Kosowo-Wspólnoty Europejskie. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu. Strasburg.2015.10.27.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.71.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2022 r.

UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem * , z drugiej strony

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej "Unią" lub "UE", i EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, zwana dalej "Euratomem",

z jednej strony, oraz

KOSOWO * ,

z drugiej strony,

wspólnie zwane dalej "Stronami",

UWZGLĘDNIAJĄC silne więzi między Stronami i podzielane przez nie wartości, ich wolę wzmocnienia tych więzi i ustanowienia bliskich i długotrwałych stosunków opartych na zasadzie wzajemności i wspólnoty interesów, które powinny umożliwić Kosowu dalsze zacieśnienie i zintensyfikowanie stosunków z UE;

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie niniejszego Układu, w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia z Bałkanami Zachodnimi, w tworzeniu i umacnianiu stabilnego ładu europejskiego w oparciu o współpracę, której UE jest filarem;

UWZGLĘDNIAJĄC gotowość UE do podjęcia konkretnych działań na rzecz realizacji europejskiej perspektywy Kosowa i zbliżenia do UE w zgodzie z perspektywą regionu poprzez włączenie Kosowa do głównego politycznego i gospodarczego nurtu Europy, w ramach trwającego udziału Kosowa w procesie stabilizacji i stowarzyszenia w celu spełnienia stosownych kryteriów i warunków procesu stabilizacji i stowarzyszenia, pod warunkiem pomyślnego wykonania niniejszego Układu, w szczególności w zakresie współpracy regionalnej; proces ten doprowadzi do postępów w europejskiej perspektywie Kosowa i zbliżenia do UE, o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności, a Kosowo spełni kryteria określone na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze w dniach 21-22 czerwca 1993 r. i wyżej wspomniane warunki;

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do przyczyniania się odpowiednimi sposobami do stabilizacji politycznej, gospodarczej i instytucjonalnej Kosowa oraz regionu, poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokratyzację, rozwój instytucjonalny oraz reformę administracji publicznej, integrację handlu regionalnego oraz wzmożoną współpracę gospodarczą, szeroko zakrojoną współpracę, w tym w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, oraz wzmocnienie bezpieczeństwa;

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do zwiększenia swobód politycznych i gospodarczych jako głównej podstawy niniejszego Układu, jak również ich zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości oraz innych szczególnie wrażliwych grup;

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do zapewnienia instytucji opierających się na zasadach praworządności, do dobrego sprawowania władzy i przestrzegania zasad demokracji poprzez system wielopartyjny obejmujący wolne i uczciwe wybory;

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do przestrzegania zasad Karty Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), w szczególności zasad określonych w akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1975 r. (zwanym dalej "aktem końcowym z Helsinek") oraz Paryskiej karty dla nowej Europy z 1990 r.;

POTWIERDZAJĄC przywiązanie Stron do wykonywania zobowiązań międzynarodowych, w szczególności, choć nie tylko, związanych z ochroną praw człowieka i ochroną osób należących do mniejszości oraz szczególnie wrażliwych grup, i w tym kontekście odnotowując zobowiązanie Kosowa do przestrzegania stosownych instrumentów międzynarodowych;

POTWIERDZAJĄC prawo do powrotu dla wszystkich uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych oraz prawo do ochrony ich własności i innych powiązanych praw człowieka;

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron na rzecz zasad gospodarki wolnorynkowej i zrównoważonego rozwoju oraz gotowość UE do wspierania reform gospodarczych w Kosowie;

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron na rzecz wolnego handlu, zgodnie ze stosownymi zasadami Światowej Organizacji Handlu (zwanej dalej "WTO"), które stosowane są w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny;

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do dalszego rozwijania stałego dialogu politycznego w odniesieniu do kwestii będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania, w tym aspektów regionalnych;

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie, jakie Strony przywiązują do zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji oraz do zacieśnienia współpracy w zakresie walki z terroryzmem zgodnie z dorobkiem prawnym UE, a także do zapobiegania nielegalnej migracji przy równoczesnym wspieraniu mobilności w legalnych i bezpiecznych warunkach;

W PRZEKONANIU, że niniejszy Układ stworzy nowy klimat dla stosunków gospodarczych między Stronami, a przede wszystkim dla rozwoju handlu i inwestycji, będących kluczowymi czynnikami restrukturyzacji i modernizacji gospodarczej;

MAJĄC na uwadze zobowiązanie Kosowa do zbliżenia swojego prawodawstwa w istotnych sektorach do prawodawstwa UE oraz do jego skutecznego stosowania;

UWZGLĘDNIAJĄC gotowość UE do zapewniania zdecydowanego wsparcia przy realizacji reform oraz do wykorzystania w tym celu wszystkich dostępnych kompleksowych, indykatywnych i wieloletnich instrumentów współpracy oraz pomocy technicznej, finansowej i gospodarczej, o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności;

ZAUWAŻAJĄC, że niniejszy Układ nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodny z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa;

ZAUWAŻAJĄC, że zobowiązania i współpraca, które ma podjąć Unia na podstawie niniejszego Układu, dotyczą wyłącznie dziedzin objętych dorobkiem prawnym UE lub istniejącymi politykami Unii;

ZAUWAŻAJĄC, że wewnętrzne procedury państw członkowskich Unii Europejskiej (zwanych dalej "państwami członkowskimi") mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do otrzymywania dokumentów wydanych przez organy kosowskie na podstawie niniejszego Układu;

ZAUWAŻAJĄC, że trwają negocjacje w sprawie ustanowienia wspólnoty transportowej z Bałkanami Zachodnimi;

PRZYWOŁUJĄC szczyt w Zagrzebiu w 2000 r., na którym wezwano do dalszego umocnienia stosunków w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz do zacieśnienia współpracy regionalnej;

PRZYPOMINAJĄC, że na posiedzeniu Rady Europejskiej w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. potwierdzono znaczenie procesu stabilizacji i stowarzyszenia jako ram politycznych dla stosunków UE z Bałkanami Zachodnimi oraz podkreślono perspektywę integracji z UE w oparciu o indywidualne postępy w zakresie reform oraz inne osiągnięcia;

PRZYWOŁUJĄC zobowiązania Kosowa wynikające ze Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, podpisanej w Buka-reszcie w dniu 19 grudnia 2006 r., zawartej w celu zwiększenia potencjału regionu w zakresie pozyskiwania inwestycji oraz jego szans na integrację z gospodarką światową, o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności;

PRAGNĄC nawiązać bliższą współpracę kulturalną i rozwijać wymianę informacji;

ZAUWAŻAJĄC, że w przypadku gdyby Strony zdecydowały, w ramach niniejszego Układu, zawrzeć szczególne umowy dotyczące przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, które zawierane byłyby przez UE na podstawie części III tytułu V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, postanowienia takich przyszłych szczególnych umów nie byłyby wiążące dla Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, chyba że UE, równocześnie ze Zjednoczonym Królestwem lub Irlandią - w odniesieniu do ich odpowiednich wcześniejszych stosunków dwustronnych - powiadomi Kosowo, że takie przyszłe szczególne umowy stają się wiążące dla Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii jako części UE zgodnie z protokołem (nr 21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej. Również wszelkie późniejsze wewnątrzunijne środki przyjmowane na podstawie wyżej wymienionego tytułu V w celu wykonania niniejszego Układu nie byłyby wiążące dla Zjednoczonego Królestwa ani Irlandii, chyba że państwa te powiadomiłyby o chęci uczestniczenia w takich środkach lub ich przyjęcia zgodnie z protokołem (nr 21). Zauważając także, że takie przyszłe szczególne umowy lub późniejsze wewnątrzunijne środki wchodziłyby w zakres protokołu (nr 22) w sprawie stanowiska Danii, załączonego do tych Traktatów,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

1. 
Niniejszym ustanawia się stowarzyszenie między UE, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony.
2. 
Cele stowarzyszenia to:
a)
wspieranie wysiłków podejmowanych przez Kosowo w celu umacniania demokracji i praworządności;
b)
przyczynianie się do stabilizacji politycznej, gospodarczej i instytucjonalnej Kosowa, jak również do stabilizacji w regionie;
c)
zapewnienie odpowiednich ram dla dialogu politycznego, umożliwiających rozwój bliskich stosunków politycznych między Stronami;
d)
wspieranie wysiłków podejmowanych przez Kosowo w celu rozwijania współpracy gospodarczej i międzynarodowej, o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności, także poprzez zbliżenie jego prawodawstwa do prawodawstwa UE;
e)
wspieranie wysiłków podejmowanych przez Kosowo w celu zakończenia procesu transformacji w sprawnie działającą gospodarkę rynkową;
f)
działanie na rzecz harmonijnych stosunków gospodarczych oraz stopniowe stworzenie strefy wolnego handlu między UE a Kosowem;
g)
wzmacnianie współpracy regionalnej we wszystkich dziedzinach objętych niniejszym Układem.

Użyte w niniejszym Układzie, w tym w załącznikach i protokołach do niego, terminy, sformułowania lub definicje nie stanowią uznania Kosowa przez UE za niepodległe państwo ani nie stanowią uznania Kosowa za taki podmiot przez poszczególne państwa członkowskie, chyba że dokonały one tego kroku wcześniej.

ZASADY OGÓLNE

Poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka, które zostały proklamowane w Powszechnej deklaracji praw człowieka Narodów Zjednoczonych z 1948 r. oraz określone w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., w akcie końcowym z Helsinek i w Paryskiej karcie dla nowej Europy, poszanowanie zasad prawa międzynarodowego, w tym pełna współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ) i jego mechanizmem rezydualnym, Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a także poszanowanie zasad praworządności, jak również zasad gospodarki rynkowej, jak zostały one wyrażone w dokumencie z zorganizowanej w Bonn - w ramach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - konferencji w sprawie współpracy gospodarczej, stanowią podstawę polityki UE i Kosowa oraz zasadnicze elementy niniejszego Układu.

Kosowo zobowiązuje się przestrzegać prawa międzynarodowego i jego instrumentów związanych z - w szczególności, choć nie wyłącznie - ochroną praw człowieka i praw podstawowych, ochroną osób należących do mniejszości, bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Kosowo zobowiązuje się do dalszego zaangażowania na rzecz widocznej i trwałej poprawy stosunków z Serbią i efektywnej współpracy z utworzoną w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony misją - tak długo jak będzie ona istniała - zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami określonymi w artykule 13. Zobowiązania te stanowią zasadnicze zasady niniejszego Układu i podstawę rozwoju stosunków i współpracy między Stronami. Jeżeli Kosowo nie będzie wywiązywać się z tych zobowiązań, UE może podjąć środki, jakie uzna za stosowne, w tym zawiesić całość lub część niniejszego Układu.

Strony potwierdzają, że najcięższe przestępstwa, które wzbudzają zaniepokojenie całej społeczności międzynarodowej, nie powinny pozostawać bezkarne i że należy zapewnić ściganie tych przestępstw poprzez podjęcie środków na poziomie krajowym i międzynarodowym.

W tym względzie Kosowo zobowiązuje się, w szczególności, w pełni współpracować z MTKJ i jego mechanizmem rezydualnym oraz w ramach wszelkich innych dochodzeń i postępowań karnych prowadzonych pod auspicjami międzynarodowymi.

Kosowo zobowiązuje się także przestrzegać Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego i w tym względzie podejmować niezbędne kroki w celu jego wykonania na poziomie krajowym.

Rozwój współpracy regionalnej i stosunków dobrosąsiedzkich oraz poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, mają kluczowe znaczenie dla procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Zawarcie i wykonanie niniejszego Układu odbywa się w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz uwzględnia osiągnięcia Kosowa.

Kosowo zobowiązuje się do dalszego działania na rzecz współpracy i stosunków dobrosąsiedzkich w regionie, w tym stosownego poziomu wzajemnych koncesji dotyczących przepływu osób, towarów, kapitału i usług, jak również rozwijania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w wielu dziedzinach, w tym dotyczących praworządności. Zobowiązanie to stanowi główny element rozwoju stosunków i współpracy między Stronami, przyczyniając się w ten sposób do stabilizacji w regionie.

Stowarzyszenie jest realizowane stopniowo przez okres dziesięciu lat.

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia, utworzona na podstawie artykułu 126, dokonuje co roku przeglądu wykonania niniejszego Układu oraz przyjmowania i realizacji przez Kosowo reform prawnych, administracyjnych, instytucjonalnych i gospodarczych. Przegląd ten jest dokonywany w świetle preambuły i zgodnie z zasadami ogólnymi niniejszego Układu. Przegląd ten jest zgodny z mechanizmami ustanowionymi w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności ze sprawozdaniem z postępów w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

Na podstawie tego przeglądu Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia wyda zalecenia i może podjąć decyzje.

W przypadku gdy przegląd ujawni szczególne trudności, mogą one zostać poddane mechanizmowi rozstrzygania sporów ustanowionemu w niniejszym Układzie.

Najpóźniej po pięciu latach od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia dokonuje szczegółowego przeglądu wykonania niniejszego Układu. Na podstawie tego przeglądu Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia ocenia postępy osiągnięte przez Kosowo i może podjąć decyzje dotyczące dalszych etapów procesu stowarzyszenia. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia postępuje podobnie przed upływem dziesięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu. Jeżeli uzasadniają to wyniki przeglądu, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu ustanowionego w akapicie pierwszym o nie więcej niż pięć lat. W braku takich decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia niniejszy Układ jest nadal wykonywany zgodnie z przyjętymi w nim ustaleniami.

Powyższy przegląd nie ma zastosowania do swobodnego przepływu towarów, dla którego przewidziany jest w tytule IV specjalny harmonogram.

Niniejszy Układ jest w pełni zgodny ze stosownymi postanowieniami zawartymi w porozumieniach WTO, w szczególności z artykułem XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (GATT 1994) oraz artykułem V Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), i jest wykonywany w sposób spójny z tymi postanowieniami.

DIALOG POLITYCZNY

1. 
Dialog polityczny między Stronami jest dalej rozwijany w ramach niniejszego Układu. Towarzyszy i sprzyja on zbliżeniu między UE a Kosowem oraz przyczynia się do tworzenia bliskich więzi solidarności i nowych form współpracy między Stronami.
2. 
Dialog polityczny ma na celu działanie na rzecz w szczególności:
a)
udziału Kosowa w międzynarodowej społeczności demokratycznej, o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności;
b)
postępu w realizacji europejskiej perspektywy Kosowa i zbliżenia do UE, w zgodzie z europejską perspektywą regionu, z uwzględnieniem indywidualnych osiągnięć i w zgodzie z zobowiązaniami Kosowa, o których mowa w artykule 5 niniejszego Układu;
c)
zwiększenia spójności z niektórymi środkami z zakresu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w szczególności środkami ograniczającymi podjętymi przez UE wobec państw trzecich, osób fizycznych lub prawnych lub podmiotów niepaństwowych, także poprzez stosowną wymianę informacji, zwłaszcza w kwestiach mogących wywrzeć istotny wpływ na Strony;
d)
skutecznej, obejmującej wszystkie strony i reprezentatywnej współpracy regionalnej i rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich na Bałkanach Zachodnich.

Strony prowadzą dialog merytoryczny na temat innych kwestii objętych niniejszym Układem.

1. 
Dialog polityczny i dialog merytoryczny, w zależności od przypadku, przyczyniają się do normalizacji stosunków między Kosowem a Serbią.
2. 
Jak stanowi artykuł 5, Kosowo zobowiązuje się do dalszego zaangażowania na rzecz widocznej i trwałej poprawy stosunków z Serbią. Proces ten zapewnia Kosowu i Serbii możliwość podejmowania kolejnych kroków na drodze do UE, a równocześnie uniknięcie sytuacji, w których jedna strona może blokować wysiłki drugiej; proces ten powinien stopniowo doprowadzić do kompleksowej normalizacji stosunków między Kosowem a Serbią w postaci prawnie wiążącej umowy, a w przyszłości dać obu stronom możliwość pełnego korzystania z przysługujących im praw i wypełniania obowiązków.
3. 
W wyżej określonych ramach Kosowo będzie stale:
a)
wykonywać w dobrej wierze wszelkie ustalenia wypracowane w ramach dialogu z Serbią;
b)
w pełni przestrzegać zasad współpracy regionalnej obejmującej wszystkie strony;
c)
rozwiązywać w drodze dialogu i w duchu kompromisu, w oparciu o praktyczne i trwałe rozwiązania, inne nierozstrzygnięte kwestie oraz współpracować z Serbią w zakresie spraw technicznych i prawnych;
d)
efektywnie współpracować z utworzoną w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony misją - tak długo jak będzie ona istniała - i aktywnie przyczyniać się do tego, by misja ta mogła w pełni i bez przeszkód wykonywać zadania w ramach swojego mandatu w całym Kosowie.
4. 
Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia dokonuje regularnego przeglądu postępów w tym procesie i może podejmować decyzje i wydawać zalecenia w tym zakresie. Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia może uczestniczyć w tym procesie zgodnie z artykułem 129.
1. 
Dialog polityczny i merytoryczny prowadzony jest przede wszystkim w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, która jest ogólnie odpowiedzialna za wszelkie kwestie, które Strony jej przedkładają.
2. 
Na wniosek Strony dialogi te mogą również odbywać się w następujących formach:
a)
spotkań, organizowanych - w miarę potrzeb - z udziałem wyższych urzędników reprezentujących Kosowo, z jednej strony, oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa lub przedstawiciela Komisji, z drugiej strony;
b)
korzystania w pełni ze wszystkich stosownych kanałów między Stronami, w tym ze stosownych kontaktów w państwach trzecich oraz na forach organizacji międzynarodowych i innych forach międzynarodowych, o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności;
c)
wszelkich innych działań, które mogłyby stanowić pożyteczny wkład w umacnianie, rozwijanie i przyspieszanie tych dialogów, w tym działań wymienionych w agendzie z Salonik, przyjętej w konkluzjach Rady Europejskiej na posiedzeniu w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r.

Dialog polityczny na szczeblu parlamentarnym odbywa się w ramach Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, ustanowionego na podstawie artykułu 132.

WSPÓŁPRACA REGIONALNA

Zgodnie ze swoim zobowiązaniem na podstawie artykułów 5 i 13 oraz zobowiązaniem do zapewnienia pokoju i stabilności w wymiarze międzynarodowym i regionalnym oraz do rozwijania stosunków dobrosąsiedzkich, Kosowo aktywnie działa na rzecz współpracy regionalnej. UE może wspierać te wysiłki za pośrednictwem odpowiednich instrumentów, w tym pomocy dla projektów mających wymiar regionalny, transgraniczny lub transterytorialny.

W każdym przypadku, gdy Kosowo zamierza wzmocnić współpracę z jednym z państw, o których mowa w artykułach 17, 18 i 19, informuje o tym UE oraz konsultuje się z nią, zgodnie z postanowieniami ustanowionymi w tytule X.

Kosowo kontynuuje wykonywanie Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

Współpraca z państwami, które podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu

Po podpisaniu niniejszego Układu Kosowo rozpocznie, o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności, negocjacje z państwami, które już podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z UE, mając na celu zawarcie dwustronnych konwencji dotyczących współpracy regionalnej, których celem jest rozszerzenie zakresu współpracy między nimi.

Głównymi elementami tych konwencji są:

a)
dialog polityczny;
b)
ustanowienie stref wolnego handlu, zgodnie z właściwymi postanowieniami WTO;
c)
wzajemne koncesje dotyczące przepływu pracowników, swobody przedsiębiorczości, świadczenia usług, płatności bieżących oraz przepływu kapitału, jak również innych dziedzin polityki związanych z przepływem osób, na poziomie równoważnym poziomowi gwarantowanemu układem o stabilizacji i stowarzyszeniu, jaki dane państwo zawarło z UE;
d)
postanowienia dotyczące współpracy w innych dziedzinach, niezależnie od tego, czy są objęte niniejszym Układem, w szczególności w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

W stosownych przypadkach konwencje te zawierają postanowienia dotyczące stworzenia koniecznych mechanizmów instytucjonalnych.

Konwencje te zostaną zawarte w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu.

Współpraca z państwami uczestniczącymi w procesie stabilizacji i stowarzyszenia

Kosowo realizuje współpracę regionalną z państwami uczestniczącymi w procesie stabilizacji i stowarzyszenia w niektórych lub we wszystkich dziedzinach współpracy objętych niniejszym Układem oraz w innych dziedzinach związanych z procesem stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Współpraca taka powinna być zawsze zgodna z zasadami i celami niniejszego Układu.

Współpraca z państwami kandydującymi do przystąpienia do UE, nieuczestniczącymi w procesie stabilizacji i stowarzyszenia

Kosowo zacieśnia współpracę oraz, o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności, zawiera z państwami kandydującymi do przystąpienia do UE, nieuczestniczącymi w procesie stabilizacji i stowarzyszenia, konwencje o współpracy w dziedzinach współpracy objętych niniejszym Układem i innych dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Kosowa i tych państw. Celem takich konwencji powinno być stopniowe dostosowanie dwustronnych stosunków między Kosowem a tymi państwami do odpowiedniej części stosunków między UE a Kosowem.

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

1. 
W okresie trwającym maksymalnie 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu UE i Kosowo tworzą stopniowo, zgodnie z postanowieniami niniejszego Układu oraz zgodnie z GATT 1994 i postanowieniami zawartymi w stosownych porozumieniach WTO, dwustronną strefę wolnego handlu. W procesie tym uwzględniają one szczególne wymogi ustanowione w ustępach 2-6 niniejszego artykułu.
2. 
Do klasyfikacji towarów w handlu między Stronami stosuje się Nomenklaturę scaloną.
3. 
Na potrzeby niniejszego Układu cła i opłaty o skutku równoważnym do ceł obejmują wszelkie cła lub wszelkiego rodzaju opłaty nałożone w związku z przywozem lub wywozem towarów, w tym wszelkiego rodzaju podatki wyrównawcze lub należności dodatkowe związane z takim przywozem lub wywozem, lecz nie obejmują:
a)
opłat równoważnych do podatku wewnętrznego, nałożonych zgodnie z artykułem III ustęp 2 GATT 1994;
b)
środków antydumpingowych lub opłat wyrównawczych;
c)
opłat lub należności współmiernych do kosztów świadczonych usług.
4. 
Dla każdego produktu podstawową stawkę celną, w odniesieniu do której dokonywane mają być stopniowe obniżki stawek celnych przewidziane w niniejszym Układzie, stanowi:
a)
dla UE: wspólna taryfa celna UE, ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1 , stosowana faktycznie i ze skutkiem erga omnes w dniu podpisania niniejszego Układu;
b)
dla Kosowa: stawka celna stosowana przez Kosowo od dnia 31 grudnia 2013 r.
5. 
Jeżeli po podpisaniu niniejszego Układu jakakolwiek obniżka stawek celnych będzie stosowana ze skutkiem erga omnes, takie obniżone stawki celne zastępują podstawową stawkę celną, o której mowa w ustępie 4, od dnia, od którego takie obniżki będą stosowane.
6. 
UE i Kosowo informują się wzajemnie o swoich podstawowych stawkach celnych i ich zmianach.

Produkty przemysłowe

Definicja

1. 
Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do produktów pochodzących z UE lub Kosowa wymienionych w działach 25-97 Nomenklatury scalonej, z wyjątkiem produktów wymienionych w załączniku I pkt 1 ppkt (ii) do Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.
2. 
Handel między Stronami produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej jest prowadzony zgodnie z tym Traktatem.

Koncesje UE na produkty przemysłowe

1. 
1. Cła przywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym na przywożone do UE produkty przemysłowe pochodzące z Kosowa zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszego Układu.

Ograniczenia ilościowe w przywozie do UE produktów przemysłowych pochodzących z Kosowa oraz środki o skutku równoważnym zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszego Układu.

Koncesje Kosowa na produkty przemysłowe

1. 
Cła przywozowe na przywożone do Kosowa produkty przemysłowe pochodzące z UE, niewymienione w załączniku I, zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszego Układu.
2. 
Opłaty o skutku równoważnym do ceł przywozowych na przywożone do Kosowa produkty przemysłowe pochodzące z UE zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszego Układu.
3. 
Cła przywozowe na przywożone do Kosowa produkty przemysłowe pochodzące z UE, które wymieniono w załączniku I, są stopniowo obniżane i znoszone zgodnie z harmonogramem zawartym w tym załączniku.
4. 
Ograniczenia ilościowe w przywozie do Kosowa produktów przemysłowych pochodzących z UE oraz środki o skutku równoważnym zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszego Układu.

Cła wywozowe i ograniczenia w wywozie

1. 
UE oraz Kosowo znoszą w handlu między sobą wszelkie cła wywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym z dniem wejścia w życie niniejszego Układu.
2. 
UE oraz Kosowo znoszą między sobą wszystkie ograniczenia ilościowe w wywozie oraz środki o skutku równoważnym z dniem wejścia w życie niniejszego Układu.

Szybsze obniżki ceł

Kosowo oświadcza, że jest gotowe obniżyć cła w handlu z UE szybciej niż to przewidziano w artykule 23, jeżeli pozwoli na to jego ogólna sytuacja gospodarcza i sytuacja w danym sektorze gospodarki.

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia analizuje sytuację w tym zakresie i wydaje stosowne zalecenia.

Rolnictwo I rybołówstwo

Definicja

1. 
Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do handlu produktami rolnymi i produktami rybołówstwa pochodzącymi z UE lub z Kosowa.
2. 
Określenie "produkty rolne i produkty rybołówstwa" odnosi się do produktów wymienionych w działach 1-24 Nomenklatury scalonej 2  oraz do produktów wymienionych w załączniku I pkt 1 ppkt (ii) do Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.
3. 
Definicja ta obejmuje ryby i produkty rybołówstwa objęte działem 3, pozycjami 1604 (Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej) i 1605 (Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem wędzonych)) oraz podpozycjami 0511 91 (Odpadki rybne), 2301 20 (Mąki, mączki i granulki, z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi) i ex 1902 20 ("Makarony nadziewane zawierające więcej niż 20 % masy ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych").

Obejmuje ona również podpozycje 1212 21 00 (Wodorosty morskie i pozostałe algi), ex 1603 00 (Ekstrakty i soki, z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych) oraz ex 2309 9010 (Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt: roztwory z ryb), a także 1504 10 i 1504 20 (Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie):

-
Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje;
-
Tłuszcze i oleje oraz ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek).

Przetworzone produkty rolne

Protokół I zawiera ustalenia dotyczące handlu przetworzonymi produktami rolnymi wymienionymi w tym protokole.

Koncesje UE na przywóz produktów rolnych pochodzących z Kosowa

1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu UE znosi wszystkie ograniczenia ilościowe oraz środki o skutku równoważnym w przywozie produktów rolnych pochodzących z Kosowa.
2. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu UE znosi cła i opłaty o skutku równoważnym w przywozie produktów rolnych pochodzących z Kosowa, innych niż te objęte następującymi pozycjami Nomenklatury scalonej: 0102 (Bydło żywe), 0201, (Mięso z bydła, świeże lub schłodzone) 0202 (Mięso z bydła, zamrożone), 1701 (Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej), 1702 (Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel) oraz 2204 (Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009).

W przypadku produktów objętych działami 7 i 8 Nomenklatury scalonej, dla których Wspólna Taryfa Celna przewiduje stosowanie ceł ad valorem oraz ceł specyficznych, zniesienie ma zastosowanie tylko do części ad valorem cła.

3. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu UE ustala wysokość stawki celnej na przywóz do UE produktów z "młodej wołowiny", których definicja znajduje się w załączniku II, pochodzących z Kosowa, na poziomie 20 % cła ad valorem oraz 20 % cła specyficznego określonego we Wspólnej Taryfie Celnej, w granicach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego 475 ton wyrażonego w masie tuszy.

Koncesje Kosowa na produkty rolne

1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu Kosowo znosi wszystkie ograniczenia ilościowe oraz środki o skutku równoważnym w przywozie produktów rolnych pochodzących z UE.
2. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu Kosowo:
a)
znosi cła stosowane w przywozie niektórych produktów rolnych pochodzących z UE, niewymienionych w załączniku III;
b)
stopniowo znosi cła stosowane w przywozie niektórych produktów rolnych pochodzących z UE, wymienionych w załączniku IIIa, IIIb i IIIc, zgodnie z harmonogramem określonym w tym załączniku.
3. 
Stawką celną stosowaną do niektórych produktów wymienionych w załączniku IIId jest podstawowa stawka stosowana w Kosowie w dniu 31 grudnia 2013 r.

Protokół w sprawie win i napojów spirytusowych

Protokół II zawiera ustalenia mające zastosowanie do win i wyrobów spirytusowych określonych w tym protokole.

Koncesje UE na ryby i produkty rybołówstwa

1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu UE znosi wszystkie ograniczenia ilościowe oraz środki o skutku równoważnym w przywozie ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z Kosowa.
2. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu UE znosi wszystkie cła oraz środki o skutku równoważnym na ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Kosowa, niewymienione w załączniku IV. Do produktów wymienionych w załączniku IV stosuje się postanowienia zawarte w tym załączniku.

Koncesje Kosowa na ryby i produkty rybołówstwa

1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu Kosowo znosi wszystkie ograniczenia ilościowe oraz środki o skutku równoważnym w przywozie ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z UE.
2. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu Kosowo znosi wszystkie cła oraz środki o skutku równoważnym na ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z UE, niewymienione w załączniku V. Do produktów wymienionych w załączniku V stosuje się postanowienia zawarte w tym załączniku.

Klauzula przeglądowa

Biorąc pod uwagę wielkość handlu produktami rolnymi i produktami rybołówstwa między Stronami, szczególną wrażliwość tych produktów, zasady wspólnych polityk UE oraz zasady polityki rolnej i polityki rybołówstwa Kosowa, rolę rolnictwa i rybołówstwa w gospodarce Kosowa oraz rozwój sytuacji w ramach WTO, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia zbada, najpóźniej trzy lata po wejściu w życie niniejszego Układu, w odniesieniu do poszczególnych produktów, w sposób uporządkowany i na zasadzie wzajemności, możliwość przyznania dalszych wzajemnych koncesji w celu wprowadzenia większej liberalizacji handlu produktami rolnymi i produktami rybołówstwa.

