Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.24.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Konkluzje Rady w sprawie unijnego planu działań celnych na lata 2018-2022 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej

(2019/C 24/05)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYPOMINAJĄC O:

- strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu 1 ;
- komunikacie Komisji w sprawie kompleksowej strategii UE dotyczącej praw własności intelektualnej 2 ;
- rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 3 ;
- rozporządzeniu Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego 4 ;
- postanowieniach o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych zawartych pomiędzy UE a państwami trzecimi;
- rezolucji Rady w sprawie unijnego planu działań dla organów celnych w latach 2013-2017 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej 5 ;

MAJĄC NA UWADZE:

- konkluzje Rady w sprawie postępów we wdrażaniu strategii dotyczącej rozwoju unii celnej 6 ;
- sprawozdanie z realizacji unijnego planu działań dla organów celnych w latach 2013-2017 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej 7 ;
- doświadczenia zdobyte podczas realizacji poprzednich planów działań UE;

ŚWIADOMA szkód gospodarczych i wizerunkowych, jakie naruszenia praw własności intelektualnej wyrządzają unijnym przedsiębiorstwom i twórcom, oraz korzyści, jakie takie nielegalne działania przynoszą przestępczości zorganizowanej;

ZANIEPOKOJONA ryzykiem, jakie podrabiane i pirackie towary mogą stwarzać dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów i użytkowników końcowych oraz dla środowiska, a także związanymi z nimi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi;

PODKREŚLA cel, jakim jest dbanie o wysoki poziom ochrony rynku wewnętrznego UE poprzez stosowanie nowoczesnych i zharmonizowanych podejść do kontroli celnych i prowadzenie współpracy celnej, w szczególności by uniknąć przesunięcia handlu w UE;

UZNAJE potrzebę zapewnienia organom celnym niezbędnych narzędzi do skutecznego radzenia sobie z nowymi tendencjami w międzynarodowym handlu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej;

ZATWIERDZA przedstawiony w załączniku unijny plan działań celnych na lata 2018-2022 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, który został przygotowany przez prezydencję we współpracy z państwami członkowskimi i Komisją;

ZWRACA SIĘ DO:

- państw członkowskich i Komisji, by skutecznie i efektywnie realizowały plan działań przedstawiony w załączniku, w pełni wykorzystując dostępne narzędzia i zasoby;
- Komisji, by - we współpracy z państwami członkowskimi:
- przygotowała do wiosny 2019 r. harmonogram, który ma ułatwić realizację planu działań,
- monitorowała realizację planu działań,
- przedstawiała Radzie roczne sprawozdania z realizacji planu działań,
- przedstawiła Radzie w 2022 r. końcowe sprawozdanie z realizacji planu działań.

Unijny plan działań celnych na lata 2018-2022 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej

WPROWADZENIE

Bardzo częste naruszenia praw własności intelektualnej w handlu towarami to poważny problem globalny. W 2016 roku egzekwowanie w UE praw własności intelektualnej przez organy celne doprowadziło do zatrzymania ponad 41 milionów artykułów.

Konkurencyjność gospodarek coraz bardziej zależy od kreatywności i innowacji. Strategia "Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu określa działania prowadzące do ożywienia koniunktury i zapewnienia wzrostu gospodarczego w Europie. Propagowanie wiedzy i innowacji to jeden z trzech priorytetów tej strategii.

Podstawowe znaczenie ma ulepszenie warunków ramowych pozwalających przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje oraz umożliwiających zmniejszanie uszczerbku, którego doznają legalne interesy tych przedsiębiorstw w wyniku działań fałszerzy wykorzystujących inwestycje, wysiłki i reputację marek posiadaczy praw własności intelektualnej. Zwalczanie międzynarodowych organizacji zaangażowanych w oszustwa i przestępczość zorganizowaną, często liczących na łatwe zyski i korzyści ekonomiczne z handlu towarami podrobionymi i pirackimi, również wymaga szczególnej uwagi; wymaga jej także ryzyko, jakie podrobione i pirackie towary mogą stwarzać dla konsumentów i użytkowników końcowych.

