Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.175.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 czerwca 2011 r.

Konkluzje Rady w sprawie udziału kultury w realizacji strategii "Europa 2020"

(2011/C 175/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 czerwca 2011 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

MAJĄC NA UWADZE:

– przyjęcie przez Radę Europejską w dniu 17 czerwca 2010 r. strategii "Europa 2020" na rzecz zatrudnienia oraz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu(1),

– tło polityczne, które stanowią dokumenty wymienione w załączniku do niniejszych konkluzji;

PRZYPOMINAJĄC O:

– zaleceniu Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii(2); w wytycznej nr 4 zwrócono uwagę na wysoki potencjał gospodarczy sektora kultury i sektora kreatywnego i ich rolę w promowaniu innowacji,

– konkluzjach Rady w sprawie wzajemnych inspiracji między "Europejską agendą cyfrową" a "Unią innowacji" - inicjatywami przewodnimi strategii "Europa 2020"(3); w konkluzjach tych podkreślono znaczenie treści kulturalnych i kreatywnych dostępnych online oraz konieczność zintensyfikowania "cyfryzacji i upowszechniania europejskiego dziedzictwa kulturowego, np. za pomocą projektu, którym jest cyfrowa biblioteka "Europeana" ",

– konkluzjach Rady w sprawie inicjatywy przewodniej przewidzianej w strategii "Europa 2020": "Unia innowacji: jak przyspieszyć transformację Europy dzięki innowacjom w szybko zmieniającym się świecie"(4); w konkluzjach tych dostrzeżono, że sektor kultury i sektor kreatywny stanowią ważne źródło innowacji technologicznych i nietechnologicznych i że ten potencjał musi zostać w pełni uwolniony,

– dokumencie roboczym służb Komisji pt. "Analiza wyników konsultacji zainicjowanych zieloną księgą w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej"(5), w którym podkreślono, że zdecydowana większość respondentów zaapelowała o nadanie większego znaczenia sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu w realizacji strategii "Europa 2020" i jej inicjatyw przewodnich;

Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄC:

– zintegrowane wytyczne do realizacji strategii "Europa 2020" i jej inicjatyw przewodnich;

MAJĄC NA UWADZE, ŻE:

– kultura może w istotny i wielowymiarowy sposób przyczynić się do wykonania działań zaproponowanych w zintegrowanych wytycznych do realizacji strategii "Europa 2020" i w jej inicjatywach przewodnich, które mają przekształcić UE w inteligentną i zrównoważoną gospodarkę sprzyjającą włączeniu społecznemu,

– aby tak się stało, w planie prac Rady w dziedzinie kultury na lata 2011-2014 wyznaczono sześć priorytetowych obszarów ściślejszej współpracy(6),

– współpraca między wszystkimi odpowiednimi sektorami oraz ukierunkowane podejście przyjęte na wszystkich poziomach prowadzenia polityki to kwestie pilne i mające ogromne znaczenie dla udziału kultury w realizacji strategii "Europa 2020",

– ważne jest, by struktury zarządzające realizacją strategii "Europa 2020" mogły uwzględnić wkład, jaki wnosi sektor kultury i sektor kreatywny;

PODKREŚLAJĄC:

1. Udział kultury w inteligentnym wzroście gospodarczym

Sektor kultury i sektor kreatywny mają ogromny potencjał w zakresie zatrudnienia. W ostatniej dekadzie poziom zatrudnienia w sektorze kultury i sektorze kreatywnym wzrósł trzykrotnie w stosunku do poziomu zatrudnienia w całej gospodarce UE(7). Sektory te są motorem kreatywności i innowacji nietechnologicznych w całej gospodarce oraz źródłem konkurencyjnych i dobrych jakościowo towarów i usług. Ponadto dzięki odpowiednim powiązaniom z sektorem edukacji kultura może skutecznie pomóc w szkoleniu wykwalifikowanych i elastycznych pracowników, a tym samym - wspomóc wyniki gospodarcze.

2. Udział kultury w zrównoważonym wzroście gospodarczym

Kultura może się przyczynić do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, promując bardziej ekologiczną mobilność i wykorzystując najnowocześniejsze zrównoważone technologie, w tym digitalizację, która zapewnia internetową dostępność treści kulturowych. Artyści i sektor kultury jako całość mogą mieć duży wpływ na zmianę stosunku ludzi do środowiska.

3. Udział kultury we wzroście gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu

Do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu kultura może się przyczynić, promując dialog międzykulturowy z pełnym poszanowaniem różnorodności kulturowej. Działania i programy kulturalne mogą zwiększyć spójność społeczną i pomóc w rozwoju społeczności lokalnych, a także umożliwić poszczególnym osobom lub społecznościom pełne zaangażowanie się w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze;

ZWRACA SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, BY:

– uwzględniły przekrojowy charakter kultury podczas przygotowywania odpowiednich polityk i krajowych programów reform w ramach realizacji celów strategii "Europa 2020" i aby udostępniały sobie nawzajem wzorcowe rozwiązania, jeżeli chodzi o narzędzia i metody służące sprawdzeniu, w jakim stopniu kultura przyczynia się do realizacji celów strategii,

– wzmocniły efekty synergii i upowszechniały partnerstwa między instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi, badawczymi oraz sektorem biznesu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, zwracając szczególną uwagę na dbałość o talenty oraz na umiejętności i kompetencje niezbędne do działań twórczych,

– wykorzystały unijne instrumenty finansowe - w szczególności fundusze strukturalne - w celu uznania potencjału kultury oraz sektora kultury i sektora kreatywnego za siłę napędową rozwoju regionów i miast, a w stosownych przypadkach w celu objęcia ich strategiami "inteligentnej specjalizacji"(8),