Klauzula ochronna dotycząca produktów rolnych i produktów rybołówstwa

Niezależnie od innych postanowień niniejszego Układu, w szczególności artykułu 43, uwzględniając szczególną wrażliwość rynków produktów rolnych i produktów rybołówstwa, jeżeli przywóz produktów pochodzących z jednej ze Stron, stanowiących przedmiot koncesji przyznanych na podstawie artykułów 27, 28, 29, 30, 31 i 32, powoduje poważne zakłócenia na rynkach lub w krajowych mechanizmach regulacyjnych drugiej Strony, Strony niezwłocznie podejmują konsultacje w ramach Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia w celu znalezienia właściwego rozwiązania. W oczekiwaniu na takie rozwiązanie Strona, której dotyczą takie zakłócenia, może podjąć odpowiednie środki, jakie uzna za niezbędne.

Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i produktów rybołówstwa oraz środków spożywczych innych niż wino i napoje spirytusowe

1. 
Kosowo zapewnia ochronę oznaczeń geograficznych UE zarejestrowanych w UE na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 3 , na warunkach określonych w niniejszym artykule. Oznaczenia geograficzne Kosowa kwalifikują się do rejestracji w UE na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.
2. 
Oznaczenia geograficzne, o których mowa w ustępie 1, chronione są przed:
a)
wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem chronionej nazwy w celach handlowych:
(i)
w odniesieniu do porównywalnych produktów niezgodnych ze specyfikacją produktu chronionej nazwy, lub
(ii)
jeżeli takie zastosowanie wykorzystuje renomę oznaczenia geograficznego;
b)
wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeżeli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub towarzyszą jej określenia takie jak: "styl", "typ", "metoda", "jak produkowane w", "imitacja", "smak", "jak" lub podobne;
c)
wszelkimi innymi nieprawdziwymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu, na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do tego produktu oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogący stwarzać nieprawdziwe wrażenie co do jego pochodzenia;
d)
wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu podobnego.
3. 
W przypadku wniosku o rejestrację nazwy, która jest w całości lub w części homonimiczna w stosunku do nazwy już chronionej, nazwa ta nie będzie chroniona, chyba że między homonimem chronionym w drugiej kolejności a nazwą już chronioną istnieje wystarczające rozróżnienie w sferze lokalnej i tradycyjnej praktyki dotyczące warunków ich stosowania i prezentacji, przy czym należy uwzględnić potrzebę zapewnienia równego traktowania producentów i niewprowadzania w błąd konsumentów. Nie rejestruje się nazwy homonimicznej wprowadzającej w błąd konsumenta, że produkty pochodzą z innego terytorium, nawet jeżeli nazwa ta odpowiada faktycznemu terytorium, regionowi lub miejscu pochodzenia danych produktów.
4. 
Kosowo odmawia rejestracji znaku towarowego, którego używanie odpowiada sytuacjom, o których mowa w ustępie 2.
5. 
Znaki towarowe, których wykorzystanie odpowiada sytuacjom, o których mowa w ustępie 2, zarejestrowane w Kosowie lub nabyte przez używanie, przestają być używane z upływem pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu. Nie dotyczy to jednak znaków towarowych zarejestrowanych w Kosowie oraz znaków towarowych nabytych przez używanie, które są własnością obywateli państw trzecich, pod warunkiem że ich charakter nie wprowadza w żaden sposób w błąd odbiorców co do jakości, specyfikacji lub pochodzenia geograficznego towarów.
6. 
Każde wykorzystanie oznaczeń geograficznych, chronionych zgodnie z ustępem 1, jako terminów używanych zwyczajowo w języku potocznym jako nazwy zwyczajowej takich towarów lub produktów, które zostały zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu pod tą nazwą w Kosowie, ustaje najpóźniej z upływem pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu.
7. 
Kosowo zapewnia, aby towary wywożone z jego terytorium po upływie pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu nie naruszały postanowień niniejszego artykułu.
8. 
Kosowo zapewnia ochronę, o której mowa w ustępach 1-7, z własnej inicjatywy, jak również na wniosek zainteresowanych stron.

Postanowienia wspólne

Zakres stosowania

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do handlu wszystkimi produktami między Stronami, o ile nie postanowiono inaczej w niniejszym rozdziale lub w protokole I.

Korzystniejsze koncesje

Postanowienia niniejszego tytułu w żaden sposób nie mają wpływają na jednostronne stosowanie korzystniejszych środków przez którąkolwiek ze Stron.

Klauzula zawieszająca

1. 
Od dnia wejścia w życie niniejszego Układu w handlu między UE a Kosowem nie wprowadza się żadnych nowych ceł przywozowych ani wywozowych, ani też opłat o skutku równoważnym, natomiast te, które są już stosowane, nie zostaną podwyższone.
2. 
Od dnia wejścia w życie niniejszego Układu w handlu między UE a Kosowem nie wprowadza się żadnych nowych ograniczeń ilościowych w przywozie lub wywozie, ani środków o skutku równoważnym, natomiast te, które już istnieją, nie staną się bardziej restrykcyjne.
3. 
Bez uszczerbku dla koncesji przyznanych na podstawie artykułów 28, 29, 30, 31 i 32, ustępy 1 i 2 niniejszego artykułu nie ograniczają w żaden sposób prowadzenia polityki rolnej i polityki rybołówstwa przez, odpowiednio, UE i Kosowo, ani podejmowania środków w ramach tych polityk, o ile nie wpływa to na system przywozu, przewidziany w załącznikach II-V oraz w protokole I.

Zakaz dyskryminacji podatkowej

1. 
UE i Kosowo powstrzymują się od stosowania jakichkolwiek środków lub praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym powodujących, bezpośrednio lub pośrednio, dyskryminację między produktami jednej Strony a podobnymi produktami pochodzącymi z terytorium drugiej Strony. Jeśli takie środki lub praktyki istnieją, UE i Kosowo, w stosownych przypadkach, uchylają je lub znoszą.
2. 
Produkty wywożone na terytorium jednej ze Stron nie korzystają ze zwrotu wewnętrznych podatków pośrednich w wielkościach przekraczających podatki pośrednie nałożone na te produkty.

Cła o charakterze fiskalnym

Postanowienia dotyczące zniesienia ceł przywozowych stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym.

Unie celne, strefy wolnego handlu, uzgodnienia transgraniczne lub transterytorialne

1. 
Niniejszy Układ nie wyklucza utrzymywania lub ustanawiania unii celnych lub stref wolnego handlu ani utrzymywania lub dokonywania uzgodnień dotyczących handlu transgranicznego lub transterytorialnego, o ile ich skutkiem nie jest zmiana ustaleń dotyczących handlu przewidzianych w niniejszym Układzie.
2. 
W trakcie okresu przejściowego, określonego w artykule 20, niniejszy Układ nie ma wpływu na stosowanie szczególnych uzgodnień preferencyjnych dotyczących przepływu towarów, określonych w umowach transgranicznych lub transterytorialnych zawartych wcześniej między jednym lub kilkoma państwami członkowskimi a Kosowem lub wynikających z konwencji dwustronnych określonych w tytule III zawartych przez Kosowo w celu działania na rzecz handlu regionalnego.
3. 
Strony prowadzą, w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, konsultacje dotyczące umów, o których mowa w ustępach 1 i 2, a - na wniosek - dotyczące również innych ważnych kwestii związanych z ich polityką handlową wobec państw trzecich. W szczególności, w przypadku przystąpienia jednego z państw trzecich do UE, konsultacje takie prowadzone są w celu uwzględnienia wspólnych interesów UE i Kosowa, jak zostały one określone w niniejszym Układzie.

Dumping i dotacje

1. 
Żadne z postanowień niniejszego Układu nie uniemożliwia Stronom podjęcia działań służących ochronie handlu zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu i artykułem 43.
2. 
Jeżeli Strona stwierdzi istnienie praktyk dumpingowych lub dotacji wyrównawczych w handlu z drugą Stroną, może ona podjąć właściwe środki przeciw tym praktykom zgodnie z Porozumieniem WTO o stosowaniu artykułu VI GATT 1994 lub Porozumieniem WTO w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych oraz jej własnym prawodawstwem wewnętrznym dotyczącym tych porozumień.

Klauzula ochronna

1. 
Strony uzgadniają, że stosowane są postanowienia i zasady określone w artykule XIX GATT 1994 oraz Porozumienie WTO w sprawie środków ochronnych.
2. 
Niezależnie od ustępu 1, Strona dokonująca przywozu może podjąć stosowne dwustronne środki ochronne na warunkach i zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym artykule, w przypadku gdy przywóz produktu jednej Strony na terytorium drugiej Strony odbywa się w takich zwiększonych ilościach i na takich warunkach, które powodują lub zagrażają spowodowaniem:
a)
poważnej szkody dla krajowego przemysłu produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących na terytorium Strony dokonującej przywozu; lub
b)
poważnych zakłóceń w jakimkolwiek sektorze gospodarki lub trudności mogących spowodować poważne pogorszenie sytuacji gospodarczej w regionie Strony dokonującej przywozu.
3. 
Dwustronne środki ochronne skierowane wobec przywozu dokonywanego z terytorium drugiej Strony nie wykraczają poza to, co jest niezbędne do usunięcia problemów, określonych w ustępie 2, które pojawiły się w wyniku wykonywania niniejszego Układu. Przyjęte środki ochronne składają się z zawieszenia wzrostu lub obniżki marginesu preferencji przewidzianych w niniejszym Układzie dla danego produktu do maksymalnej wysokości odpowiadającej podstawowej stawce celnej, o której mowa w artykule 20 ustęp 4 litery a) i b) oraz ustęp 5 dla tego samego produktu. Środki takie wyraźnie przewidują ich stopniowe znoszenie, najpóźniej do końca wyznaczonego terminu, i nie mogą być stosowane przez okres dłuższy niż dwa lata.

W bardzo wyjątkowych okolicznościach środki mogą zostać przedłużone na dalszy okres nieprzekraczający maksymalnie dwóch lat. Do przywozu produktu, który był wcześniej przedmiotem dwustronnego środka ochronnego, nie stosuje się - przez okres odpowiadający okresowi, przez jaki środek taki był już stosowany - dwustronnych środków ochronnych, pod warunkiem że okres niestosowania wynosi co najmniej dwa lata od wygaśnięcia środka.

4. 
W przypadkach określonych w niniejszym artykule, przed podjęciem środków w nim przewidzianych lub w przypadkach, do których stosuje się ustęp 5 litera b) niniejszego artykułu, UE lub Kosowo jak najszybciej dostarcza Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia wszelkich istotnych informacji wymaganych w celu dokładnego zbadania sytuacji i znalezienia rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie Strony.
5. 
W celu wykonania ustępów 1, 2, 3 i 4 stosuje się następujące postanowienia:
a)
problemy wynikające z sytuacji, o której mowa w niniejszym artykule, kieruje się niezwłocznie do zbadania przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia, która może podjąć wszelkie decyzje niezbędne do usunięcia takich problemów.

Jeżeli Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia lub Strona dokonująca wywozu nie podjęły decyzji, która usunęłaby problemy, lub jeżeli nie zostało znalezione inne zadowalające rozwiązanie w terminie 30 dni od przedłożenia sprawy Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia, Strona dokonująca przywozu może podjąć środki właściwe do rozwiązania problemu zgodnie z niniejszym artykułem. Przy wyborze środków ochronnych pierwszeństwo należy przyznać tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie uzgodnień przyjętych w niniejszym Układzie. Środki ochronne zachowują poziom lub margines preferencji przyznany zgodnie z niniejszym Układem.

b)
jeżeli wyjątkowe i poważne okoliczności wymagające podjęcia natychmiastowych działań uniemożliwiają, w zależności od przypadku, wcześniejsze poinformowanie lub zbadanie, zainteresowana Strona może, w sytuacjach wyszczególnionych w niniejszym artykule, zastosować bezzwłocznie środki tymczasowe niezbędne do zaradzenia sytuacji, o czym zawiadamia niezwłocznie drugą Stronę.

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia jest niezwłocznie powiadamiana o środkach ochronnych, które są przedmiotem okresowych konsultacji w ramach tego organu, w szczególności w celu ustalenia harmonogramu ich znoszenia, gdy tylko okoliczności na to pozwolą.

6. 
W przypadku gdy UE lub Kosowo prowadzą w stosunku do przywozu produktów, mogącego powodować problemy, o których mowa w niniejszym artykule, postępowanie administracyjne, którego celem jest szybkie dostarczenie informacji dotyczących tendencji w przepływach handlu, zawiadamia o tym drugą Stronę.

Klauzula niedoboru

1. 
Jeżeli przestrzeganie postanowień niniejszego tytułu prowadzi do:
a)
poważnych niedoborów środków spożywczych lub innych produktów istotnych dla Strony dokonującej wywozu lub zagrożenia takim niedoborem; lub
b)
powrotnego wywozu do państwa trzeciego produktu, w odniesieniu do którego Strona dokonująca wywozu utrzymuje wywozowe ograniczenia ilościowe, cła wywozowe lub środki lub opłaty o skutku równoważnym, i jeżeli sytuacje, o których mowa powyżej, powodują lub mogą powodować poważne trudności dla Strony dokonującej wywozu,

Strona ta może podjąć stosowne środki na warunkach i zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym artykule.

2. 
Przy wyborze środków pierwszeństwo należy przyznać tym, które w jak najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie uzgodnień niniejszego Układu. Środków takich nie stosuje się w sposób, który - przy utrzymywaniu się takich samych warunków - stanowiłby środek arbitralnej lub nieuzasadnionej dyskryminacji, lub ukrytego ograniczenia wymiany handlowej, a gdy warunki nie uzasadniają już ich utrzymywania, środki te znosi się.
3. 
Przed podjęciem środków, o których mowa w ustępie 1, lub jak najszybciej w przypadkach, do których stosuje się ustęp 4, UE lub Kosowo dostarczają Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia wszelkich istotnych informacji w celu znalezienia rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie Strony. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może uzgodnić wszelkie środki niezbędne, by usunąć trudności. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu 30 dni od przedłożenia sprawy Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia, Strona dokonująca wywozu może zastosować środki na podstawie niniejszego artykułu w odniesieniu do wywozu odpowiedniego produktu.
4. 
Jeżeli wyjątkowe i poważne okoliczności wymagające podjęcia natychmiastowych działań uniemożliwiają, w zależności od przypadku, wcześniejsze poinformowanie lub zbadanie, UE lub Kosowo może zastosować bezzwłocznie środki ostrożności niezbędne do zaradzenia sytuacji, o czym zawiadamia niezwłocznie drugą Stronę.
5. 
Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia jest niezwłocznie powiadamiana o wszelkich środkach stosowanych zgodnie z niniejszym artykułem; są one przedmiotem okresowych konsultacji w ramach tego organu, w szczególności w celu ustalenia harmonogramu ich znoszenia, gdy tylko okoliczności na to pozwolą.

Monopole państwowe

W odniesieniu do monopoli państwowych o charakterze handlowym Kosowo zapewnia, by do czasu wejścia w życie niniejszego Układu nie istniała żadna dyskryminacja między obywatelami państw członkowskich a obywatelami Kosowa w zakresie warunków, na jakich towary są nabywane i zbywane.

Reguły pochodzenia

O ile w niniejszym Układzie nie postanowiono inaczej, protokół III ustanawia reguły pochodzenia do celów wykonania niniejszego Układu.

Dopuszczalne ograniczenia

Niniejszy Układ nie wyklucza zakazów ani ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego; ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin; ochrony dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej oraz ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej lub przepisami dotyczącymi złota i srebra. Takie zakazy lub ograniczenia nie mogą jednak stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia wymiany handlowej między Stronami.

Brak współpracy administracyjnej

1. 
Strony uzgadniają, że współpraca administracyjna jest niezbędna do stosowania i kontroli traktowania preferencyjnego przyznanego na mocy niniejszego tytułu i podkreślają swoje zobowiązanie do zwalczania nieprawidłowości i nadużyć finansowych w sprawach celnych i związanych z cłami.
2. 
W przypadku gdy Strona stwierdziła, na podstawie obiektywnych informacji, brak współpracy administracyjnej lub nieprawidłowości lub nadużycia finansowe, o których mowa w niniejszym tytule, Strona ta (zwana w niniejszym artykule "zainteresowaną Stroną") może tymczasowo zawiesić traktowanie preferencyjne danego produktu lub produktów zgodnie z niniejszym artykułem.
3. 
Na potrzeby niniejszego artykułu brak współpracy administracyjnej oznacza między innymi:
a)
powtarzające się przypadki niedopełnienia obowiązku weryfikacji statusu pochodzenia danego produktu lub produktów;
b)
powtarzające się przypadki odmowy dokonania następczej weryfikacji dowodów pochodzenia lub nieuzasadnionego opóźnienia w dokonywaniu takiej weryfikacji lub w przekazywaniu jej wyników;
c)
powtarzające się przypadki odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie misji współpracy administracyjnej celem weryfikacji autentyczności dokumentów lub dokładności informacji dotyczących przyznawania danego traktowania preferencyjnego lub powtarzające się przypadki nieuzasadnionego opóźnienia w wydaniu takiego zezwolenia.

Na potrzeby niniejszego artykułu stwierdzenie istnienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych może mieć miejsce, między innymi, jeżeli nastąpił gwałtowny, niepozwalający się wyjaśnić w zadowalający sposób, wzrost wielkości przywozu towarów, przekraczający zwykłe możliwości produkcyjne i wywozowe drugiej Strony, powiązany z posiadaniem obiektywnych informacji dotyczących nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

4. 
Zastosowanie czasowego zawieszenia podlega następującym warunkom:
a)
Strona, która stwierdziła, na podstawie obiektywnych informacji, brak współpracy administracyjnej lub nieprawidłowości lub nadużycia finansowe, bezzwłocznie powiadamia o tym Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia, przekazując jednocześnie obiektywne informacje, oraz rozpoczyna z drugą Stroną konsultacje w ramach Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia w oparciu o wszelkie stosowne informacje i obiektywne ustalenia, celem znalezienia rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie Strony.
b)
w przypadku gdy Strony rozpoczęły konsultacje w ramach Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia na podstawie litery a) i nie uzgodniły możliwego do zaakceptowania rozwiązania w terminie trzech miesięcy od dnia powiadomienia, zainteresowana Strona może tymczasowo zawiesić traktowanie preferencyjne danego produktu lub produktów. O czasowym zawieszeniu powiadamia się bezzwłocznie Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia.
c)
czasowe zawieszenia na podstawie niniejszego artykułu ogranicza się do niezbędnego minimum w celu ochrony interesów finansowych zainteresowanej Strony. Nie przekraczają one okresu sześciu miesięcy, który może zostać przedłużony. Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia powiadamia się o czasowych zawieszeniach bezzwłocznie po ich przyjęciu. Są one przedmiotem okresowych konsultacji w ramach Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, w szczególności w celu ich zakończenia jak tylko ustaną warunki, które były powodem ich zastosowania.
5. 
Równocześnie z powiadomieniem Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia zgodnie z ustępem 4 litera a), zainteresowana Strona publikuje zawiadomienie dla importerów w swoim dzienniku urzędowym. W zawiadomieniu dla importerów powinna być zawarta informacja, że w odniesieniu do danego produktu stwierdzono, na podstawie obiektywnych informacji, brak współpracy administracyjnej lub istnienie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

W przypadku popełnienia przez właściwe organy błędu we właściwym zarządzaniu systemem preferencyjnym dotyczącym wywozu, a w szczególności w stosowaniu protokołu III, jeżeli pociąga on za sobą skutki w zakresie ceł przywozowych, Strona, której dotyczą takie skutki, może zwrócić się do Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia o zbadanie możliwości podjęcia stosownych środków celem zaradzenia tej sytuacji.

SWOBODA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚWIADCZENIE USŁUG i KAPITAŁ

Definicja

Na potrzeby niniejszego Układu:

1)
"przedsiębiorstwo unijne" i "przedsiębiorstwo kosowskie" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo założone zgodnie z prawem państwa członkowskiego lub Kosowa, które posiada siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium UE lub Kosowa. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo ma jedynie siedzibę odpowiednio na terytorium UE lub Kosowa, jest ono uważane za przedsiębiorstwo unijne lub przedsiębiorstwo kosowskie, jeżeli jego działalność ma rzeczywisty i ciągły związek z gospodarką jednego z państw członkowskich lub Kosowa;
2)
"podmiot zależny" przedsiębiorstwa oznacza przedsiębiorstwo, które jest faktycznie kontrolowane przez inne przedsiębiorstwo;
3)
"oddział" przedsiębiorstwa oznacza zakład nieposiadający osobowości prawnej o charakterze stałym, powstały w wyniku rozszerzenia działalności podmiotu macierzystego, posiadający swoje kierownictwo i odpowiednio wyposażony do prowadzenia negocjacji handlowych z osobami trzecimi, tak aby osoby te, wiedząc że choć będzie je łączył związek prawny z podmiotem macierzystym, który ma siedzibę zarządu za granicą, to nie będą one musiały negocjować bezpośrednio z takim podmiotem macierzystym, lecz będą mogły dokonywać transakcji handlowych w miejscu prowadzenia działalności stanowiącej rozszerzenie działalności podmiotu macierzystego;
4)
"swoboda przedsiębiorczości" oznacza prawo podejmowania działalności gospodarczej poprzez zakładanie przedsiębiorstw, w tym podmiotów zależnych i oddziałów, odpowiednio w UE lub w Kosowie;
5)
"prowadzenie działalności" oznacza prowadzenie działalności gospodarczej;
6)
"działalność gospodarcza" obejmuje zasadniczo działalność o charakterze przemysłowym, handlowym i rzemieślniczym oraz wykonywanie wolnych zawodów;
7)
"obywatel UE" i "obywatel Kosowa" oznacza osobę fizyczną, która jest odpowiednio obywatelem jednego z państw członkowskich lub Kosowa;
8)
"usługi finansowe" oznaczają działalność określoną w załączniku VI.

Swoboda przedsiębiorczości

1. 
Kosowo ułatwia przedsiębiorstwom unijnym prowadzenie działalności na swoim terytorium. W tym celu, z chwilą wejścia w życie niniejszego Układu, Kosowo przyznaje:
a)
w odniesieniu do swobody przedsiębiorczości przedsiębiorstw unijnych na terytorium Kosowa - traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane własnym przedsiębiorstwom lub przedsiębiorstwom z państw trzecich, w zależności od tego, które jest korzystniejsze;
b)
w odniesieniu do prowadzenia działalności przez założone na terytorium Kosowa podmioty zależne i oddziały przedsiębiorstw unijnych - traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane własnym przedsiębiorstwom i oddziałom lub podmiotom zależnym i oddziałom przedsiębiorstw z państw trzecich, w zależności od tego, które jest korzystniejsze.
2. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu UE przyznaje:
a)
w odniesieniu do swobody przedsiębiorczości przedsiębiorstw kosowskich - traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane przez UE własnym przedsiębiorstwom lub przedsiębiorstwom z państw trzecich, w zależności od tego, które jest korzystniejsze;
b)
w odniesieniu do prowadzenia działalności przez założone na jej terytorium podmioty zależne i oddziały kosowskich przedsiębiorstw - traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane przez UE własnym przedsiębiorstwom i oddziałom lub założonym na jej terytorium podmiotom zależnym i oddziałom przedsiębiorstw z państw trzecich, w zależności od tego, które jest korzystniejsze.
3. 
Strony nie przyjmują żadnych nowych przepisów ani środków, które powodują dyskryminację - w porównaniu z ich własnymi przedsiębiorstwami - w zakresie korzystania ze swobody przedsiębiorczości na ich terytorium przez przedsiębiorstwa drugiej Strony lub w zakresie prowadzenia działalności przez te przedsiębiorstwa założone w ramach swobody przedsiębiorczości.
4. 
Niezależnie od postanowień niniejszego artykułu,
a)
z chwilą wejścia w życie niniejszego Układu podmioty zależne i oddziały przedsiębiorstw unijnych mają prawo do korzystania z nieruchomości w Kosowie i ich najmu;
b)
przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu podmioty zależne i oddziały przedsiębiorstw unijnych mają prawo do nabywania prawa własności nieruchomości i korzystania z tego prawa tak jak przedsiębiorstwa kosowskie, a w odniesieniu do dóbr publicznych lub dóbr użytkowanych we wspólnym interesie - takie same prawa, jakie przysługują przedsiębiorstwom kosowskim, jeżeli prawa te są niezbędne do działalności gospodarczej, dla której prowadzenia zostały założone.
1. 
Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 54, Strony mogą ustanawiać przepisy regulujące swobodę przedsiębiorczości i prowadzenie na ich terytorium działalności przez przedsiębiorstwa, pod warunkiem że przepisy te nie stanowią dyskryminacji wobec przedsiębiorstw drugiej Strony w porównaniu z własnymi przedsiębiorstwami.
2. 
W zakresie usług finansowych, niezależnie od innych postanowień niniejszego Układu, nie ma przeszkód, aby Strona podjęła środki ze względów ostrożnościowych, w tym ze względu na ochronę inwestorów, deponentów, posiadaczy polis ubezpieczeniowych lub osób, do których należą prawa powiernicze z tytułu umów z podmiotami świadczącymi usługi finansowe lub w celu zapewnienia integralności i stabilności systemu finansowego. Środki takie nie będą wykorzystywane jako sposób uchylania się przez Stronę od obowiązków wynikających z niniejszego Układu.
3. 
Żadne z postanowień niniejszego Układu nie może być interpretowane w sposób wymagający od Stron ujawnienia informacji odnoszących się do interesów i rachunków klientów indywidualnych, ani informacji poufnych lub informacji zastrzeżonych będących w posiadaniu instytucji publicznych.
1. 
Postanowienia niniejszego rozdziału nie naruszają postanowień traktatu ustanawiającego wspólnotę transportową z Bałkanami Zachodnimi ani Wielostronnej umowy w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego podpisanej w dniu 9 czerwca 2006 r. 4
2. 
W zakresie polityki transportowej UE, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może, w określonych przypadkach, wydać zalecenia dotyczące poprawy swobody przedsiębiorczości i prowadzenia działalności w dziedzinach objętych ustępem 1.
3. 
Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do transportu morskiego.
1. 
Artykuły 51 i 52 nie wykluczają stosowania przez Stronę szczególnych przepisów dotyczących zakładania oddziałów przedsiębiorstw drugiej Strony niezarejestrowanych na terytorium pierwszej Strony i prowadzenia przez nie działalności na jej terytorium, które są uzasadnione prawnymi lub technicznymi różnicami pomiędzy takimi oddziałami w porównaniu z oddziałami przedsiębiorstw zarejestrowanych na jej terytorium lub w przypadku usług finansowych - ze względów ostrożnościowych.
2. 
Różnica w traktowaniu nie wykracza poza to, co jest absolutnie konieczne w związku z istnieniem powyższych różnic prawnych lub technicznych lub w przypadku usług finansowych - ze względów ostrożnościowych.

Świadczenie usług

1. 
Przedsiębiorstwo unijne założone na terytorium Kosowa lub przedsiębiorstwo kosowskie założone w UE jest uprawnione do zatrudniania lub do zatrudniania w swoich podmiotach zależnych lub oddziałach, zgodnie z prawodawstwem obowiązującym na terytorium przyjmującym miejsca korzystania ze swobody przedsiębiorczości, odpowiednio na terytorium UE oraz Kosowa, pracowników, którzy są odpowiednio obywatelami UE lub obywatelami Kosowa, pod warunkiem że pracownicy tacy należą do kluczowego personelu określonego w ustępie 2 oraz że są zatrudnieni wyłącznie przez te przedsiębiorstwa, podmioty zależne lub oddziały.
2. 
Personel kluczowy wyżej wymienionych przedsiębiorstw, zwanych dalej "organizacjami", to "osoby przeniesione wewnątrz organizacji", zgodnie z definicją w litera c) - pod warunkiem że organizacja posiada osobowość prawną, a osoby te zostały zatrudnione przez nią lub były jej partnerami (innymi niż udziałowcy większościowi) przez okres co najmniej jednego roku, bezpośrednio poprzedzającego takie przeniesienie - i należące do następujących kategorii:
a)
osoby pracujące w organizacji na wyższych stanowiskach, które przede wszystkim zarządzają założonym w ramach swobody przedsiębiorczości podmiotem, nadzorowane i otrzymujące wytyczne głównie od zarządu lub udziałowców lub równoważnych organów, włączając w to:
(i)
kierowanie założonym w ramach swobody przedsiębiorczości podmiotem lub wydziałem bądź działem takiego podmiotu;
(ii)
nadzór i kontrolę pracy innych pracowników sprawujących nadzór, zajmujących stanowiska kierownicze lub pracowników wykwalifikowanych;
(iii)
bezpośrednie zatrudnianie lub zwalnianie pracowników lub rekomendowanie zatrudniania, zwalniania lub podejmowanie innych czynności w sprawach kadrowych;
b)
osoby pracujące w organizacji, posiadające szczególną wiedzę kluczową dla obsługi założonego w ramach swobody przedsiębiorczości podmiotu, aparatury badawczej, technologii lub zarządzania. Ocena posiadanych kwalifikacji może uwzględniać, poza wiedzą właściwą dla założonego w ramach swobody przedsiębiorczości podmiotu, wysoki poziom kwalifikacji odnoszących się do danego rodzaju pracy lub branży wymagającej specyficznej wiedzy technicznej, w tym wykonywanie zawodu licencjonowanego;
c)
"osoba przeniesiona wewnątrz organizacji" oznacza osobę fizyczną pracującą dla organizacji na terytorium jednej Strony i czasowo przeniesioną w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium drugiej Strony; organizacja dokonująca przeniesienia musi mieć główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium jednej Strony, a przeniesienie pracownika musi się odbywać do założonego w ramach swobody przedsiębiorczości podmiotu (oddziału, podmiotu zależnego), wykonującego faktycznie na terytorium drugiej Strony działalność gospodarczą podobnego rodzaju.
3. 
Zezwala się na wjazd i pobyt czasowy na terytorium UE lub Kosowa obywateli odpowiednio Kosowa i UE, jeżeli osoby te są przedstawicielami przedsiębiorstw pracującymi w danym przedsiębiorstwie na wyższych stanowiskach, zgodnie z definicją w ustępie 2 litera a), oraz są odpowiedzialne za założenie unijnego podmiotu zależnego lub oddziału kosowskiego przedsiębiorstwa lub kosowskiego podmiotu zależnego lub oddziału unijnego przedsiębiorstwa, odpowiednio w państwie członkowskim lub w Kosowie, jeżeli:
a)
przedstawiciele ci nie są zaangażowani w bezpośrednią sprzedaż lub świadczenie usług ani nie otrzymują wynagrodzenia ze źródła zlokalizowanego na terytorium przyjmującym miejsca korzystania ze swobody przedsiębiorczości; oraz
b)
przedsiębiorstwo ma główne miejsce prowadzenia działalności odpowiednio poza UE lub Kosowem oraz nie ma innych przedstawicieli, biur, oddziałów lub podmiotów zależnych odpowiednio w tym państwie członkowskim lub Kosowie.

