Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.313.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2004 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2004/103/WE
z dnia 7 października 2004 r.
w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się na obszarze Wspólnoty (1), w szczególności jej art. 13c ust. 2 lit. d) oraz art. 13c ust. 2 lit. e) oraz art. 13c ust. 4 akapit czwarty i piąty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE, rośliny, produkty roślinne lub inne produkty wymienione w części B załącznika V do niniejszej dyrektywy, pochodzące z państw trzecich, powinny być w zasadzie poddane kontroli tożsamości i zdrowia roślin w miejscu wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu.

(2) W przypadku tranzytu towarów nieprzeznaczonych dla Wspólnoty, wymienione kontrole tożsamości i zdrowia roślin mogą być również przeprowadzane w pomieszczeniach urzędowego organu miejsca przeznaczenia lub w każdym miejscu znajdującym się w pobliżu; w niektórych innych przypadkach wymienione kontrole mogą być przeprowadzane w miejscu przeznaczenia, takim jak miejsce produkcji, tak długo jak dostarczane są określone gwarancje i dokumenty w zakresie transportu roślin, produktów roślinnych lub innych produktów.

(3) Należy określić przypadki, w których kontrole tożsamości i zdrowia roślin mogą być przeprowadzane w miejscu przeznaczenia.

(4) Aby zapewnić, iż nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się szkodliwych organizmów podczas transportu, należy ustanowić w odniesieniu do wymienionego transportu przepisy lub określone gwarancje i dokumenty.

(5) Należy ustanowić minimalne wymogi dotyczące przeprowadzania kontroli tożsamości i zdrowia roślin w zakresie wymogów technicznych mających zastosowanie do odpowiedzialnych organów urzędowych zajmujących się kontrolą w miejscach przeznaczenia, jak również w zakresie pomieszczeń, narzędzi i urządzeń umożliwiających wymienionym odpowiedzialnym organom urzędowym przeprowadzanie kontroli tożsamości i zdrowia roślin.

(6) Należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące współpracy pomiędzy odpowiedzialnymi organami urzędowymi i władzami celnymi, włącznie z wzorami formularzy dokumentów, które mają być wykorzystane podczas wymienionej współpracy, sposobami przekazywania wymienionych dokumentów oraz procedurami wymiany informacji.

(7) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1
1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do roślin, produktów roślinnych lub innych produktów pochodzących z państw trzecich, wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy 2000/29/WE (zwanych dalej "wymienionymi produktami"). W przypadkach i w okolicznościach określonych przez niniejszą dyrektywę, Państwa Członkowskie mogą ustanowić, iż wymienione kontrole określone w art. 13a ust. 1 lit. b) ppkt ii) oraz iii) dyrektywy 2000/29/WE, dotyczące wymienionych produktów, mogą być przeprowadzane w innym miejscu. W przypadku tranzytu towarów nieprzeznaczonych dla Wspólnoty, określonego w art. 13c ust. 2 lit. c) dyrektywy 2000/29/WE, wymienione kontrole mogą być przeprowadzane w pomieszczeniach urzędowego organu miejsca przeznaczenia lub w każdym miejscu znajdującym się w pobliżu, jeżeli spełnione są wymogi określone w ust. 2. W przypadkach określonych w art. 13c ust. 2 lit. d) dyrektywy 2000/29/WE wymienione kontrole mogą być przeprowadzane w miejscu przeznaczenia, takim jak miejsce produkcji, jeżeli spełnione są wymogi określone w ust. 2.
2. Wymogi określone w ust. 1 obejmują:

a) jeżeli urzędowe organy w miejscu wprowadzenia i przeznaczenia podejmują decyzję, w stosownych przypadkach w drodze porozumienia pomiędzy odpowiedzialnymi organami urzędowymi Państw Członkowskich, iż kontrole tożsamości i zdrowia roślin (zwane dalej "kontrolami") mogłyby być przeprowadzane w sposób bardziej dokładny w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu;

oraz

b) jeżeli importer lub inna osoba odpowiedzialna za miejsca lub pomieszczenia (zwany dalej "wnioskodawcą"), w których mają być przeprowadzane kontrole przesyłki składającej się z wymienionych produktów, posiada zatwierdzenie, wyrażone w drodze procedury zatwierdzania określonej w art. 2 ust. 2 w odniesieniu do kontroli, które mają być przeprowadzone w "zatwierdzonym miejscu kontroli", którym jest:

