Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.322.17/1

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2005 r.

Kryteria przydziału spraw do izb

(2005/C 322/09)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2005 r.)

Dnia 30 listopada 2005 r., zgodnie z art. 4 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 12 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, w odniesieniu do początkowego okresu, trwającego od dnia ogłoszenia w Dz.U. decyzji Prezesa Trybunału Sprawiedliwości stwierdzającej, że Sąd do spraw Służby Publicznej został prawidłowo ukonstytuowany do dnia 30 września 2006 r., Sąd postanowił, co następuje:

– izbie pierwszej podlegać będą wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw związanych w głównej mierze z zatrudnieniem, oceną/awansem i zakończeniem służby, które podlegać będą drugiej izbie;

– pewna liczba spraw będzie przydzielana trzeciej izbie, bez względu to, z jakiej są dziedziny, w sposób automatyczny, z częstotliwością określoną podczas zebrania Sądu w pełnym składzie;

– od powyższych zasad podziału odstąpić można ze względu na powiązanie spraw, a także w celu równomiernego rozłożenia i rozsądnego zróżnicowania pracy w ramach Sądu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.