W celu ułatwienia obywatelom UE i obywatelom Kosowa podejmowania i prowadzenia regulowanej działalności zawodowej w odpowiednio Kosowie i UE, w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia analizuje kroki, jakie należy podjąć w celu wzajemnego uznawania kwalifikacji. Może ona podjąć w tym celu wszystkie konieczne środki.

Po sześciu latach od wejścia w życie niniejszego Układu Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa zasady rozszerzenia zakresu stosowania postanowień niniejszego rozdziału na obywateli UE i obywateli Kosowa w odniesieniu do czasowego wjazdu i pobytu usługodawców prowadzących działalność na własny rachunek na terytorium jednej ze Strony, którzy zawarli w dobrej wierze umowę o świadczenie usług z końcowym konsumentem pochodzącym z drugiej Strony, wymagającą ich czasowej obecności na terytorium tej Strony w celu wykonania umowy o świadczenie usług.

1. 
UE i Kosowo zobowiązują się, zgodnie z ustępem 2 i 3, do podejmowania niezbędnych kroków w kierunku stopniowego zezwalania na świadczenie usług przez przedsiębiorstwa unijne, przedsiębiorstwa kosowskie lub przez obywateli UE lub obywateli Kosowa prowadzących działalność na terytorium Strony innej niż Strona, na terytorium której prowadzi działalność lub ma miejsce zamieszkania usługobiorca.
2. 
Wraz z procesem liberalizacji, o którym mowa w ustępie 1, Strony zezwalają na tymczasowy przepływ osób fizycznych świadczących usługi lub zatrudnionych przez usługodawcę jako personel kluczowy w rozumieniu artykułu 55, w tym osób fizycznych będących przedstawicielami przedsiębiorstwa unijnego lub przedsiębiorstwa kosowskiego lub obywatela UE lub obywatela Kosowa, zamierzających przebywać czasowo na danym terytorium w celu prowadzenia negocjacji dotyczących sprzedaży usług lub zawarcia umowy sprzedaży usług na rzecz danego usługodawcy, jeżeli przedstawiciele ci nie będą zaangażowani w sprzedaż bezpośrednią lub sami nie będą świadczyli usług.
3. 
Po upływie pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia podejmuje środki konieczne do stopniowego wykonania postanowień ustępu 1 i 2. Uwzględnione zostaną postępy Kosowa w zbliżeniu prawodawstwa do dorobku prawnego UE.
1. 
Strony nie podejmują żadnych środków ani działań powodujących, że warunki świadczenia usług przez obywateli UE lub unijne przedsiębiorstwa lub obywateli Kosowa lub kosowskie przedsiębiorstwa - których miejsce stałego zamieszkania lub miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa znajduje się na terytorium Strony innej niż Strona, na terytorium której znajduje się miejsce stałego zamieszkaniu lub miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa osoby, dla której usługi te są przeznaczone - są znacznie bardziej restrykcyjne w porównaniu z sytuacją istniejącą w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego Układu.
2. 
Jeżeli Strona uważa, że w wyniku wprowadzenia środków przez drugą Stronę od chwili wejścia w życie niniejszego Układu sytuacja pod względem świadczenia usług stała się znacznie bardziej restrykcyjna w porównaniu z sytuacją istniejącą w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego Układu, Strona ta może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie konsultacji.

W odniesieniu do świadczenia usług transportowych pomiędzy UE a Kosowem, stosuje się następujące postanowienia:

1)
w odniesieniu do transportu lotniczego - warunki wzajemnego dostępu do rynku określa wielostronna umowa w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego
2)
w odniesieniu do transportu lądowego - warunki wzajemnego dostępu do rynku i ruchu tranzytowego w transporcie drogowym określa traktat ustanawiający wspólnotę transportową.
3)
Kosowo dostosowuje na bieżąco swoje prawodawstwo, w tym przepisy administracyjne, techniczne i inne, do obowiązujących przepisów UE w dziedzinie transportu lotniczego i lądowego, o ile przyczynia się to do liberalizacji i wzajemnego dostępu do rynków Stron oraz ułatwia przepływ pasażerów i towarów.
4)
Kosowo zobowiązuje się przestrzegać wszelkich międzynarodowych konwencji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwracając przy tym szczególną uwagę na uzgodnioną kompleksową sieć Obserwatorium ds. Transportu w Europie Południowo-Wschodniej (SEETO).
5)
Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do usług transportu morskiego.

Ruch tranzytowy

Definicje

Na potrzeby niniejszego Układu stosuje się następujące definicje:

1)
unijny ruch tranzytowy: przewóz towarów tranzytem przez terytorium Kosowa w drodze do lub z państwa członkowskiego za pośrednictwem przewoźnika prowadzącego działalność w UE;
2)
kosowski ruch tranzytowy: przewóz towarów tranzytem z Kosowa przez terytorium UE do państwa trzeciego lub towarów przewożonych z państwa trzeciego do Kosowa, za pośrednictwem przewoźnika prowadzącego działalność w Kosowie.

Postanowienia ogólne

1. 
Postanowienia niniejszego rozdziału przestają obowiązywać po wejściu w życie traktatu ustanawiającego wspólnotę transportową.
2. 
Strony postanawiają przyznać nieograniczony dostęp unijnemu ruchowi tranzytowemu przez Kosowo oraz kosowskiemu ruchowi tranzytowemu przez UE ze skutkiem od dnia wejścia w życie niniejszego Układu.
3. 
Jeżeli, w wyniku praw przyznanych na podstawie ustępu 2, ruch tranzytowy obsługiwany przez przewoźników UE wzrośnie do poziomu powodującego poważne uszkodzenie infrastruktury drogowej lub zakłócenie płynności ruchu na osiach lub poziomu grożącego takim uszkodzeniem lub zakłóceniem i jeżeli w tych samych okolicznościach pojawią się problemy na części terytorium UE położonej blisko granicy/terytorium Kosowa, sprawa zostanie przekazana Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia zgodnie z artykułem 128 niniejszego Układu. Strony mogą zaproponować wyjątkowe środki przejściowe o charakterze niedyskryminacyjnym, niezbędne do ograniczenia lub zmniejszenia tych szkód i zakłóceń.
4. 
Strony powstrzymują się od wszelkich jednostronnych działań, które mogłyby prowadzić do dyskryminacji pomiędzy przewoźnikami lub pojazdami z UE oraz przewoźnikami lub pojazdami z Kosowa. Strony podejmują wszelkie kroki niezbędne do ułatwienia transportu drogowego do terytorium drugiej Strony lub przez to terytorium.

Uproszczenie formalności

1. 
Strony postanawiają uprościć przepływ towarów w transporcie kolejowym i drogowym, zarówno w ruchu dwustronnym, jak i tranzytowym.
2. 
Strony postanawiają podjąć, w niezbędnym zakresie, wspólne działania w sprawie przyjęcia środków upraszczających oraz zachęcać do przyjmowania takich środków.

Płatności bieżące I przepływ kapitału

Strony zobowiązują się zezwolić na dokonywanie, w walucie w pełni wymienialnej, zgodnie z artykułem VIII Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, wszelkich płatności i transferów na rachunku bieżącym w ramach bilansu płatniczego między UE a Kosowem.

1. 
W odniesieniu do transakcji na rachunku kapitałowym i finansowym bilansu płatniczego, od daty wejścia w życie niniejszego Układu Strony zapewniają swobodny przepływ kapitału związany z bezpośrednimi inwestycjami dokonywanymi w przedsiębiorstwach utworzonych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem oraz inwestycjami dokonywanymi zgodnie z postanowieniami tytułu V rozdział I, jak również likwidacją lub repatriacją tych inwestycji oraz wszelkiego wynikającego z nich zysku.
2. 
W odniesieniu do transakcji na rachunkach kapitałowych i finansowych bilansu płatniczego, w których uczestniczy osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium jednej Strony, Strony zapewniają, od momentu wejścia w życie niniejszego Układu, swobodny przepływ kapitału w odniesieniu do kredytów związanych z transakcjami handlowymi lub świadczeniem usług, w tym pożyczek pieniężnych i kredytów. Niniejszy artykuł nie obejmuje inwestycji portfelowych, tj. nabywania papierów wartościowych na rynku kapitałowym dokonanego jedynie w celu lokaty kapitału, bez zamiaru uczestniczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub sprawowania nad nim kontroli.
3. 
W ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Kosowo zapewnia takie samo traktowanie obywatelom UE nabywającym nieruchomości na jego terytorium jak własnym obywatelom.
4. 
Bez uszczerbku dla ustępu 1 Strony nie wprowadzają żadnych nowych ograniczeń dotyczących przepływu kapitału i płatności bieżących między mieszkańcami UE i Kosowa, ani nie czynią istniejących uzgodnień bardziej restrykcyjnymi.
5. 
Bez uszczerbku dla niniejszego artykułu i artykułu 64, w przypadku gdy w szczególnych okolicznościach przepływ kapitału powoduje lub może spowodować poważne trudności w funkcjonowaniu polityki kursowej lub polityki pieniężnej w UE lub w Kosowie, odpowiednio UE i Kosowo mogą przedsięwziąć środki ochronne w odniesieniu do przepływu kapitału między UE a Kosowem na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, jeżeli środki takie są absolutnie niezbędne.
6. 
Strony prowadzą wzajemne konsultacje mające na celu ułatwienie przepływu kapitału pomiędzy UE a Kosowem, aby działać na rzecz celów niniejszego Układu.
1. 
W ciągu pierwszego roku od wejścia w życie niniejszego Układu Kosowo podejmuje środki pozwalające na stworzenie warunków niezbędnych do dalszego stopniowego stosowania przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu kapitału.
2. 
Przed upływem dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa zasady pełnego stosowania w Kosowie przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu kapitału.

Postanowienia ogólne

1. 
Postanowienia niniejszego tytułu stosuje się z zastrzeżeniem ograniczeń uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.
2. 
Postanowienia niniejszego tytułu nie mają zastosowania do działalności, która na terytorium którejkolwiek ze Stron związana jest, choćby okazjonalnie, z wykonywaniem władzy publicznej.
1. 
Na potrzeby niniejszego tytułu żadne z postanowień niniejszego Układu nie uniemożliwia Stronom stosowania ich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących wjazdu i pobytu, zatrudnienia, warunków pracy, prowadzenia przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne oraz świadczenia usług, szczególnie w zakresie przyznawania, przedłużania lub odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt, pod warunkiem że działania te nie niweczą lub nie ograniczają korzyści, które przysługują którejkolwiek ze Stron zgodnie ze szczególnymi postanowieniami niniejszego Układu i dorobku prawnego UE. Postanowienie to pozostaje bez uszczerbku dla stosowania artykułu 67.
2. 
Postanowienia niniejszego tytułu nie mają zastosowania do środków dotyczących osób fizycznych starających się o dostęp do rynku pracy którejkolwiek ze Stron, ani do środków dotyczących obywatelstwa, stałego pobytu lub stałego zatrudnienia.

Przedsiębiorstwa będące pod wspólną kontrolą i będące wyłączną wspólną własnością przedsiębiorstw unijnych lub obywateli UE oraz przedsiębiorstw kosowskich lub obywateli Kosowa są również objęte postanowieniami niniejszego tytułu.

1. 
Uprzywilejowane traktowanie udzielone zgodnie z postanowieniami niniejszego tytułu nie ma zastosowania do ulg podatkowych, których Strony udzielają lub udzielą w przyszłości na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innych uzgodnień podatkowych.
2. 
Żadne z postanowień niniejszego tytułu nie może być interpretowane w sposób, który stałby na przeszkodzie przyjęciu lub wykonywaniu przez Strony jakiegokolwiek środka służącego zapobieganiu unikania opodatkowania lub uchylania się od opodatkowania, zgodnie z postanowieniami podatkowymi umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innych uzgodnień podatkowych lub krajowym prawodawstwem podatkowym.
3. 
Żadne z postanowień niniejszego tytułu nie może być interpretowane w sposób, który stałby na przeszkodzie wprowadzaniu przez Strony, stosujące odpowiednie przepisy ich prawodawstwa podatkowego, rozróżnienia między podatnikami, którzy nie są w identycznej sytuacji, w szczególności ze względu na miejsce zamieszkania.
1. 
W każdym możliwym przypadku, Strony podejmują wysiłki w celu uniknięcia nakładania środków ograniczających, w tym środków dotyczących przywozu, w celach związanych z bilansem płatniczym. Strona przyjmująca takie środki jak najszybciej przedstawia drugiej Stronie harmonogram ich znoszenia.
2. 
W przypadku gdy jedno lub kilka państw członkowskich lub Kosowo napotka poważne trudności w zrównoważeniu bilansu płatniczego lub gdy zaistnieje bezpośrednie ryzyko wystąpienia takich trudności, UE i Kosowo mogą, zgodnie z warunkami określonymi w Porozumieniu WTO, przyjąć środki ograniczające, w tym środki dotyczące przywozu, które mają ograniczony okres stosowania i których zakres nie może wykraczać poza to, co jest ściśle niezbędne do naprawy sytuacji bilansu płatniczego. UE i Kosowo niezwłocznie informują o tym drugą Stronę.

Postanowienia niniejszego tytułu są stopniowo dostosowywane, w szczególności do wymogów wynikających z artykułu V GATS.

Postanowienia niniejszego Układu nie maja wpływu na stosowanie przez Strony jakichkolwiek środków niezbędnych, aby zapobiec obchodzeniu, przy pomocy niniejszego Układu, środków Strony dotyczących dostępu państw trzecich do jej rynku.

ZBLIŻENIE PRAWA KOSOWA DO DOROBKU PRAWNEGO UE, EGZEKWOWANIE PRAWA I REGUŁY KONKURENCJI

1. 
Strony uznają znaczenie zbliżenia obowiązującego w Kosowie prawa do prawa UE oraz jego skutecznego stosowania. Kosowo podejmuje wysiłki w celu stopniowego dostosowania obowiązującego prawa i przyszłego prawodawstwa do dorobku prawnego UE. Kosowo zapewnia należyte stosowanie i egzekwowanie obowiązującego prawa i przyszłego prawodawstwa.
2. 
Zbliżanie rozpoczyna się w dniu podpisania niniejszego Układu i jest stopniowo rozszerzane na wszystkie elementy dorobku prawnego UE, o których mowa w niniejszym Układzie, do zakończenia okresu przejściowego określonego w artykule 9.
3. 
Na etapie początkowym zbliżenie prawodawstwa koncentruje się na podstawowych elementach dorobku prawnego UE dotyczących rynku wewnętrznego oraz obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jak również dziedzin związanych z handlem. Na późniejszym etapie Kosowo koncentruje się na pozostałych częściach dorobku prawnego UE.

Zbliżenie prawodawstwa jest przeprowadzane na podstawie programu uzgodnionego między Komisją Europejską a Koso-wem.

4. 
Kosowo określa również, w porozumieniu z Komisją Europejską, zasady monitorowania realizacji zbliżenia prawodawstwa oraz działania, jakie należy podjąć w celu egzekwowania prawa, w tym działania Kosowa na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości w celu wdrożenia jego ogólnych ram prawnych.

Konkurencja i inne postanowienia gospodarcze

1. 
Za niezgodne z właściwym funkcjonowaniem niniejszego Układu - w zakresie, w jakim mogą wpływać na handel między UE a Kosowem - uznaje się:
a)
wszystkie porozumienia między przedsiębiorstwami, decyzje związków przedsiębiorstw i praktyki uzgodnione między przedsiębiorstwami, których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji;
b)
nadużywanie przez jedno lub więcej przedsiębiorstw pozycji dominującej na terytorium UE lub Kosowa jako całości lub na znacznej części takiego terytorium;
c)
wszelką pomoc publiczną, zakłócającą konkurencję lub grożącą jej zakłóceniem przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub niektórym produktom.
2. 
Wszelkie praktyki sprzeczne z niniejszym artykułem ocenia się na podstawie kryteriów wynikających ze stosowania zasad konkurencji obowiązujących w UE, w szczególności z artykułów 101, 102, 106 i 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz aktów interpretujących, przyjętych przez instytucje UE.
3. 
Strony zapewniają, by działającemu niezależnie organowi zostały nadane uprawnienia niezbędne do pełnego stosowania ustępu 1 litera a) i b) niniejszego artykułu w odniesieniu do przedsiębiorstw prywatnych i publicznych oraz przedsiębiorstw, którym nadano szczególne prawa.
4. 
Kosowo zapewnia, by działającemu niezależnie organowi zostały nadane uprawnienia niezbędne do pełnego stosowania ustępu 1 litera c). Organ ten musi mieć między innymi uprawnienia do zatwierdzania programów pomocy publicznej i indywidualnej pomocy w formie dotacji, zgodnie z ustępem 2, jak również uprawnienia do żądania zwrotu pomocy publicznej przyznanej niezgodnie z prawem.
5. 
UE z jednej strony, a Kosowo z drugiej strony, zapewniają przejrzystość w dziedzinie pomocy publicznej między innymi poprzez przekazywanie drugiej Stronie okresowych sprawozdań rocznych lub ich odpowiedników, sporządzonych zgodnie z metodologią oraz w postaci właściwej dla badań dotyczących pomocy publicznej przeprowadzanych przez UE. Na wniosek Strony druga Strona dostarcza informacji na temat szczególnych indywidualnych przypadków pomocy publicznej.
6. 
Kosowo tworzy wyczerpujący wykaz ustanowionych programów pomocy i dostosowuje te programy do kryteriów, o których mowa w ustępie 2, w okresie nieprzekraczającym trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu.
7.
(a)
a) Na potrzeby stosowania ustępu 1 litera c) Strony uzgadniają, że w ciągu pierwszych pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu każda pomoc publiczna przyznana przez Kosowo jest oceniana z uwzględnieniem faktu, że Kosowo uważane jest za obszar równoważny regionom, o których mowa w artykule 107 ustęp 3 litera a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
(b)
b) W ciągu czterech lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Kosowo przedstawia Komisji Europejskiej dane dotyczące PKB na mieszkańca, ujednolicone na poziomie NUTS II. Następnie organ, o którym mowa w ustępie 4, oraz Komisja Europejska dokonują wspólnie oceny kwalifikowania się regionów Kosowa do otrzymania pomocy, jak również związanej z tym maksymalnej intensywności pomocy w celu sporządzenia regionalnej mapy pomocy na podstawie stosownych wytycznych UE.
8. 
W odniesieniu do produktów określonych w tytule IV rozdział II:
a)
nie stosuje się ustępu 1 litera
c)
niniejszego artykułu;
b)
wszelkie praktyki sprzeczne z ustępem 1 litera a) niniejszego artykułu ocenia się zgodnie z kryteriami ustalonymi przez UE na podstawie artykułów 42 i 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i szczególnych aktów prawnych UE przyjętych na tej podstawie.
9. 
Jeżeli Strona uważa, że dana praktyka jest niezgodna z ustępem 1, może podjąć stosowne środki po przeprowadzeniu konsultacji w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia lub po upływie 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku o przeprowadzenie takich konsultacji. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie narusza ani nie wpływa w jakikolwiek sposób na wprowadzenie przez UE lub Kosowo środków wyrównawczych zgodnie z GATT 1994, Porozumieniem WTO w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych lub ich własnym prawodawstwem wewnętrznym.

Przedsiębiorstwa publiczne

Przed upływem trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Kosowo zastosuje w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych oraz przedsiębiorstw, którym przyznano specjalne lub wyłączne uprawnienia, zasady określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem art. 106.

Szczególne uprawnienia przedsiębiorstw publicznych w trakcie okresu przejściowego nie mogą dotyczyć możliwości nakładania ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym na przywóz towarów z UE do Kosowa.

Ogólne aspekty własności intelektualnej

1. 
W myśl niniejszego artykułu oraz załącznika VII, Strony potwierdzają znaczenie, jakie przywiązują do zapewnienia wystarczającej i skutecznej ochrony oraz egzekwowania praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej.
2. 
Najpóźniej pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Kosowo przyjmuje środki niezbędne do zagwarantowania ochrony praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej na poziomie podobnym do poziomu istniejącego w UE, w tym środki skutecznego egzekwowania tych praw.
3. 
Kosowo zobowiązuje się przestrzegać umów wielostronnych dotyczących praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej, o których mowa w załączniku VII. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może podjąć decyzję o zobowiązaniu Kosowa do przestrzegania określonych umów wielostronnych w tej dziedzinie.

Handlowe aspekty własności intelektualnej

1. 
W odniesieniu do uznawania i ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej Strony zapewniają, od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, aby przedsiębiorstwa drugiej Strony, obywatele UE i obywatele Kosowa byli traktowani w sposób nie mniej korzystny niż traktowanie przyznane państwom trzecim na podstawie umów dwustronnych.
2. 
W przypadku wystąpienia problemów w dziedzinie własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej, wpływających na warunki wymiany handlowej, są one niezwłocznie przedkładane, na wniosek Strony, Radzie Stabilizacji i Stowa-rzyszenia w celu wspólnego osiągnięcia zadowalających rozwiązań.

Zamówienia publiczne

1. 
UE i Kosowo uznają za pożądany cel udzielanie zamówień publicznych na zasadzie niedyskryminacji i wzajemności, zwłaszcza zgodnie z zasadami WTO.
2. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu przedsiębiorstwom kosowskim - niezależnie od tego, czy zostały założone na terytorium UE czy nie - przyznany zostaje dostęp do postępowań o udzielenie zamówienia w UE zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, na warunkach nie mniej korzystnych niż te, które są stosowane wobec przedsiębiorstw unijnych.

Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do zamówień w sektorze usług użyteczności publicznej, po tym jak Kosowo ustanowi prawodawstwo wprowadzające przepisy UE w tym zakresie. UE okresowo sprawdza, czy Kosowo faktycznie ustanowiło takie prawodawstwo.

3. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu przedsiębiorstwom unijnym założonym w Kosowie zgodnie z tytułem V rozdział I przyznany zostaje dostęp do postępowań o udzielenie zamówienia w Kosowie na warunkach nie mniej korzystnych niż te, które są stosowane wobec przedsiębiorstw kosowskich.
4. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu przedsiębiorstwom unijnym, które nie zostały założone w Kosowie zgodnie z tytułem V rozdział I, przyznany zostaje dostęp do postępowań o udzielenie zamówienia w Kosowie na warunkach nie mniej korzystnych niż te, które są stosowane wobec przedsiębiorstw kosowskich i przedsiębiorstw unijnych założonych w Kosowie, z wyjątkiem preferencji cenowych, o których mowa w ustępie 5.
5. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu Kosowo przekształca wszelkie istniejące mechanizmy preferencyjnego traktowania przedsiębiorstw kosowskich lub przedsiębiorstw unijnych założonych w Kosowie, odnoszące się do zamówień udzielonych w ramach postępowań opartych o kryteria oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i najtańszej, w preferencje cenowe, które stopniowo znosi przez okres pięciu lat zgodnie z następującym harmonogramem:
-
preferencje nie mogą przekraczać 15 % do końca drugiego roku od dnia wejścia w życie niniejszego Układu;
-
preferencje nie mogą przekraczać 10 % do końca trzeciego roku od dnia wejścia w życie niniejszego Układu;
-
preferencje nie mogą przekraczać 5 % do końca czwartego roku od dnia wejścia w życie niniejszego Układu; oraz
-
preferencje zostają całkowicie zniesione najpóźniej do końca piątego roku od dnia wejścia w życie niniejszego Układu.
6. 
W ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może dokonać przeglądu preferencji określonych w ustępie 5 i podjąć decyzję o skróceniu okresów określonych w ustępie 5.
7. 
W ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Kosowo ustanawia prawodawstwo pozwalające wdrożyć normy proceduralne przewidziane w dorobku prawnym UE.
8. 
Kosowo przedstawia Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia raz w roku sprawozdanie na temat środków, jakie podjęło w celu zwiększenia przejrzystości i zapewnienia skutecznej kontroli sądowej decyzji podejmowanych w dziedzinie zamówień publicznych.
9. 
W odniesieniu do swobody przedsiębiorczości, prowadzenia działalności, świadczenia usług między UE a Kosowem zastosowanie mają artykuły 50-66. W odniesieniu do zatrudniania i przepływu pracowników w związku z realizacją zamówień publicznych, do obywateli Kosowa w UE zastosowanie mają przepisy dorobku prawnego UE dotyczące obywateli państw trzecich. W przypadku obywateli UE w Kosowie, w odniesieniu do zatrudniania i przepływu pracowników w związku z realizacją zamówień publicznych, Kosowo przyznaje - na zasadzie wzajemności - pracownikom, którzy są obywatelami państwa członkowskiego, prawa podobne do tych, które przysługują obywatelom Kosowa w UE.

Normalizacja, metrologia, akredytacja i ocena zgodności

1. 
Kosowo podejmuje niezbędne środki w celu stopniowego osiągania zgodności z horyzontalnymi i sektorowymi przepisami UE dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i dostosowania infrastruktury jakości, obejmującej normalizację, metrologię, akredytację i procedury oceny zgodności, do norm europejskich.
2. 
W tym celu Strony podejmują starania w celu:
a)
działania na rzecz stosowania unijnych regulacji technicznych, norm europejskich i procedur oceny zgodności;
b)
zapewnienia pomocy we wspieraniu tworzenia infrastruktury jakości: normalizacji, metrologii, akredytacji i oceny zgodności;
c)
promowania współpracy Kosowa z organizacjami związanymi z normami, oceną zgodności, metrologią, akredytacją i podobnymi funkcjami (np. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET) 5 , o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności;
d)
zawarcia, w stosownych przypadkach, układu w sprawie oceny zgodności i zatwierdzania produktów przemysłowych, gdy tylko ramy prawne i procedury Kosowa zostaną w wystarczającym stopniu dostosowane do unijnych oraz dostępna będzie odpowiednia wiedza fachowa.

Ochrona konsumentów

Strony współpracują w celu zbliżenia prawodawstwa Kosowa w dziedzinie ochrony konsumentów do dorobku prawnego UE, aby zagwarantować:

a)
politykę aktywnej ochrony konsumenta, zgodnie z prawem UE, w tym podniesienie poziomu wiedzy i tworzenie niezależnych organizacji w Kosowie;
b)
harmonizację prawodawstwa w zakresie ochrony konsumentów w Kosowie z prawodawstwem obowiązującym w UE;
c)
skuteczną ochronę prawną dla konsumentów w celu poprawy jakości towarów konsumpcyjnych oraz utrzymania odpowiednich norm bezpieczeństwa;
d)
monitorowanie zasad przez właściwe organy oraz zapewnienie dostępu do odpowiednich środków dochodzenia roszczeń w przypadku sporów;
e)
wymianę informacji o produktach niebezpiecznych.

Warunki pracy i równość szans

Kosowo stopniowo harmonizuje z prawodawstwem UE swoje prawodawstwo dotyczące warunków pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz równości szans.

WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wzmocnienie instytucji i praworządność

W zakresie współpracy w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Strony przywiązują szczególną wagę do ugruntowania praworządności oraz wzmocnienia instytucji na wszystkich szczeblach administracji w ujęciu całościowym, a w szczególności w odniesieniu do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Współpraca ma na celu, w szczególności, wzmocnienie niezależności, bezstronności i odpowiedzialności sądownictwa w Kosowie oraz poprawę jego skuteczności, tworzenie odpowiednich struktur dla policji, prokuratorów i sędziów, a także innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, tak aby odpowiednio przygotować je do współpracy w sprawach cywilnych, handlowych i karnych oraz umożliwić im skuteczne zapobieganie przestępczości zorganizowanej, korupcji i terroryzmowi, prowadzenie dochodzeń, ściganie sprawców i orzekanie w tego rodzaju sprawach.

Ochrona danych osobowych

Strony współpracują w zakresie prawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych, dążąc do takiego poziomu ochrony danych osobowych w Kosowie, który będzie odpowiadał poziomowi przewidzianemu w dorobku prawnym UE. Kosowo zapewnia jednemu lub kilku niezależnym organom nadzoru wystarczające zasoby finansowe i ludzkie, aby skutecznie monitorować i gwarantować egzekwowanie krajowego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych.

Wizy, zarządzanie granicami państwowymi lub terytorialnymi, azyl i migracja

Strony współpracują w dziedzinie wiz, kontroli granic państwowych lub terytorialnych, azylu i migracji oraz ustanawiają ramy współpracy w tych dziedzinach, również na poziomie regionalnym, uwzględniając inne inicjatywy istniejące w tej dziedzinie lub, w razie potrzeby, w pełni korzystając z takich inicjatyw.

Współpraca w sprawach, o których mowa w akapicie pierwszym, opiera się na wzajemnych konsultacjach i bliskiej współpracy między Stronami i może obejmować pomoc techniczną i administracyjną w zakresie:

a)
wymiany informacji i danych statystycznych dotyczących prawodawstwa i praktyk;
b)
przygotowywania projektów aktów prawnych;
c)
zwiększania wydajności instytucji;
d)
szkolenia personelu;
e)
zabezpieczania dokumentów podróży i wykrywania fałszywych dokumentów;
f)
zarządzania kontrolą granic państwowych lub terytorialnych.

Współpraca koncentruje się w szczególności:

a)
w dziedzinie azylu - na przyjęciu i wykonywaniu przez Kosowo prawodawstwa w celu spełnienia norm określonych w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej w Genewie w dniu 28 lipca 1951 r. i Protokole dotyczącym statusu uchodźców sporządzonym w Nowym Jorku w dniu 31 stycznia 1967 r., zapewniając w ten sposób poszanowanie zasady non-refoulement oraz innych praw osób ubiegających się o azyl i uchodźców;
b)
w dziedzinie legalnej migracji - na zasadach przyjmowania oraz prawach i statusie migrantów. W odniesieniu do migracji Strony postanawiają uczciwie traktować obywateli państw trzecich przebywających legalnie na terytorium państwa członkowskiego lub Kosowa, oraz zbadać możliwości ustanowienia środków zachęcających i wspierających działania Kosowa podejmowane na rzecz integracji obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Kosowie.