– w przypadku tranzytu towarów nieprzeznaczonych do Wspólnoty określonego w art. 13c ust. 2 lit. c) dyrektywy 2000/29/WE:

– pomieszczenie urzędowego organu miejsca przeznaczenia, lub

– miejsce znajdujące się w pobliżu i wyznaczone lub zatwierdzone przez władze celne oraz przez odpowiedzialny organ urzędowy, lub

– w przypadkach określonych w art. 13c ust. 2 lit. d) dyrektywy 2000/29/WE:

– miejsce przeznaczenia zatwierdzone przez urzędowy organ oraz władze celne odpowiedzialne za obszar, w którym znajduje się miejsce przeznaczenia;

oraz

c) jeżeli określone gwarancje i dokumenty w zakresie transportu przesyłki składającej się z wymienionych produktów (zwanej dalej "przesyłką") do zatwierdzonego miejsca kontroli są zapewnione oraz, w stosownych przypadkach, spełnione są minimalne wymogi dotyczące składowania wymienionych produktów w miejscach kontroli.

3. Określone gwarancje, dokumenty i minimalne wymogi określone w ust. 2 lit. c) obejmują:

a) opakowania przesyłki lub wykorzystywane środki transportu w odniesieniu do wymienionej przesyłki są zamknięte lub zapieczętowane w taki sposób, iż wymienione produkty nie mogą spowodować zakażenia lub zarażenia podczas ich transportu do zatwierdzonego miejsca kontroli oraz nie zmienią tożsamości. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwe organy urzędowe Państw Członkowskich mogą zezwolić na przesyłki, które nie są zamknięte lub zapieczętowane, pod warunkiem że wymienione produkty nie mogą spowodować zakażenia lub zarażenia podczas ich transportu do zatwierdzonego miejsca kontroli;

b) przesyłka jest wysyłana do zatwierdzonego miejsca kontroli. Zmiana miejsca kontroli nie jest dozwolona, z wyjątkiem zatwierdzenia przez właściwe organy urzędowe miejsc wprowadzenia i wnioskowanego miejsca przeznaczenia oraz władze celne odpowiedzialne za obszar, w którym znajduje się miejsce kontroli;

c) przesyłce towarzyszy "dokument przewozowy dotyczący zdrowia roślin", bez uszczerbku dla świadectw określonych w art. 13 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE, i zawiera wymagane informacje zgodnie ze wzorem w Załączniku do niniejszej dyrektywy; wymieniony dokument jest drukowany lub wypełniany ręcznie czytelnymi, drukowanymi literami lub przy użyciu środków elektronicznych w porozumieniu z właściwymi organami urzędowymi miejsca wprowadzenia i przeznaczenia oraz jest sporządzony w przynajmniej jednym z urzędowych języków Wspólnoty;

d) odpowiednie pozycje dokumentu określonego w ust. 3 lit. c) są wypełniane i podpisane przez importera przesyłki pod nadzorem właściwego organu urzędowego miejsca wprowadzenia;

e) w przypadkach określonych w ust. 2 lit. b) tiret drugie składowanie przesyłki w zatwierdzonym miejscu kontroli odbywa się w taki sposób, aby zapewnić oddzielenie zarówno od towarów wspólnotowych, jak i przesyłek zarażonych lub prawdopodobnie zarażonych przez szkodliwe organizmy.

Artykuł  2
1. Państwa Członkowskie zapewniają, iż procedura zatwierdzania jest ustalona, jak określono w ust. 2-4 w celu dokonania oceny, i w stosownych przypadkach, aby zatwierdzić, przydatność z punktu widzenia fitosanitarnego, przeprowadzanych kontroli w proponowanych miejscach, takich jak zatwierdzone miejsca kontroli.
2. Procedura określona w ust. 1 wskazuje, iż jeżeli kontrole mają być przeprowadzone w zatwierdzonych miejscach kontroli, każdy wnioskodawca zwraca się do odpowiedzialnego organu urzędowego zajmującego się przeprowadzaniem wymienionych kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie wymienionych kontroli w miejscach wskazanych we wniosku.
3. Wymieniony wniosek zawiera techniczną dokumentację dostarczającą informacje konieczne do oceny przydatności proponowanych miejsc jako zatwierdzonych miejsc kontroli oraz obejmujących, w szczególności:

a) informacje odnoszące się do wymienionych produktów przeznaczonych do przywozu oraz informacje dotyczące miejsc, w których przywiezione wymienione produkty będą składowane lub będą oczekiwać na ostateczne wyniki kontroli, w szczególności jak należy zapewnić oddzielenie przesyłki określone w art. 1 ust. 3 lit. e); oraz

b) właściwe dowody poświadczające, iż wymienione produkty są przeznaczone dla osoby, której przyznano status "uprawnionego odbiorcy" i spełniają wymogi ustanowione w art. 406 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) lub że dane miejsca są objęte pozwoleniem, jak określono w art. 497 wymienionego rozporządzenia.

4. Państwa Członkowskie zapewniają, iż wniosek określony w ust. 2 jest zarejestrowany oraz że odpowiedzialne organy urzędowe:

a) badają informacje dostarczone we wniosku;

b) oceniają przydatność przeprowadzania kontroli w proponowanych miejscach kontroli, które powinny spełniać minimalne wymogi, czyli przynajmniej wymogi ustanowione w ust. 3 lit. b) i c) Załącznika do dyrektywy Komisji 98/22/WE (3), lub inne wymogi, które mogą zostać nałożone przez Państwa Członkowskie w sposób niedyskryminujący, i które są uzasadnione, aby umożliwić przeprowadzanie skutecznych kontroli;

c) udzielają odpowiedzi wnioskodawcy:

i) wskazując, iż wniosek jest dopuszczalny oraz iż dane miejsca są wyznaczone jako zatwierdzone miejsca kontroli; lub

ii) wskazując, iż wniosek nie jest dopuszczalny oraz jakie są tego powody.

5. Państwa Członkowskie zachowują i udostępniają Komisji i Państwom Członkowskim na żądanie, zaktualizowany wykaz zatwierdzonych miejsc kontroli.

6. Państwa Członkowskie zapewniają, iż odpowiedzialne organy urzędowe podejmują niezbędne środki w przypadku wystąpienia elementów mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie przeprowadzania kontroli w zatwierdzonych miejscach kontroli znajdujących się na ich terytorium.

Państwa Członkowskie informują Komisję i zainteresowane Państwa Członkowskie o wszystkich znaczących przypadkach niezgodności z wymogami, które mają zastosowanie do zatwierdzonych miejsc kontroli.

Artykuł  3

Państwa Członkowskie zapewniają, iż importer przesyłek, w odniesieniu do których podjęto decyzję o przeprowadzaniu kontroli w zatwierdzonych miejscach kontroli, podlega następującym obowiązkom bez uszczerbku dla obowiązków już ustanowionych w dyrektywie Komisji 92/90/EWG (4):

a) importer informuje wystarczająco wcześniej właściwe organy urzędowe miejsca przeznaczenia o wprowadzeniu wymienionych produktów; informacja ta zawiera w szczególności:

i) nazwę, adres i lokalizację zatwierdzonego miejsca kontroli;

ii) planowaną datę i czas przybycia wymienionych produktów do zatwierdzonego miejsca kontroli;

iii) jeżeli jest dostępny, indywidualny numer seryjny dokumentu przewozowego dotyczącego zdrowia roślin, określonego w art. 1 ust. 3 lit. c);

iv) jeżeli są dostępne, datę i miejsce, w którym został sporządzony dokument przewozowy dotyczący zdrowia roślin, określony w art. 1 ust. 3 lit. c);

v) nazwę, adres i oficjalny numer rejestracyjny importera;

vi) sygnaturę świadectwa fitosanitarnego i/lub świadectwa fitosanitarnego powrotnego wywozu, lub każdego innego wymaganego dokumentu fitosanitarnego;

b) importer informuje wystarczająco wcześniej właściwe organy urzędowe miejsca przeznaczenia o wszystkich zmianach w zakresie informacji dostarczonych zgodnie z lit. a).

