Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.72

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.)
P7_TA(2012)0292
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2012 r. (2011/2923(RSP))

(2013/C 349 E/09)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 23 maja 2012 r.,
uwzględniając posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 28-29 czerwca 2012 r.,
uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu PE,
1. z zadowoleniem przyjmuje konkretne kroki podjęte przez Radę Europejską z myślą o stawieniu czoła kryzysowi strefy euro i uznanie przez nią konieczności reakcji obejmującej zarówno konsolidację fiskalną, jak i wzrost gospodarczy; jest przekonany, że szczyt odzwierciedla podejście Rady Europejskiej do wyzwań stojących przed Europą, mające na celu bardziej zrównoważony, skuteczny pod względem ekonomicznym i sprawiedliwy społecznie program antykryzysowy;
2. podkreśla znaczenie porozumienia państw strefy euro w sprawie ważnych i konkretnych środków w celu przełamania błędnego koła, jakie tworzą banki i dług państwowy, oraz zmniejszenia rozpiętości między stopami oprocentowania długu państwowego w strefie euro; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że istniejące instrumenty EFSF/ESM mogą zostać wykorzystane w sposób elastyczny i skuteczny w przypadku państw członkowskich respektujących skierowane do nich zalecenia i ich inne zobowiązania, w tym w ramach europejskiego semestru oraz paktu stabilności i wzrostu;
3. uważa, że porozumienie to stanowi ważny krok na drodze do pełnoprawnej unii bankowej w UE jako całości, ale podkreśla krytyczny fakt, że możliwości tej nie można uruchomić natychmiast, ponieważ jest to uzależnione od osiągnięcia porozumienia w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego;
4. z zadowoleniem przyjmuje również Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w szczególności porozumienie o uruchomieniu 120 miliardów EUR na pobudzenie inwestycji, wzrostu i zatrudnienia oraz apeluje o zróżnicowaną, sprzyjającą wzrostowi konsolidację fiskalną, z należytym uwzględnieniem roli inwestycji; uważa, że stanowi to ważny krok w kierunku niezbędnego ożywienia zrównoważonych, ukierunkowanych na wzrost inwestycji publicznych i prywatnych w Europie, szczególnie mających na celu osiągnięcie celów strategii "Europa 2020", a zwłaszcza oszczędne gospodarowanie zasobami i zrównoważony rozwój, a także ukończenie realizacji jednolitego rynku;
5. z zadowoleniem przyjmuje ponadto zobowiązanie do uczynienia budżetu UE narzędziem wzrostu; zauważa w związku z tym, że na czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej nie osiągnięto żadnych konkretnych postępów, jeśli chodzi o zawarcie porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych, tj. na lata 2014-2020; wzywa prezydencję cypryjską do zwiększenia wysiłków w tej sprawie, przy pełnym zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego w negocjacje na temat WRF i z pełnym poszanowaniem jego uprawnień w zakresie współdecyzji; utrzymuje jednak, że reforma zasobów własnych stanowi podstawowy element, bez którego niemożliwe będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych; ponownie wyraża przekonanie, że porozumienie co do strony dochodów i strony wydatków WRF, które powinny odpowiadać faktycznym potrzebom i ambicjom Unii w następnym okresie, należałoby osiągnąć do końca bieżącego roku;
6. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie szefów państw lub rządów o wzmocnieniu zarządzania jednolitym rynkiem; zdecydowanie popiera przedstawioną przez Komisję ocenę stanu jednolitego rynku i apeluje o podjęcie działań na rzecz pełnej realizacji jednolitego rynku;