Legalna migracja

Strony współpracują w celu wspierania Kosowa w zbliżaniu jego prawodawstwa do dorobku prawnego UE w dziedzinie legalnej migracji.

Strony uzgadniają, że obywatele Kosowa korzystają z praw przewidzianych w dorobku prawnym UE, w szczególności odnoszących się do warunków pracy, wynagrodzeń i zwolnień, łączenia rodzin, pobytu długoterminowego, studentów, badaczy i wysoko wykwalifikowanych pracowników, pracowników sezonowych, osób przeniesionych wewnątrz organizacji oraz emerytur. Strony uzgadniają także, że powyższe pozostaje bez uszczerbku dla warunków i zasad mających zastosowanie w każdym państwie członkowskim.

W ciągu czterech lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Kosowo przyznaje obywatelom UE - na zasadzie wzajemności - prawa w dziedzinach, o których mowa w akapicie drugim. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia bada niezbędne środki, jakie należy podjąć w tym celu. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może rozpatrzyć wszelkie inne kwestie związane z wykonaniem niniejszego artykułu.

Zapobieganie nielegalnej migracji i jej kontrolowanie

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa wspólne wysiłki, jakie Strony mogą podjąć w celu zapobiegania i kontroli nielegalnej migracji, w tym handlu ludźmi i przemytu ludzi, zapewniając przy tym przestrzeganie i ochronę praw podstawowych migrantów i pomoc migrantom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Readmisja

W ramach współpracy w celu zapobiegania nielegalnej migracji i jej kontrolowania, na wniosek i bez dodatkowych formalności, Strony:

a)
dokonują readmisji obywateli Kosowa lub obywateli UE przebywających nielegalnie na terytorium drugiej Strony;
b)
dokonują readmisji obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, którzy wjechali na terytorium państwa członkowskiego przez Kosowo lub do Kosowa przez terytorium państwa członkowskiego.

Kosowo dostarcza swoim obywatelom odpowiednie dokumenty tożsamości i zapewnia im konieczne w tym celu udogodnienia administracyjne.

Strony postanawiają zbadać możliwość rozpoczęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy określającej szczegółowe procedury dotyczące readmisji osób, o których mowa w akapicie pierwszym litera a) i b).

Kosowo zbada możliwość zawarcia umów o readmisji, o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności, z krajami biorącymi udział w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia elastycznego i szybkiego wykonania tych umów. UE zbada możliwość udzielenia wsparcia poszczególnym krajom w tym procesie, o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności.

Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Strony współpracują w celu uniemożliwienia wykorzystywania ich systemów finansowych do prania dochodów z działalności przestępczej w ogóle, a w szczególności z przestępstw związanych ze środkami odurzającymi, jak również do finansowania terroryzmu.

Współpraca w tej dziedzinie obejmuje pomoc administracyjną i techniczną dla Kosowa mającą na celu udoskonalenie stosowania przepisów i skutecznego funkcjonowania stosownych norm oraz mechanizmów zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, równoważnych tym przyjętym przez UE oraz inne gremia międzynarodowe w tej dziedzinie, a w szczególności przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

Współpraca w zakresie zwalczania środków odurzających

Strony współpracują w celu zapewnienia zrównoważonego i zintegrowanego podejścia do kwestii związanych ze środkami odurzającymi. Celem polityki dotyczącej zwalczania środków odurzających oraz działań w jej zakresie jest wzmocnienie struktur Kosowa zajmujących się walką ze środkami odurzającymi i ich prekursorami, zmniejszenie podaży takich środków, ograniczenie handlu nimi i popytu na nie, radzenie sobie ze skutkami zdrowotnymi i społecznymi nadużywania środków odurzających, jak również bardziej skuteczna kontrola prekursorów.

Strony uzgadniają metody współpracy niezbędne do osiągnięcia tych celów. Działania opierają się na wspólnie uzgodnionych zasadach, zgodnie ze strategią antynarkotykową UE na lata 2013-2020 i wszelkimi dokumentami stanowiącymi jej kontynuację.

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i innej nielegalnej działalności

Strony współpracują w celu wzmocnienia struktur Kosowa zajmujących się zwalczaniem i zapobieganiem działalności przestępczej, w szczególności przestępczości zorganizowanej, korupcji i innych poważnych przestępstw o wymiarze transgranicznym lub transterytorialnym. Kosowo przestrzega stosownych konwencji i instrumentów międzynarodowych w tej dziedzinie. Podejmuje się działania na rzecz współpracy regionalnej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

W odniesieniu do fałszowania pieniędzy w Kosowie, Kosowo współpracuje ściśle z UE w celu zwalczania fałszowania banknotów i monet oraz wykrywania i karania wszelkich przypadków ich fałszowania. W zakresie prewencji Kosowo dąży do wdrażania środków, które są równoważne ze środkami określonymi w odpowiednim prawodawstwie UE, oraz przestrzegania stosownych konwencji i instrumentów międzynarodowych związanych z tą dziedziną. Kosowo może skorzystać ze wsparcia UE przeznaczonego na wymianę, pomoc i szkolenia w zakresie ochrony przed fałszowaniem pieniędzy.

Zwalczanie terroryzmu

Strony współpracują w celu wzmocnienia struktur Kosowa zajmujących się zapobieganiem i zwalczaniem aktów terrorystycznych i ich finansowania, zwłaszcza aktów o wymiarze transgranicznym lub transterytorialnym. Współpraca w tym zakresie jest spójna z zasadą praworządności, prawami człowieka i podstawowymi wolnościami, międzynarodowym prawem uchodźczym i międzynarodowym prawem humanitarnym. Kosowo przestrzega stosownych konwencji i instrumentów międzynarodowych w tej dziedzinie.

ZASADY WSPÓŁPRACY

UE i Kosowo ustanawiają ścisłą współpracę mającą na celu przyczynianie się do rozwoju i potencjału wzrostu Kosowa. Współpraca taka wzmacnia istniejące powiązania gospodarcze w jak najszerszym zakresie, z korzyścią dla obu Stron.

Polityki i inne środki są kształtowane w taki sposób, aby umożliwić osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Kosowa. Polityki te muszą gwarantować, by także kwestie ochrony środowiska i klimatu były od początku uwzględniane w pełni i były powiązane z wymogami harmonijnego rozwoju społecznego.

Polityki współpracy zostają włączone do regionalnych ram współpracy. Szczególną uwagę poświęca się środkom wspomagającym współpracę między Kosowem a sąsiadującymi z nim państwami, przyczyniając się w ten sposób do stabilizacji w regionie. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa priorytety pomiędzy opisanymi w niniejszym tytule dziedzinami współpracy oraz priorytety w ramach poszczególnych dziedzin.

Polityka handlowa i gospodarcza

UE i Kosowo ułatwiają proces reform gospodarczych poprzez współpracę mającą na celu lepsze zrozumienie podstawowych zasad rządzących ich systemami gospodarczymi oraz formułowanie i realizację polityki gospodarczej w gospodarkach rynkowych.

W tym celu UE i Kosowo współpracują w zakresie:

a)
wymiany danych dotyczących wyników i prognoz makroekonomicznych oraz strategii rozwoju;
b)
wspólnej analizy kwestii ekonomicznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym wspierania polityki gospodarczej oraz jej wykonywania; a także
c)
działania na rzecz szerszej współpracy w celu przyspieszenia napływu know-how i zwiększenia dostępu do nowych technologii.

Kosowo dąży do stworzenia sprawnie działającej gospodarki rynkowej oraz stopniowego zbliżania swojej polityki do zorientowanej na stabilizację polityki unii gospodarczej i walutowej. Na wniosek władz Kosowa UE może udzielić pomocy przeznaczonej na wsparcie wysiłków Kosowa w tym względzie.

Współpraca ma również na celu wzmocnienie praworządności w dziedzinie przedsiębiorczości poprzez stabilne i niedyskryminujące ramy prawne dotyczące handlu.

Współpraca w tej dziedzinie obejmuje również wymianę informacji dotyczących zasad i funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej.

Współpraca w dziedzinie statystyki

Współpraca między Stronami koncentruje się przede wszystkim na obszarach priorytetowych związanych z dorobkiem prawnym UE w dziedzinie statystyki. Ma ona na celu przede wszystkim stworzenie w Kosowie wydajnego i trwałego systemu statystycznego zdolnego do dostarczania wiarygodnych, obiektywnych i dokładnych danych, porównywalnych z europejskimi danymi statystycznymi, niezbędnych do planowania i monitorowania procesu transformacji i reform w Kosowie. Jej celem jest również umożliwienie kosowskiemu urzędowi statystycznemu lepszego zaspokajania potrzeb jego klientów (zarówno administracji publicznej, jak i sektora prywatnego). System statystyczny jest spójny z zasadami Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych, podstawowymi zasadami ONZ dotyczącymi statystyk, przepisami europejskiego prawa statystycznego i zmierza w kierunku stosowania dorobku UE w dziedzinie statystyki. Strony współpracują w szczególności w celu zapewnienia poufności danych indywidualnych, stopniowego zwiększonego gromadzenia danych i przekazywania ich do europejskiego systemu statystycznego oraz wymiany informacji na temat metod, przekazywania know-how i szkoleń.

Bankowość, ubezpieczenia i pozostałe usługi finansowe

Współpraca między UE a Kosowem koncentruje się na obszarach priorytetowych związanych z dorobkiem prawnym UE w dziedzinie bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych. Strony współpracują w celu ustanowienia i rozwoju stosownych ram wsparcia dla sektorów bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych w Kosowie, opartych na uczciwej konkurencji i zapewnienia koniecznych równych warunków działania.

Publiczna wewnętrzna kontrola finansowa i audyt zewnętrzny

Współpraca między Stronami koncentruje się na obszarach priorytetowych związanych z dorobkiem prawnym UE w dziedzinie publicznej wewnętrznej kontroli finansowej. Strony współpracują w szczególności w celu dalszego wdrażania skutecznej kontroli wewnętrznej oraz niezależnie działających systemów audytu wewnętrznego w sektorze publicznym w Kosowie, zgodnie z uznanymi międzynarodowymi ramami i oraz dobrymi praktykami UE.

W celu wypełnienia zobowiązań dotyczących koordynacji i harmonizacji wynikających z powyższych wymogów współpraca koncentruje się także na stworzeniu i wzmocnieniu centralnych jednostek harmonizacyjnych ds. zarządzania finansowego i kontroli oraz audytu wewnętrznego.

W dziedzinie audytu zewnętrznego Strony współpracują zwłaszcza w celu dalszego rozwoju działalności w zakresie niezależnego audytu zewnętrznego w Kosowie, zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami oraz dobrymi praktykami UE. Współpraca koncentruje się również na budowaniu zdolności instytucjonalnych najwyższego urzędu kontroli.

Promowanie i ochrona inwestycji

Współpraca między Stronami w dziedzinie promowania i ochrony inwestycji koncentruje się na ochronie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ma na celu stworzenie klimatu sprzyjającego inwestycjom prywatnym, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, które są istotne dla ożywienia gospodarczego i przemysłowego Kosowa. Dla Kosowa szczególnym celem współpracy jest poprawa ram prawnych, tak aby sprzyjały one inwestycjom i je chroniły.

Współpraca przemysłowa

Współpraca ma na celu działanie na rzecz modernizacji i restrukturyzacji przemysłu Kosowa oraz jego poszczególnych sektorów. Zmierza ona także do zapewnienia, by istniały warunki zapewniające konkurencyjność kosowskiego sektora przemysłu, na warunkach gwarantujących ochronę środowiska.

We współpracy uwzględnia się regionalne aspekty rozwoju przemysłowego, działając na rzecz, w stosownych przypadkach, partnerstw transgranicznych lub transterytorialnych. Inicjatywy mogą mieć na celu, w szczególności, stworzenie odpowiednich ram dla przedsiębiorstw, poprawę zarządzania i know-how oraz działanie na rzecz rynków, przejrzystości rynku i otoczenia biznesowego. Szczególną wagę przywiązuje się do zainicjowania w Kosowie skutecznych działań wspierających wywóz.

Współpraca należycie uwzględnia dorobek prawny UE w dziedzinie polityki przemysłowej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Współpraca między Stronami ma na celu rozwój i wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw (zwanych dalej "MŚP") w sektorze prywatnym, promowanie warunków sprzyjających inicjatywom i rozwojowi przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, oraz promowanie środowiska sprzyjającego współpracy między przedsiębiorstwami. Współpraca jest zgodna z zasadami Small Business Act i należycie uwzględnia obszary priorytetowe związane z dorobkiem UE w dziedzinie MŚP.

Turystyka

Współpraca między Stronami w dziedzinie turystyki ma na celu:

a)
zapewnienie zrównoważonego i trwałego rozwoju turystyki i kwestii z nią związanych;
b)
wzmocnienie przepływu informacji w dziedzinie turystyki (poprzez sieci międzynarodowe, bazy danych itp.);
c)
wspieranie tworzenia infrastruktury sprzyjającej inwestycjom w sektorze turystyki.

Współpraca ma również na celu badanie możliwości prowadzenia wspólnych działań i wzmocnienia współpracy między przedsiębiorstwami z branży turystycznej, ekspertami i instytucjami oraz ich agencjami właściwymi w dziedzinie turystyki, jak również przekazywanie know how (poprzez szkolenia, wymiany, seminaria). Współpraca należycie uwzględnia dorobek prawny UE w dziedzinie turystyki.

Współpraca może zostać włączona do regionalnych ram współpracy.

Rolnictwo i sektor rolno-przemysłowy

Współpraca między Stronami jest rozwijana we wszystkich obszarach priorytetowych związanych z dorobkiem prawnym UE w dziedzinie rolnictwa, jak również w zakresie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, bezpieczeństwa żywności, kwestii weterynaryjnych i fitosanitarnych. Współpraca ma na celu przede wszystkim modernizację i restrukturyzację rolnictwa i sektora rolno-przemysłowego w Kosowie, zwłaszcza w celu spełnienia unijnych wymogów sanitarnych, poprawy gospodarowania zasobami wodnymi oraz rozwoju obszarów wiejskich i powiązanych aspektów sektora leśnictwa w Kosowie, a także wsparcie stopniowego zbliżania prawodawstwa i praktyk Kosowa do dorobku prawnego UE.

Rybołówstwo

Strony badają możliwość określenia obopólnie korzystnych obszarów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorach akwakultury i rybołówstwa. We współpracy należycie uwzględnia się priorytetowe obszary związane z dorobkiem prawnym UE w tych dziedzinach oraz zasady zarządzania zasobami rybnymi i ich zachowania oparte na zasadach opracowanych przez stosowne międzynarodowe i regionalne organizacje ds. rybołówstwa.

Cła

Strony ustanawiają współpracę w tej dziedzinie w celu zagwarantowania zgodności z postanowieniami, które mają zostać przyjęte w dziedzinie handlu, oraz w celu zbliżenia systemu celnego Kosowa do systemu celnego UE, pomagając tym samym w przygotowaniu zaplanowanej zgodnie z niniejszym Układem liberalizacji oraz w stopniowym zbliżaniu prawodawstwa celnego Kosowa do dorobku prawnego UE.

Współpraca należycie uwzględnia obszary priorytetowe związane z dorobkiem prawnym UE w dziedzinie ceł.

Zasady wzajemnej pomocy administracyjnej między Stronami w sprawach celnych są określone w protokole IV.

Opodatkowanie

UE współpracuje z Kosowem w celu wspierania jego rozwoju w dziedzinie opodatkowania włącznie ze środkami mającymi na celu dalsze zreformowanie systemu podatkowego Kosowa oraz restrukturyzację administracji podatkowej po to, aby zagwarantować skuteczne ściąganie podatków i skuteczną walkę z nadużyciami podatkowymi.

Współpraca należycie uwzględnia obszary priorytetowe związane z dorobkiem prawnym UE w dziedzinie opodatkowania i walki ze szkodliwą konkurencją podatkową. Przygotowując prawodawstwo dotyczące wyeliminowania szkodliwej konkurencji podatkowej, Kosowo należycie uwzględnia zasady Kodeksu postępowania w dziedzinie opodatkowania przedsiębiorstw, przyjętego przez Radę i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w dniu 1 grudnia 1997 r. 6

Współpraca ma na celu promowanie zasad dobrej administracji w dziedzinie podatków, przejrzystości, wymiany informacji i uczciwej konkurencji podatkowej w Kosowie w celu ułatwienia egzekwowania środków mających zapobiegać nadużyciom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania.

Współpraca społeczna

Strony współpracują w celu ułatwienia reformy polityki zatrudnienia w Kosowie w kontekście wzmocnionej reformy gospodarczej i integracji oraz w celu wspierania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Współpraca ma również na celu działanie na rzecz dialogu społecznego oraz stopniowego zbliżania do dorobku prawnego UE prawodawstwa Kosowa w dziedzinie pracy, zdrowia, bezpieczeństwa pracy i równości szans kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych oraz osób należących do mniejszości i innych szczególnie wrażliwych grup, przyjmując jako odniesienie poziom ochrony istniejący w UE. Współpraca w tym zakresie może także obejmować dostosowanie przepisów Kosowa do dorobku prawnego UE w zakresie prawa pracy i warunków pracy kobiet. Współpraca wspiera także przyjęcie przez Kosowo kompleksowych polityk włączenia społecznego i antydyskryminacji. Współpraca obejmuje także ustanowienie w Kosowie systemu zabezpieczenia społecznego zdolnego wspierać zatrudnienie i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.

Strony współpracują w celu zapewnienia zbliżenia prawodawstwa Kosowa do dorobku prawnego UE oraz w celu poprawy zdrowia i zapobiegania chorobom w społeczeństwie, tworzą niezależne i skuteczne struktury administracyjne i nadają uprawnienia wykonawcze, aby zagwarantować przestrzeganie zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, ochronę praw pacjentów, ochronę obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia i chorobami oraz propagowanie zdrowych stylów życia.

Kosowo przestrzega międzynarodowych konwencji i innych instrumentów prawnych w tych dziedzinach. Współpraca należycie uwzględnia obszary priorytetowe związane z dorobkiem prawnym UE w tych dziedzinach.

Kształcenie i szkolenie

Strony współpracują w celu podwyższenia poziomu kształcenia ogólnego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, a także polityki dotyczącej młodzieży i pracy wykonywanej przez młodzież w Kosowie, promując w ten sposób doskonalenie umiejętności, zatrudnialność, włączenie społeczne i rozwój gospodarczy w Kosowie. Priorytetem dla systemów szkolnictwa wyższego jest osiągnięcie przez kosowskie instytucje i programy odpowiednich standardów jakości, spójnych z celami procesu bolońskiego i deklaracji bolońskiej.

Strony współpracują również, aby zapewnić, by dostęp do wszystkich szczebli kształcenia i szkolenia w Kosowie był wolny od dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. We współpracy dąży się do zaspokojenia potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Kosowie.

Celem współpracy jest także rozwijanie potencjału w zakresie badań i innowacji, zwłaszcza poprzez wspólne projekty w dziedzinie badań i innowacji, obejmujące wszystkie zainteresowane strony i zapewniające przekazywanie know-how.

Odpowiednie programy i instrumenty unijne przyczyniają się do podwyższania poziomu struktur i działań w zakresie kształcenia, szkolenia, badań i innowacji w Kosowie.

Współpraca należycie uwzględnia obszary priorytetowe związane z dorobkiem prawnym UE w tej dziedzinie.

Współpraca w dziedzinie kultury

Strony zobowiązują się do działania na rzecz współpracy w dziedzinie kultury. Współpraca w tym zakresie służy wzmacnianiu potencjału Kosowa w zakresie polityki kulturalnej, wzmacnianiu potencjału podmiotów kulturalnych i zwiększaniu wzajemnego zrozumienia między poszczególnymi obywatelami, mniejszościami i całymi narodami. Współpraca wspiera również reformy instytucjonalne na rzecz promowania różnorodności kulturowej w Kosowie, w tym na podstawie zasad zawartych w Konwencji Unesco w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, przyjętej w Paryżu w dniu 20 października 2005 r.

Współpraca w sektorze audiowizualnym

Strony współpracują w celu działania na rzecz przemysłu audiowizualnego w Europie i sprzyjają koprodukcjom w obszarze kinematografii i mediów audiowizualnych.

Współpraca mogłaby obejmować między innymi programy i udogodnienia na rzecz szkoleń dla dziennikarzy i innych osób zatrudnionych w sektorze mediów audiowizualnych, jak również pomoc techniczną dla mediów publicznych i prywatnych Kosowa w celu wzmocnienia ich niezależności, profesjonalizmu i związków z mediami europejskimi.

Kosowo dostosowuje swoją politykę w dziedzinie uregulowania treści przy nadawaniu transgranicznym lub transterytorialnym do polityki UE i harmonizuje swoje prawodawstwo z dorobkiem prawnym UE. Kosowo zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z nabywaniem praw własności intelektualnej do programów i transmisji oraz zapewniania i wzmacniania niezależności właściwych organów regulacyjnych.

Społeczeństwo informacyjne

Współpraca prowadzona jest we wszystkich obszarach związanych z dorobkiem prawnym UE dotyczącym społeczeństwa informacyjnego. Jej celem jest przede wszystkim wspieranie stopniowego zbliżania polityki i prawodawstwa Kosowa w tym sektorze do polityki i prawodawstwa UE.

Strony współpracują również w celu dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Kosowie. Do ogólnych celów należy dalsze przygotowanie całego społeczeństwa do ery cyfrowej oraz określenie środków zapewniających interoperacyjność sieci i usług.

Sieci i usługi łączności elektronicznej

Współpraca koncentruje się przede wszystkim na obszarach priorytetowych związanych z dorobkiem prawnym UE w tej dziedzinie.

Strony wzmacniają, w szczególności, współpracę w dziedzinie sieci łączności elektronicznej i związanych z nimi usług, przy czym ostatecznym celem będzie przyjęcie przez Kosowo dorobku prawnego UE dotyczącego tego sektora w ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, zwracając przy tym szczególną uwagę na zapewnienie i wzmacnianie niezależności właściwych organów regulacyjnych.

Informacja i komunikacja

Strony podejmują środki niezbędne do stymulowania wzajemnej wymiany informacji. Priorytetowo traktowane są programy mające na celu dostarczanie ogółowi społeczeństwa podstawowych informacji na temat UE, a środowiskom zawodowym w Kosowie - bardziej specjalistycznych informacji.

Transport

Współpraca między Stronami koncentruje się na obszarach priorytetowych związanych z dorobkiem prawnym UE w dziedzinie transportu.

Współpraca może, w szczególności, mieć na celu restrukturyzację i modernizację systemu transportu Kosowa oraz poprawę powiązanej infrastruktury (w tym połączeń regionalnych wskazanych przez Obserwatorium ds. Transportu w Europie Południowo-Wschodniej), poprawę swobodnego przepływu osób i towarów, osiągnięcie standardów interoperacyjnych ze standardami obowiązującymi w UE i porównywalnych z tymi standardami oraz dostosowanie prawodawstwa w dziedzinie transportu do prawodawstwa UE, o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności.

Współpraca ma zapewniać stopniowy wzajemny dostęp do rynków i infrastruktury transportu UE i Kosowa przewidzianych w niniejszym Układzie, rozwijanie w Kosowie interoperacyjnego systemu transportu zgodnego z systemem UE i dostosowanego do niego oraz zapewnienie lepszej ochrony środowiska w dziedzinie transportu.

Energia

Zgodnie ze stosownymi przepisami dorobku prawnego UE Strony rozwijają i zacieśniają współpracę w dziedzinie energii, zgodnie z zasadami gospodarki wolnorynkowej i Traktatem o Wspólnocie Energetycznej podpisanym w Atenach w dniu 25 października 2005 r. 7 . Współpraca jest rozwijana w celu stopniowej integracji Kosowa z europejskimi rynkami energii.

Współpraca może obejmować wspieranie Kosowa w szczególności w odniesieniu do następujących kwestii:

a)
poprawa i dywersyfikacja dostaw oraz lepszy dostęp do rynku energii, zgodnie z dorobkiem prawnym UE dotyczącym bezpieczeństwa dostaw energii oraz regionalną strategią energetyczną Wspólnoty Energetycznej, oraz stosowanie unijnych i europejskich zasad dotyczących tranzytu, przesyłania i dystrybucji oraz renowacji sieci połączeń przesyłowych o znaczeniu regionalnym, łączących go z krajami sąsiadującymi;
b)
wspieranie Kosowa we wdrażaniu dorobku prawnego UE dotyczącego efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz wpływu sektora energii na środowisko, promując w ten sposób oszczędność energii, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii oraz badanie i łagodzenie wpływu produkcji i zużycia energii na środowisko;
c)
opracowywanie ramowych warunków restrukturyzacji przedsiębiorstw energetycznych oraz współpraca przedsiębiorstw w tym sektorze, zgodnie z przepisami UE z zakresu wewnętrznego rynku energii dotyczącymi rozdzielenia.

Środowisko

Strony rozwijają i zacieśniają współpracę w dziedzinie środowiska, której podstawowym zadaniem jest powstrzymanie jego dalszej degradacji oraz rozpoczęcie działań na rzecz poprawy stanu środowiska w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w Kosowie. Strony współpracują w dziedzinie jakości powietrza i wód (w tym w kwestii substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi), podstawowych norm bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego, wszelkiego rodzaju gospodarowania odpadami (w tym odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania odpadami promieniotwórczymi) oraz ochrony przyrody, monitorowania i redukcji emisji przemysłowych, zapewniania bezpieczeństwa instalacji przemysłowych oraz klasyfikacji i bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami w Kosowie.

Strony ustanawiają, w szczególności, współpracę w celu wzmocnienia struktur i procedur administracyjnych Kosowa, aby zapewnić planowanie strategiczne w kwestiach środowiska naturalnego oraz koordynację działań odpowiednich podmiotów i skupiają się na stopniowym zbliżaniu prawodawstwa Kosowa do dorobku prawnego UE, a w stosownych przypadkach - dorobku prawnego Euratomu. Współpraca mogłaby również koncentrować się na rozwijaniu przez Kosowo strategii mających na celu znaczne obniżenie zanieczyszczenia powietrza i wody na poziomie lokalnym, regionalnym i transterytorialnym, ustanowienie ram dla wydajnej, czystej, zrównoważonej i odnawialnej produkcji energii i jej zużycia oraz strategii służących przeprowadzaniu ocen wpływu na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Zmiany klimatu

Strony współpracują, aby wspierać Kosowo w rozwijaniu polityki przeciwdziałania zmianom klimatu oraz uwzględnianiu kwestii klimatu w polityce w dziedzinie energii, transportu, przemysłu, rolnictwa, kształcenia i innych stosownych politykach. Celem takiej współpracy jest także stopniowe zbliżanie prawodawstwa Kosowa do dorobku prawnego UE dotyczącego zmian klimatu, zwłaszcza skutecznego monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych. Celem takiej współpracy jest także wspieranie Kosowa w tworzeniu odpowiedniego potencjału administracyjnego i procedur koordynacji między wszystkimi odpowiednimi podmiotami, aby umożliwić przyjmowanie i wdrażanie niskoemisyjnych i odpornych na zmianę klimatu polityk wzrostu. Strony współpracują, o ile pozwolą na to obiektywne okoliczności, w celu wspierania udziału Kosowa w globalnych i regionalnych działaniach na rzecz łagodzenia i przystosowania się do zmian klimatu.

Ochrona ludności

Strony rozwijają i zacieśniają swoją współpracę w zakresie poprawy zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka, a także gotowości i reagowania na nie. Współpraca ma zwłaszcza na celu poprawę potencjału Kosowa w zakresie ochrony ludności i stopniowe zbliżanie prawodawstwa Kosowa do dorobku prawnego UE dotyczących zarządzania klęskami żywiołowymi.

Współpraca może koncentrować się na następujących celach priorytetowych:

a)
wczesne powiadamianie i ostrzeganie o klęskach żywiołowych; objęcie Kosowa europejskimi systemami wczesnego ostrzegania i narzędziami monitorowania,
b)
ustanowienie skutecznej całodobowej komunikacji między służbami ratowniczymi Kosowa i ich odpowiednikami w Komisji Europejskiej,
c)
zapewnianie współpracy w przypadku poważnych sytuacjach kryzysowych, w tym ułatwianie świadczenia i otrzymywania pomocy i wsparcia gospodarza,
d)
poprawa bazy wiedzy o klęskach żywiołowych i zagrożeniach oraz opracowanie obejmujących całe Kosowo ocen ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i planów zarządzania klęskami żywiołowymi,
e)
wdrażanie najlepszych praktyk i wytycznych w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym oraz gotowości i reagowania na nie.

Badania i rozwój technologiczny

Strony propagują współpracę w dziedzinie cywilnych badań naukowych i rozwoju technologicznego na bazie wzajemnych korzyści oraz z uwzględnieniem dostępności zasobów i odpowiedniego dostępu do swoich programów, z zastrzeżeniem odpowiedniego poziomu skutecznej ochrony praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej.

Współpraca należycie uwzględnia obszary priorytetowe związane z dorobkiem prawnym UE w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.

Rozwój regionalny i lokalny

Strony dążą do określenia środków pozwalających wzmocnić współpracę w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego w celu wsparcia rozwoju gospodarczego i zmniejszenia nierówności regionalnych. Szczególna uwaga zostaje poświęcona współpracy transgranicznej lub transterytorialnej, ponadnarodowej i międzyregionalnej.

Współpraca należycie uwzględnia obszary priorytetowe związane z dorobkiem prawnym UE w dziedzinie rozwoju regionalnego.

Administracja publiczna

Współpraca i dialog mają na celu zapewnienie dalszego rozwoju profesjonalnej, skutecznej i odpowiedzialnej administracji publicznej w Kosowie, w oparciu o wysiłki reformatorskie podjęte dotychczas w tej dziedzinie, w tym te związane z procesem decentralizacji i tworzeniem nowych gmin. Współpraca ma na celu zwłaszcza wspieranie stosowania zasady praworządności, właściwego funkcjonowania instytucji z korzyścią dla całego społeczeństwa Kosowa oraz harmonijnego rozwoju stosunków pomiędzy UE a Kosowem.