Artykuł  4

Państwa Członkowskie zapewniają, iż kontrole wymienionych produktów, przeprowadzane w zatwierdzonym miejscu kontroli, spełniają minimalne wymogi, czyli przynajmniej wymogi ustanowione w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 lit. a) Załącznika do dyrektywy Komisji 98/22/WE, lub inne wymogi, które mogą zostać nałożone przez Państwa Członkowskie w sposób niedyskryminujący, i które są uzasadnione, aby umożliwić przeprowadzanie skutecznych kontroli.

Artykuł  5

Państwa Członkowskie mogą ustanowić dodatkowe wymogi uważane za niezbędne, aby wyznaczyć proponowane miejsce jako zatwierdzone miejsce kontroli.

Artykuł  6
1. Państwa Członkowskie zapewniają współpracę, w stosownych przypadkach, między:

a) organem urzędowym miejsca wprowadzenia i organem urzędowym miejsca przeznaczenia;

oraz

b) organem urzędowym miejsca wprowadzenia i władzami celnymi miejsca wprowadzenia;

oraz

c) organem urzędowym miejsca przeznaczenia i władzami celnymi miejsca przeznaczenia;

oraz

d) organem urzędowym miejsca wprowadzenia i władzami celnymi miejsca przeznaczenia w drodze wymiany odpowiednich informacji na temat roślin, produktów roślinnych lub innych produktów przeznaczonych do przywozu, ich opakowań i środków transportu, w formie pisemnej lub elektronicznej przy użyciu dokumentu przewozowego dotyczącego zdrowia roślin określonego w art. 1 ust. 3 lit. c).

2. Jeżeli punkt wprowadzenia wymienionych produktów do Wspólnoty oraz zatwierdzone miejsce kontroli znajdują się w różnych Państwach Członkowskich, przesyłka może być wysłana i kontrole mogą być przeprowadzone w zatwierdzonym miejscu kontroli na podstawie porozumienia pomiędzy odpowiedzialnymi organami urzędowymi i zainteresowanymi Państwami Członkowskimi. Dowód dotyczący porozumienia pomiędzy odpowiedzialnymi organami urzędowymi i zainteresowanymi Państwami Członkowskimi jest odnotowany na dokumencie przewozowym dotyczącym zdrowia roślin.
3. Po przeprowadzeniu kontroli wymienionych produktów w zatwierdzonym miejscu kontroli, urzędowy organ miejsca przeznaczenia poświadcza, przy użyciu pieczęci urzędowej i daty, na dokumencie przewozowym dotyczącym zdrowia roślin, że odpowiednie kontrole tożsamości i zdrowia roślin określone w art. 13a ust. 1 lit. b) ppkt ii) oraz iii) dyrektywy 2000/29/WE zostały przeprowadzone. Ostateczny wynik wymienionych kontroli jest wskazany w polu zatytułowanym "Decyzja". Wymieniony przepis stosuje się, mutatis mutandis, jeżeli kontrole dokumentów określone w art. 13c ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/29/WE zostały również przeprowadzone.
4. Jeżeli wynik kontroli określonych w ust. 3 jest określony jako "Dopuszczenie", przesyłka i towarzyszący dokument przewozowy dotyczący zdrowia roślin są przedstawiane władzom celnym odpowiedzialnym za obszar "zatwierdzonego miejsca kontroli", umożliwiając objęcie przesyłki odpowiednią procedurą celną określoną w art. 13 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE. Dokument przewozowy dotyczący zdrowia nie musi dłużej towarzyszyć przesyłce; jednak wymieniony dokument lub jego kopia są przechowywane przez okres 1 roku przez urzędowy organ miejsca przeznaczenia.
5. Jeżeli wynik kontroli określonych w ust. 3 zobowiązuje do przemieszczenia wymienionych produktów w obrębie Wspólnoty do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza Wspólnotą, pozostają one pod dozorem celnym do momentu dokonania powrotnego wywozu.
Artykuł  7

Niniejsza dyrektywa zostanie poddana przeglądowi najpóźniej do dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł  8
1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przed dniem 31 grudnia 2004 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji teksty wymienionych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy wymienionymi przepisami i niniejszą dyrektywą. Państwa Członkowskie będą stosować wymienione przepisy od dnia 1 stycznia 2005 r. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł  9

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  10

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 października 2004 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/70/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 97).

(2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 126 z 28.4.1998, str. 26

(4) Dz.U. L 344 z 26.11.1992, str. 38.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.