Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.149.85

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/995
z dnia 9 czerwca 2017 r.
ustanawiająca Konsorcjum na rzecz Europejskich Archiwów Danych z zakresu Nauk Społecznych - Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (CESSDA ERIC)

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3870)

(Jedynie teksty w języku angielskim, czeskim, duńskim, francuskim, greckim, niderlandzkim, niemieckim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim i węgierskim są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 13 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Niderlandy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo zwróciły się do Komisji o utworzenie Konsorcjum na rzecz Europejskich Archiwów Danych z zakresu Nauk Społecznych - Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (CESSDA ERIC). Uzgodniły one, że Norwegia będzie przyjmującym państwem członkowskim CESSDA ERIC. Konfederacja Szwajcarska poinformowała o swojej decyzji, by uczestniczyć w CESSDA ERIC początkowo w charakterze obserwatora. Zgodziła się ona także, by Norwegia była przyjmującym państwem członkowskim CESSDA ERIC.

(2) Ponieważ w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało swój zamiar wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie decyzję o przedłużeniu tego okresu. Nie naruszając jakichkolwiek postanowień umowy o wystąpieniu, niniejsza decyzja wykonawcza ma w związku z powyższym zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa wyłącznie do momentu, w którym Zjednoczone Królestwo przestanie być państwem członkowskim.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 723/2009 zostało włączone do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2015 2 .

(4) Komisja dokonała oceny wniosku zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 i stwierdziła, że spełnia on wymogi określone w tym rozporządzeniu.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 723/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Ustanawia się Konsorcjum na rzecz Europejskich Archiwów Danych z zakresu Nauk Społecznych - Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej pod nazwą "CESSDA ERIC".
2.  Istotne elementy statutu CESSDA ERIC określone są w załączniku.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Republiki Francuskiej, Węgier, Królestwa Niderlandów, Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Królestwa Szwecji, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Carlos MOEDAS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

ZASADNICZE ELEMENTY STATUTU CESSDA ERIC

Następujące artykuły i ustępy w statusie CESSDA ERIC stanowią zasadnicze elementy zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 723/2009

1. 

Zadania i działalność

(art. 2 statutu CESSDA ERIC)
1. CESSDA ERIC stanowi ośrodek rozproszonej infrastruktury badawczej łączący archiwa danych z zakresu nauk społecznych należące do członków, obserwatorów i innych partnerów. CESSDA ERIC nie prowadzi własnych archiwów danych.
2. Zadaniem CESSDA ERIC jest zapewnienie rozproszonej i zrównoważonej infrastruktury badawczej umożliwiającej środowisku naukowemu prowadzenie badań naukowych wysokiej jakości w dziedzinie nauk społecznych, przyczyniając się do tworzenia skutecznych rozwiązań w zakresie głównych wyzwań stojących dziś przed społeczeństwem oraz do ułatwienia procesu nauczania i uczenia się nauk społecznych.
3. CESSDA ERIC działa na zasadzie niedochodowej. CESSDA ERIC może jednak prowadzić działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie, pod warunkiem że jest ona ściśle związana z jego głównymi zadaniami i nie zagraża ich realizacji.
4. CESSDA ERIC realizuje powierzone mu zadanie, przyczyniając się do opracowywania i koordynowania norm, protokołów i najlepszych praktyk zawodowych obejmujących szkolenia w zakresie najlepszych praktyk dotyczących dystrybucji danych i zarządzania danymi. CESSDA ERIC w stosownych przypadkach uwzględnia również nowe źródła danych w infrastrukturze.
5. CESSDA ERIC promuje szersze uczestnictwo w infrastrukturze badawczej. Aby ułatwić wejście państw szukających wsparcia na rzecz dalszego rozwoju archiwów danych z zakresu nauk społecznych, CESSDA ERIC rozpoczyna działania szkoleniowe oraz wymianę między ustanowionymi a potencjalnymi usługodawcami.

2. 

