całej Wspólnoty należy wyznaczyć laboratorium referencyjne Wspólnoty odpowiedzialne za koordynację kontroli skażenia wirusowego i bakteriologicznego małży prowadzonej przez każde laboratorium krajowe; należy ustalić warunki pracy oraz funkcje laboratorium referencyjnego Wspólnoty; osoby odpowiedzialne za laboratorium muszą podjąć się wykonania zadań ustalonych na mocy niniejszej decyzji zgodnie z warunkami w niej przewidzianymi.

(7) Przedmiotowe laboratorium referencyjne Wspólnoty może uzyskać pomoc finansową Wspólnoty zgodnie z warunkami ustalonymi w art. 28 decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii(5),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1 6

Każde Państwo Członkowskie wyznacza krajowe laboratorium referencyjne monitorujące skażenia wirusowe i bakteriologiczne małży. Przekazuje ono stosowną informację Komisji, która publikuje wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych oraz jego aktualizacje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  2
1. Każde krajowe laboratorium referencyjne jest odpowiedzialne za:

a) 7 koordynację działalności laboratoriów krajowych odpowiedzialnych za wirusowe i bakteriologiczne analizy małży w poszczególnych Państwach Członkowskich;

b) 8 świadczenie pomocy właściwym władzom w Państwie Członkowskim przy organizacji systemu mającego na celu monitorowanie skażenia wirusowego i bakteriologicznego małży;

c) regularną organizację badań porównawczych między różnymi laboratoriami krajowymi odpowiedzialnymi za przedmiotowe analizy;

d) przekazywanie informacji dostarczanych przez laboratorium referencyjne Wspólnoty wymienione w art. 3 właściwym władzom oraz laboratoriom krajowym odpowiedzialnym za przedmiotowe analizy.

2. Laboratoria krajowe współpracują z laboratorium referencyjnym Wspólnoty wymienionym w art. 3.
Artykuł  3 9

Niniejszym wyznacza się laboratorium Centrum Naukowego Środowiska, Rybołówstwa i Akwakultury w Weymouth w Zjednoczonym Królestwie jako laboratorium referencyjne Wspólnoty w zakresie monitoringu skażenia wirusowego i bakteriologicznego małży.

Artykuł  4

Laboratorium referencyjne Wspólnoty jest odpowiedzialne za:

a) dostarczanie informacji dotyczących metod analitycznych i badania porównawczego krajowym laboratoriom referencyjnym;

b) koordynację stosowania przez krajowe laboratoria referencyjne metod wymienionych w pkt a), w szczególności poprzez organizację badania porównawczego;

c) koordynację badań nad nowymi metodami analitycznymi oraz informowanie krajowych laboratoriów referencyjnych o postępie dokonywanym w tym zakresie;

d) organizację szkoleń i zaawansowanych kursów dla personelu krajowych laboratoriów referencyjnych;

e) 10 współpracę z laboratoriami odpowiedzialnymi za bakteriologiczną i wirusową analizę małży w krajach trzecich;

f) dostarczanie Komisji pomocy naukowej i technicznej, zwłaszcza w przypadkach, gdzie wyniki badań są kwestionowane wśród Państw Członkowskich;

g) pomaganie krajowym laboratoriom referencyjnym we wprowadzeniu właściwego systemu zapewnienia jakości opartego na zasadach dobrej praktyki laboratoryjnej oraz na kryteriach EN 45.000.

Artykuł  5

Laboratorium referencyjne Wspólnoty winno spełniać następujące warunki:

a) 11 personel musi posiadać kwalifikacje i stosowną wiedzę w zakresie technik stosowanych przy analizie bakteriologicznej i wirusowej małży;

b) konieczny jest dostęp do sprzętu oraz substancji koniecznych do wykonania zadań określonych w art. 4;

c) należy zapewnić odpowiednią strukturę administracyjną;

d) personel ma obowiązek zachowania poufności określonych zagadnień, wyników oraz sprawozdań;

e) należy przestrzegać zasad dobrej praktyki laboratoryjnej przyjętej na płaszczyźnie międzynarodowej;

f) aktualny wykaz substancji referencyjnych w posiadaniu Biura Referencji Wspólnoty musi być dostępny wraz z aktualnym wykazem producentów i dostawców tych substancji.

Artykuł  6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  7

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 1999 r.

W imieniu Rady
W. MÜLLER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 267 z 3.9.1997, str. 15.

(2) Dz.U. C 304 z 6.10.1997, str. 79, i opinia z dnia 13 kwietnia 1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 355 z 21.11.1997, str. 63.

(4) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 97/79/WE (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 31).

(5) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 94/370/WE (Dz.U. L 168 z 2.7.1994, str. 31).

1 Tytuł zmieniony przez sprostowanie z dnia 8 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.120.40/1).
2 Motyw 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 8 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.120.40/1).
3 Motyw 3 zmieniony przez sprostowanie z dnia 8 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.120.40/1).
4 Motyw 4 zmieniony przez sprostowanie z dnia 8 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.120.40/1).
5 Motyw 6 zmieniony przez sprostowanie z dnia 8 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.120.40/1).
6 Art. 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 8 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.120.40/1).
7 Art. 2 ust. 1 lit. a) zmieniona przez sprostowanie z dnia 8 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.120.40/1).
8 Art. 2 ust. 1 lit. b) zmieniona przez sprostowanie z dnia 8 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.120.40/1).
9 Art. 3 zmieniony przez sprostowanie z dnia 8 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.120.40/1).
10 Art. 4 lit. e) zmieniona przez sprostowanie z dnia 8 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.120.40/1).
11 Art. 5 lit. a) zmieniona przez sprostowanie z dnia 8 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.120.40/1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.