Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.23.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 1991 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 8 stycznia 1991 r.
ustanawiająca kryteria stosowane przy sporządzaniu planów interwencyjnych w zakresie kontroli zwalczania pryszczycy, w zastosowaniu art. 5 dyrektywy Rady 90/423/EWG

(91/42/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 29 stycznia 1991 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/423/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. zmieniającą dyrektywę 85/511/EWG wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy, dyrektywę 64/432/EWG w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną oraz dyrektywę 72/462/EWG w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przed przywozem z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa(1), w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 5 ust. 2 dyrektywy 90/423/EWG stwierdza, że Komisja ustanowi kryteria stosowane do sporządzania krajowych planów interwencyjnych;

wspomniane kryteria muszą zapewniać, że krajowe plany interwencyjnych, przedkładane Komisji przez Państwa Członkowskie, będą dawać szybkie i skuteczne zwalczanie ogniska pryszczycy;

wydaje się pożądane, aby Komisja w razie potrzeby mogła przyjąć uwagi wyjaśniające dotyczące wyżej wymienionych kryteriów;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Aby plany interwencyjnych, przedkładane Komisji przez Państwa Członkowskie, zatwierdzono w ramach środka przewidzianego w art. 5 ust. 4 dyrektywy 90/423/EWG, muszą one spełniać kryteria ustalone w Załączniku.

Artykuł  2
1. Komisja może przyjąć zalecenia zawierające uwagi wyjaśniające dotyczące kryteriów ustanowionych w Załączniku.
2. Komisja opublikuje zalecenia określone w ust. 1.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 stycznia 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 13.

ZAŁĄCZNIK

Kryteria dla planów interwencyjnych

Plany interwencyjne spełniają co najmniej następujące kryteria:

1. ustanowienie centrum kryzysowego na szczeblu krajowym, którego zadaniem jest koordynacja wszystkich środków kontrolnych w danym Państwie Członkowskim,

2. istnieje wykaz lokalnych centrów kontroli choroby, dysponujących odpowiednimi urządzeniami do koordynowania środków kontrolnych na szczeblu lokalnym,

3. dostarczone są szczegółowe informacje na temat pracowników zaangażowanych w działania kontrolne, ich umiejętności i obowiązków,

4. każde lokalne centrum kontroli choroby musi być zdolne do szybkiego porozumiewania się z osobami lub organizacjami, których ognisko choroby dotyczy bezpośrednio lub pośrednio,

5. dostępny jest sprzęt i materiały do właściwego wykonywania środków kontrolnych,

6. sporządzone są szczegółowe instrukcje działania w wypadku podejrzenia i potwierdzenia zakażenia lub zarażenia, włącznie z proponowanym środkiem zniszczenia tusz,

7. ustanowione są programy szkoleniowe, tak aby utrzymywać i rozwijać zarówno umiejętności działania w terenie, jak i znajomość procedur administracyjnych,

8. laboratoria diagnostyczne muszą być wyposażone w sprzęt do badań poubojowych, muszą również zapewniać możliwość przeprowadzania badań serologicznych, histologicznych itd., a ich diagnozy muszą być stawiane szybko. Muszą być opracowane procedury szybkiego transportu próbek,

9. ustalone są szczegóły dotyczące szacunkowego zapotrzebowania na szczepionkę przeciw pryszczycy, potrzebną w przypadku przywrócenia szczepień interwencyjnych,

10. wprowadzone są przepisy zapewniające pełnomocnictwa, niezbędne do wprowadzenia w życie planów interwencyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.