Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.219.72

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2012 r.

ZALECENIE RADY

z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie krajowego programu reform Rumunii z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Rumunię programu konwergencji na lata 2012-2015

(2012/C 219/21)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2012 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych(1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej,

uwzględniając opinię Komitetu Zatrudnienia,

po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 26 marca 2010 r. Rada Europejska przyjęła wniosek Komisji dotyczący wprowadzenia nowej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, zatytułowanej "Europa 2020", opartej na ściślejszej koordynacji polityki gospodarczej, która skupia się na najważniejszych obszarach wymagających podjęcia działań służących pobudzeniu europejskiego potencjału w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności.

(2) W dniu 13 lipca 2010 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii (na lata 2010-2014), a w dniu 21 października 2010 r. decyzję dotyczącą wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich(2), które razem stanowią "zintegrowane wytyczne". Państwa członkowskie zostały poproszone o uwzględnienie zintegrowanych wytycznych w swojej krajowej polityce gospodarczej i polityce zatrudnienia.

(3) W dniu 12 lipca 2011 r. Rada przyjęła zalecenie(3) w sprawie krajowego programu reform Rumunii na 2011 r. oraz wydała opinię na temat przedstawionego przez Rumunię zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011-2014.

(4) W dniu 23 listopada 2011 r. Komisja przyjęła drugą roczną analizę wzrostu gospodarczego, rozpoczynając w ten sposób drugi europejski semestr zintegrowanej i prowadzonej ex ante koordynacji polityki, który ma swoje umocowanie w strategii "Europa 2020".

(5) Parlament Europejski został należycie włączony w europejski semestr, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1466/97, i w dniu 15 lutego 2012 r. przyjął rezolucję w sprawie zatrudnienia i aspektów społecznych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. oraz rezolucję w sprawie wkładu do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r.

(6) W dniu 2 marca 2012 r. Rada Europejska zatwierdziła priorytety dotyczące zapewnienia stabilności finansowej, konsolidacji fiskalnej i działań wspierających wzrost gospodarczy. Rada Europejska podkreśliła potrzebę kontynuacji zróżnicowanej konsolidacji fiskalnej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu w celu przywrócenia gospodarce normalnych warunków udzielania pożyczek, wspierania wzrostu i konkurencyjności, rozwiązania problemu bezrobocia i społecznych skutków kryzysu, jak również w celu modernizacji administracji państwowej.

(7) W dniu 2 marca 2012 r. Rada Europejska wezwała także państwa członkowskie uczestniczące w pakcie euro plus, by przedstawiły swoje zobowiązania w ramach tego paktu odpowiednio wcześnie, tak by zobowiązania te mogły zostać włączone do ich programów stabilności lub konwergencji oraz krajowych programów reform.

(8) W dniu 23 kwietnia 2012 r. Rumunia przedłożyła krajowy program reform z 2012 r., natomiast w dniu 11 maja 2012 r. program konwergencji na lata 2012-2015.

(9) W dniu 6 maja 2009 r. Rada przyjęła decyzję 2009/459/WE(4) w celu udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej na okres trzech lat, zgodnie z art. 143 Traktatu. W towarzyszącym protokole ustaleń podpisanym w dniu 23 czerwca 2009 r. i jego kolejnych uzupełnieniach określono warunki dotyczące polityki gospodarczej, na podstawie których wypłacana była pomoc finansowa. Decyzja 2009/459/WE została zmieniona dnia 16 marca 2010 r. decyzją 2010/183/UE(5). W związku z pomyślnym wdrożeniem programu średnioterminowej pomocy finansowej przez Rumunię i biorąc pod uwagę ważne lecz częściowe skorygowanie rachunku obrotów bieżących za sprawą utrzymujących się słabości strukturalnych na rynku produktowym i rynku pracy w Rumunii, które sprawiają, że państwo to jest wrażliwe na międzynarodowe wstrząsy cenowe, dnia 12 maja 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/288/UE(6) w sprawie udzielenia Rumunii zapobiegawczo średnioterminowej pomocy finansowej na okres trzech lat, zgodnie z postanowieniami art. 143 Traktatu. Towarzyszący jej protokół ustaleń został podpisany dnia 29 czerwca 2011 r., a jego pierwsze uzupełnienie dnia 27 grudnia 2011 r.

