Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.156.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiająca kwestionariusz do wykorzystania w rocznym sprawozdaniu w sprawie oceny jakości otaczającego powietrza zgodnie z dyrektywami Rady 96/62/WE i 1999/30/WE oraz zgodnie z dyrektywami 2000/69/WE i 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1714)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/461/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza(1), w szczególności jej art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 96/62/WE ustanawia ramy dla dokonywania oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza oraz przewiduje przyjęcie szczegółowych uzgodnień dotyczących przekazywania informacji na temat jakości powietrza.

(2) Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu(2) ustanawia wartości dopuszczalne, które należy osiągnąć w określonym terminie.

(3) Decyzja Komisji 2001/839/WE ustanawiająca kwestionariusz do wykorzystania w rocznym sprawozdaniu oceny jakości otaczającego powietrza na mocy dyrektyw Rady 96/62/WE i 1999/30/WE(3) określiła wzorzec, na podstawie którego Państwa Członkowskie powinny dostarczać informacji dotyczących jakości powietrza, wymaganych zgodnie z tymi dyrektywami.

(4) Dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r. dotycząca wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu(4) ustanawia wartości dopuszczalne, które należy osiągnąć w określonym terminie. Dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2002 r. odnosząca się do ozonu w otaczającym powietrzu(5) ustanawia wartości docelowe, cele długoterminowe, progi informacyjne i ostrzegawcze, które rodzą pewne zobowiązania. Składanie okresowych sprawozdań przez Państwa Członkowskie stanowi integralny element tych dyrektyw, interpretowanych w powiązaniu z dyrektywą 96/62/WE, niezbędny dla kontroli zgodności z tymi zobowiązaniami.

(5) Ponadto pewna ilość informacji określonych w art. 11 dyrektywy 96/62/WE w odniesieniu do zanieczyszczeń objętych dyrektywami 1999/30/WE, 2002/69/WE i 2002/3/WE musi być zgłaszana corocznie.

(6) Zgodnie z dyrektywą 1999/30/WE przepisy dotyczące sprawozdań składanych na podstawie dyrektywy Rady 80/779/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości jakości powietrza dla dwutlenku siarki i pyłów zawieszonych(6), dyrektywy Rady 82/884/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnej dla ołowiu w powietrzu(7) oraz dyrektywy Rady 85/203/EWG z dnia 7 marca 1982 r. w sprawie norm jakości powietrza w odniesieniu do dwutlenku azotu(8) tracą moc z dniem 19 lipca 2001 r., chociaż wartości dopuszczalne określone w tych dyrektywach pozostają w mocy do 2005 r. w odniesieniu do dyrektyw 80/779/EWG i 82/884/EWG oraz do 2010 r. w odniesieniu do dyrektywy 85/203/EWG. Nadal także sporządza się sprawozdania w sprawie przekroczeń tych wartości dopuszczalnych zgodnie z art. 9 ust. 6 dyrektywy 1999/30/WE.

(7) W celu zapewnienia, że wymagane informacje dostarczane są we właściwej formie, Państwa Członkowskie powinny zostać zobowiązane do przedkładania ich na podstawie standardowego kwestionariusza.

(8) Kwestionariusz określony decyzją 2001/839/WE powinien zostać rozszerzony w celu objęcia nim także rocznej sprawozdawczości zobowiązań wynikających z dyrektyw 2000/69/WE i 2002/3/WE, przy jednoczesnym wprowadzeniu pewnych zmian związanych z dyrektywą 1999/30/WE, których dokonuje się w celu zapewnienia jasności i umożliwienia lepszej oceny sprawozdań.

(9) W celu zachowania jasności decyzja 2001/839/WE powinna zostać zastąpiona.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 12 ust. 2 dyrektywy 96/62/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Państwa Członkowskie wykorzystują kwestionariusz określony w Załączniku jako podstawę do przesyłania informacji, które mają być dostarczane corocznie zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 96/62/WE oraz zgodnie z następującymi przepisami:

artykuł 3 ust. 1, 3 i 4, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 6, art. 7 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 9 ust. 6 dyrektywy 1999/30/WE,

artykuł 3 ust. 1, art. 4 i art. 5 ust. 1, 2, 3 i 5 dyrektywy 2000/69/WE, oraz

artykuł 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 i 2, art. 5, art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 10 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. b) dyrektywy 2002/3/WE.

Artykuł  2

Decyzja 2001/839/WE niniejszym traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Margot WALLSTRÖM
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 296 z 21.11.1996, str. 55. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 163 z 29.6.1999, str. 41. Dyrektywa zmieniona decyzją 2001/744/WE (Dz.U. L 278 z 23.10.2001, str. 35).

(3) Dz.U. L 319 z 4.12.2001, str. 45.

(4) Dz.U. L 313 z 13.12.2000, str. 12.

(5) Dz.U. L 67 z 9.3.2002, str. 14.

(6) Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 30.

(7) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 15.

(8) Dz.U. L 87 z 27.3.1985, str. 1.

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

ZAŁĄCZNIK

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.