Konwencja w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych. Bruksela.1995.12.21.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.160.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 1999 r.

KONWENCJA
w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

ZWAŻYWSZY, że Republika Austrii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji, stając się członkami Unii, zobowiązały się przystąpić do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, otwartej do podpisu w Brukseli w dniu 23 lipca 1990 r.

POSTANOWIŁY zawrzeć niniejszą Konwencję i w tym celu wyznaczyły swoich pełnomocników:

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW:

Philippa de SCHOUTHEETE de TERVARENT,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Belgii przy Unii Europejskiej;

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII:

Poula SKYTTE CHRISTOFFERSENA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Danii przy Unii Europejskiej;

PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC:

Jochena GRÜNHAGE,

Zastępcę Stałego Przedstawiciela Republiki Federalnej Niemiec przy Unii Europejskiej;

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ:

Pavlosa APOSTOLIDESA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Republiki Greckiej przy Unii Europejskiej;

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII:

Francisco Javiera ELORZĘ CAVENGTA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Hiszpanii przy Unii Europejskiej;

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ:

Pierre'a de BOISSIEU,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Republiki Francuskiej przy Unii Europejskiej;

PREZYDENT IRLANDII:

Denisa O'LEARY,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Irlandii przy Unii Europejskiej;

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ:

Luigiego GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Republiki Włoskiej przy Unii Europejskiej;

JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA:

Jean-Jaques'a KASELA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Luksemburga przy Unii Europejskiej;

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW:

Bernarda R. BOTA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Niderlandów przy Unii Europejskiej;

PREZYDENT FEDERALNY REPUBLIKI AUSTRII:

Manfreda SCHEICHA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Republiki Austrii przy Unii Europejskiej;

PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ:

José Gregória FARIĘ QUITERESA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Republiki Portugalskiej przy Unii Europejskiej;

PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII:

Anttiego SATULIEGO,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Republiki Finlandii przy Unii Europejskiej;

RZĄD KRÓLESTWA SZWECJI:

Franka BELFRAGE,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Szwecji przy Unii Europejskiej;

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ:

J. S. WALLA C.M.G., L.V.O.,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przy Unii Europejskiej;

KTÓRZY, zebrani w ramach Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich Unii Europejskiej po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Republika Austrii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji niniejszym przystępują do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, otwartej do podpisu w Brukseli w dniu 23 lipca 1990 r.

Artykuł  2

W Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 2:

a) lit. k) otrzymuje oznaczenie lit. l);

b) po lit. j) dodaje się lit. k) w brzmieniu:

"k) w Austrii:

- Einkommensteuer,

- Körperschaftsteuer;";

c) lit. l) otrzymuje oznaczenie lit. o);

d) po lit. l) dodaje się lit. m) i n) w brzmieniu:

"m) w Finlandii:

- valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna,

- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund,

- kunnallisvero/kommunalskatten,

- kirkollisvero/kyrkoskatten,

- korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst,

- rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig;

n) w Szwecji:

- statliga inkomstskatten,

- kupongskatten,

- kommunala inkomstskatten,

- lagen om expansionsmedel;";

2) w art. 3 ust. 1 dodaje się:

"- w Austrii:

Der Bundesminister für Finanzen lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Finlandii:

Valtiovarainministeriö lub upoważnionego przedstawiciela,

Finansministeriet lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Szwecji:

Finansministeriet lub upoważnionego przedstawiciela;".

Artykuł  3

Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej przekazuje rządom Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji uwierzytelniony odpis Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych w języku angielskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim.

Tekst Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych w języku fińskim i szwedzkim stanowi załącznik I i II do niniejszej Konwencji. Teksty sporządzone w języku fińskim i szwedzkim są tekstami autentycznymi na tych samych warunkach, co inne teksty Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych.

Artykuł  4

Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji przez Umawiające się Państwa. Instrumenty ratyfikacyjne zostają złożone u Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej.

Artykuł  5

Niniejsza Konwencja wchodzi w życie między państwami, które ją ratyfikowały, pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego instrumentu ratyfikacyjnego przez Republikę Austrii lub Republikę Finlandii lub Królestwo Szwecji oraz przez jedno Państwo, które ratyfikowało Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych.

Niniejsza Konwencja wchodzi w życie w odniesieniu do każdego Umawiającego się Państwa, które ratyfikowało ją w późniejszym terminie, pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu przez nie instrumentu ratyfikacyjnego.

Artykuł  6

Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej powiadamia Umawiające się Państwa:

a) o złożeniu każdego instrumenty ratyfikacyjnego;

b) o datach wejścia w życie niniejszej Konwencji.

Artykuł  7

Niniejsza Konwencja, sporządzona w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim, przy czym każdy z dwunastu tekstów jest na równi autentyczny, zostaje złożona w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Sekretarz Generalny przekazuje uwierzytelniony odpis rządowi każdego z Umawiających się Państw.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani Pełnomocnicy podpisali niniejszą Konwencję.

PROTOKÓŁ PODPISANIA

Konwencji w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

Pełnomocnicy Republiki Austrii, Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Finlandii, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Irlandii, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Portugalskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w dniu 21 grudnia 1995 r. w Brukseli podpisali Konwencję w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych.

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące deklaracje jednostronne w sprawie art. 8 Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w związku z korektą zysków przedsiębiorstw powiązanych:

Deklaracja Republiki Austrii

Naruszeniem podlegającym "surowej karze" jest każde celowe lub wynikające z zaniedbania uchylanie się od zapłacenia podatku lub cła, podlegające sankcji karnej zgodnie z prawem dotyczącym przestępstw podatkowych.

Deklaracja Republiki Finlandii

Termin "surowa kara" obejmuje sankcje karne oraz takie sankcje administracyjne, które są nakładane w związku z naruszeniem przepisów podatkowych.

Deklaracja Królestwa Szwecji

Naruszeniem przepisów podatkowych podlegającym "surowej karze" jest każde naruszenie przepisów podatkowych zagrożone karą ograniczenia wolności, grzywną karną lub administracyjną.

Niniejszy protokół zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.