Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.77.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 2012 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 5 marca 2012 r.
w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych

(EBC/2012/3)

(2012/153/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 16 marca 2012 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 18 i art. 34 ust. 1 tiret drugie,

uwzględniając wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu(1), w szczególności pkt 1.6, 6.3.1 i 6.3.2 załącznika I do tych wytycznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Mając na uwadze wyjątkowe okoliczności panujące na rynkach finansowych oraz zakłócenie normalnej oceny przez rynki papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Republikę Grecką, Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2010/3 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji(2). Decyzja ta tymczasowo zawiesiła stosowanie minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej, określonych w zasadach oceny jakości kredytowej Eurosystemu dotyczących niektórych aktywów rynkowych, zawartych w pkt 6.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14. Decyzja EBC/2012/2(3) uchyliła decyzję EBC/2010/3 z powodu negatywnego wpływu, jaki na rating kredytowy przyznawany takim instrumentom dłużnym ma złożenie, w kontekście udziału sektora prywatnego, posiadaczom rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji oferty wymiany tych instrumentów.

(2) W dniu 21 lipca 2011 r. szefowie państw lub rządów strefy euro oraz instytucji Unii ogłosili środki mające na celu stabilizację finansów publicznych Grecji, obejmujące zobowiązanie do dokonania wzmocnienia zabezpieczenia, podnoszącego jakość rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Republikę Grecką. Rada Prezesów zdecydowała, że takie wzmocnienie zabezpieczenia ma być dokonane przez Republikę Grecką na rzecz krajowych banków centralnych (KBC).

(3) Rada Prezesów zdecydowała, że w odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką, które są objęte wzmocnieniem zabezpieczenia, należy zawiesić stosowanie minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Kryteria kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych

1. Wykorzystywanie jako zabezpieczenia operacji kredytowych Eurosystemu rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką, które nie spełniają minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej określonych w zasadach oceny jakości kredytowej Eurosystemu dotyczących niektórych aktywów rynkowych, zawartych w pkt 6.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, ale spełniają pozostałe kryteria kwalifikacji określone w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14, jest uzależnione od dokonania przez Republikę Grecką na rzecz KBC wzmocnienia zabezpieczenia w formie programu odkupu.
2. Rynkowe instrument dłużne, o których mowa w ust. 1, pozostają kwalifikowanym zabezpieczeniem przez okres trwania wzmocnienia zabezpieczenia.
Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 marca 2012 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 5 marca 2012 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC

______

(1) Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.

(2) Dz.U. L 117 z 11.5.2010, s. 102.

(3) Dz.U. L 59 z 1.3.2012, s. 36.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.