Nazwa i siedziba

(art. 1 statutu CESSDA ERIC)
1. Konsorcjum na rzecz Europejskich Archiwów Danych z zakresu Nauk Społecznych (CESSDA) ma formę prawną Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (ERIC) ustanowionego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 723/2009 i nosi nazwę CESSDA ERIC.
2. Siedzibą statutową CESSDA ERIC jest Bergen (Norwegia).

3. 

Czas trwania i likwidacja

(art. 22 i 23 statutu CESSDA ERIC)
1. CESSDA ERIC istnieje do momentu likwidacji zgodnej z art. 23.
2. Likwidacja
a) Walne zgromadzenie może większością dwóch trzecich głosów podjąć decyzję o likwidacji CESSDA ERIC.
b) Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od przyjęcia decyzji o likwidacji, CESSDA ERIC zawiadamia Komisję Europejską o tej decyzji.
c) Aktywa pozostałe po spłacie zadłużenia CESSDA ERIC rozdziela się między członków proporcjonalnie do ich wkładu pieniężnego do CESSDA ERIC.
d) Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od zakończenia procedury likwidacji, CESSDA ERIC powiadamia Komisję o tym fakcie.
e) CESSDA ERIC przestaje istnieć z dniem opublikowania przez Komisję Europejską stosownego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. 

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

(art. 20 statutu CESSDA ERIC)

Odpowiedzialność

a) CESSDA ERIC odpowiada za swoje długi.
b) Członkowie i obserwatorzy nie ponoszą zbiorowo odpowiedzialności za długi CESSDA ERIC.
c) CESSDA ERIC zawiera odpowiednią umowę ubezpieczenia obejmującego elementy ryzyka charakterystyczne dla budowy i funkcjonowania infrastruktury CESSDA ERIC.

5. 

Polityka dostępu do danych

(art. 14 statutu CESSDA ERIC)
1. Polityka dostępu do danych CESSDA ERIC jest zgodna z zaleceniami i wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącymi dostępu do danych (Zasady i wytyczne dotyczące dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych OECD, OECD 2007 r.).
2. Dostęp do danych i metadanych finansowanych ze środków publicznych, które są w posiadaniu usługodawców, jest otwarty i wolny w przypadku dostępu do celów badań publicznych i kształcenia, o ile nie przewidziano inaczej w art. 9 ust. 6, i zapewniony w sposób terminowy.
3. Usługodawcy udostępniają wszystkie zbiory danych tak, aby mieli do nich dostęp upoważnieni badacze korzystający z nich do celów prowadzenia badań publicznych i do celów kształcenia.
4. Usługodawcy chronią anonimowość osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi, europejskimi i krajowymi przepisami, a także odpowiednimi ramami etycznymi.
5. Usługodawcy zachowują sprawiedliwe, otwarte i przejrzyste procedury dotyczące dostępu do danych i metadanych, które przechowują.
6. Zasada otwartego dostępu przewidziana w art. 14 ust. 2 i art. 14 ust. 3 nie zobowiązuje usługodawców do udostępniania danych, metadanych ani zbiorów danych w przypadku, gdy byłoby to sprzeczne z przepisami krajowymi, prawami własności intelektualnej lub z innych przekonujących przyczyn prawnych.

6. 

Rada naukowa

(art. 10 statutu CESSDA ERIC)
1. Walne zgromadzenie powołuje niezależną radę naukową złożoną z co najmniej czterech, ale nie więcej niż siedmiu wybitnych, niezależnych i doświadczonych naukowców pochodzących z różnych państw na świecie. Członkowie rady naukowej powoływani są na podstawie zaleceń dyrektora. Dyrektor zasięga opinii rady naukowej i forum usługodawców. Kadencja członków rady naukowej trwa trzy lata. Członkowie mogą być powołani ponownie jeden raz.
2. Co najmniej raz w roku dyrektor konsultuje się z radą naukową w sprawach związanych z jakością naukową usług, polityk i procedur naukowych oraz przyszłych planów w tej dziedzinie.
3. Rada naukowa za pośrednictwem dyrektora co roku przedstawia walnemu zgromadzeniu sprawozdanie w formie pisemnej dotyczące swojej działalności. Sprawozdanie zawiera ocenę usług oferowanych użytkownikom danych przez CESSDA ERIC. Dyrektor przedstawia walnemu zgromadzeniu sprawozdanie wraz ze swoimi uwagami i ewentualnymi zaleceniami.
4. Rada naukowa może zwrócić się do dyrektora, aby zaproponował walnemu zgromadzeniu uzupełnienie liczby członków rady w celu zapewnienia jej wystarczającej reprezentatywności we wszystkich dziedzinach objętych CESSDA ERIC.

