Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.36.11

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 lutego 2005 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 8 lutego 2005 r.
w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2003 r.

(2005/117/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 9 lutego 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców(1),

uwzględniając decyzję Komisji 2002/745/WE z dnia 5 września 2002 r. określającą warunki wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek roślin sadowniczych na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG(2), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja 2002/745/WE określa warunki porównawczych prób i analiz, które mają zostać przeprowadzone na mocy dyrektywy 92/34/EWG w odniesieniu do Prunus domestica w latach 2003-2007.

(2) Analizy i próby przeprowadzone w latach 2003 i 2004 powinny być kontynuowane w 2005 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Wspólnotowe porównawcze próby i analizy sadzonek i materiału rozmnożeniowego Prunus domestica, rozpoczęte w 2003 r., są kontynuowane w 2005 r. zgodnie z decyzją 2002/745/WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/111/WE (Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str. 12).

(2) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 65.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.