– mając na celu promocję zrównoważonego rozwoju, zachęcały do stosowania zrównoważonych i ekologicznych technologii w produkcji i dystrybucji towarów i usług kulturalnych i by wspierały artystów i sektor kultury w szerzeniu wiedzy o zrównoważonym rozwoju m.in. w ramach działań z zakresu edukacji pozaformalnej i nieformalnej,

– zbadały rolę materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczności lokalnych i w promowaniu aktywności obywatelskiej i uwzględniły tę rolę, przygotowując stosowne lokalne i regionalne strategie rozwoju,

– odpowiedziały na potrzeby szkoleniowe wyspecjalizowanych instytucji i profesjonalistów podejmujących skuteczne działania społeczno-kulturalne oraz uwzględniły ich priorytety w zakresie budowania potencjału,

– przeanalizowały potrzeby publicznych organizacji kultury w zakresie rozwoju potencjału, po to by umożliwić im świadczenie odpowiednich usług - ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji społeczno-kulturalnych;

ZWRACA SIĘ DO KOMISJI, BY:

– przeanalizowała (bez uszczerbku dla zaplanowanych negocjacji w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych), w jaki sposób w swoich wnioskach dotyczących przyszłych unijnych instrumentów politycznych i finansowych mogłaby w pełni uwzględnić udział kultury w realizacji celów strategii "Europa 2020",

– nadal zapewniała współpracę wszystkich swoich odpowiednich służb, po to by wyeksponować rolę kultury w realizacji celów strategii "Europa 2020", i zadbała o uwzględnienie tej roli w stosownych politykach i wytycznych oraz ustaleniach administracyjnych;

ZWRACA SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI, BY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI:

– stosowały instrument statystyczny przygotowywany w ramach projektu ESSnet "Kultura", aby uzyskać rzetelne, porównywalne i aktualne informacje na temat społeczno-gospodarczego wpływu kultury, oraz pracowały nad przyszłymi priorytetami, kierując się zaleceniami wydanymi w ramach tego projektu,

– oparły się na wynikach przedstawionych w dokumencie roboczym służb Komisji, o którym mowa powyżej, i skorzystały z możliwości, które zaoferuje europejski sojusz sektorów twórczych, aby wzmocnić sektor kultury i sektor kreatywny (w szczególności MŚP i mikroprzedsiębiorstwa) oraz poszukać nowych sposobów zwiększania ich własnych zdolności innowacyjnych oraz ich zdolności do stymulowania innowacji w innych sektorach,

– promowały digitalizację i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i współczesnych treści kulturowych, w tym utworów audiowizualnych, zwłaszcza za pośrednictwem biblioteki "Europeana", upowszechniając i chroniąc tym samym różnorodność kulturową i wielojęzyczność przy pełnym poszanowaniu praw autorskich i praw pokrewnych,

– promowały zrównoważoną turystykę kulturalną jako siłę napędową spójności i rozwoju gospodarczego,

– zbadały, jak zwiększyć silny komponent kulturalny w ramach procesu uczenia się przez całe życie, aby wspomóc rozwój kompetencji kluczowych(9) - co pozwoli uwzględnić tę kwestię podczas kształtowania polityki w przedmiotowym obszarze.

______

(1) EUCO 13/1/10 REV 1.

(2) Dz.U. L 191 z 23.7.2010, s. 28.

(3) Dok. 16834/10.

(4) Dok. 17165/10.

(5) Dok. 8224/11 - SEC(2011) 399 wersja ostateczna.

(6) Dz.U. C 325 z 2.12.2010, s. 1.

(7) Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności, rok 2010 -SEC(2010) 1276 wersja ostateczna.

(8) Komunikat Komisji z dnia 6 października 2010 r. "Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii »Europa 2020«" - COM(2010) 553 wersja ostateczna.

(9) Kompetencje kluczowe przedstawione w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 10).

ZAŁĄCZNIK 

Przyjmując niniejsze konkluzje, Rada przypomina zwłaszcza o następujących dokumentach:

– rezolucja Rady z dnia 16 listopada 2007 r. dotycząca europejskiego planu działań na rzecz kultury(1),

– sprawozdanie Comité des Sages: "Nowy renesans"(2),

– konkluzje Rady w sprawie kultury jako katalizatora kreatywności i innowacji (dnia 12 maja 2009 r.)(3),

– konkluzje Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie promowania pokolenia kreatywnego: rozwijanie kreatywności i innowacyjności dzieci i młodzieży dzięki ekspresji kulturowej i dostępowi do kultury(4),

– konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie udziału kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym(5),

– konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2010 r. na temat roli kultury w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym(6),

– konkluzje prezydencji na zakończenie nieformalnego posiedzenia ministrów kultury (Barcelona, dnia 31 marca 2010 r.)(7),

– oświadczenie wydane przez prezydencję po nieformalnym posiedzeniu ministrów kultury (Bruksela, dnia 7 października 2010 r.)(8),

– oświadczenie wydane przez prezydencję po nieformalnym posiedzeniu ministrów kultury (Gödöll ő, Węgry, dnia 28 marca 2011 r.).

______

(1) Dz.U. C 287 z 29.11.2007, s. 1.

(2) http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reflection_group/final-report-cdS3.pdf oraz załączniki do niego http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

(3) 8175/1/09 REV 1.

(4) Dz.U. C 301 z 11.12.2009, s. 9.

(5) Dz.U. C 135 z 26.5.2010, s. 15.

(6) Dz.U. C 324 z 1.12.2010, s. 16.

(7) http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/Ministerios/en_conclusiones_rim_cultura.pdf.

(8) http://www.culture.be/fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/Relations_IntNat/7_octobre_2010_Reunion_informelle_des_Ministres_de_la_Culture_Declaration_de_la_Presidence_EN_final_2_.pdf.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.