Kompleksowe ramy prawne dotyczące prawa własności intelektualnej muszą iść w parze ze skutecznym ich egzekwowaniem. Przedsiębiorstwa i konsumenci są w dużym stopniu uzależnieni od zdolności reagowania organów ścigania. Organy celne odgrywają podstawową rolę w egzekwowaniu: gdy towary naruszające prawa własności intelektualnej dostaną się na jednolity rynek, znacznie trudniej jest je zatrzymać. Koordynowanie i planowanie działań europejskich organów celnych w zakresie zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej w handlu międzynarodowym ma podstawowe znaczenie.

OCENA UNIJNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA LATA 2013-2017

Wyniki realizacji planu działań na lata 2013-2017 są przedstawione w stosownym sprawozdaniu, które służby Komisji przygotowały we współpracy z państwami członkowskimi 8 .

W ostatnich czterech latach koncentrowano się na skutecznej realizacji i monitorowaniu nowego prawodawstwa UE w zakresie egzekwowania przez organy celne praw własności intelektualnej, radzeniu sobie z głównymi tendencjami w handlu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej, zwalczaniu handlu towarami naruszającymi prawo własności intelektualnej w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw oraz wzmocnieniu współpracy z europejskim obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej, które jest częścią Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), i z organami ścigania.

Administracje celne państw członkowskich i Komisja podjęły znaczące starania i aktywnie pracują nad sprostaniem wyzwaniom związanym z egzekwowaniem praw własności intelektualnej przez organy celne i z ograniczeniem napływu do UE towarów, które naruszają prawa własności intelektualnej.

Wykorzystano wszystkie środki, by upowszechnić rozporządzenie (UE) nr 608/2013 i doprowadzić do pełnego wykorzystania jego potencjału przez wszystkie zainteresowane podmioty publiczne i prywatne. Wizyty wspierające okazały się szczególnie przydatne dla ekspertów z różnych państw członkowskich ze względu na możliwość omówienia praktyk związanych z wdrażaniem oraz dla Komisji ze względu na możliwość uzyskania ogólnego obrazu stanu wdrożenia.

Liczba uwzględnionych przez administracje celne wniosków o podjęcie działania (AFA) stale rosła (z 26 865 w 2013 roku do 34 931 w 2017 roku).

Zebrane dane statystyczne pokazują, że w roku 2016 zatrzymano ponad 41 mln artykułów. Szacunkowa wartość równoważnych oryginalnych towarów osiągnęła prawie 672 mln EUR. Sprzedaż internetowa doprowadziła do zwiększenia liczby przypadków w obrocie pocztowym: między rokiem 2009 a rokiem 2011 liczba ta potroiła się.

Zacieśniono współpracę z zainteresowanymi podmiotami - za pośrednictwem europejskiego obserwatorium i z tym obserwatorium - a także z państwami trzecimi. Zajęto się także wyzwaniami związanymi ze współpracą między organami ścigania zaangażowanymi w zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej, a nawiązany dialog pokazał, jak ważne jest podejmowanie wysiłków w tym zakresie.

Przemyt towarów, które naruszają prawa własności intelektualnej, pozostaje jednak powszechnym i coraz częstszym zjawiskiem. Z ostatnich dostępnych danych z 2013 roku 9  wynika, że międzynarodowy handel produktami podrobionymi stanowi do 2,5 % światowego handlu - jego wartość może zatem sięgać 338 mld EUR. Skutki podrabiania produktów są szczególnie odczuwalne w Unii Europejskiej, gdzie towary podrobione i pirackie stanowią do 5 % przywozu, a ich wartość sięga 85 mld EUR. W szeregu badań sektorowych EUIPO oszacował wielkość utraconej - w wyniku podrabiania - sprzedaży w 13 sektorach (bezpośrednio w analizowanych sektorach i w obrębie związanego z nimi łańcucha dostaw). Te straty wyniosły ponad 100 mld EUR rocznie 10 .