Współpraca w tej dziedzinie koncentruje się głównie na tworzeniu instytucji, w tym na rozwijaniu i stosowaniu - zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym - opartych na osiągnięciach, przejrzystych i bezstronnych procedur rekrutacji, zarządzaniu zasobami ludzkimi i rozwojem kariery dla służb publicznych, szkoleniach ustawicznych i promowaniu etyki w ramach administracji publicznej. Współpraca obejmuje także poprawę skuteczności i zdolności niezależnych organów, które są kluczowe dla funkcjonowania administracji publicznej i skutecznego mechanizmu kontroli i równowagi.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Aby osiągnąć cele niniejszego Układu oraz zgodnie z artykułami 7, 122, 123 i 125, Kosowo może otrzymywać pomoc finansową od UE w formie dotacji i pożyczek, w tym pożyczek od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pomoc finansowa UE jest uzależniona od dalszych postępów w wypełnianiu politycznych kryteriów kopenhaskich. Uwzględnia się także wypełnianie przez Kosowo zobowiązań wynikających z niniejszego Układu oraz coroczne sprawozdania z postępów Kosowa. Pomoc finansowa UE jest uzależniona także od warunków procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności w odniesieniu do zobowiązania beneficjentów do przeprowadzenia reform demokratycznych, gospodarczych i instytucjonalnych. Pomoc finansowa przyznana Kosowu uwzględnia stwierdzone potrzeby, uzgodnione priorytety, zdolności absorpcji i zwrotu pomocy finansowej oraz środki podjęte w celu zreformowania i restrukturyzacji gospodarki.

Pomoc finansowa w postaci dotacji jest udzielana zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w ramach indykatywnych wieloletnich ram i w oparciu o roczne lub wieloletnie programy ustanowione przez UE po konsultacjach z Kosowem.

Pomoc finansowa może obejmować wszystkie stosowne sektory współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zbliżenia prawodawstwa do dorobku prawnego UE, rozwoju społecznego i gospodarczego, dobrej administracji, reformy administracji publicznej, energii i rolnictwa.

Na wniosek Kosowa oraz w przypadku wystąpienia szczególnej potrzeby UE może w porozumieniu z międzynarodowymi instytucjami finansowymi zbadać możliwość udzielenia w drodze wyjątku pomocy makrofinansowej, podlegającej określonym warunkom i przy uwzględnieniu dostępności wszystkich zasobów finansowych. Pomoc ta byłaby udostępniana tylko w przypadku spełnienia warunków, które zostaną określone w programie uzgodnionym między Kosowem a Między-narodowym Funduszem Walutowym.

W celu umożliwienia optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów Strony zapewniają, by pomoc finansowa UE była ściśle skoordynowany z pomocą pochodzącą z innych źródeł, takich jak państwa członkowskie, państwa trzecie i międzynarodowe instytucje finansowe.

W tym celu Kosowo regularnie przedstawia informacje dotyczące wszystkich źródeł pomocy.

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE, OGÓLNE I KOŃCOWE

Ustanawia się Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia, która nadzoruje stosowanie i wykonywanie niniejszego Układu. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia zbiera się na odpowiednim szczeblu w regularnych odstępach czasu i zwołuje posiedzenia nadzwyczajne, gdy wymagają tego okoliczności. Bada ona wszelkie istotne kwestie związane z niniejszym Układem, jak również wszelkie inne kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

1. 
W skład Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele UE, z jednej strony, i Kosowa, z drugiej strony.
2. 
Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.
3. 
Członkowie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą działać przez przedstawicieli, na zasadach, które zostaną określone w jej regulaminie wewnętrznym.
4. 
Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia przewodniczą kolejno: przedstawiciel UE oraz przedstawiciel Kosowa, zgodnie z zasadami, które zostaną określone w jej regulaminie wewnętrznym.
5. 
Europejski Bank Inwestycyjny uczestniczy jako obserwator w pracach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w tych kwestiach, które go dotyczą.

Dla osiągnięcia celów niniejszego Układu Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia ma prawo podejmować decyzje w zakresie stosowania niniejszego Układu w przypadkach w nim przewidzianych. Podjęte decyzje są wiążące dla Stron, które podejmują środki niezbędne do wykonania takich decyzji. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może również przyjmować stosowne zalecenia. Decyzje i zalecenia Rady Stabilizacji Stowarzyszenia są przygotowywane w uzgodnieniu ze Stronami.

1. 
Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia jest wspierana w pełnieniu swoich zadań przez Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia składający się z przedstawicieli UE, z jednej strony, i przedstawicieli Kosowa, z drugiej strony.
2. 
W swoim regulaminie wewnętrznym Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa zadania Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, obejmujące przygotowywanie posiedzeń Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz zasady funkcjonowania Komitetu.
3. 
Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może przekazać Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia wszystkie swoje uprawnienia. W takim przypadku Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia podejmuje swoje decyzje na zasadach określonych w artykule 128.

Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia może tworzyć podkomitety i grupy specjalne. Przed końcem pierwszego roku od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia tworzy podkomitety niezbędne do właściwego wykonania niniejszego Układu.

Stworzony zostaje podkomitet zajmujący się kwestią migracji.

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może podjąć decyzję o powołaniu innych specjalnych komitetów lub organów, które mogą pomagać jej w wykonywaniu zadań. W swoim regulaminie wewnętrznym Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa skład i zadania takich komitetów lub organów oraz sposób ich funkcjonowania.

Niniejszym ustanawia się Parlamentarny Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia (zwany dalej "komitetem parlamentarnym"). Stanowi on forum spotkań i wymiany poglądów dla posłów do Parlamentu Europejskiego i członków parlamentu Kosowa. Komitet zbiera się z częstotliwością, którą sam określa, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

W skład komitetu parlamentarnego wchodzą posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz członkowie parlamentu Kosowa.

Komitet parlamentarny przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Komitetowi parlamentarnemu przewodniczą kolejno: poseł do Parlamentu Europejskiego i członek parlamentu Kosowa, zgodnie z zasadami, które zostaną określone w regulaminie wewnętrznym tego komitetu.

Komitet parlamentarny może kierować zalecenia do Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia.

W zakresie niniejszego Układu Strony zobowiązują się zagwarantować osobom fizycznym i prawnym drugiej Strony wolny od dyskryminacji dostęp do odpowiednich środków dochodzenia roszczeń w celu obrony ich praw.

Żadne z postanowień niniejszego Układu nie uniemożliwia Stronom podjęcia środków, jakie uważają za niezbędne, w celu zapobiegania ujawnieniu informacji szkodzących ich podstawowym interesom bezpieczeństwa.

1. 
W dziedzinach podlegających niniejszemu Układowi:
a)
uregulowania stosowane przez Kosowo w odniesieniu do UE nie mogą prowadzić do jakiejkolwiek dyskryminacji między państwami członkowskimi, ich obywatelami, ich przedsiębiorstwami lub spółkami;
b)
uregulowania stosowane przez UE w odniesieniu do Kosowa nie mogą prowadzić do jakiejkolwiek dyskryminacji obywateli Kosowa lub jego przedsiębiorstw lub spółek.
2. 
Postanowienia ustępu 1 są bez uszczerbku dla wszelkich szczególnych postanowień zawartych w niniejszym Układzie, w tym w szczególności artykułu 70 ustęp 3.
1. 
Strony podejmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszego Układu. Zapewniają one osiągnięcie celów określonych w niniejszym Układzie.
2. 
Strony zgadzają się prowadzić w trybie pilnym i właściwymi sposobami, na wniosek jednej ze Stron, konsultacje mające na celu rozpatrzenie wszelkich kwestii związanych z wykładnią lub wykonywaniem niniejszego Układu oraz innych istotnych aspektów wzajemnych stosunków.
3. 
Strony zwracają się do Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w przypadku sporu dotyczącego stosowania lub wykładni niniejszego Układu. W takim przypadku stosuje się artykuł 137 oraz, w odpowiednich przypadkach, protokół V.

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może rozstrzygać spory w drodze wiążących decyzji.

4. 
Jeżeli Strona uważa, że druga Strona nie wypełniła zobowiązania, jakie nakłada na nią niniejszy Układ, może podjąć odpowiednie środki. Zanim to uczyni, z wyjątkiem szczególnie nagłych przypadków, dostarcza ona Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia wszelkie istotne informacje konieczne do dokładnego zbadania sytuacji celem znalezienia rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie Strony.

W wyborze środków pierwszeństwo należy przyznać tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie niniejszego Układu. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia jest niezwłocznie powiadamiana o podjęciu tych środków i jeżeli druga Strona wystąpi z takim wnioskiem, stanowią one przedmiot konsultacji w Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia, Komitecie Stabilizacji i Stowarzyszenia lub dowolnym innym organie utworzonym na podstawie artykułów 130 i 131.

5. 
Ustępy 2, 3 i 4 nie wpływają w żaden sposób na artykuły 34, 42, 43, 44 i 48 oraz protokół III (definicja pojęcia "produkty pochodzące" oraz metody współpracy administracyjnej) i pozostają bez uszczerbku dla tych postanowień.
6. 
Ustępy 3 i 4 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do artykułów 5 i 13.
1. 
W przypadku powstania sporu między Stronami dotyczącego interpretacji lub wykonywania niniejszego Układu Strona przekazuje drugiej Stronie oraz Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia formalny wniosek o rozstrzygnięcie spornej kwestii.

Jeżeli Strona uzna, że środek przyjęty przez drugą Stronę lub bezczynność drugiej Strony stanowią naruszenie jej zobowiązań wynikających z niniejszego Układu, formalny wniosek o rozstrzygnięcie spornej kwestii musi zawierać uzasadnienie takiego stanowiska, a w stosownych przypadkach informację, że Strona może podjąć środki przewidziane w artykule 136 ustęp 4.

2. 
Strony dokładają wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór, przystępując w dobrej wierze do konsultacji w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz innych organów przewidzianych w ustępie 3, w celu jak najszybszego znalezienia rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie Strony.
3. 
Strony przekazują Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia wszelkie istotne informacje wymagane w celu dokładnego zbadania sytuacji.

Do czasu znalezienia rozwiązania sporna kwestia jest przedmiotem dyskusji podczas każdego posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, chyba że zostało wszczęte postępowanie arbitrażowe przewidziane w protokole V. Spór uznaje się za rozstrzygnięty, jeżeli Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia podjęła wiążącą decyzję rozstrzygającą daną kwestię zgodnie z artykułem 136 ustęp 3 lub jeżeli oświadczyła, że spór już nie istnieje.

Konsultacje w sprawie sporu mogą toczyć się również na spotkaniach Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia lub innych odpowiednich komitetów lub organów ustanowionych na podstawie artykułów 130 i 131, zgodnie z uzgodnieniami między Stronami lub na wniosek Strony. Konsultacje mogą być również prowadzone w formie pisemnej.

Wszystkie informacje ujawnione podczas konsultacji są poufne.

4. 
W kwestiach wchodzących w zakres stosowania protokołu V Strony mogą przedłożyć sporną kwestię do rozstrzygnięcia w ramach arbitrażu zgodnie z tym protokołem, jeżeli Stronom nie udało się rozstrzygnąć sporu w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia procedury rozstrzygania sporu zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu.

Do czasu przyznania równoważnych praw osobom i podmiotom gospodarczym na mocy niniejszego Układu, pozostaje on bez wpływu na prawa gwarantowane tym osobom i podmiotom postanowieniami obowiązujących umów wiążących jedno lub kilka państw członkowskich, z jednej strony, i Kosowo, z drugiej strony.

Załączniki I-VII, protokoły I, II, III, IV i V oraz deklaracja stanowią integralną część niniejszego Układu.

Niniejszy Układ zostaje zawarty na czas nieokreślony.

Każda Strona może wypowiedzieć niniejszy Układ poprzez notyfikowanie tego drugiej Stronie. Niniejszy Układ wygasa po upływie sześciu miesięcy od daty takiej notyfikacji.

Każda Strona może zawiesić całość lub część niniejszego Układu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą Stronę zasadniczych elementów niniejszego Układu.

UE może podjąć środki, jakie uzna za stosowne, w tym zawiesić całość lub część niniejszego Układu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kosowo zasadniczych zasad określonych w artykułach 5 i 13.

Niniejszy Układ ma zastosowanie z jednej strony do terytoriów, do których stosuje się Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z warunkami określonymi w tych Traktatach, a z drugiej strony do terytorium Kosowa.

Depozytariuszem niniejszego Układu jest Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej.

Niniejszy Układ został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, albańskim oraz serbskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są jednakowo autentyczne.

Strony zatwierdzają niniejszy Układ zgodnie z ich własnymi procedurami.

Niniejszy Układ wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Strony notyfikowały sobie wzajemnie zakończenie procedur, o których mowa w akapicie pierwszym.

Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci ș i ș apte octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Za Evropsku Uniju

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā -

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

Për Kosovën *

Za Kosovo *

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, PROTOKOŁÓW I DEKLARACJI

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I (artykuł 23) Koncesje taryfowe Kosowa na produkty przemysłowe z UE

ZAŁĄCZNIK II (artykuł 28) Definicja produktów z "młodej wołowiny"

ZAŁĄCZNIK III (artykuł 29) Koncesje taryfowe Kosowa na produkty rolne z UE

ZAŁĄCZNIK IV (artykuł 31) Koncesje UE na produkty rybołówstwa z Kosowa

ZAŁĄCZNIK V (artykuł 32) Koncesje taryfowe Kosowa na ryby i produkty rybołówstwa z UE

ZAŁĄCZNIK VI (artykuł 50) Swoboda przedsiębiorczości: usługi finansowe

ZAŁĄCZNIK VII (artykuł 77) Prawa własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej

PROTOKOŁY

Protokół I (artykuł 27) Handel między UE a Kosowem przetworzonymi produktami rolnymi

Protokół II (artykuł 30) Wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane

Protokół III (artykuł 46) w sprawie pojęcia "produkty pochodzące"

Protokół IV (artykuł 104) Wzajemna pomoc administracyjna w sprawach celnych

Protokół V (artykuł 136) Rozstrzyganie sporów

DEKLARACJE Wspólna deklaracja

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ZAŁĄCZNIK Ia

KONCESJE TARYFOWE KOSOWA NA PRODUKTY PRZEMYSŁOWE Z UE

(o których mowa w art. 23)

Podstawową stawkę celną, w odniesieniu do której dokonywane będą stopniowe obniżki przewidziane w niniejszym załączniku, stanowi podstawowa 10 % stawka celna stosowana w Kosowie od dnia 31 grudnia 2013 r. Stawki celne zostają obniżone według następującego harmonogramu:

a)
z dniem wejścia w życie niniejszego Układu cło przywozowe zostanie obniżone do 80 % podstawowej stawki celnej, tj. do 8 %;
b)
dnia 1 stycznia pierwszego roku po wejściu w życie niniejszego Układu cło przywozowe zostanie obniżone do 60 % podstawowej stawki celnej, tj. do 6 %;
c)
dnia 1 stycznia drugiego roku po wejściu w życie niniejszego Układu cło przywozowe zostanie obniżone do 40 % podstawowej stawki celnej, tj. do 4 %;
d)
dnia 1 stycznia trzeciego roku po wejściu w życie niniejszego Układu cło przywozowe zostanie obniżone do 20 % podstawowej stawki celnej, tj. do 2 %;
e)
dnia 1 stycznia czwartego roku po wejściu w życie niniejszego Układu pozostałe cła przywozowe zostaną zniesione.
KodOpis (1)
2501 00Sól (włączając sól kuchenną i sól denaturowaną) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość; woda morska:
- Sól zwyczajna (włączając sól kuchenną i sól denaturowaną) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub z dodatkiem środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość:
- - Pozostałe:
2501 00 51- - - Denaturowane lub do celów przemysłowych (włącznie z oczyszczaniem), innych niż konserwowanie lub przygotowanie artykułów spożywczych dla ludzi i zwierząt
- - - Pozostałe:
2501 00 91- - - - Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi
2501 00 99- - - - Pozostałe
2505Piaski naturalne wszystkich rodzajów, nawet barwione, inne niż piaski metalonośne objęte działem 26:
2505 10 00- Piaski krzemionkowe i piaski kwarcowe
2506Kwarc (inny niż piasek naturalny); kwarcyt, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)
2506 10 00- Kwarc
2507 00Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe, nawet kalcynowane:
2507 00 80- Pozostałe gliny kaolinowe
2508Pozostałe gliny (z wyjątkiem iłów porowatych objętych pozycją 6806), andaluzyt, cyjanit i sylimanit, nawet kalcynowane; mullit; ziemie szamotowe lub dynasowe:
2508 10 00- Bentonit
2508 40 00- Pozostałe gliny
2508 70 00- Ziemie szamotowe lub dynasowe
2515Marmur, trawertyn, ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, o pozornej gęstości 2,5 lub większej, oraz alabaster, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)
2517Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, gruby żwir i krzemień, nawet poddane obróbce cieplnej; makadam z żużla, popiołów odlewniczych lub podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający materiały wymienione w pierwszej części pozycji; granulki, odłamki i proszek kamieni objętych pozycją 2515 lub 2516, nawet poddane obróbce cieplnej:
2517 10- Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywa, gruby żwir i krzemień, nawet poddane obróbce cieplnej:
2517 10 20- - Wapień, dolomit i pozostałe skały wapienne, pokruszone lub rozłupane
2517 30 00- Makadam smołowany
2520Gips; anhydryt; spoiwa gipsowe (składające się z gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia), nawet barwione, zawierające lub nie małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy
2522Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825:
2522 20 00- Wapno gaszone
2523Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru:
2523 10 00- Klinkier cementowy
2526Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy); talk:
2526 20 00- Rozdrobniony lub sproszkowany
2530Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
2530 90 00- Pozostałe
3001Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
3001 20- Ekstrakty gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin:
3001 20 10- - Pochodzenia ludzkiego
3001 90- Pozostałe
- - Pozostałe
3001 90 91- - - Heparyna i jej sole
3001 90 98- - - Pozostałe
3002Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz podobne produkty:
3002 10- Antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych
3002 30 00- Szczepionki stosowane w weterynarii
3002 90- Pozostałe
3002 90 30- - Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego lub diagnostycznego
3002 90 50- - Hodowle mikroorganizmów
3002 90 90- - Pozostałe
3003Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej:
3003 10 00- Zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylanowego lub streptomycyny, lub ich pochodne
3003 20 00- Zawierające pozostałe antybiotyki
- Zawierające hormony lub ich produkty objęte pozycją 2937, ale niezawierające antybiotyków:
3003 31 00- - Zawierające insulinę
3003 40- Zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów lub pozostałych produktów objętych pozycją 2937 lub antybiotyków
3003 90 00- Pozostałe
3004Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej:
- Zawierające hormony lub ich produkty objęte pozycją 2937, ale niezawierające antybiotyków:
3004 32 00- - Zawierające hormony kory nadnercza, ich pochodne lub analogi strukturalne
3004 50 00- Pozostałe leki zawierające witaminy lub pozostałe produkty objęte pozycją 2936
3004 90 00- Pozostałe
3005Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (na przykład opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych:
3005 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
- - - Z materiałów włókienniczych:
3005 90 50- - - - Pozostałe
3006Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu:
3006 10- Sterylny katgut chirurgiczny, podobne sterylne materiały do zszywania chirurgicznego (włącznie ze sterylnymi wchłanialnymi nićmi chirurgicznymi lub dentystycznymi) oraz sterylne materiały przylepne do chirurgicznego zamykania ran; sterylna laminaria (listownica) i sterylne tampony z laminarii; sterylne absorpcyjne chirurgiczne lub dentystyczne środki tamujące krwawienie; sterylne chirurgiczne lub dentystyczne środki zapobiegające powstawaniu zrostów, nawet absorpcyjne:
3006 10 10- - Sterylny katgut chirurgiczny
3006 20 00- Odczynniki do oznaczania grupy krwi
3006 30 00- Preparaty kontrastowe do badań rentgenowskich; odczynniki diagnostyczne przeznaczone do podawania pacjentom
3006 50 00- Apteczki podręczne i zestawy pierwszej pomocy
3006 60 00- Chemiczne preparaty antykoncepcyjne na bazie hormonów, na bazie pozostałych produktów objętych pozycją 2937 lub na bazie środków plemnikobójczych
3006 70 00- Preparaty żelowe przeznaczone do stosowania w medycynie lub weterynarii jako środki do smarowania części ciała podczas operacji chirurgicznych lub do badań lekarskich, lub jako środki poprawiające kontakt pomiędzy ciałem i instrumentami medycznymi
- Pozostałe:
3006 92 00- - Odpady farmaceutyczne
3208Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu:
3208 90- Pozostałe:
- - Roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu:
3208 90 19- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
3208 90 91- - - Na bazie polimerów syntetycznych
3303 00Perfumy i wody toaletowe:
3303 00 90- Wody toaletowe
3304Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (inny niż leki), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania; preparaty do manicure lub pedicure:
- Pozostałe:
3304 91 00- - Pudry, nawet prasowane
3306Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do przytwierdzania protez; nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w jednostkowych opakowaniach do sprzedaży detalicznej:
3306 10 00- Środki do czyszczenia zębów
3307Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne:
3307 20 00- Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe
3401Mydło; organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, stosowane jako mydło, w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków, nawet zawierające mydło; organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet niezawierające mydła; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem:
- Mydło i organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków oraz papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem:
3401 19 00- - Pozostałe
3401 20- Mydło w innych postaciach:
3401 20 10- - Płatków, granulek lub proszków
3403Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych
3404Woski sztuczne i woski preparowane
3405Pasty i kremy, do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub do polerowania metali, pasty i proszki do czyszczenia i podobne preparaty (nawet w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy komórkowej, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych takimi preparatami), z wyłączeniem wosków objętych pozycją 3404:
3405 10 00- Pasty, kremy i podobne preparaty, do obuwia lub skóry wyprawionej
3405 20 00- Pasty, kremy i podobne preparaty, do konserwacji mebli drewnianych, podłóg lub innych wyrobów drewnianych
3405 40 00- Pasty i proszki do czyszczenia i pozostałe preparaty do czyszczenia
3405 90- Pozostałe:
3405 90 10- - Pasty do polerowania metalu
3407 00 00Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako "wosk dentystyczny" lub jako "dentystyczny materiał formierski", pakowane w zestawy, w opakowania do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia)
3605 00 00Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne objęte pozycją 3604
3606Stopy żelazocer i pozostałe stopy piroforyczne, we wszystkich postaciach; artykuły z materiałów łatwo palnych wymienione w uwadze 2 do niniejszego działu:
3606 10 00- Paliwa płynne lub upłynnione, w pojemnikach, w rodzaju stosowanych do napełniania zapalniczek do papierosów lub podobnych, o pojemności nieprzekraczającej 300 cm3
3606 90- Pozostałe:
3606 90 90- - Pozostałe
3801Grafit sztuczny; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałych odmian węgla, w postaci past, bloków, płyt lub pozostałych półproduktów:
3801 10 00- Grafit sztuczny
3801 30 00- Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe
3801 90 00- Pozostałe
3802Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne; czerń kostna, włącznie ze zużytą czernią kostną
3806Kalafonia i kwasy żywiczne oraz ich pochodne; spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe; żywice ciekłe:
3806 30 00- Żywice estrowe
3806 90 00- Pozostałe
3807 00Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; kreozot drzewny; drzewna benzyna ciężka; pak roślinny; pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego:
3807 00 90- Pozostałe
3809Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
- Pozostałe:
3809 91 00- - W rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym lub przemysłach podobnych
3809 92 00- - W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub przemysłach podobnych
3809 93 00- - W rodzaju stosowanych w przemyśle skórzanym lub przemysłach podobnych
3810Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu lub innych materiałów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych:
3810 10 00- Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu i innych materiałów
3810 90- Pozostałe:
3810 90 90- - Pozostałe
3812Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych:
3812 20- Złożone plastyfikatory do kauczuku lub tworzyw sztucznych:
3812 20 90- - Pozostałe
3812 30- Preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych
3812 30 80- - Pozostałe
3813 00 00Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze
3815Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
3815 90- Pozostałe:
3815 90 90- - Pozostałe
3818 00Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek lub podobnych postaciach; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektronice:
3818 00 10- Krzem domieszkowany
3819 00 00Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych
3820 00 00Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe
3821 00 00Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i tym podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych
3824Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
3824 10 00- Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni
- Mieszaniny zawierające fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu:
3824 78 00- - Zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluorem (CFC) lub chlorofluorowęglowodorów (HCFC)
3824 79 00- - Pozostałe
3824 90- Pozostałe:
3824 90 10- Produkty sulfonowania przy rafinacji ropy, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych lub etanoloaminowych; tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich sole
3824 90 35- - Preparaty przeciwrdzewne zawierające aminy jako składniki aktywne
3824 90 40- - Złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i rozcieńczalniki do lakierów i produktów podobnych
- - Pozostałe:
3824 90 45- - - Środki usuwające kamień kotłowy oraz środki podobne
3824 90 55- - - Mieszaniny mono-, di-, i triestrów glicerynowych kwasów tłuszczowych (emulgatory tłuszczów)
- - - Produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego lub chirurgicznego:
3824 90 62- - - - Produkty pośrednie z produkcji soli monensin
3824 90 64- - - - Pozostałe
3824 90 70- - - Preparaty ognioodporne, wodoodporne i inne podobne stosowane w budownictwie
- - - Pozostałe:
3824 90 75- - - - Płytka niobianu litu, niedomieszkowana
3824 90 80- - - - Mieszanina amin pochodzących ze zdimeryzowanych kwasów tłuszczowych, o średniej masie cząsteczkowej 520 lub większej, ale nieprzekraczającej 550
3824 90 85- - - - 3-(1-Etylo-1-metylopropylo)izoksazol-5-yloamina, w postaci roztworu w toluenie.
3824 90 87- - - - Mieszaniny składające się głównie z (5-etylo-2-metylo-2-oksydo-1,3,2-dioksafosfinian-5-ylo)me-tylo metylo metylofosfonianu i bis[(5-etylo-2-metylo-2-oksydo-1,3,2-dioksafosfinian-5-ylo)me-tylo] metylofosfonianu, oraz mieszaniny składające się głównie z metylofosfonianu dimetylu, oksyranu i pentatlenku difosforu
3825Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; odpady komunalne; osady ze ścieków kanalizacyjnych; pozostałe odpady wymienione w uwadze 6 do niniejszego działu:
- Odpady rozpuszczalników organicznych:
3825 49 00- - Pozostałe
3825 90- Pozostałe:
3825 90 90- - Pozostałe
3826 00Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych:
3826 00 10- Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,5 % lub więcej estrów (FAMAE)
3918Pokrycia podłogowe z tworzyw sztucznych, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci płytek; pokrycia ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych, jak określono w uwadze 9 do niniejszego działu
3919Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach
4004 00 00Odpady, ścinki i braki z gumy (innej niż ebonit) oraz proszki i granulaty z nich otrzymane
4006Pozostałe formy (na przykład pręty, rury i kształtowniki) oraz artykuły (na przykład krążki i pierścienie) z kauczuku niewulkanizowanego
4008Płyty, arkusze, taśmy, pręty i kształtowniki, z gumy, innej niż ebonit:
- Z gumy komórkowej:
4008 11 00- - Płyty, arkusze i taśmy
4008 19 00- - Pozostałe
- Z gumy niekomórkowej:
4008 21- - Płyty, arkusze i taśmy:
4008 21 10- - - Pokrycia podłogowe i maty
4009Przewody, rury i węże, z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem (na przykład złącza, kolanka, kołnierze):
- Niewzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami:
4009 11 00- - Bez wyposażenia
- Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z metalem:
4009 21 00- - Bez wyposażenia
- Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z materiałami włókienniczymi:
4009 31 00- - Bez wyposażenia
- Wzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami:
4009 41 00- - Bez wyposażenia
4010Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumy:
- Pasy lub taśmy, przenośnikowe:
4010 11 00- - Wzmocnione tylko metalem
4010 19 00- - Pozostałe
- Pasy lub taśmy, napędowe:
4010 32 00- - Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 180 cm
4010 33 00- - Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 240 cm
4010 34 00- - Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 240 cm
4010 36 00- - Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 150 cm, ale nieprzekraczającym 198 cm
4014Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (włącznie ze smoczkami), z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem z ebonitu:
4014 10 00- Osłonki antykoncepcyjne
4016Pozostałe artykuły z gumy, innej niż ebonit:
- Pozostałe:
4016 91 00- - Pokrycia podłogowe i maty
4016 95 00- - Pozostałe artykuły nadmuchiwane
4016 99- - Pozostałe:
- - - Do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
4016 99 52- - - - Części gumowo-metalowe
4201 00 00Wyroby siodlarskie i rymarskie dla wszelkich zwierząt (włączając postronki, smycze, nakolanniki, kagańce, nakrycia siodeł, torby przy siodłach, ubiory psów i tym podobne), z dowolnego materiału
4202Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na okulary, lornetki, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury i podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na żywność lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzywa sztucznego, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem:
- Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki:
4202 11- - Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej
4202 12- - Z zewnętrzną powierzchnią z tworzyw sztucznych lub materiałów włókienniczych
4202 19- - Pozostałe
- Torebki, nawet z paskiem na ramię, włączając te bez uchwytu:
4202 21 00- - Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej
4202 22- - Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego lub materiałów włókienniczych
4202 29 00- - Pozostałe
- Artykuły w rodzaju zwykle noszonych w kieszeni lub w torebce:
4202 31 00- - Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej
4202 32- - Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego lub materiałów włókienniczych:
4202 32 90- - - Z materiałów włókienniczych
4202 39 00- - Pozostałe
- Pozostałe:
4202 91- - Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej
4202 92- - Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego lub materiałów włókienniczych:
- - - Z folii z tworzywa sztucznego:
4202 92 11- - - - Torby podróżne, kosmetyczki, plecaki i torby sportowe
4202 92 19- - - - Pozostałe
- - - Z materiałów włókienniczych:
4202 92 91- - - - Torby podróżne, kosmetyczki, plecaki i torby sportowe
4202 92 98- - - - Pozostałe
4202 99 00- - Pozostałe
4203Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej:
4203 10 00- Artykuły odzieżowe
- Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem
4203 29- - Pozostałe
4203 30 00- Pasy i bandolety
4203 40 00- Pozostałe dodatki odzieżowe
4205 00Pozostałe artykuły ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej:
- W rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych, lub do innych technicznych zastosowań:
4205 00 11- - Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe
4205 00 90- Pozostałe
4407Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
4407 10- Z drzew iglastych
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
4407 10 93- - - - Sosnowe z gatunku Pinus sylvestris L.
4411Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych:
- Pozostałe:
4411 93- - O gęstości przekraczającej 0,5 g/cm3, ale nieprzekraczającej 0,8 g/cm3:
4411 93 10- - - Nieobrobiona mechanicznie ani niepokryta powierzchniowo
4806Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalki kreślarskie i papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub prześwitujące, w zwojach lub w arkuszach:
4806 40- Papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub prześwitujące:
4806 40 10- - Papier pergaminowy satynowany
4810Papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez, oraz bez żadnej innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze:
- Papier i tektura siarczanowe, inne niż te w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych:
4810 32- - Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym, i o gramaturze większej niż 150 g/m2:
4810 32 90- - - Pozostałe
4823Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; pozostałe artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych:
- Tace, półmiski, talerze, kubki i tym podobne, z papieru lub tektury:
4823 61 00- - Z bambusa
5512Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych:
- Zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych poliestrowych:
5512 19- - Pozostałe
- Zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych:
5512 29- - Pozostałe:
5512 29 90- - - Pozostałe
5513Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie powierzchniowej nieprzekraczającej 170 g/m2:
- Barwione:
5513 21 00- - Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym
- Zadrukowane:
5513 41 00- - Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym
5513 49 00- - Pozostałe tkaniny
5514Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie powierzchniowej przekraczającej 170 g/m2:
- Barwione
5514 23 00- - Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych poliestrowych
5514 29 00- - Pozostałe tkaniny
- Zadrukowane:
5514 42 00- - Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5514 43 00- - Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych poliestrowych
5515Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych:
- Z włókien odcinkowych poliestrowych:
5515 11- - Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami odcinkowymi wiskozowymi:
5515 11 90- - - Pozostałe
5515 12- - Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi
5515 12 90- - - Pozostałe
5515 19- - Pozostałe:
5515 19 90- - - Pozostałe
- Pozostałe tkaniny:
5515 99- - Pozostałe:
5515 99 80- - - Pozostałe
5516Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych:
- Zawierające mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi:
5516 23- - Z przędz o różnych barwach:
5516 23 10- - - Tkaniny żakardowe o szerokości 140 cm lub większej (materiały na materace i wsypy)
- Zawierające mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną:
5516 43 00- - Z przędz o różnych barwach
- Pozostałe:
5516 93 00- - Z przędz o różnych barwach
5601Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył oraz węzły i pęczki, tekstylne:
- Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej:
5601 21- - Z bawełny
5601 29 00- - Pozostałe
5601 30 00- Kosmyki i pył oraz węzły i pęczki, tekstylne
5602Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany:
5602 10- Filc igłowany i wyroby włókiennicze igłowane:
- - Nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany:
- - - Filc igłowany:
5602 10 19- - - - Z pozostałych materiałów włókienniczych
- - - Wyroby włókiennicze igłowane:
5602 10 38- - - - Z pozostałych materiałów włókienniczych
5602 10 90- - Impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany
- Pozostały filc, nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany:
5602 29 00- - Z pozostałych materiałów włókienniczych
5602 90 00- Pozostałe
5603Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane:
- Z włókien ciągłych chemicznych:
5603 11- - O masie powierzchniowej nie większej niż 25 g/m2
5603 12- - O masie powierzchniowej większej niż 25 g/m2, ale nie większej niż 70 g/m2
5603 13- - O masie powierzchniowej większej niż 70 g/m2, ale nie większej niż 150 g/m2
5603 14- - O masie powierzchniowej większej niż 150 g/m2
- Pozostałe:
5603 91- - O masie powierzchniowej nie większej niż 25 g/m2:
5603 91 10- - - Powleczone lub pokryte
5603 92- - O masie powierzchniowej większej niż 25 g/m2, ale nie większej niż 70 g/m2:
5603 92 10- - - Powleczone lub pokryte
5603 93- - O masie powierzchniowej większej niż 70 g/m2, ale nie większej niż 150 g/m2
5603 94- - O masie powierzchniowej większej niż 150 g/m2:
5603 94 90- - - Pozostałe
5604Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi:
5604 90- Pozostałe:
5604 90 90- - Pozostałe
5605 00 00Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub tym podobnym, objętym pozycją 5404 lub 5405, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem
5606 00Przędza rdzeniowa oraz pasek i tym podobne, objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa:
5606 00 10- Przędza pętelkowa
- Pozostała:
5606 00 91- - Przędza rdzeniowa
5607Szpagat, powróz, linki i liny, nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi:
- Z sizalu lub pozostałych włókien tekstylnych z rodzaju Agave:
5607 29 00- - Pozostałe
- Z polietylenu lub polipropylenu:
5607 41 00- - Szpagat do wiązania lub belowania
5607 49- - Pozostałe
5607 50- Z pozostałych włókien syntetycznych
5607 90- Pozostałe:
5607 90 90- - Pozostałe
5608Siatki wiązane ze szpagatu, powrozu lub liny; gotowe sieci rybackie oraz pozostałe gotowe sieci, z materiałów włókienniczych:
- Z materiałów włókienniczych chemicznych:
5608 19- - Pozostałe:
- - - Siatki gotowe:
- - - - Z nylonu lub pozostałych poliamidów:
5608 19 19- - - - - Pozostałe
5608 19 30- - - - Pozostałe
5608 19 90- - - Pozostałe
5609 00 00Artykuły z przędzy, paska lub tym podobnych, objętych pozycją 5404 lub 5405, szpagatu, powrozu, linki lub liny, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
5702Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, nawet gotowe, włączając "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" i podobne ręcznie tkane dywaniki (maty):
5702 50- Pozostałe, bez okrywy, niegotowe:
- - Z materiałów włókienniczych chemicznych:
5702 50 31- - - Z polipropylenu
5702 50 39- - - Pozostałe
5703Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, igłowe, nawet gotowe:
5703 30- Z pozostałych materiałów włókienniczych chemicznych:
- - Z polipropylenu:
5703 30 12- - - Płyty o maksymalnej powierzchni 1 m2
- - Pozostałe:
5703 30 82- - - Płyty o maksymalnej powierzchni 1 m2
5801Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe, inne niż tkaniny objęte pozycją 5802 lub 5806:
5801 10 00- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
- Z włókien chemicznych:
5801 31 00- - Tkaniny włosowe wątkowe, nieprzecięte
5801 32 00- - Kord genua przecięty (welwet)
5801 36 00- - Tkaniny szenilowe
5801 37 00- - Tkaniny włosowe osnowowe
5802Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, inne niż taśmy tkane objęte pozycją 5806; materiały włókiennicze igłowe, inne niż wyroby objęte pozycją 5703:
5802 20 00- Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, z pozostałych materiałów włókienniczych
5804Tiule i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych, dzianych; koronki w sztukach, w paskach lub w postaci motywów, inne niż dzianiny objęte pozycjami od 6002 do 6006:
5804 10- Tiule i pozostałe wyroby sieciowe:
5804 10 90- - Pozostałe
5806Taśmy tkane, inne niż towary objęte pozycją 5807; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs):
5806 10 00- Tkaniny włosowe (włączając tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe) oraz tkaniny szenilowe
- Pozostałe tkaniny:
5806 31 00- - Z bawełny
5806 32- - Z włókien chemicznych:
5806 32 10- - - Z prawdziwą krajką
5807Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych, w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, niehaftowane
5810Hafty w sztukach, paskach lub motywach:
- Pozostałe hafty:
5810 92- - Z włókien chemicznych:
5810 92 90- - - Pozostałe
5810 99- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
5810 99 90- - - Pozostałe
5901Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub temu podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy
5902Materiały na kord oponowy z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych:
5902 10- Z nylonu lub pozostałych poliamidów:
5902 10 90- - Pozostałe
5903Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, inne niż te objęte pozycją 5902:
5903 10- Poli(chlorkiem winylu):
5903 10 90- - Powleczone, pokryte lub laminowane
5903 20- Poliuretanem
5903 90- Pozostałe
5904Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy, nawet cięte do kształtu
5905 00Pokrycia ścienne włókiennicze:
- Pozostałe:
5905 00 90- - Pozostałe
5906Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902:
5906 10 00- Taśmy przylepne o szerokości nieprzekraczającej 20 cm
- Pozostałe:
5906 99- - Pozostałe:
5906 99 90- - - Pozostałe
5907 00 00Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tłami studyjnymi lub temu podobnymi
5909 00Giętkie tekstylne przewody rurowe i podobne tekstylne przewody rurowe, z okładziną, zbrojeniem lub osprzętem, z innych materiałów, lub bez
5910 00 00Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z materiałów włókienniczych, nawet impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane tworzywami sztucznymi, lub wzmacniane metalem, lub innym materiałem
5911Produkty i artykuły tekstylne, do zastosowań technicznych, wymienione w uwadze 7 do niniejszego działu:
5911 10 00- Tekstylia, filc i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą wyprawioną lub innym materiałem, w rodzaju stosowanych do obić zgrzeblarskich i podobne materiały, w rodzaju stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z welwetu impregnowanego gumą, do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich)
5911 20 00- Gaza młynarska, nawet gotowa
- Tekstylia i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach (na przykład do masy włóknistej lub azbestowo-cementowej):
5911 32- - O masie 650 g/m2 lub większej:
- - - Z jedwabiu lub włókien chemicznych:
5911 32 19- - - - Pozostałe
5911 32 90- - - Z pozostałych materiałów włókienniczych
5911 90- Pozostałe
6001Dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami "o długim włosie" oraz dzianinami frotte:
6001 10 00- Dzianiny "o długim włosie"
- Dzianiny pętelkowe:
6001 21 00- - Z bawełny
6001 22 00- - Z włókien chemicznych
6001 29 00- - Z pozostałych materiałów włókienniczych
- Pozostałe:
6001 92 00- - Z włókien chemicznych
6001 99 00- - Z pozostałych materiałów włókienniczych
6002Dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 30 cm, zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, inne niż te objęte pozycją 6001:
6002 40 00- Zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej, ale niezawierające nitki gumowej
6005Dzianiny osnowowe (włączając te wykonane na dziewiarce obszywającej galonem), inne niż te objęte pozycjami od 6001 do 6004:
- Z włókien syntetycznych:
6005 32- - Barwione:
6005 32 90- - - Pozostałe
6006Pozostałe dzianiny:
- Z bawełny:
6006 23 00- - Z przędz o różnych barwach
- Z włókien syntetycznych:
6006 31- - Niebielone lub bielone
6006 33- - Z przędz o różnych barwach:
6006 33 90- - - Pozostałe
6006 34- - Zadrukowane:
6006 34 90- - - Pozostałe
6006 90 00- Pozostałe
6102Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, dziane, inne niż te objęte pozycją 6104:
6102 90- Z pozostałych materiałów włókienniczych:
6102 90 90- - Anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły
6103Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce, dziane:
- Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty:
6103 42 00- - Z bawełny
6103 43 00- - Z włókien syntetycznych
6104Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce, dziane:
- Suknie:
6104 42 00- - Z bawełny
6107Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, dziane:
- Pozostałe:
6107 99 00- - Z pozostałych materiałów włókienniczych
6108Półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, dziane:
- Piżamy i koszule nocne:
6108 39 00- - Z pozostałych materiałów włókienniczych
- Pozostałe:
6108 91 00- - Z bawełny
6203Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce:
- Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty:
6203 42- - Z bawełny:
- - - Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki:
6203 42 59- - - - Pozostałe
6204Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce:
- Komplety:
6204 21 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6204 23- - Z włókien syntetycznych:
6204 23 80- - - Pozostałe
6208Koszulki i pozostałe podkoszulki, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce:
- Półhalki i halki:
6208 11 00- - Z włókien chemicznych
6209Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt:
6209 30 00- Z włókien syntetycznych
6211Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież:
- Pozostała odzież męska lub chłopięca:
6211 33- - Z włókien chemicznych:
- - - Dresy z podszewką:
6211 33 31- - - - Pokryte z zewnątrz pojedynczym, identycznym materiałem
- - - - Pozostałe:
6211 33 42- - - - - Części dolne
6211 33 90- - - Pozostałe
6211 39 00- - Z pozostałych materiałów włókienniczych
- Pozostała odzież, damska lub dziewczęca:
6211 42- - Z bawełny:
- - - Dresy z podszewką:
6211 42 31- - - - Pokryte z zewnątrz pojedynczym, identycznym materiałem
6211 43- - Z włókien chemicznych:
- - - Dresy z podszewką:
- - - - Pozostałe:
6211 43 42- - - - - Części dolne
6301Koce i pledy:
6301 30- Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy, z bawełny:
6301 30 10- - Dziane
6301 40- Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy, z włókien syntetycznych:
6301 40 90- - Pozostałe
6302Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna:
- Pozostała bielizna pościelowa, zadrukowana:
6302 22- - Z włókien chemicznych:
6302 22 10- - - Z włóknin
6302 29- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
6302 29 90- - - Z pozostałych materiałów włókienniczych
- Pozostała bielizna pościelowa:
6302 32- - Z włókien chemicznych:
6302 32 90- - - Pozostała
- Pozostała bielizna stołowa:
6302 51 00- - Z bawełny
6302 53- - Z włókien chemicznych:
6302 53 10- - - Z włóknin
6302 59- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
6302 59 90- - - Pozostała
- Pozostała:
6302 91 00- - Z bawełny
6302 99- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
6302 99 90- - - Pozostała
6303Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe:
- Pozostałe:
6303 92- - Z włókien syntetycznych:
6303 92 90- - - Pozostałe
6303 99- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
6303 99 10- - - Z włóknin
6304Pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, z wyłączeniem tych objętych pozycją 9404:
- Pozostałe:
6304 91 00- - Dziane
6306Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe:
- Namioty:
6306 22 00- - Z włókien syntetycznych
6307Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami odzieży:
6307 10- Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia:
6307 10 10- - Dziane
6307 10 30- - Z włóknin
6307 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
6307 90 92- - - - Obłożenia jednorazowego użytku z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5603, w rodzaju używanych podczas procedur chirurgicznych
6308 00 00Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej
6402Pozostałe obuwie z podeszwami i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych:
- Pozostałe obuwie:
6402 99- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Z cholewkami z tworzyw sztucznych:
6402 99 50- - - - - Pantofle i pozostałe obuwie domowe
6403Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkami ze skóry wyprawionej:
- Pozostałe obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej:
6403 51- - Zakrywające kostkę:
6403 51 05- - - Wykonane na spodzie lub platformie z drewna, niemające podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej)
6403 59- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej):
- - - - - 24 cm lub większej:
6403 59 99- - - - - - Damskie
6404Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkami z materiałów włókienniczych:
- Obuwie z podeszwami z gumy lub tworzyw sztucznych:
6404 19- - Pozostałe:
6404 19 10- - - Pantofle i pozostałe obuwie domowe
6404 20- Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej:
6404 20 10- - Pantofle i pozostałe obuwie domowe
6406Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); podpodeszwy wyjmowane (wkładki), podkładki pod pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części:
6406 20- Podeszwy zewnętrzne i obcasy, z gumy lub tworzyw sztucznych
6501 00 00Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu, niemodelowane i bez rond; płaty i rury (włącznie z rurami rozciętymi), z filcu
6504 00 00Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, nawet z podszewką lub przybraniem
6505 00Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszewką lub przybraniem; siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszewką lub przybraniem
6506Pozostałe nakrycia głowy, nawet z podszewką lub przybraniem:
6506 10- Nakrycia głowy zabezpieczające
- Pozostałe:
6506 91 00- - Z gumy lub tworzyw sztucznych
6506 99- - Z pozostałych materiałów:
6506 99 90- - - Pozostałe
6507 00 00Taśmy do kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i paski pod brodę, do nakryć głowy
6601Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne parasole)
6602 00 00Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i tym podobne
6603Części, ozdoby i dodatki do artykułów objętych pozycją 6601 lub 6602:
6603 20 00- Szkielety parasoli, włączając szkielety zamocowane na trzonach (drzewcach)
6802Obrobione kamienie pomnikowe lub budowlane (z wyjątkiem łupków) i artykuły z nich, inne niż towary objęte pozycją 6801; kostki mozaikowe i tym podobne, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami), nawet na podłożu; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami):
- Pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane i artykuły z nich, tylko cięte lub piłowane, z powierzchnią płaską lub gładką:
6802 21 00- - Marmur, trawertyn i alabaster
- Pozostałe:
6802 91 00- - Marmur, trawertyn i alabaster
6811Artykuły azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe lub tym podobne:
- Niezawierające azbestu:
6811 82 00- - Pozostałe arkusze, płyty, płytki i podobne artykuły
6901 00 00Cegły, płyty, bloki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych (na przykład ziemia okrzemkowa, trypla lub diatomit) lub z podobnych ziem krzemionkowych
6902Cegły, płyty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotrwałe, inne niż te z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
6903Pozostałe wyroby ceramiczne ogniotrwałe (na przykład retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, przewody, rury, osłony i pręty), inne niż te z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych:
6903 20- Zawierające więcej niż 50 % masy tlenku glinu (Al2O3) lub mieszaniny lub związku tlenku glinu i krzemionki (SiO2):
6903 20 10- - Zawierające mniej niż 45 % masy tlenku glinu (Al2O3)
6904Cegły budowlane, pustaki stropowe, podporowe lub wypełnieniowe, ceramiczne i temu podobne
6905Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne wyroby budowlane
6907Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, nieszkliwione; kostki mozaikowe i temu podobne, nawet na podłożu, ceramiczne, nieszkliwione:
6907 90- Pozostałe
6908Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, szkliwione; kostki mozaikowe i temu podobne, nawet na podłożu, ceramiczne, szkliwione
6909Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych; koryta, wanny i podobne zbiorniki, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ceramiczne; garnki, słoje i podobne wyroby, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów:
- Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych:
6909 11 00- - Z porcelany lub porcelany chińskiej
6909 12 00- - Artykuły posiadające twardość równą 9 lub większą w skali Mohsa
6909 90 00- Pozostałe
6910Zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i podobna armatura sanitarna, ceramiczne
6911Naczynia stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej
6912 00Naczynia stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, ceramiczne, inne niż z porcelany lub porcelany chińskiej
6913Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, ceramiczne
6914Pozostałe artykuły ceramiczne
7106Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku:
- Pozostałe:
7106 92 00- - W stanie półproduktu
7113Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym:
- Z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym:
7113 11 00- - Ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym
7114Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym:
- Z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym:
7114 11 00- - Ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym
7117Sztuczna biżuteria:
- Z metalu nieszlachetnego, nawet pokrytego metalem szlachetnym:
7117 19 00- - Pozostała
7117 90 00- Pozostała
7201Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach:
7201 20 00- Surówka niestopowa, o zawartości fosforu większej niż 0,5 % masy fosforu
7205Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku:
- Proszki:
7205 29 00- - Pozostałe
7206Żeliwo i stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem żelaza objętego pozycją 7203):
7206 90 00- Pozostałe
7207Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej:
- Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla:
7207 12- - Pozostałe, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym:
7207 12 90- - - Kute
7210Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte:
- Powleczone lub pokryte cyną:
7210 12- - O grubości mniejszej niż 0,5 mm:
7210 12 80- - - Pozostałe
7210 20 00- Powleczone lub pokryte ołowiem, włączając blachę białą matową
7210 30 00- Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem
- W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiem:
7210 41 00- - Faliste
7210 50 00- Powleczone lub pokryte tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu
7210 70- Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi:
7210 70 10- - Blacha biała, lakierowana; wyroby, powleczone lub pokryte tlenkiem chromu lub chromem i tlenkiem chromu, lakierowane
7212Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte:
7212 10- Powleczone lub pokryte cyną:
7212 10 90- - Pozostałe
7212 50- W inny sposób powleczone lub pokryte:
7212 50 20- - Powleczone lub pokryte tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu
- - Powleczone lub pokryte aluminium:
7212 50 69- - - Pozostałe
7212 60 00- Platerowane
7214Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone:
7214 10 00- Kute
- Pozostałe:
7214 91- - O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy):
7214 91 10- - - Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla
7214 99- - Pozostałe:
- - - Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla:
7214 99 10- - - - W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu
- - - - Pozostałe, o kołowym przekroju poprzecznym, którego średnica wynosi:
7214 99 31- - - - - 80 mm lub więcej
7214 99 50- - - - Pozostałe
- - - Zawierający 0,25 % masy lub więcej węgla:
- - - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła, którego średnica wynosi:
7214 99 71- - - - - 80 mm lub więcej
7214 99 79- - - - - Mniej niż 80 mm
7214 99 95- - - - Pozostałe
7215Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej:
7215 50- Pozostałe, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno:
- - Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla:
7215 50 19- - - Pozostałe
7216Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej:
- Kątowniki lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości mniejszej niż 80 mm:
7216 22 00- - Teowniki
- Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości 80 mm lub większej:
7216 31- - Ceowniki:
7216 31 90- - - O wysokości przekraczającej 220 mm
7216 32- - Dwuteowniki:
- - - O wysokości 80 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 220 mm:
7216 32 11- - - - Z równoległymi powierzchniami przylgowymi kołnierza
7216 32 19- - - - Pozostałe
- - - O wysokości przekraczającej 220 mm:
7216 32 99- - - - Pozostałe
7216 33- - Dwuteowniki szerokostopowe:
7216 33 10- - - O wysokości 80 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 180 mm
7216 40- Kątowniki lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości 80 mm lub większej:
7216 40 90- - Teowniki
7216 50- Pozostałe kątowniki, kształtowniki i profile, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane:
- - Pozostałe:
7216 50 99- - - Pozostałe
- Kątowniki, kształtowniki i profile, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno:
7216 61- - Otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich:
7216 61 90- - - Pozostałe
- Pozostałe:
7216 91- - Gięte na zimno lub kształtowane na zimno z wyrobów walcowanych płaskich:
7216 91 10- - - Arkusze profilowane (żeberkowane)
7217Drut z żeliwa lub stali niestopowej:
7217 10- Niepokryty ani niepowleczony, nawet polerowany:
- - Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla:
7217 10 10- - - O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego mniejszym niż 0,8 mm
7217 20- Powleczone lub pokryte cynkiem:
- - Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla:
7217 20 10- - - O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego mniejszym niż 0,8 mm
7217 90- Pozostały:
7217 90 20- - Zawierający mniej niż 0,25 % masy węgla
7217 90 90- - Zawierający 0,6 % masy lub więcej węgla
7218Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych; półprodukty ze stali nierdzewnej:
7218 10 00- Wlewki i pozostałe formy pierwotne
7219Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 600 mm lub większej:
- Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach:
7219 14- - O grubości mniejszej niż 3 mm:
7219 14 10- - - Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu
- Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach:
7219 21- - O grubości przekraczającej 10 mm:
7219 21 10- - - Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu
7219 22- - O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm:
7219 22 10- - - Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu
7219 23 00- - O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm
- Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno:
7219 31 00- - O grubości 4,75 mm lub większej
7219 32- - O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm:
7219 32 10- - - Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu
7219 33- - O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm:
7219 33 10- - - Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu
7219 34- - O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm
7219 90- Pozostałe:
7219 90 20- - Perforowane
7220Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm:
7220 20- Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno:
- - O grubości 3 mm lub większej, zawierające:
7220 20 29- - - Mniej niż 2,5 % masy niklu
- - O grubości przekraczającej 0,35 mm, ale mniejszej niż 3 mm, zawierające:
7220 20 41- - - 2,5 % masy niklu lub więcej
7223 00Drut ze stali nierdzewnej:
- Zawierający 2,5 % masy lub więcej niklu:
7223 00 19- - Pozostały
- Zawierający mniej niż 2,5 % masy niklu:
7223 00 91- - Zawierający 13 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy chromu oraz 3,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6 % masy glinu
7225Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej:
7225 30- Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach:
7225 30 90- - Pozostałe
7225 40- Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach:
- - Pozostałe:
7225 40 40- - - O grubości przekraczającej 10 mm
7225 40 60- - - O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm
- Pozostałe:
7225 92 00- - W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiem
7226Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm:
- Pozostałe:
7226 99- - Pozostałe:
7226 99 30- - - W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiem
7226 99 70- - - Pozostałe
7227Sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach:
7227 90- Pozostałe:
7227 90 10- - Zawierające 0,0008 % masy lub więcej boru łącznie z dowolnym innym pierwiastkiem, o zawartości mniejszej niż minimalna określona w uwadze 1 f) do niniejszego działu
7227 90 95- - Pozostałe
7229Drut z pozostałej stali stopowej:
7229 90- Pozostały:
7229 90 90- - Pozostały
7302Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn:
7302 10- Szyny:
7302 10 10- - Przewodzące prąd, z częściami z metalu nieżelaznego
- - Pozostałe:
- - - Nowe:
7302 10 40- - - - Szyny z rowkiem
7304Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali:
- Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu:
7304 19- - Pozostałe:
7304 19 90- - - O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm
7306Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane):
- Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu:
7306 11- - Spawane, ze stali nierdzewnej:
7306 11 90- - - Spawane spiralnie
- Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu:
7306 29 00- - Pozostałe
7307Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali:
- Pozostałe, ze stali nierdzewnej:
7307 29- - Pozostałe:
7307 29 80- - - Pozostałe
- Pozostałe:
7307 91 00- - Kołnierze
7318Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali:
- Wyroby gwintowane:
7318 12- - Pozostałe wkręty do drewna:
7318 12 90- - - Pozostałe
- Wyroby niegwintowane:
7318 24 00- - Zawleczki i przetyczki
7324Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub stali:
- Wanny:
7324 21 00- - Z żeliwa, nawet emaliowane
7325Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali:
- Pozostałe:
7325 91 00- - Kule mielące i podobne artykuły dla młynów
7326Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali:
- Kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej:
7326 19- - Pozostałe:
7326 19 10- - - Kute swobodnie
7403Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie:
- Stopy miedzi:
7403 22 00- - Stopy miedzi z cyną (brąz)
7415Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305) i artykuły podobne, z miedzi lub z żeliwa lub stali, z główkami z miedzi; wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i artykuły podobne, z miedzi:
- Pozostałe artykuły gwintowane:
7415 39 00- - Pozostałe
7419Pozostałe artykuły z miedzi:
- Pozostałe:
7419 91 00- - Odlewane, formowane, wytłaczane lub kute, ale więcej nieobrobione
7602 00Odpady aluminium i złom:
- Odpady:
7602 00 11- - Wióry, skrawki, ścinki, opiłki, po różnych rodzajach obróbki mechanicznej, cięciu i piłowaniu; odpady blachy i folii barwionej, powleczonej lub spajanej, o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm
7602 00 19- - Pozostałe (włączając braki produkcyjne)
7605Drut aluminiowy:
- Z aluminium niestopowego:
7605 19 00- - Pozostały
- Ze stopów aluminium:
7605 29 00- - Pozostały
7606Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium:
- Prostokątne (włączając kwadratowe):
7606 11- - Z aluminium niestopowego:
7606 11 10- - - Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi
- - - Pozostałe, o grubości:
7606 11 91- - - - Mniejszej niż 3 mm
7606 11 99- - - - Nie mniejszej niż 6 mm
7606 12- - Ze stopów aluminium:
7606 12 20- - - Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi
- - - Pozostałe, o grubości:
7606 12 93- - - - Nie mniejszej niż 3 mm, ale mniejszej niż 6 mm
- Pozostałe:
7606 92 00- - Ze stopów aluminium
7607Folia aluminiowa (nawet zadrukowana, łączona z papierem, tekturą, z tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm:
- Bez podłoża:
7607 11- - Walcowana, ale nieobrobiona więcej
7609 00 00Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium
7610Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części takich konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i temu podobne, z aluminium, przygotowane do stosowania w konstrukcjach
7613 00 00Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz
7614Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie:
7614 90 00- Pozostałe
7615Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z aluminium; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne, z aluminium; wyroby sanitarne i ich części, z aluminium:
7615 10- Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne:
7615 10 10- - Odlewane
7615 20 00- Wyroby sanitarne i ich części
7616Pozostałe artykuły z aluminium
8201Narzędzia ręczne: łopaty, szufle, motyki, kilofy, grace, widły i grabie; siekiery, topory i podobne narzędzia do rąbania; sekatory i nożyce ogrodnicze wszelkiego rodzaju; kosy, sierpy, nożyce do trawy, nożyce do żywopłotów, kliny do drewna oraz pozostałe narzędzia, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie:
8202Piły ręczne; brzeszczoty do pił dowolnego rodzaju (włączając brzeszczoty do cięcia, do żłobienia rowków lub brzeszczoty bez zębów)
8203Pilniki, tarniki, szczypce (włączając szczypce tnące), obcęgi, pincety, nożyce do cięcia metalu, obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia ręczne
8204Klucze maszynowe ręczne (włączając klucze dynamometryczne, ale bez pokręteł do gwintowników); wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez
8205Narzędzia ręczne (włączając diamenty szklarskie), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; lampy lutownicze; imadła, zaciski i temu podobne, inne niż akcesoria i części do obrabiarek; kowadła; przenośne ogniska kowalskie; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie:
8205 20 00- Młotki i młoty kowalskie
8205 30 00- Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna
8205 40 00- Wkrętaki
- Pozostałe narzędzia ręczne (włączając diamenty szklarskie):
8205 51 00- - Narzędzia gospodarstwa domowego
8205 59- - Pozostałe
8205 60 00- Lampy lutownicze
8205 70 00- Imadła, zaciski i temu podobne
8205 90- Pozostałe, włącznie z zestawami artykułów objętych dwiema lub więcej podpozycjami niniejszej pozycji
8206 00 00Narzędzia z dwóch lub więcej pozycji od 8202 do 8205, pakowane w zestawy do sprzedaży
8207Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (na przykład do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów lub wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania), włączając ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych:
- Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych:
8207 13 00- - Z częścią roboczą z cermetali
8207 19- - Pozostałe, włącznie z częściami
8207 20- Ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu:
8207 20 90- - Z częścią roboczą z pozostałych materiałów
8207 30- Narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania lub wykrawania
8207 40- Narzędzia do gwintowania otworów lub wałków
8207 50- Narzędzia do wiercenia, inne niż do wiercenia w kamieniu
8207 60- Narzędzia do wytaczania lub przeciągania:
- - Z częścią roboczą z pozostałych materiałów:
- - - Narzędzia do wytaczania:
8207 60 30- - - - Do metalu
- - - Narzędzia do przeciągania:
8207 60 90- - - - Pozostałe
8207 70- Narzędzia do frezowania:
- - Do metalu, z częścią roboczą:
- - - Z pozostałych materiałów:
8207 70 31- - - - Trzpieniowe
8207 70 37- - - - Pozostałe
8207 70 90- - Pozostałe
8207 80- Narzędzia do toczenia:
- - Do metalu, z częścią roboczą:
8207 80 19- - - Z pozostałych materiałów
8207 80 90- - Pozostałe
8207 90- Pozostałe narzędzia wymienne:
8207 90 10- - Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych
- - Z częścią roboczą z pozostałych materiałów:
8207 90 30- - - Końcówki wkrętaków
- - - Pozostałe, z częścią roboczą:
- - - - Ze spieku ceramicznometalowego:
8207 90 78- - - - - Pozostałe
- - - - Z pozostałych materiałów:
8207 90 91- - - - - Do metalu
8207 90 99- - - - - Pozostałe
8208Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych
8209 00Płytki, nakładki, końcówki i temu podobne do narzędzi, niezmontowane, z cermetali
8210 00 00Ręcznie obsługiwane urządzenia mechaniczne, o masie 10 kg lub mniejszej, stosowane do przygotowania, obróbki lub podawania potraw lub napojów
8211Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte pozycją 8208, oraz ostrza do nich:
8211 10 00- Zestawy artykułów w kompletach
- Pozostałe:
8211 91 00- - Noże stołowe z ostrzami stałymi
8211 92 00- - Pozostałe noże z ostrzami stałymi
8211 93 00- - Noże z ostrzami innymi niż stałe
8211 94 00- - Ostrza
8212Brzytwy, maszynki do golenia i żyletki (włączając półwyroby żyletek w taśmach)
8213 00 00Nożyczki, nożyce krawieckie i podobne nożyce oraz ostrza do nich
8214Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)
8215Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe:
8215 10- Zestawy artykułów w kompletach, zawierające co najmniej jeden artykuł pokryty metalem szlachetnym:
- - Pozostałe:
8215 10 30- - - Ze stali nierdzewnej
8215 10 80- - - Pozostałe
8215 20- Pozostałe zestawy artykułów w kompletach
- Pozostałe:
8215 99- - Pozostałe
8301Kłódki i zamki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne), z metalu nieszlachetnego; zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do dowolnych artykułów wyżej wymienionych, z metalu nieszlachetnego
8302Oprawy, okucia i podobne artykuły z metalu nieszlachetnego, nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek lub temu podobnych; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne z zamocowaniem, z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego:
8302 30 00- Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły nadające się do pojazdów silnikowych
- Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły:
8302 41- - Nadające się do budynków:
8302 41 10- - - Do drzwi
8302 41 90- - - Pozostałe
8302 50 00- Wieszaki, podpórki i podobne uchwyty
8303 00Opancerzone lub wzmocnione sejfy, kasy oraz drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i temu podobne, z metali nieszlachetnych
8304 00 00Szafy na akta, szafy na kartoteki, kasety na papiery, podpórki na papiery, pojemniki na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, inne niż meble biurowe objęte pozycją 9403
8305Okucia do skoroszytów lub segregatorów, klipsy do pism, narożniki do pism, spinacze biurowe, przywieszki katalogowe i podobne artykuły biurowe, z metali nieszlachetnych; zszywki w pasmach (na przykład biurowe, tapicerskie, do pakowania), z metali nieszlachetnych
8306Dzwonki, gongi i temu podobne nieelektryczne, z metali nieszlachetnych; statuetki i pozostałe ozdoby, z metali nieszlachetnych; ramy do fotografii, obrazów lub podobne, z metali nieszlachetnych; lustra z metali nieszlachetnych
8306 10 00- Dzwonki, gongi i temu podobne
- Statuetki i pozostałe ozdoby:
8306 29 00- - Pozostałe
8306 30 00- Ramy do fotografii, obrazów lub podobne; lustra
8308Zatrzaski, okucia z zatrzaskami lub innymi zamknięciami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i temu podobne, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych artykułów gotowych, nity rurkowe lub rozwidlone, z metali nieszlachetnych; wisiorki i ozdoby z metali nieszlachetnych
8310 00 00Szyldy, tablice z nazwami, tablice adresowe i podobne tablice, numery, litery i inne symbole, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem tych, które są objęte pozycją 9405
8311Druty, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych lub z węglików metali, w otulinie lub z rdzeniem z topnika, w rodzaju stosowanych do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub osadzania metali, lub węglików metali; druty i pręty z aglomerowanych proszków metali nieszlachetnych, stosowane w metalizacji natryskowej
8401Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów:
8401 10 00- Reaktory jądrowe
8402Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe:
- Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę:
8402 12 00- - Kotły wodnorurowe o wydajności nieprzekraczającej 45 ton pary na godzinę
8402 19- - Pozostałe kotły parowe, włączając kotły hybrydowe:
8402 19 90- - - Pozostałe
8402 20 00- Kotły wodne wysokotemperaturowe
8402 90 00- Części
8403Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402:
8403 90- Części:
8403 90 90- - Pozostałe
8404Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 8403 (na przykład podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną
8405Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich
8406Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary:
- Pozostałe turbiny:
8406 81 00- - O mocy wyjściowej przekraczającej 40 MW
8406 82 00- - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 40 MW
8409Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408:
- Pozostałe:
8409 91 00- - Nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do tłokowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym
8410Turbiny hydrauliczne, koła wodne oraz ich regulatory:
8410 90 00- Części, włączając regulatory
8413Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy:
- Pompy wyposażone lub przystosowane konstrukcyjnie do wyposażenia w urządzenie pomiarowe:
8413 11 00- - Pompy dozujące paliwo lub środki smarne, w rodzaju stosowanych w stacjach paliwowych lub w stacjach obsługi pojazdów
8413 40 00- Pompy do betonu
8413 70- Pozostałe pompy odśrodkowe:
- - Pompy głębinowe:
8413 70 21- - - Jednostopniowe
8413 70 29- - - Wielostopniowe
8413 70 30- - Bezdławnicowe pompy wirnikowe do układów ogrzewania i doprowadzania ciepłej wody
- Pozostałe pompy; podnośniki do cieczy
8413 82 00- - Podnośniki do cieczy
8414Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami
8414 20- Pompy powietrzne ręczne lub nożne:
8414 20 20- - Pompki ręczne do rowerów
8414 40- Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd:
8414 40 10- - O wydajności nieprzekraczającej 2 m3 na minutę
8414 60 00- Okapy, w których największy poziomy bok nie przekracza 120 cm
8415Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności:
8415 10- Typu okiennego lub ściennego, samodzielne lub w systemach złożonych z oddzielnych części (typu "split")
8415 20 00- W rodzaju stosowanych dla ludzi w pojazdach silnikowych
8416Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz; mechaniczne podajniki węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia
8417Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, włączając piece do spopielania, nieelektryczne:
8417 10 00- Piece do prażenia, topienia lub innej obróbki cieplnej rud, pirytów lub metali
8417 20- Piece piekarnicze, włączając piece do wyrobów cukierniczych:
8417 20 90- - Pozostałe
8417 80- Pozostałe:
8417 80 70- - Pozostałe
8418Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415:
- Chłodziarki domowe:
8418 21- - Sprężarkowe:
- - - Pozostałe:
8418 21 51- - - - Wyposażone w blat
8418 21 59- - - - Do wbudowania
- - - - Pozostałe, o pojemności:
8418 21 91- - - - - Nieprzekraczającej 250 litrów
8418 21 99- - - - - Przekraczającej 250 litrów, ale nieprzekraczającej 340 litrów
8418 50- Pozostałe meble (skrzynie, szafki, lady wystawowe, gabloty i temu podobne) do przechowywania i wystawiania, zawierające wyposażenie chłodnicze lub zamrażarkowe:
- - Witryny i lady chłodnicze (z wbudowanym agregatem chłodniczym lub parownikiem):
8418 50 11- - - Do przechowywania zamrożonej żywności
- Części:
8418 91 00- - Meble przystosowane do wbudowania urządzeń chłodniczych lub zamrażających
8419Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją 8514), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje, w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:
- Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:
8419 11 00- - Urządzenia przepływowe do podgrzewania wody, gazowe
8419 19 00- - Pozostałe
8421Wirówki, włączając suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:
- Wirówki, włączając suszarki wirówkowe:
8421 11 00- - Wirówki do mleka
8421 12 00- - Suszarki do odzieży
8421 19- - Pozostałe:
8421 19 20- - - Wirówki, w rodzaju stosowanych w laboratoriach
- Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy:
8421 22 00- - Do filtrowania lub oczyszczania napojów innych niż woda
- Części:
8421 91 00- - Wirówek, włącznie z suszarkami wirówkowymi
8423Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag:
8423 10- Wagi osobowe, włączając wagi do ważenia niemowląt; wagi do użytku domowego
8423 20 00- Wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach
8423 30 00- Wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej masy materiału do worka lub innego pojemnika, włączając wagi zbiornikowe
- Pozostałe urządzenia do ważenia:
8423 81- - O maksymalnej nośności nieprzekraczającej 30 kg:
8423 81 10- - - Wagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porównań z masą zadaną
8423 81 50- - - Wagi sklepowe
8423 81 90- - - Pozostałe
8423 82- - O maksymalnej nośności przekraczającej 30 kg, ale nieprzekraczającej 5 000 kg
8423 82 90- - - Pozostałe
8423 89 00- - Pozostałe
8424Urządzenia mechaniczne (nawet obsługiwane ręcznie) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny
8424 20 00- Pistolety natryskowe i podobne urządzenia
8424 30- Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:
- - Urządzenia do czyszczenia wodą, z wbudowanym silnikiem:
8424 30 01- - - Z urządzeniem grzejnym
8424 30 08- - - Pozostałe
- - Pozostałe maszyny:
8424 30 10- - - Na sprężone powietrze
- Pozostałe urządzenia:
8424 89 00- - Pozostałe
8424 90 00- Części
8440Maszyny introligatorskie, włączając niciarki:
8440 10- Maszyny:
8440 10 10- - Złamywarki
8440 10 30- - Niciarki, zszywarki drutowe i blokówki
8440 10 40- - Maszyny do oprawiania książek metodą bezszwową
8440 10 90- - Pozostałe
8440 90 00- Części
8443Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442; pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, połączone lub nie; ich części i akcesoria
- Pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, połączone lub nie:
8443 31- - Maszyny, które wykonują dwie lub więcej funkcji drukowania, kopiowania lub transmisji telefaksowej, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci:
8443 31 20- - - Maszyny, których podstawową funkcją jest kopiowanie cyfrowe, które następuje przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukującego
8443 32- - Pozostałe, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci:
8443 32 30- - - Telefaksy
- - - Pozostałe:
8443 32 93- - - - Pozostałe maszyny wykonujące funkcję kopiowania, zawierające układ optyczny
8443 32 99- - - - Pozostałe
8443 39- - Pozostałe:
- - - Pozostałe kopiarki:
8443 39 39- - - - Pozostałe
8443 39 90- - - Pozostałe
- Części i akcesoria:
8443 91- - Części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442
8443 99- - Pozostałe:
8443 99 10- - - Zespoły elektroniczne
8450Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, włączając maszyny piorąco-suszące:
- Maszyny o pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny:
8450 11- - Maszyny w pełni automatyczne:
- - - O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 6 kg suchej bielizny:
8450 11 19- - - - Maszyny ładowane od góry
8450 11 90- - - O pojemności jednorazowej przekraczającej 6 kg, ale nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny
8450 12 00- - Pozostałe maszyny, z wbudowaną suszarką odśrodkową
8450 19 00- - Pozostałe
8450 20 00- Maszyny o pojemności jednorazowej przekraczającej 10 kg suchej bielizny
8450 90 00- Części
8451Maszyny i urządzenia (inne niż maszyny objęte pozycją 8450) do prania, czyszczenia, wyżymania, suszenia, prasowania, parowego prasowania (włącznie z prasami do zgrzewania), wybielania, farbowania, klejenia, apreturowania, wykańczania, powlekania lub impregnowania przędzy, materiałów lub gotowych wyrobów włókienniczych oraz urządzenia do nakładania tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne podłoże, stosowane przy produkcji pokryć podłogowych, takich jak linoleum; maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych:
8451 10 00- Maszyny do prania na sucho
- Suszarki:
8451 21 00- - O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny
8451 29 00- - Pozostałe
8451 30 00- Prasowarki i prasy parowe (włącznie z prasami do zgrzewania)
8451 40 00- Maszyny do prania, wybielania lub farbowania
8451 50 00- Maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych
8451 80- Pozostałe urządzenia:
8451 80 10- - Urządzenia stosowane do produkcji linoleum lub pozostałych pokryć podłogowych do nakładania tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne podłoże
8451 80 80- - Pozostałe
8451 90 00- Części
8467Narzędzia ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem elektrycznym lub nieelektrycznym:
- Pneumatyczne:
8467 11- - Obrotowe (włączając kombinowane obrotowo-udarowe)
- Z własnym silnikiem elektrycznym:
8467 21- - Wiertarki dowolnego rodzaju
8467 22- - Piły
8467 29- - Pozostałe:
8467 29 20- - - Niewymagające zewnętrznego źródła energii
- - - Pozostałe:
- - - - Szlifierki i szlifierki oscylacyjne:
8467 29 51- - - - - Szlifierki kątowe
8467 29 53- - - - - Szlifierki taśmowe
8467 29 59- - - - - Pozostałe
8467 29 80- - - - Maszyny do przycinania żywopłotu i obcinarki do brzegów trawnika
8467 29 85- - - - Pozostałe
- Pozostałe narzędzia:
8467 81 00- - Piły łańcuchowe
- Części:
8467 91 00- - Pił łańcuchowych
8467 92 00- - Narzędzi pneumatycznych
8467 99 00- - Pozostałe
8469 00Maszyny do pisania, inne niż drukarki objęte pozycją 8443; maszyny do redagowania tekstów
8470Maszyny liczące i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych; maszyny do księgowania, frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące; kasy rejestrujące:
8470 10 00- Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła energii elektrycznej i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych
- Pozostałe elektroniczne maszyny liczące:
8470 29 00- - Pozostałe
8470 90 00- Pozostałe
8471Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
8471 80 00- Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
8471 90 00- Pozostałe
8472Pozostałe maszyny biurowe (na przykład hektografy lub powielacze białkowe, maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet, urządzenia do temperowania ołówków, dziurkacze lub zszywacze):
8472 10 00- Powielacze
8472 30 00- Maszyny do sortowania, składania, kopertowania lub banderolowania poczty, maszyny do otwierania, zamykania lub pieczętowania poczty oraz maszyny do przyklejania lub kasowania znaczków pocztowych
8472 90- Pozostałe:
8472 90 10- - Maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet
8472 90 30- - Bankomaty
8473Części i akcesoria (inne niż pokrowce, futerały i tym podobne) nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami objętymi pozycjami od 8469 do 8472:
8473 10- Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją 8469
- Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją 8470:
8473 21- - Do elektronicznych maszyn liczących objętych podpozycją 8470 10, 8470 21 lub 8470 29:
8473 21 90- - - Pozostałe
8473 30- Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją 8471
8473 40- Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją 8472
8473 50- Części i akcesoria w równym stopniu odpowiednie do stosowania do maszyn i urządzeń objętych dwiema lub więcej pozycjami od 8469 do 8472:
8473 50 20- - Zespoły elektroniczne
8476Automaty do sprzedaży różnych towarów (na przykład znaczków pocztowych, papierosów, potraw lub napojów), włączając automaty do rozmieniania pieniędzy:
- Automaty do sprzedaży napojów:
8476 21 00- - Zawierające urządzenia podgrzewające lub schładzające
8476 29 00- - Pozostałe
- Pozostałe maszyny:
8476 89 00- - Pozostałe
8476 90 00- Części
8479Maszyny i urządzenia, mechaniczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale:
8479 20 00- Maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów, lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych
8479 30- Prasy do produkcji płyt wiórowych lub budowlanych płyt pilśniowych z drewna lub innych zdrewniałych materiałów oraz pozostałe maszyny do przerobu drewna lub korka:
8479 30 90- - Pozostałe
8479 40 00- Maszyny do wyrobu lin lub kabli
8479 50 00- Roboty przemysłowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
8479 60 00- Chłodnice wyparne powietrza
- Pozostałe maszyny i urządzenia mechaniczne:
8479 81 00- - Do obróbki metali, włączając nawijarki uzwojeń elektrycznych
8479 82 00- - Maszyny do sporządzania mieszanek, ugniatania, zgniatania, kruszenia, mielenia, klasyfikowania, przesiewania, ujednorodnienia, emulsyfikowania lub mieszania obrabianej substancji
8479 89- - Pozostałe:
8479 89 60- - - Centralne układy smarowania
8480Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych:
8480 30- Modele odlewnicze:
8480 30 90- - Pozostałe
- Formy do metali lub do węglików metali:
8480 49 00- - Pozostałe
- Formy do gumy lub tworzyw sztucznych:
8480 79 00- - Pozostałe
8481Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie:
8481 10- Zawory redukcyjne:
8481 10 05- - Połączone z filtrami lub smarownicami
- - Pozostałe:
8481 10 19- - - Z żeliwa lub staliwa
8481 20- Zawory do olejowo-hydraulicznych lub pneumatycznych układów przenoszenia napędu
8481 30- Zawory zwrotne (jednokierunkowe)
8481 40- Zawory bezpieczeństwa lub zawory nadmiarowe
8481 80- Pozostałe urządzenia:
- - Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń:
8481 80 11- - - Zawory mieszające
8481 80 19- - - Pozostałe
- - Zawory do grzejników centralnego ogrzewania:
8481 80 31- - - Zawory termostatyczne
8481 80 40- - Zawory do opon i dętek
- - Pozostałe:
- - - Zawory do sterowania procesami:
8481 80 51- - - - Regulatory temperatury
8481 80 59- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
- - - - Zasuwy:
8481 80 61- - - - - Z żeliwa
8481 80 63- - - - - Ze staliwa
8481 80 69- - - - - Pozostałe
- - - - Zawory o kadłubach kulistych:
8481 80 71- - - - - Z żeliwa
8481 80 73- - - - - Ze staliwa
8481 80 79- - - - - Pozostałe
8481 80 81- - - - Zawory z czopem kulistym
8481 80 85- - - - Zawory skrzydełkowe
8481 80 87- - - - Zawory przeponowe
8482Łożyska toczne:
8482 10- Łożyska kulkowe:
8482 10 10- - O największej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 30 mm
8482 30 00- Łożyska baryłkowe
8482 40 00- Łożyska igiełkowe
8482 50 00- Pozostałe łożyska wałeczkowe
8482 80 00- Pozostałe, włączając kombinowane łożyska kulkowo-wałeczkowe
- Części:
8482 91- - Kulki, igiełki i wałeczki
8482 99 00- - Pozostałe
8483Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne):
8483 20 00- Obudowy łożysk, zawierające łożyska toczne
8484Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia mechaniczne:
8484 20 00- Uszczelnienia mechaniczne
8487Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale:
8487 10- Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki:
8487 10 90- - Pozostałe
8487 90- Pozostałe
8501Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych):
8501 10- Silniki o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 37,5 W
- Pozostałe silniki prądu przemiennego, wielofazowe:
8501 53- - O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kW:
- - - Pozostałe, o mocy wyjściowej:
8501 53 99- - - - Przekraczającej 750 kW
8503 00Części nadające się wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycją 8501 lub 8502:
8503 00 10- Pierścienie ustalające z materiałów niemagnetycznych
- Pozostałe:
8503 00 91- - Z żeliwa lub staliwa
8504Transformatory elektryczne, przekształtniki (na przykład prostowniki) oraz wzbudniki:
- Transformatory z ciekłym dielektrykiem:
8504 21 00- - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 650 kVA
8504 22- - O mocy wyjściowej przekraczającej 650 kVA, ale nieprzekraczającej 10 000 kVA:
8504 22 10- - - O mocy wyjściowej przekraczającej 650 kVA, ale nieprzekraczającej 1 600 kVA
8504 23 00- - O mocy wyjściowej przekraczającej 10 000 kVA
8504 90- Części:
- - Transformatorów i wzbudników:
8504 90 05- - - Zespoły elektroniczne maszyn objętych podpozycją 8504 50 20
- - - Pozostałe:
8504 90 18- - - - Pozostałe
- - Przekształtników:
8504 90 91- - - Zespoły elektroniczne maszyn objętych podpozycją 8504 40 30
8504 90 99- - - Pozostałe
8505Elektromagnesy; magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przytrzymujące; elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, sprzęgła rozłączne i hamulce; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe:
- Magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu:
8505 11 00- - Z metalu
8505 19- - Pozostałe
8505 20 00- Elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, rozłączne i hamulce
8505 90- Pozostałe, włącznie z częściami:
8505 90 20- - Elektromagnesy; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przytrzymujące
8505 90 90- - Części
8506Ogniwa i baterie galwaniczne:
8506 10- Z ditlenkiem manganu
8506 50- Litowe
8506 60 00- Powietrzno-cynkowe
8506 80- Pozostałe ogniwa i baterie galwaniczne
8506 90 00- Części
8508Odkurzacze
8509Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego z własnym silnikiem elektrycznym, inny niż odkurzacze objęte pozycją 8508
8510Golarki, maszynki do strzyżenia i urządzenia do usuwania owłosienia, z własnym silnikiem elektrycznym
8511Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (na przykład iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (na przykład prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami:
8511 90 00- Części
8512Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (z wyłączeniem artykułów objętych pozycją 8539), elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i zaparowaniu szyb, w rodzaju stosowanych w rowerach i w pojazdach silnikowych
8513Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego źródła energii (na przykład suchych baterii, akumulatorów, prądnic), inne niż sprzęt oświetleniowy objęty pozycją 8512
8515Elektryczne (włącznie z elektrycznie ogrzewanymi gazem), maszyny i aparatura do lutowania miękkiego, lutowania twardego lub spawania, metodą laserową lub inną wiązką światła lub fotonów, ultradźwiękami, wiązką elektronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego, nawet nadające się do cięcia; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali:
- Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego:
8515 11 00- - Lutownice, w tym pistoletowe
8515 19 00- - Pozostałe
- Maszyny i aparatura do oporowego zgrzewania metali:
8515 21 00- - Całkowicie lub częściowo automatyczne
8515 29 00- - Pozostałe
- Maszyny i aparatura do spawania metali łukiem elektrycznym (włączając łuk plazmowy):
8515 31 00- - Całkowicie lub częściowo automatyczne
8515 39- - Pozostałe:
- - - Do spawania ręcznego elektrodą otuloną, włącznie z urządzeniami do spawania lub cięcia, a przesyłanych wraz z:
8515 39 13- - - - Transformatorami
8515 39 90- - - Pozostałe
8515 80- Pozostałe maszyny i aparatura
8515 90 00- Części
8516Podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe, elektryczne; aparatura do ogrzewania gleby i pomieszczeń, elektryczna; przyrządy fryzjerskie (na przykład suszarki do włosów, termoloki, lokówki) oraz suszarki do rąk, elektrotermiczne; żelazka do prasowania, elektryczne; urządzenia elektrotermiczne, w rodzaju stosowanych do użytku domowego; elektryczne rezystory grzejne, inne niż te objęte pozycją 8545:
8516 10- Podgrzewacze wody, natychmiastowe lub zbiornikowe, oraz grzałki nurnikowe, elektryczne:
8516 10 11- - Ogrzewacze wody, natychmiastowe
- Elektryczne aparaty do ogrzewania pomieszczeń i elektryczne aparaty do ogrzewania gleby:
8516 21 00- - Grzejniki akumulacyjne
8516 29- - Pozostałe:
8516 29 50- - - Grzejniki konwekcyjne
- - - Pozostałe:
8516 29 99- - - - Pozostałe
- Przyrządy fryzjerskie lub suszarki do rąk, elektrotermiczne:
8516 31 00- - Suszarki do włosów
8516 32 00- - Pozostałe przyrządy fryzjerskie
8516 33 00- - Suszarki do rąk
8516 40 00- Żelazka do prasowania, elektryczne
8516 50 00- Kuchenki mikrofalowe
8516 60- Pozostałe piece; kuchnie, płyty kuchenne, kuchenki do gotowania; grille i ruszty
- Pozostałe urządzenia elektrotermiczne:
8516 71 00- - Urządzenia do zaparzania kawy lub herbaty
8516 72 00- - Opiekacze do grzanek
8516 79- - Pozostałe
8516 80- Elektryczne rezystory grzejne:
8516 80 80- - Pozostałe
8516 90 00- Części
8517Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych; pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć kompu-terowa), inna niż aparatura nadawcza i odbiorcza objęta pozycją 8443, 8525, 8527 lub 8528:
- Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych:
8517 11 00- - Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową
8517 18 00- - Pozostałe
- Pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa):
8517 69- - Pozostałe:
8517 69 10- - - Wideofony
8517 69 20- - - Do systemów z hasłowym przywołaniem
8518Mikrofony i ich stojaki; głośniki, nawet zamontowane w swoich obudowach; słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone z mikrofonem oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośników; wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; zestawy wzmacniające dźwięk, elektryczne:
8518 30- Słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone z mikrofonem oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośników:
8518 30 20- - Słuchawki bezprzewodowe do telefonów przewodowych
8518 90 00- Części
8519Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku:
8519 20- Aparatura uruchamiana monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi:
- - Pozostałe:
8519 20 99- - - Pozostałe
8519 30 00- Gramofony bez wzmacniacza
- Pozostała aparatura:
8519 81- - Wykorzystująca nośniki magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe:
- - - Sprzęt do odtwarzania dźwięku (włącznie z odtwarzaczami kasetowymi), niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku:
- - - - Pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku:
- - - - - Pozostałe, kasetowe:
8519 81 21- - - - - - Z analogowym lub cyfrowym systemem odczytu
8519 81 25- - - - - - Pozostałe
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Z laserowym systemem odczytu:
8519 81 31- - - - - - - - W rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, w rodzaju odtwarzających płyty