(10) Na podstawie drugiego formalnego przeglądu programu średnioterminowej pomocy finansowej, który miał miejsce pod koniec kwietnia - na początku maja 2012 r., ustalono, że wykonanie tego programu przez Rumunię postępuje zgodnie z planem. Osiągnięto docelowy poziom deficytu kasowego na rok 2011, a cel Europejskiego Systemu Rachunków (ESA) zostałby zrealizowany, gdyby nie poważne jednorazowe działanie związane z orzeczeniami sądu zobowiązującymi rząd do wypłaty odszkodowania na rzecz niektórych kategorii pracowników. Budżet na rok 2012 zapewnia właściwy kierunek realizacji celu w postaci osiągnięcia deficytu poniżej 3 % PKB liczonego według ESA. Sektor bankowy Rumunii pozostaje odporny pomimo dalszego pogarszania się jakości aktywów, które nadal negatywnie wpływa na rentowność sektora bankowego. Średniookresowe warunki określone w programie pomocy w zakresie sektora finansowego, aczkolwiek w przypadku niektórych zagadnień - z pewnymi opóźnieniami. Postępy w zakresie obszaru kluczowych reform strukturalnych, takich jak energia i transport, oraz wykorzystywanie funduszy unijnych były niejednolite.

(11) Po dwóch latach tendencji spadkowej realny PKB w Rumunii wzrósł w 2011 r. o 2,5 %. Oczekuje się, że w roku 2012 jego wzrost zmaleje do 1,4 %. Przewiduje się, że popyt wewnętrzny będzie najważniejszą siłą napędową wzrostu. Inwestycje publiczne, wspierane lepszym wykorzystywaniem funduszy unijnych, odegrają kluczową rolę w 2012 r.

(12) Na podstawie oceny programu konwergencji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1466/97 Rada jest zdania, że scenariusz makroekonomiczny będący podstawą prognoz budżetowych przedstawionych w programie jest realistyczny. Celem strategii budżetowej określonej w programie konwergencji jest osiągnięcie w 2012 r. deficytu budżetowego poniżej 3 % PKB, co pozostaje w zgodzie z zaleceniami Rady dla Rumunii w ramach procedury nadmiernego deficytu. Zmierza ona zatem do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego zdefiniowanego w postaci deficytu w wysokości 0,7 % PKB w kategoriach strukturalnych. Średniookresowy cel budżetowy odpowiednio odzwierciedla wymogi paktu stabilności i wzrostu. W związku z planowaną korektą nadmiernego deficytu w 2012 r. oczekuje się jego dalszego obniżenia do 2,2 % PKB w 2013 r., do 1,2 % PKB w 2014 r. i do 0,9 % PKB w 2015 r. Na podstawie (przeliczonego) strukturalnego salda budżetowego(7) przewiduje się spadek deficytu o 1,5 % w 2012 r., o 0,5 % w 2013 r. i o 0,7 % w 2014 r., w zgodzie z założonym w pakcie stabilności i wzrostu 0,5 % wskaźnikiem referencyjnym. Wzrost wskaźnika wydatków publicznych na przestrzeni okresu 2012-2015 pozostaje w zgodzie ze wskaźnikiem referencyjnym dotyczącym wydatków przewidzianym w pakcie stabilności i wzrostu. Program konwergencji przewiduje osiągnięcie średnio-okresowego celu budżetowego w 2014 r. Głównymi zagrożeniami dla realizacji celów budżetowych są zaległości płatnicze przedsiębiorstw państwowych, jak również możliwa ponowna akumulacja zaległości płatniczych na poziomie samorządów lokalnych oraz w sektorze opieki zdrowotnej, nawet jeśli niektóre środki zostały już przedsięwzięte w sektorze zdrowia. W odniesieniu do długu publicznego, jego wysokość przy końcu 2011 r. kształtowała się poniżej 34 % PKB, a zatem znacząco poniżej 60 % PKB.

(13) Rumunia podjęła szereg zobowiązań w ramach paktu euro plus. Wskazane zobowiązania oraz ich realizacja przedstawiona w 2011 r. dotyczą wspierania konkurencyjności i poziomu zatrudnienia, poprawy stabilności finansów publicznych oraz wzmocnienia stabilności finansowej,

NINIEJSZYM ZALECA Rumunii podjęcie w latach 2012-2013 następujących działań:

Wdrożenie środków określonych w decyzji 2009/459/WE, zmienionej decyzją 2010/183/UE, wraz ze środkami ustanowionymi w decyzji 2011/288/UE i określonymi szczegółowo w protokole ustaleń z dnia 23 czerwca 2009 r. oraz w jego kolejnych uzupełnieniach, a także w protokole ustaleń z dnia 29 czerwca 2011 r. i jego kolejnych uzupełnieniach.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2012 r.

W imieniu Rady
V. SHIARLY
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1.

(2) Utrzymana na rok 2012 decyzją Rady 2012/238/UE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (Dz.U. L 119 z 4.5.2012, s. 47).

(3) Dz.U. C 216 z 22.7.2011, s. 6.

(4) Dz.U. L 150 z 13.6.2009, s. 8.

(5) Dz.U. L 83 z 30.3.2010, s. 19.

(6) Dz.U. L 132 z 19.5.2011, s. 15.

(7) Saldo w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, przeliczone przez służby Komisji na podstawie informacji zawartych w programie, zgodnie ze wspólnie przyjętą metodyką.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.