Ocena planu działań pokazuje, że potrzebne są dalsze zmiany w celu zapewnienia skutecznego egzekwowania praw własności intelektualnej w całej Unii, opracowania narzędzi zarządzania ryzykiem związanym z prawami własności intelektualnej oraz zacieśnienia współpracy między organami celnymi i Europolem oraz między organami celnymi i policją oraz innymi organami ścigania.

DALSZE DZIAŁANIA

Naruszenia praw własności intelektualnej pozostają rosnącym zagrożeniem i wyzwaniem, któremu niełatwo sprostać. Ponieważ okazało się, że koordynacja działań celnych wnosi wartość dodaną i prowadzi do uzyskiwania lepszych wyników, plan działań celnych w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej powinien powstać również na kolejne lata.

Dnia 29 listopada 2017 r. Komisja przyjęła kompleksowy pakiet środków mających dalej usprawniać stosowanie i egzekwowanie praw własności intelektualnej w państwach członkowskich UE, na granicach UE i na poziomie międzynarodowym. W komunikacie COM (2017)707 z dnia 29 listopada 2017 r. zatytułowanym "Zrównoważony system egzekwowania praw własności intelektualnej odpowiadający dzisiejszym wyzwaniom społecznym", będącym częścią pakietu, stwierdzono, że Komisja zaoferuje bardziej ukierunkowaną pomoc krajowym organom celnym na podstawie wyników bieżącego unijnego planu działań celnych oraz wspólnie z Radą będzie pracować nad nowym planem działań w 2018 r.

Nowy plan działań zawiera pewne podstawowe elementy poprzednich planów działań: będą one dalej obowiązywać i muszą jeszcze być pogłębiane i realizowane. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji planu działań na lata 2013- 2017 podkreśla również potrzebę dostosowania naszych działań, z uwzględnieniem ograniczeń zasobów w administracjach. Należy jasno określić wysiłki, które mają zostać podjęte, a także powiązać je ze wskaźnikami pozwalającymi na mierzenie wyników. Należy także zintensyfikować współpracę z europejskim obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej, z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz z europejskimi organami ścigania innymi niż organy celne, w ramach ich zakresów kompetencji. Przyszły program "Cła 2020" powinien nadal, tak jak poprzednie programy, wspierać realizację niniejszego planu działań.

Strategicznymi celami niniejszego planu działań są zatem:

- zapewnienie skutecznego egzekwowania prawa własności intelektualnej przez organy celne w całej Unii,
- radzenie sobie z głównymi tendencjami w handlu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej,
- zwalczanie handlu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw,
- wzmocnienie współpracy z europejskim obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej i z organami ścigania.

Plan działań obejmie lata 2018-2022.

HARMONOGRAM

Komisja we współpracy z ekspertami z państw członkowskich przygotuje harmonogram, w którym zdefiniuje działania i narzędzia mające mieć zastosowanie w uzgodnionych ramach czasowych, z uwzględnieniem skutków finansowych i w zakresie zasobów ludzkich. Uzgodniony harmonogram zostanie udostępniony Radzie na wiosnę 2019 roku.

MECHANIZM PRZEGLĄDOWY

Komisja we współpracy z ekspertami z państw członkowskich będzie co roku przedstawiać Radzie sprawozdania podsumowujące, opisujące stan realizacji planu działań na podstawie harmonogramu. Bardziej szczegółowe sprawozdanie zostanie przygotowane w roku końcowym.

WNIOSKI

Unijny plan działań celnych na lata 2018-2022 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej znajduje się w załączniku. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie przez Komisję wyżej wspomnianego harmonogramu.

