Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.17.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 stycznia 2009 r.

Kontrybucje przyjęte na XL spotkaniu COSAC

Paryż, 4 listopada 2008 r.

(2009/C 17/01)

(Dz.U.UE C z dnia 23 stycznia 2009 r.)

1. Kryzys gospodarczy i finansowy

1.1. COSAC popiera konkluzje Rady Europejskiej z 15-16 października 2008 r., w tym również środki, które mają zostać podjęte w celu stymulacji wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zgadza się również z celem, jakim jest opracowanie reformy międzynarodowego systemu finansowego w oparciu o zasady takie jak przejrzystość, zdrowe praktyki w bankowości, odpowiedzialność, uczciwość i globalne zarządzanie. COSAC zachęca instytucje europejskie i państwa członkowskie do poprawy nadzoru w sektorze bankowym oraz do ściślejszej koordynacji polityki gospodarczej i pieniężnej.

1.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż zwrócono się do Komisji o przedstawienie propozycji dotyczących utrzymania międzynarodowej konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz podkreśla, że spowolnienie gospodarcze nie może doprowadzić do porzucenia celów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju i strategii klimatycznej.

1.3. COSAC wyraża zadowolenie z powodu szczytu, który odbędzie się w Waszyngtonie (DC) 15 listopada i ma nadzieję, że UE przyczyni się do jego sukcesu, prezentując jednomyślne stanowisko oraz wychodząc z propozycjami zreformowania systemu finansowego i realizacji konkretnych reform w tej dziedzinie.

2. Zmiany klimatyczne

2.1. COSAC z radością przyjmuje ambitne cele określone przez Radę Europejską z myślą o walce ze zmianami klimatycznymi i promowaniu trwałych źródeł energii oraz wzywa Radę i Parlament Europejski do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie ogólnego porozumienia przed końcem 2008 r.

3. Bezpieczeństwo energetyczne

3.1. COSAC uważa, że kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego ma oszczędność energii, zróżnicowanie źródeł energii, w tym również rozwój odnawialnych źródeł energii i szlaków transportowych, wprowadzenie europejskich planów kryzysowych na wypadek odcięcia dostaw, podjęcie rzeczywistej współpracy między krajowymi operatorami systemów przesyłowych oraz określenie polityki inwestycyjnej w dziedzinie infrastruktury energetycznej (zwłaszcza jeżeli chodzi o wzajemne połączenia sieci elektroenergetycznych i gazowych oraz terminale ciekłego gazu ziemnego). Jeżeli kraje UE będą w stanie udzielić między sobą odpowiedzi na te pytania, wzmocni to ich stosunki z krajami będącymi dostawcami nośników energii. Bezpieczeństwo energetyczne zależy również od silniejszego poczucia solidarności w łonie Unii Europejskiej oraz między państwami członkowskimi w odniesieniu do kwestii energetycznych, a także od wysiłków podejmowanych w tej dziedzinie przez poszczególne państwa członkowskie.

4. Przybliżenie Europy jej obywatelom - traktat z Lizbony

4.1. COSAC uważa, że aby obywatele UE mogli ją lepiej rozumieć, powinna ona koncentrować się na najważniejszych sprawach leżących w centrum wspólnych interesów, gdyż tylko w przypadku takich spraw UE gwarantuje właściwy szczebel poszukiwania rozwiązań, oraz informować o nich opinię publiczną.

4.2. COSAC stwierdza, że traktat z Lizbony rozszerza możliwości działania UE w dziedzinie działań zewnętrznych, w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a także w sferze ładu gospodarczego i społecznego. Zauważa również, że traktat wprowadza procedurę gwarantującą poszanowanie zasady pomocniczości. Wejście traktatu w życie z pewnością przybliżyłoby Europę obywatelom.

4.3. COSAC ma nadzieję, że obawy wyrażone przez Irlandczyków podczas referendum w sprawie traktatu z Lizbony zostaną rozwiane, a już w grudniu 2008 r. pojawi się rozwiązanie, które będzie możliwe do zaakceptowania przez wszystkie strony.

4.4. COSAC wyraża zaniepokojenie z powodu wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego publicznego dostępu do dokumentów (COM(2008) 229), które w porównaniu z obecną sytuacją nie powinno ograniczać dostępu do dokumentów. COSAC zwraca się wobec tego do Parlamentu Europejskiego i Rady o zagwarantowanie pełnego publicznego dostępu do dokumentów europejskich, zgodnie z zasadą przejrzystości.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.