7. z zadowoleniem przyjmuje projekty wniosków zawarte w sprawozdaniu zatytułowanym "W kierunku prawdziwej unii gospodarczej i walutowej", przedstawionym przez przewodniczących: Van Rompuya, Junckera, Barroso i Draghi, jako dobry punkt wyjścia do osiągnięcia solidnej i rzeczywistej UGW; jest w szczególności przekonany, że propozycje dotyczące ustanowienia zintegrowanych ram finansowych i europejskiego nadzoru bankowego również stanowią ważny krok w kierunku bardziej stabilnej długofalowej przyszłości europejskiego sektora bankowego; oczekuje także na włączenie do wniosku kwestii większej odpowiedzialności społecznej UE oraz zwiększenia przejrzystości i rozliczalności nowych przepisów europejskich w tym zakresie;
8. uważa, że niezwłoczne podjęcie działań jest konieczne w każdym z czterech podstawowych elementów określonych w tym sprawozdaniu:
(a) zintegrowane ramy finansowe mające zapewniać stabilność finansową, w szczególności w strefie euro, i minimalizować koszty upadku banków ponoszone przez obywateli Europy; ramy te przenoszą odpowiedzialność za nadzór na szczebel europejski i zapewniają wspólne mechanizmy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków i gwarantowania depozytów konsumentów;
(b) zintegrowane ramy budżetowe mające zapewnić zdrowe kształtowanie polityki budżetowej na szczeblach krajowym i europejskim, obejmujące koordynację, wspólne podejmowanie decyzji, skuteczniejsze egzekwowanie oraz proporcjonalne działania w kierunku wspólnej emisji długu (w tym w ograniczonym stopniu i pod określonymi warunkami niektóre krótkoterminowe instrumenty finansowe lub stopniowe rolowanie w kierunku funduszu amortyzacji zadłużenia); ramy te mogłyby obejmować także różne formy solidarności fiskalnej;
(c) zintegrowane ramy polityki gospodarczej, które przewidują wystarczające mechanizmy zapewniające opracowywanie krajowych i europejskich strategii politycznych propagujących trwały wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność oraz spójnych z prawidłowym funkcjonowaniem UGW;
(d) zapewnienie niezbędnej legitymacji demokratycznej i odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w ramach UWG w oparciu o wspólne sprawowanie kierownictwa nad wspólnymi strategiami politycznymi oraz solidarność;
9. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o wezwaniu do prowadzenia dalszych prac nad opracowaniem planu stworzenia rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej; domaga się, aby Parlament Europejski w pełni uczestniczył w tym zadaniu jako pełnoprawny partner, oprócz sprawowania roli współprawodawcy; apeluje ponadto, aby w procesie reformy instytucji Unii Europejskiej i procedur decyzyjnych w szeroką publiczną debatę na temat pogłębienia integracji politycznej, gospodarczej, społecznej i fiskalnej Unii Europejskiej zaangażowane były nie tylko instytucje europejskie i parlamenty narodowe, ale również partnerzy społeczni, społeczeństwo obywatelskie i inne zainteresowane podmioty; podkreśla, że - z należytym poszanowaniem metody wspólnotowej - kluczowe znaczenie będzie miało ścisłe zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych; jest przekonany, że protokół nr 1 do TFUE w sprawie roli parlamentów narodowych w UE tworzy właściwe ramy współpracy międzyparlamentarnej;
10. jest niemniej zdania, że należy jeszcze wykonać dużo pracy ustawodawczej, by znaleźć całościową, strukturalną i kompleksową odpowiedź na kryzys; apeluje zatem do Komisji o przedłożenie do września 2012 r., zgodnie z metodą wspólnotową, pakietu wniosków ustawodawczych w oparciu o powyższe cztery podstawowe elementy;
11. apeluje do Rady o wyrażenie zgody na skoordynowany program ukierunkowanych inwestycji na szczeblu krajowym w celu pobudzenia gospodarki europejskiej;
12. zobowiązuje się, że po otrzymaniu wspomnianego powyżej pakietu ustawodawczego w wymaganym terminie i po jego przeanalizowaniu zadba o skuteczny i szybki proces decyzyjny;
13. zauważa jednak, że jeżeli nie otrzyma wspomnianego pakietu ustawodawczego w wymaganym terminie, wyciągnie z tego własne wnioski;
14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.