1. ZAPEWNIENIE SKUTECZNEGO EGZEKWOWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEZ ORGANY CELNE W CAŁEJ UNII

Cel szczegółowy 1.1.: Narzędzia służące właściwemu i skutecznemu wdrażaniu rozporządzenia UE

DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
1.1.1. Zaktualizowanie podręcznika dla posiadaczy praw własności intelektualnej, którzy składają wnioski o podjęcie działania, polegające na zamieszczeniu w podręczniku nowych formularzy przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/582 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013Opublikowanie zaktualizowanego podręcznika na stronach internetowychKomisja i państwa członkowskie
1.1.2. Zaktualizowanie "Wytycznych dotyczących akceptowania i rozpatrywania wniosków o podjęcie działania" we wszystkich językach urzędowych UE w celu zapewnienia lepszej jakości unijnych AFAUwzględnienie zaleceń z warsztatów poświęconych naruszeniom praw własności intelektualnej pt. "Harmonizacja w procesie składania wniosków" (Monachium, 25 i 26 października 2016 r.)

Udostępnienie zaktualizowanych wytycznych

Komisja i państwa członkowskie
1.1.3. Wizyta wspierająca we wszystkich państwach członkowskich składana przez zespół ekspertów ds. prawa własności intelektualnej i przedstawicieli Komisji z naciskiem na zidentyfikowane problemy i wyzwania w zakresie egzekwowania przez organy celne praw własności intelektualnej, tak aby zapewnić właściwe i skuteczne wdrażanie rozporządzenia UEPrzeprowadzenie wizyt, omówienie problemów i wyzwań oraz, w stosownym przypadku, udzielenie porad

Podejmowanie działań w związku z wykrytymi problemami oraz, w razie potrzeby, ustanawianie planów budowania zdolności

Regularne dyskusje na posiedzeniach sekcji ds. egzekwowania praw własności intelektualnej w ramach grupy ekspertów do spraw celnych dotyczące problemów i wyzwań oraz tego, w jaki sposób zostały rozwiązane

Komisja i państwa członkowskie

Cel szczegółowy 1.2. : Wzmocnienie COPIS i wykorzystanie wszystkich jego funkcji

DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
1.2.1. Wykorzystanie wszystkich funkcji COPISWykorzystanie w pełni funkcji wyszukiwania i funkcji sprawozdawczych COPIS

Zidentyfikowanie i wdrożenie niezbędnych usprawnień funkcji COPIS

Komisja i państwa członkowskie
DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
1.2.2. Rozszerzenie obecnej integracji między COPIS i EDB z myślą o eAFA, w ramach której posiadacz prawa własności intelektualnej będzie w stanie złożyć AFA bez konieczności składania wniosku na papierze

Aby AFA można było obsługiwać w urzędzie celnym bez korzystania z dokumentacji papierowej, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego portalu na potrzeby posiadaczy praw własności intelektualnej. Portal ten powinien umożliwiać im wprowadzanie informacji zawartych w AFA elektronicznie, ale powinien też umożliwiać posiadaczom praw własności intelektualnej aktualizację informacji lub wniesienie o przedłużenie ważności ich AFA. Aby ta elektroniczna wymiana informacji była wiarygodna dla państw członkowskich, musi ona zapewniać urzędowi celnemu te same gwarancje co obecny proces wykorzystujący dokumentację papierową

Zaplanowanie, opracowanie i wdrożenie systemu, który co najmniej:

- umożliwia elektroniczne składanie AFA do COPIS poprzez EDB (odpowiednio nowo tworzony portal egzekwowania praw własności intelektualnej), w tym tłumaczenia odpowiednich pól na wszystkie języki danych krajów

- umożliwia elektroniczne składanie do COPIS poprzez EDB wniosków w sprawie przedłużenia

- umożliwia elektroniczne składanie zmian w zakresie AFA do istniejącego AFA poprzez zsynchronizowaną wymianę danych między EDB i COPIS

- zapewnia funkcje niezaprzeczalności, które posiadacz prawa własności intelektualnej może opcjonalnie uruchamiać, aby zapewnić, by jego wniosek był wiarygodny dla danych organów

europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej we współpracy z Komisją i państwami członkowskimi
1.2.3. Wykorzystanie ewentualnych synergii między już istniejącymi systemami informacyjnymi, takimi jak COPIS i ACIST oraz EDB (na potrzeby informowania o zatrzymaniach)Zharmonizowanie w jak największym stopniu pomiędzy państwami członkowskimi przechowywania danych i wymiany informacji o zatrzymaniach