o średnicy nieprzekraczającej 6,5 cm

8519 81 45- - - - - - Pozostałe
- - - Pozostała aparatura:
- - - - Pozostałe magnetofony zawierające urządzenia do odtwarzania dźwięku:
- - - - - Kasetowe:
- - - - - - Z wbudowanym wzmacniaczem i z wbudowanym jednym lub więcej głośnikami:
8519 81 61- - - - - - - Pozostałe
8519 89- - Pozostałe:
- - - Sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku:
8519 89 11- - - - Gramofony, inne niż te objęte podpozycją 8519 20
8519 89 19- - - - Pozostałe
8521Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo):
8521 90 00- Pozostałe
8522Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycją 8519 lub 8521:
8522 90- Pozostałe:
8522 90 30- - Igły; diamenty, szafiry i pozostałe kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone) na igły, nawet oprawione
8523Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, "karty inteligentne" i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem 37:
- Nośniki magnetyczne:
8523 21 00- - Karty zawierające pasek magnetyczny
8523 29- - Pozostałe
- Nośniki optyczne:
8523 41- - Niezapisane
8523 49- - Pozostałe:
- - - Dyski do systemów odczytu laserowego:
8523 49 25- - - - Do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych niż dźwięk lub obraz
- - - - Do odtwarzania wyłącznie dźwięku:
8523 49 31- - - - - O średnicy nieprzekraczającej 6,5 cm
8523 49 39- - - - - O średnicy przekraczającej 6,5 cm
- - - - Pozostałe:
8523 49 45- - - - - Do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej

maszynowej oraz umożliwiające manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych

- - - - - Pozostałe:
8523 49 51- - - - - - Uniwersalne dyski wideo (DVD)
8523 49 59- - - - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
8523 49 93- - - - Do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiające manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych
8523 49 99- - - - Pozostałe
- Nośniki półprzewodnikowe:
8523 51- - Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej:
8523 51 10- - - Niezapisane
- - - Pozostałe:
8523 51 99- - - - Pozostałe
8523 52- - "Karty inteligentne"
8523 80- Pozostałe:
- - Pozostałe:
8523 80 99- - - Pozostałe
8525Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo:
8525 50 00- Aparatura nadawcza
8525 80- Kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo:
- - Kamery telewizyjne:
8525 80 11- - - Z trzema lub większą liczbą lamp analizujących
8525 80 30- - Kamery i aparaty cyfrowe
- - Rejestrujące kamery wideo:
8525 80 91- - - Nadające się jedynie do zapisu dźwięku i obrazu zarejestrowanego przez kamerę telewizyjną
8527Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem:
- Odbiorniki radiowe nadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania:
8527 12- - Radioodtwarzacze kasetowe kieszonkowe:
8527 12 90- - - Pozostałe
8527 13- - Pozostałe aparaty połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku:
- - - Pozostałe:
8527 13 99- - - - Pozostałe
- Odbiorniki radiowe nienadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych:
8527 21- - Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku:
- - - Nadające się do odbierania i dekodowania cyfrowych sygnałów radiowego systemu przekazywania danych (RDS):
8527 21 20- - - - Z laserowym systemem odczytu
- - - - Pozostałe:
8527 21 59- - - - - Pozostałe
8527 29 00- - Pozostałe
- Pozostałe:
8527 91- - Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku:
- - - Pozostałe:
8527 91 35- - - - Z laserowym systemem odczytu
- - - - Pozostałe:
8527 91 99- - - - - Pozostałe
8527 99 00- - Pozostałe
8528Monitory i projektory, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu:
- Monitory z lampą elektronopromieniową:
8528 49- - Pozostałe:
8528 49 80- - - Kolorowe
- Pozostałe monitory:
8528 59- - Pozostałe
- Projektory:
8528 69- - Pozostałe:
8528 69 10- - - Działające za pomocą płaskich wyświetlaczy (na przykład urządzenia ciekłokrystaliczne), umożliwiające wyświetlanie informacji cyfrowych wygenerowanych przez maszyny do automatycznego przetwarzania danych
- - - Pozostałe:
8528 69 99- - - - Kolorowe
- Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu:
8528 71- - Nieprzeznaczona do włączenia wyświetlacza lub ekranu wideo
8528 72- - Pozostała, kolorowa
8528 73 00- - Pozostała, monochromatyczna
8529Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycjami od 8525 do 8528:
8529 10- Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich:
- - Anteny:
8529 10 11- - - Anteny teleskopowe i prętowe do aparatury przenośnej lub do aparatury do zamontowania w pojazdach silnikowych
- - - Anteny zewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych:
8529 10 31- - - - Do odbioru satelitarnego
8529 10 39- - - - Pozostałe
8529 90- Pozostałe:
8529 90 20- - Części aparatur objętych podpozycjami 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 i 8528 61 00
- - Pozostałe:
- - - Skrzynki i obudowy:
8529 90 49- - - - Z pozostałych materiałów
- - - Pozostałe:
8529 90 92- - - - Do kamer telewizyjnych objętych podpozycjami 8525 80 11 i 8525 80 19 oraz aparatury objętej pozycjami 8527 i 8528
8531Aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej (na przykład dzwonki, syreny, tablice sygnalizacyjne, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe), elektryczna, inna niż ta objęta pozycją 8512 lub 8530:
8531 10- Aparatura przeciwwłamaniowa, przeciwpożarowa oraz inna temu podobna:
8531 10 30- - W rodzaju stosowanej w obiektach budowlanych
8531 90- Części:
8531 90 85- - Pozostałe
8532Kondensatory elektryczne, stałe, nastawne lub strojeniowe:
8532 10 00- Kondensatory stałe przeznaczone do zastosowań w obwodach prądu 50/60 Hz dla mocy biernej nie mniejszej niż 0,5 kvar (kondensatory elektroenergetyczne)
- Pozostałe kondensatory stałe:
8532 29 00- - Pozostałe
8532 90 00- Części
8533Rezystory (włączając reostaty i potencjometry), inne niż rezystory grzejne:
- Pozostałe rezystory stałe:
8533 21 00- - Dla mocy nieprzekraczającej 20 W
8533 29 00- - Pozostałe
- Rezystory drutowe zmienne, włączając reostaty i potencjometry:
8533 31 00- - Dla mocy nieprzekraczającej 20 W
8533 40- Pozostałe rezystory nastawne, włączając rezystory regulowane (reostaty i potencjometry)
8533 90 00- Części
8534 00Obwody drukowane
8535Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, tłumiki przepięciowe, wtyki i inne złącza, skrzynki przyłączo-we), do napięć przekraczających 1 000 V:
8535 10 00- Bezpieczniki
- Wyłączniki automatyczne:
8535 21 00- - Do napięć mniejszych niż 72,5 kV
8535 30- Odłączniki i przełączniki
8535 40 00- Odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe
8535 90 00- Pozostałe
8536Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, przekaźniki, bezpieczniki, tłumiki przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lamp i inne złącza, skrzynki przyłączowe), do napięć nieprzekraczających 1 000 V; złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych:
8536 10- Bezpieczniki
8536 20- Wyłączniki automatyczne
8536 30- Pozostałe urządzenia zabezpieczające obwody elektryczne
- Przekaźniki:
8536 41- - Do napięć nieprzekraczających 60 V
8536 49 00- - Pozostałe
8536 50- Pozostałe przełączniki:
8536 50 05- - Przełączniki elektroniczne, włączając zabezpieczone temperaturowo przełączniki elektroniczne, składające się z tranzystora i logicznej płytki półprzewodnikowej (technologia chip-on-chip)
8536 50 07- - Przełączniki migowe elektromechaniczne do prądu nieprzekraczającego 11 A
- - Pozostałe:
- - - Do napięć nieprzekraczających 60 V:
8536 50 11- - - - Przyciskowe
8536 50 15- - - - Z pokrętłem
8536 50 19- - - - Pozostałe
- Oprawy lamp, wtyki i gniazda wtykowe:
8536 61- - Oprawy lamp
8536 69- - Pozostałe
8536 70 00- Złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych
8536 90- Pozostałe urządzenia
8537Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone przynajmniej w dwa lub więcej urządzeń objętych pozycją 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę, objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517
8538Części nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania z urządzeniami objętymi pozycją 8535, 8536 lub 8537
8539Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe:
- Pozostałe lampy żarowe, z wyłączeniem promienników lampowych nadfioletu lub podczerwieni:
8539 21- - Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym
8539 22- - Pozostałe, o mocy nieprzekraczającej 200 W i do napięć przekraczających 100 V
8539 29- - Pozostałe
- Lampy wyładowcze, inne niż promienniki lampowe nadfioletu:
8539 31- - Fluorescencyjne z termokatodą
8539 32- - Lampy na pary rtęci lub sodu; lampy metalohalogenkowe
8539 39 00- - Pozostałe
- Promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe:
8539 49 00- - Pozostałe
8539 90- Części:
8539 90 90- - Pozostałe
8540Lampy elektronowe z termokatodą, o zimnej katodzie lub z fotokatodą (na przykład elektronowe lampy próżniowe, wyładowcze lub gazowane, rtęciowe lampy prostownicze, lampy elektronopromieniowe, telewizyjne lampy analizujące):
- Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów wideo:
8540 11 00- - Kolorowe
8540 20- Lampy analizujące do kamer telewizyjnych, przetworniki obrazowe i wzmacniacze obrazu; pozostałe lampy fotokatodowe:
8540 20 80- - Pozostałe
- Pozostałe lampy elektronowe:
8540 89 00- - Pozostałe
- Części:
8540 99 00- - Pozostałe
8541Diody, tranzystory i podobne elementy półprzewodnikowe; światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody świecące (elektrolu-minescencyjne); oprawione kryształy piezoelektryczne:
8541 10 00- Diody, inne niż fotodiody lub diody świecące
- Tranzystory, inne niż fototranzystory:
8541 29 00- - Pozostałe
8541 30 00- Tyrystory, diaki i triaki, inne niż elementy światłoczułe
8541 40- Światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody świecące
8541 90 00- Części
8542Elektroniczne układy scalone:
- Elektroniczne układy scalone:
8542 31- - Procesory i sterowniki, nawet połączone z pamięciami, przetwornikami, układami logicznymi, wzmacniaczami, zegarami i układami czasowymi lub innymi układami
8542 32- - Pamięci:
- - - Pozostałe:
- - - - Pamięci dynamiczne (D-RAM):
8542 32 39- - - - - O pojemności przekraczającej 512 Mb
8542 32 45- - - - Pamięci statyczne (S-RAM) włączając pamięci podręczne (cache-RAM)
8542 32 55- - - - Pamięci stałe kasowalne promieniami ultrafioletowymi, programowalne (EPROM)
- - - - Pamięci stałe kasowalne elektrycznie, programowalne (E2 PROM), włączając typu flash E2 PROM:
8542 32 75- - - - - Pozostałe
8542 32 90- - - - Pozostałe pamięci
8542 33 00- - Wzmacniacze
8542 39- - Pozostałe:
8542 39 90- - - Pozostałe
8542 90 00- Części
8543Maszyny i aparatura, elektryczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale:
8543 20 00- Generatory sygnałów
8543 70- Pozostałe maszyny i aparatura:
8543 70 10- - Urządzenia elektryczne z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymi
8543 70 30- - Wzmacniacze antenowe
8543 70 50- - Łóżka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania
8543 70 60- - Zasilacze do ogrodzeń elektrycznych
8544Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złącza; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złącza:
8544 20 00- Kabel koncentryczny i inne współosiowe przewody elektryczne
- Pozostałe przewody elektryczne, do napięć nieprzekraczających 1 000 V:
8544 42- - Wyposażone w złącza:
8544 42 90- - - Pozostałe
8544 49- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
8544 49 91- - - - Druty i kable o średnicy pojedynczego przewodu przekraczającej 0,51 mm
- - - - Pozostałe:
8544 49 93- - - - - Do napięć nieprzekraczających 80 V
8544 49 95- - - - - Do napięć przekraczających 80 V, ale mniejszych niż 1 000 V
8544 60- Pozostałe przewody elektryczne, do napięć przekraczających 1 000 V:
8544 60 10- - Z przewodami miedzianymi
8545Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice:
- Elektrody:
8545 19 00- - Pozostałe
8545 20 00- Szczotki
8545 90- Pozostałe:
8545 90 90- - Pozostałe
8546Izolatory elektryczne z dowolnego materiału
8547Osprzęt izolacyjny do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrycznego, będący całkowicie osprzętem z materiału izolacyjnego, poza drobnymi elementami z metalu (na przykład gniazda gwintowane), wprowadzanymi podczas formowania wyłącznie do celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546; elektryczne rurki kablowe oraz ich połączenia, z metali nieszlachetnych, wyłożone materiałem izolacyjnym:
8547 20 00- Osprzęt izolacyjny z tworzyw sztucznych
8547 90 00- Pozostałe
8548Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn lub urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale:
8548 90- Pozostałe
8702Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą:
8702 10- Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne):
- - o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3:
8702 10 19- - - Używane
- - o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3:
8702 10 99- - - Używane
8702 90- Pozostałe:
- - Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym:
- - - o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3:
8702 90 19- - - - Używane
- - - o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3:
8702 90 39- - - - Używane
9602 00 00Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny
9603Miotły, szczotki i pędzle (włączając szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, bezsilnikowe, mopy i przybory do odkurzania wykonane z piór; kępki i pęczki przygotowane do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli; poduszki i wałki do malowania; gumowe wycieraczki do szyb (inne niż wałki gumowe):
9603 10 00- Miotły i szczotki składające się ze związanych razem gałęzi lub pozostałych materiałów pochodzenia roślinnego, z uchwytami lub bez
- Szczoteczki do zębów, pędzle do golenia, szczotki do włosów, szczoteczki do rąk, szczoteczki do rzęs oraz pozostałe szczoteczki kosmetyczne do użytku osobistego, włączając szczotki stanowiące części urządzeń:
9603 21 00- - Szczoteczki do zębów, włączając szczoteczki do protez dentystycznych
9603 29- - Pozostałe:
9603 29 30- - - Szczotki do włosów
9603 30- Pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz podobne pędzle do zastosowań kosmetycznych
9603 40- Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne (inne niż pędzle objęte podpozycją 9603 30); poduszki i wałki, do malowania
9603 50 00- Pozostałe szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów
9603 90- Pozostałe:
9603 90 10- - Mechaniczne szczotki do zamiatania podłóg, obsługiwane ręcznie, bezsilnikowe
9604 00 00Sita i przesiewacze, ręczne
9605 00 00Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia
9606Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i pozostałe części tych artykułów; półprodukty guzików:
9606 10 00- Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części
- Guziki:
9606 21 00- - Z tworzyw sztucznych, niepokryte materiałem włókienniczym
9606 22 00- - Z metali nieszlachetnych, niepokryte materiałem włókienniczym
9606 29 00- - Pozostałe
9607Zamki błyskawiczne i ich części:
- Zamki błyskawiczne:
9607 11 00- - Z ogniwami z metali nieszlachetnych
9607 20- Części
9608Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi; pióra wieczne, stylografy oraz pozostałe pióra; rapidografy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki do ołówków lub podobne; części (włączając skuwki i klipsy) powyższych artykułów, inne niż te objęte pozycją 9609:
9608 10- Pióra kulkowe i długopisy
9608 30 00- Pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra
9608 40 00- Ołówki automatyczne
9608 50 00- Komplety składające się z dwóch lub więcej artykułów objętych powyższymi podpozycjami
9608 60 00- Wkłady do piór kulkowych i długopisów, złożone z końcówki i zasobnika z tuszem
- Pozostałe:
9608 91 00- - Stalówki i ich ostrza
9608 99 00- - Pozostałe
9609Ołówki (inne niż ołówki objęte pozycją 9608), kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie
9610 00 00Tabliczki i tablice z powierzchniami do pisania, kreślenia lub rysowania, nawet oprawione
9611 00 00Datowniki, pieczęcie lub numeratory i tym podobne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wierszownikami
9612Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bez
9613Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki, nawet mechaniczne lub elektryczne, oraz części, inne niż kamienie do zapalniczek i knoty:
9613 20 00- Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do wielokrotnego napełniania
9613 80 00- Pozostałe zapalniczki
9613 90 00- Części
9614 00Fajki do tytoniu (włączając cybuchy) oraz cygarniczki do papierosów lub cygar, oraz ich części
9615Grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne; szpilki do włosów, lokówki, szpilki do lokówek i tym podobne, inne niż te objęte pozycją 8516, oraz ich części
9616Rozpylacze do perfum i podobnych preparatów toaletowych, ich oprawy i głowice; puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych:
9616 10- Rozpylacze do perfum i do preparatów toaletowych, ich oprawy i głowice:
9616 10 10- - Rozpylacze toaletowe
9617 00 00Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe, kompletne z obudowami; części do nich, inne niż wkłady szklane
9618 00 00Manekiny krawieckie i pozostałe manekiny; automaty i inne animowane wystawy, stosowane do dekoracji okien sklepowych
9619 00Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału:
(1) Odesłania do kodów i opisów towarów są zgodne z Nomenklaturą scaloną stosowaną w roku 2014 zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 290 z 31.10.2013, s. 1).

ZAŁĄCZNIK  I

b

KONCESJE TARYFOWE KOSOWA NA PRODUKTY PRZEMYSŁOWE Z UE

(o których mowa w art. 23)

Podstawową stawkę celną, w odniesieniu do której dokonywane będą stopniowe obniżki przewidziane w niniejszym załączniku, stanowi podstawowa stawka 10 % stosowana w Kosowie od dnia 31 grudnia 2013 r. Stawki celne zostają obniżone według następującego harmonogramu:

a)
z dniem wejścia w życie niniejszego Układu cło przywozowe zostanie obniżone do 90 % podstawowej stawki celnej, tj. do 9 %;
b)
dnia 1 stycznia pierwszego roku po wejściu w życie niniejszego Układu cło przywozowe zostanie obniżone do 80 % podstawowej stawki celnej, tj. do 8 %;
c)
dnia 1 stycznia drugiego roku po wejściu w życie niniejszego Układu cło przywozowe zostanie obniżone do 70 % podstawowej stawki celnej, tj. do 7 %;
d)
dnia 1 stycznia trzeciego roku po wejściu w życie niniejszego Układu cło przywozowe zostanie obniżone do 50 % podstawowej stawki celnej, tj. do 5 %;
e)
dnia 1 stycznia czwartego roku po wejściu w życie niniejszego Układu cło przywozowe zostanie obniżone do 30 % podstawowej stawki celnej, tj. do 3 %;
f)
dnia 1 stycznia piątego roku po wejściu w życie niniejszego Układu cło przywozowe zostanie obniżone do 10 % podstawowej stawki celnej, tj. do 1 %;
g)
dnia 1 stycznia szóstego roku po wejściu w życie niniejszego Układu pozostałe cła przywozowe zostaną zniesione.
KodOpis (1)
2523Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru:
- Cement portlandzki:
2523 21 00- - Biały cement, nawet sztucznie barwiony
2523 29 00- - Pozostały
2523 90 00- Pozostałe cementy hydrauliczne
3208Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu:
3208 10- Na bazie poliestrów:
3208 10 90- - Pozostałe
3208 20- Na bazie polimerów akrylowych lub winylowych:
3208 20 90- - Pozostałe
3209Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym
3210 00Pozostałe farby i pokosty (włącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi); gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowanych do wykańczania skóry:
3210 00 10- Farby olejne oraz pokosty (włącznie z emaliami i lakierami)
3214Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów lub tym podobne
3303 00Perfumy i wody toaletowe:
3303 00 10- Perfumy
3304Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (inny niż leki), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania; preparaty do manicure lub pedicure:
- Pozostałe:
3304 99 00- - Pozostałe
3305Preparaty do włosów:
3305 10 00- Szampony
3305 90 00- Pozostałe
3401Mydło; organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, stosowane jako mydło, w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków, nawet zawierające mydło; organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet niezawierające mydła; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem:
- Mydło i organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków oraz papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem:
3401 11 00- - Do stosowania toaletowego (włączając produkty lecznicze)
3401 20- Mydło w innych postaciach:
3401 20 90- - Pozostałe
3401 30 00- Organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet zawierające mydła
3405Pasty i kremy, do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub do polerowania metali, pasty i proszki do czyszczenia i podobne preparaty (nawet w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy komórkowej, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych takimi preparatami), z wyłączeniem wosków objętych pozycją 3404:
3405 30 00- Pasty i podobne preparaty do nadwozi, inne niż pasty do polerowania metalu
3405 90- Pozostałe:
3405 90 90- - Pozostałe
3406 00 00Świece, cienkie świece i tym podobne
3602 00 00Gotowe materiały wybuchowe, inne niż prochy strzelnicze
3824Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
3824 40 00- Gotowe dodatki do cementów, zapraw lub betonów
3824 50- Nieogniotrwałe zaprawy i masy betonowe:
3824 50 90- - Pozostałe
3824 90- Pozostałe:
3824 90 15- - Wymieniacze jonowe
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
3824 90 97- - - - Pozostałe
3917Rury, rurki i węże oraz ich osprzęt (na przykład złącza, kolanka, kołnierze), z tworzyw sztucznych
3920Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami:
3920 10- Z polimerów etylenu
3920 20- Z polimerów propylenu
3920 30 00- Z polimerów styrenu
- Z polimerów chlorku winylu:
3920 43- - Zawierające nie mniej niż 6 % masy plastyfikatorów
3920 49- - Pozostałe
- Z polimerów akrylowych:
3920 51 00- - Z poli(metakrylanu metylu)
3920 59- - Pozostałe:
3920 59 90- - - Pozostałe
- Z poliwęglanów, żywic alkidowych, poliestrów allilowych lub pozostałych poliestrów:
3920 61 00- - Z poliwęglanów
3920 62- - Z poli(tereftalanu etylenu)
3920 69 00- - Z pozostałych poliestrów
- Z celulozy lub jej chemicznych pochodnych:
3920 71 00- - Z celulozy regenerowanej
3920 79- - Z pozostałych pochodnych celulozy:
3920 79 90- - - Pozostałe
- Z pozostałych tworzyw sztucznych:
3920 91 00- - Z poli(winylobutyralu)
3920 92 00- - Z poliamidów
3920 94 00- - Z żywic fenolowych
3920 99- - Z pozostałych tworzyw sztucznych:
- - - Z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowanych chemicznie:
3920 99 28- - - - Pozostałe
- - - Z produktów polimeryzacji addycyjnej:
3920 99 59- - - - Pozostałe
3920 99 90- - - Pozostałe
3921Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych
3922Wanny, prysznice, zlewy, umywalki, bidety, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne, z tworzyw sztucznych
3924Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły higieniczne lub toaletowe, z tworzyw sztucznych
3925Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
3926Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914
4008Płyty, arkusze, taśmy, pręty i kształtowniki, z gumy, innej niż ebonit:
- Z gumy niekomórkowej:
4008 21- - Płyty, arkusze i taśmy:
4008 21 90- - - Pozostałe
4008 29 00- - Pozostałe
4010Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumy:
- Pasy lub taśmy, przenośnikowe:
4010 12 00- - Wzmocnione tylko materiałami włókienniczymi
- Pasy lub taśmy, napędowe:
4010 31 00- - Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 180 cm
4010 35 00- - Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 150 cm
4010 39 00- - Pozostałe
4014Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (włącznie ze smoczkami), z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem z ebonitu:
4014 90 00- Pozostałe
4015Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe (włącznie z rękawiczkami, mitenkami i rękawicami z jednym palcem), dowolnego przeznaczenia, z gumy, innej niż ebonit
4016Pozostałe artykuły z gumy, innej niż ebonit:
- Pozostałe:
4016 92 00- - Gumy do wycierania
4017 00 00Ebonit we wszystkich postaciach, włączając odpady i złom; artykuły z ebonitu:
4402Węgiel drzewny (włączając węgiel drzewny z łupin lub orzechów), nawet aglomerowany:
4402 90 00- Pozostałe
4406Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna:
4406 90 00- Pozostałe
4407Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm:
4407 10- Z drzew iglastych:
- - Pozostałe:
- - - Strugane:
4407 10 31- - - - Świerkowe z gatunku Picea abies Karst. lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.)
- - - Pozostałe:
4407 10 91- - - - Świerkowe z gatunku Picea abies Karst. lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.)
4407 10 98- - - - Pozostałe
- Z drewna tropikalnego wymienionego w uwadze 2 do podpozycji niniejszego działu:
4407 21- - Mahogany (Swietenia spp.):
- - - Pozostałe:
4407 21 99- - - - Pozostałe
4407 29- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Akacja afrykańska, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makore, mansonia, merbau, obéché, okoumé, palisander z Para, palisander z Rio, palisander z Rose, ramin, sipo, teak i tiama:
4407 29 45- - - - - Szlifowane
- - - - Pozostałe:
4407 29 95- - - - - Pozostałe
- Pozostałe:
4407 91- - Z dębu (Quercus spp.)
- - - Pozostałe:
4407 91 90- - - - Pozostałe
4407 92 00- - Z buka (Fagus spp.)
4407 99- - Pozostałe:
4407 99 27- - - Strugane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
4407 99 98- - - - - Pozostałe
4408Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm:
4408 10- Z drzew iglastych:
- - Pozostałe:
4408 10 98- - - Pozostałe
- Z drewna tropikalnego wymienionego w uwadze 2 do podpozycji niniejszego działu:
4408 39- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
4408 39 55- - - - Strugane; szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane
4408 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
4408 90 85- - - - O grubości nieprzekraczającej 1 mm
4408 90 95- - - - O grubości przekraczającej 1 mm
4409Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo:
4409 10- Z drzew iglastych:
4409 10 18- - Pozostałe
- Z drzew innych niż iglastych:
4409 29- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
4409 29 91- - - - Płyty, listwy i klepki do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, niełączone
4409 29 99- - - - Pozostałe
4410Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych ("oriented strand board" OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów "waferboard")) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub inny
4411Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych:
- Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF):
4411 12- - O grubości nieprzekraczającej 5 mm
4411 13- - O grubości przekraczającej 5 mm, ale nieprzekraczającej 9 mm
4411 14- - O grubości przekraczającej 9 mm
- Pozostała:
4411 92- - O gęstości przekraczającej 0,8 g/cm3
4411 94- - O gęstości nieprzekraczającej 0,5 g/cm3:
4411 94 90- - - Pozostała
4412Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe:
- Pozostała sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna (innego niż bambus), grubość żadnej warstwy nie przekracza 6 mm:
4412 32- - Pozostała, przynajmniej z jedną warstwą z drewna drzew innych niż iglaste:
4412 32 10- - - Z brzozy, buka, czereśni, dębu, grabu, jesionu, kasztana, kasztanowca, klonu, lipy, olchy, orzecha włoskiego, orzesznika, platana, robinii akacjowej, topoli, tulipanowca amerykańskiego, wiązu lub wiśni
4412 39 00- - Pozostała
- Pozostałe:
4412 94- - Płyta stolarska, płyta warstwowa i płyta podłogowa:
4412 94 90- - - Pozostała
4412 99- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Przynajmniej z jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew innych niż iglaste:
4412 99 50- - - - - Pozostałe
4412 99 85- - - - Pozostałe
4413 00 00Drewno utwardzone, w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych
4414 00Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane:
4414 00 90- Z pozostałego drewna
4415Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna
4416 00 00Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami
4417 00 00Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna
4418Wyroby stolarskie i ciesielskie budowlane, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami:
4418 10- Okna, okna balkonowe i ich ramy
4418 20- Drzwi i ich futryny oraz progi
4418 40 00- Szalunki do konstrukcyjnych robót betoniarskich
4418 60 00- Słupy i belki
- Połączone płyty podłogowe:
4418 71 00- - Na podłogi mozaikowe
4418 72 00- - Pozostałe, wielowarstwowe
4418 79 00- - Pozostałe
4418 90- Pozostałe
4419 00Naczynia stołowe i naczynia kuchenne, z drewna
4420Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94
4421Pozostałe artykuły z drewna
4707Papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady):
4707 90- Pozostałe, włącznie z niesortowaną makulaturą i niesortowanymi odpadami
4803 00Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, ręczników lub pieluszek oraz podobny papier, w rodzaju stosowanego do celów gospodarczych lub sanitarnych, wata celulozowa i wstęgi, z włókien celulozowych, nawet krepowane, marszczone, tłoczone, perforowane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach:
- Papier krepowy i wstęgi z włókien celulozowych (bibułki), w pasmach o gramaturze:
4803 00 31- - Nie większej niż 25 g/m2:
4803 00 39- - Większej niż 25 g/m2
4803 00 90- Pozostałe
4806Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalki kreślarskie i papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub prześwitujące, w zwojach lub w arkuszach:
4806 10 00- Pergamin roślinny
4806 20 00- Papiery tłuszczoodporne
4806 30 00- Kalki kreślarskie
4806 40- Papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub prześwitujące:
4806 40 90- - Pozostałe
4807 00Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub tektury), niepowleczone powierzchniowo ani nieimpregnowane, nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach lub arkuszach
4808Papier i tektura faliste (z płaskimi arkuszami wklejonymi lub nie), krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach lub arkuszach, inne niż papier opisany w pozycji 4803:
4808 10 00- Papier i tektura faliste, nawet perforowane
4808 90 00- Pozostałe
4809Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (włącznie z powleczonym lub impregnowanym papierem na matryce do powielania lub płyty offsetowe), nawet zadrukowane, w zwojach lub arkuszach
4810Papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez, oraz bez żadnej innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze:
- Papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym, lub chemicznomechanicznym lub w których nie więcej niż 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien:
4810 13 00- - W zwojach
4810 14 00- - W arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku nie przekracza 435 mm i drugiego boku nie przekracza 297 mm
4810 19 00- - Pozostałe
- Papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, w których więcej niż 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemicznomechanicznym:
4810 22 00- - Papier lekki powleczony
4810 29- - Pozostałe
- Papier i tektura siarczanowe, inne niż te w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych:
4810 39 00- - Pozostałe
- Pozostały papier i tektura:
4810 92- - Wielowarstwowe:
4810 92 30- - - Tylko jedna zewnętrzna warstwa bielona
4810 92 90- - - Pozostałe
4810 99- - Pozostałe:
4810 99 80- - - Pozostałe
4813Bibułka papierosowa, nawet pocięta do wymiaru lub w książeczkach, lub w tutkach:
4813 10 00- W książeczkach lub w tutkach
4813 90- Pozostałe
4814Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; okienny papier przezroczysty
4817Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawierające asortyment piśmiennych artykułów papierniczych:
4817 10 00- Koperty
4817 30 00- Pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawierające asortyment piśmiennych artykułów papierniczych
4818Papier toaletowy i podobny papier, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, w rodzaju stosowanych w gospodarstwach domowych lub do celów sanitarnych, w rolkach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub pocięte do kształtu lub wymiaru; chusteczki do nosa, chusteczki kosmetyczne, ręczniki, obrusy, serwety, serwetki, prześcieradła i podobne artykuły do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego, artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
4820Rejestry, księgi rachunkowe, notesy i notatniki, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, bloczki na notatki, dzienniki, terminarze i podobne artykuły, zeszyty, bibuły, okładki (z kartkami do wyjmowania lub inne), teczki, okładki do akt, różnorodne formularze pism, przekładane kalką zestawy do pisania i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury; albumy na próbki lub kolekcje i okładki książek, z papieru lub tektury
4821Etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, nawet zadrukowane
4822Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki, z masy papierniczej, papieru lub tektury (nawet perforowane lub utwardzane):
4822 90 00- Pozostałe
4823Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; pozostałe artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych:
4823 20 00- Papier i tektura, filtracyjne
4823 40 00- Zwoje, arkusze i krążki, z nadrukami do rejestratorów
- Tace, półmiski, talerze, kubki i tym podobne, z papieru lub tektury:
4823 69- - Pozostałe
4823 70- Formowane lub prasowane artykuły z masy papierniczej
4823 90- Pozostałe:
4823 90 40- - Papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
5106Przędza z wełny zgrzebnej, niepakowana do sprzedaży detalicznej:
5106 10- Zawierająca 85 % masy lub więcej wełny:
5106 10 10- - Niebielona
5107Przędza z wełny czesanej, niepakowana do sprzedaży detalicznej:
5107 10- Zawierająca 85 % masy lub więcej wełny:
5107 10 90- - Pozostała
5701Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, węzełkowe, nawet gotowe:
5701 10- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
5701 10 90- - Pozostałe
5701 90- Z pozostałych materiałów włókienniczych:
5701 90 90- - Z pozostałych materiałów włókienniczych
5702Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, nawet gotowe, włączając "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" i podobne ręcznie tkane dywaniki (maty):
- Pozostałe, z okrywą, niegotowe:
5702 32- - Z materiałów włókienniczych chemicznych:
5702 32 10- - - Dywany Axminster
5702 39 00- - Z pozostałych materiałów włókienniczych
- Pozostałe, z okrywą, gotowe:
5702 42- - Z materiałów włókienniczych chemicznych:
5702 42 90- - - Pozostałe
- Pozostałe, bez okrywy, gotowe:
5702 91 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
5702 92- - Z materiałów włókienniczych chemicznych
5702 99 00- - Z pozostałych materiałów włókienniczych
5703Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, igłowe, nawet gotowe:
5703 10 00- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
5703 20- Z nylonu lub pozostałych poliamidów:
- - Zadrukowane:
5703 20 18- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
5703 20 92- - - Płyty o maksymalnej powierzchni 1 m2
5703 20 98- - - Pozostałe
5703 30- Z pozostałych materiałów włókienniczych chemicznych:
- - Z polipropylenu:
5703 30 18- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
5703 30 88- - - Pozostałe
5704Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z filcu, nieigłowe ani nieflokowane, nawet gotowe:
5704 90 00- Pozostałe
5705 00Pozostałe dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, nawet gotowe
5801Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe, inne niż tkaniny objęte pozycją 5802 lub 5806:
5801 90- Z pozostałych materiałów włókienniczych:
5801 90 90- - Pozostałe
5804Tiule i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych, dzianych; koronki w sztukach, w paskach lub w postaci motywów, inne niż dzianiny objęte pozycjami od 6002 do 6006:
- Koronki wykonane maszynowo:
5804 29- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
5804 29 90- - - Pozostałe
5806Taśmy tkane, inne niż towary objęte pozycją 5807; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs):
5806 20 00- Pozostałe tkaniny, zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej lub nici gumowej
- Pozostałe tkaniny:
5806 32- - Z włókien chemicznych:
5806 32 90- - - Pozostałe
5806 39 00- - Z pozostałych materiałów włókienniczych
5809 00 00Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej objętej pozycją 5605, w rodzaju stosowanych w strojach, jako materiały dekoracyjne lub do podobnych celów, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
6101Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, dziane, inne niż te objęte pozycją 6103:
6101 30- Z włókien chemicznych:
6101 30 10- - Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne artykuły
6101 90- Z pozostałyc