7. 

Polityka upowszechniania informacji

(art. 15 statutu CESSDA ERIC)
1. Politykę upowszechniania informacji CESSDA ERIC wdraża za pośrednictwem swojej strategii komunikacyjnej.
2. Polityka upowszechniania informacji obejmuje rezultaty wszystkich działań finansowanych przez CESSDA ERIC, a dostęp do niej jest otwarty, poza sytuacjami, w których jest to niemożliwe z uwagi na istniejące wcześniej prawa własności intelektualnej.
3. Wszystkie dokumenty techniczne, polityki, główne procedury, sprawozdania monitorujące są publicznie dostępne na stronach internetowych CESSDA ERIC.
4. Usługodawcy publikują wszelką dokumentację związaną z wypełnianiem obowiązków z tytułu bycia usługodawcą.

8. 

Własność intelektualna

(art. 16 statutu CESSDA ERIC)
1. Dla celów niniejszego statutu pojęcie "własność intelektualna" należy rozumieć zgodnie z art. 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), podpisanej w dniu 14 lipca 1967 r.
2. W odniesieniu do kwestii związanych z własnością intelektualną stosunki między członkami, obserwatorami i usługodawcami są regulowane obowiązującymi przepisami krajowymi, a także odpowiednimi międzynarodowymi zasadami i przepisami.
3. Własność intelektualna, jaką członkowie lub usługodawcy wnoszą do CESSDA ERIC, pozostaje własnością posiadacza własności intelektualnej.
4. Jeżeli własność intelektualna pochodzi z prac finansowanych przez CESSDA ERIC (wkład bezpośredni lub niepieniężny), własność taka należy do CESSDA ERIC. CESSDA ERIC może całkowicie lub częściowo zrzec się swoich praw na rzecz członka, obserwatora lub usługodawcy, który stworzył prawa własności intelektualnej.

9. 

Zatrudnienie

(art. 17 statutu CESSDA ERIC)
1. CESSDA ERIC przestrzega zasad dotyczących równości szans zatrudnienia. Stanowiska naukowe obsadza się po ogłoszeniu oferty pracy na skalę międzynarodową.
2. Z zastrzeżeniem wymogów prawodawstwa krajowego każdy członek w ramach swojej jurysdykcji dokłada wszelkich starań, aby ułatwić przemieszczanie się oraz pobyt obywateli członków zaangażowanych w realizację zadań CESSDA ERIC oraz członków rodzin tych obywateli.

10. 

Zamówienia publiczne

(art. 21 statutu CESSDA ERIC)
1. CESSDA ERIC zapewnia równe i niedyskryminacyjne traktowanie kandydatów i oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, bez względu na to, czy ich siedziba znajduje się w Unii Europejskiej czy poza nią. Polityka zamówień publicznych jest zgodna z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i konkurencji.
2. Zamówienia publiczne dokonywane przez członków i obserwatorów w odniesieniu do działalności CESSDA ERIC realizowane są w sposób należycie uwzględniający potrzeby CESSDA ERIC oraz są zgodne z wymogami technicznymi i specyfikacjami wydanymi przez właściwy organ CESSDA ERIC.
1 Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1.
2 Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2015 z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2016/755] (Dz.U. L 129 z 19.5.2016, s. 85).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.