Zaplanowanie, opracowanie i wdrożenie systemu, który umożliwia wymianę informacji o zatrzymaniach pomiędzy systemami informacyjnymi

europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej we współpracy z Komisją i państwami członkowskimi

Cel szczegółowy 1.3.: Zaangażowanie posiadaczy praw własności intelektualnej i zainteresowanych podmiotów

DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
1.3.1. Dostarczanie posiadaczom praw własności intelektualnej i zainteresowanym podmiotom informacji dotyczących rozporządzenia UEInformacje w punktach informacyjnych dla MŚP dotyczących ram Komisja prawnych
Uaktualnienie części portalu Trans Atlantic poświęconych egzekwowaniu prawa własności intelektualnej przez organy celne
Informacje o ramach prawnych w organizacjach wspierających MŚP w państwach członkowskich oraz właściwych departamentach i biurach zajmujących się własnością przemysłową i intelektualnąKomisja i państwa członkowskie
DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
1.3.2. Regularne spotkania na szczeblu UE z udziałem przedstawicieli organów celnych, przedstawicieli posiadaczy praw własności intelektualnej i innych podmiotów zajmujących się egzekwowaniem praw własności intelektualnejSpotkanie co najmniej raz w rokuKomisja, państwa członkowskie oraz posiadacze praw własności intelektualnej/inne zaangażowane podmioty

Cel szczegółowy 1.4.: Coroczne publikowanie statystyk

DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
1.4.1. Publikowanie rocznego sprawozdania UE dotyczącego statystyk o egzekwowaniu prawa własności intelektualnej przez organy celneRoczne sprawozdania dostępne w lipcuKomisja
1.4.2. Wymiana najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi odnośnie do publikowania rocznych krajowych sprawozdań i statystyk o egzekwowaniu prawa własności intelektualnej przez organy celneUdostępnienie administracjom celnym najlepszych praktyk

Sporządzanie i publikowanie, w odpowiednich przypadkach, sprawozdań krajowych

Komisja i państwa członkowskie
2. RADZENIE SOBIE Z GŁÓWNYMI TENDENCJAMI W HANDLU TOWARAMI NARUSZAJĄCYMI PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Cel szczegółowy 2.1.: Przygotowanie dostosowanych podejść w zakresie paczek i obrotu pocztowego

DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
2.1.1. Wymiana najlepszych praktyk w zakresie działań celnych odnośnie do handlu internetowego, uzupełnianie działań Grupy Roboczej ds. Współpracy Celnej (Rada UE) w obszarze przestępczości internetowej związanej z kwestiami celnymiUdostępnienie administracjom celnym najlepszych praktyk w celu wzmocnienia egzekwowania prawa przez organy celne w handlu elektronicznym

W odpowiednich przypadkach w miarę dostępności należy wykorzystywać nowe narzędzia i techniki (np. blockchain).

W razie potrzeby należy opracować nowe przepisy

Komisja i państwa członkowskie
2.1.2. Monitorowanie zmian w ramach Światowego Związku Pocztowego (UPU) w obszarze handlu elektronicznego oraz jak najlepsze wykorzystanie zmian w tym obszarze na potrzeby egzekwowania prawa własności intelektualnejMonitorowanie i przedstawianie administracjom celnym zmian w ramach UPU

Jak najlepsze wykorzystywanie zmian, jakie zachodzą w obszarze handlu elektronicznego, przez administracje celne

Komisja i państwa członkowskie

Cel szczegółowy 2.2.: Lepsze zarządzanie ryzykiem celnym

DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
2.2.1. W stosownym przypadku: przygotowanie strategii kontroli opartej na wspólnym zarządzaniu ryzykiem, w tym oceny potrzeb informacyjnych w zakresie ryzyka, określenie wspólnych kryteriów i standardów ryzyka oraz realizacja priorytetowych działań UE w zakresie kontroli, ukierunkowanych na wykrywanie naruszeń praw własności intelektualnej w przypadku małych i dużych przesyłekAnalizowanie danych dotyczących zatrzymań, w tym danych wymienionych z państwami trzecimi

Ustanowienie w ramach programu "Cła 2020" - za pośrednictwem Grupy Roboczej ds. Wspólnego Zarządzania Ryzykiem - stosownych kryteriów i standardów

Komisja przy wsparciu państw członkowskich i europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej
2.2.2. Regularne przekazywanie właściwych informacji z zakresu ryzyka i kontroli celnej związanych z prawem własności intelektualnej poprzez system zarządzania ryzykiem celnym (CRMS) i punkty kontaktowe zajmujące się kontroląWykorzystywanie CRMS do wymiany informacji o ryzyku odnoszącym się do naruszeń praw własności intelektualnej

Regularne opinie zwrotne państw członkowskich na temat przekazywanych informacji z zakresu ryzyka i kontroli celnej oraz wyników kontroli

Komisja i państwa członkowskie
3. ZWALCZANIE HANDLU TOWARAMI NARUSZAJĄCYMI PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO

ŁAŃCUCHA DOSTAW

Cel szczegółowy 3.1.: Wzmocnienie współpracy z podstawowymi krajami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia

DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
3.1.1. Wzmocnienie współpracy celnej z państwami trzecimi, w szczególności z Chinami i Hongkongiem, w zakresie prawa własności intelektualnejWdrożenie nowego planu działania UE - Chiny na lata 2018-2020

Rozszerzenie o dane nominalne wymiany informacji z Chinami na temat zatrzymań (raporty)

Wdrożenie i w razie potrzeby wzmocnienie współpracy z Hongkongiem

Komisja i państwa członkowskie
3.1.2. Wymiana informacji z państwami trzecimi, zgodnie z przepisami, w tym na temat towarów w tranzycie przez UE lub towarów przeładowywanych w UEWłaściwe wdrożenie niezbędnych uzgodnień praktycznych dotyczących wymiany danych i informacji z państwami trzecimi - z myślą o likwidowaniu międzynarodowego handlu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej

Ustanowienie mechanizmów wymiany informacji

Liczba wymian informacji i liczba zatrzymań na podstawie tych informacji

Liczba dochodzeń wszczętych na podstawie uzyskanych informacji

Liczba wspólnych operacji celnych w ramach ASEM, ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń praw własności intelektualnej

Komisja i państwa członkowskie

Cel szczegółowy 3.2.: Wspieranie budowania w państwach kandydujących i sąsiednich zdolności w zakresie egzekwowania prawa własności intelektualnej

DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
3.2.1. Zapewnianie państwom kandydującym i sąsiednim, na wniosek, Dostępność zespołu ekspertów pomocy technicznej w zakresie budowania zdolnościKomisja i państwa członkowskie
3.2.2. Wymiana doświadczeń i ewentualne wizyty studyjne dotyczące struktury operacyjnej, IT i rozwiązań operacyjnych stosowanych przez organy celne w zakresie egzekwowania prawa własności intelektualnejSprawozdanie dotyczące najlepszych praktyk w zakresie egzekwowania prawa własności intelektualnej w UE oraz państwach sąsiednichKomisja i państwa członkowskie
3.2.3. Wymiany urzędniczeLiczba przeprowadzonych wymian

Składanie innym państwom członkowskim i Komisji sprawozdań na temat doświadczeń zdobytych podczas wymian

państwa członkowskie
4. WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY Z EUROPEJSKIM OBSERWATORIUM DO SPRAW NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I Z ORGANAMI ŚCIGANIA

Cel szczegółowy 4.1.: Partnerstwo z europejskim obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej

DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
4.1.1. Wkład w, odpowiednio, przygotowanie i wdrożenie projektów europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej na rzecz wspierania instytucji i inicjatyw dotyczących egzekwowania prawa własności intelektualnej, w granicach uprawnień przyznanych obserwatorium na mocy rozporządzenia (UE) nr 386/2012 i zgodnie z planem prac obserwatorium, w szczególności takich projektów jak:

- przygotowanie systemów do zbierania, analizowania i sprawozdawczości w dziedzinie zakresu i skali podrabiania i piractwa w UE oraz wymiana kluczowych informacji

- budowanie kompetencji w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej dzięki zapewnianiu specjalistycznych szkoleń

Projekty odpowiadają potrzebom organów celnych

Kompatybilność i synergia z projektami celnymi

Dostępność narzędzi propagowania informacji na temat przepisów prawa własności intelektualnej, baz danych z nimi związanych oraz systemów wsparcia egzekwowania prawa

Działania informacyjne, w tym działania ukierunkowane na konsumentów

europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej we współpracy z Komisją i państwami członkowskimi
4.1.2. Opracowanie programów specjalnych szkoleń służących lepszemu korzystaniu z wirtualnego centrum szkoleniowego EUIPO (IP VTC)Zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych organów celnych (np. kwestie tranzytu)

Opracowanie przez IP VTC programów specjalnych szkoleń; przeprowadzenie szkoleń

europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej we współpracy z Komisją i państwami członkowskimi

Cel szczegółowy 4.2.: Zwiększanie wzajemnego zrozumienia i współpracy między organami celnymi, policją i organami wymiaru sprawiedliwości

DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
4.2.1. Wspólne wydarzenia z udziałem przedstawicieli administracji celnej, policji, organów wymiaru sprawiedliwości oraz departamentów i urzędów zajmujących się własnością przemysłową i intelektualnąZorganizowanie odpowiednich wydarzeńKomisja, europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej i państwa członkowskie
4.2.2. Podnoszenie świadomości co do powiązań pomiędzy towarami niebezpiecznymi i niespełniającymi standardów a naruszeniami praw własności intelektualnejPrzedstawienie administracjom celnym wyników badania prowadzonego obecnie przez obserwatorium

W stosownym przypadku wykorzystywanie informacji przez administracje celne

europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej we współpracy z Komisją i państwami członkowskimi

Cel szczegółowy 4.3.: Zwalczanie handlu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw

DziałaniaWskaźnikiPodmioty odpowiedzialne
4.3.1. Wspólne działania w celu wzmocnienia programu dobrowolnych praktyk w zakresie współpracy pośredników w oparciu o protokoły ustaleńPrzeanalizowanie roli pośredników

Organizowanie odpowiednich wydarzeń z udziałem pośredników na temat ich roli - w celu wypracowania większego zaufania i większej przejrzystości.

Komisja oraz europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej przy wsparciu państw członkowskich
4.3.2. Analiza logistyki towarów przewożonych drogą kolejową na "Pasie gospodarczym jedwabnego szlaku" z myślą o kontrolach celnychDostępność i analiza wpływu "Pasa gospodarczego jedwabnego szlaku" na kontrole celne

W stosownym przypadku opracowanie i wdrożenie strategii kontroli celnych w tym ruchu

Komisja oraz europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej przy wsparciu państw członkowskich
1 Komunikat Komisji z 3 marca 2010 r. - Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - COM(2010) 2020 final - niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej - Wspieranie kreatywności i innowacji celem zapewnienia wzrostu gospodarczego, atrakcyjnych miejsc pracy oraz wysokiej jakości produktów i usług w Europie - COM(2011) 287.
3 Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 15.
4 Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1.
5 Dz.U. C 80 z 19.3.2013, s. 1.
6 Dz.U. C 80 z 19.3.2013, s. 11.
7 Dok. 6494/18.
8 COM(2018) 77 final.
9 Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact [Handel towarami podrobionymi i pirackimi: mapowanie wpływu gospodarczego], OECD/EUIPO (2016): https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/ observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf.
10 Synthesis Report on IPR Infringement 2018 [Sprawozdanie podsumowujące w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej z roku 2018], EUIPO (2018) https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Full %20Report/Full%20Synthesis%20Report%20EN.pdf.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.