Dz.U.UE.C.2018.449.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

Konkluzje Rady oraz przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie gospodarczego wymiaru sportu i związanych ze sportem korzyści społeczno-gospodarczych

(2018/C 449/01)

(Dz.U.UE C z dnia 13 grudnia 2018 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANI W RADZIE

PRZYPOMINAJĄC, ŻE:

1. W planach prac UE w dziedzinie sportu (na lata 2011-2014 1 , 2014-2017 2  i 2017-2020 3 ), przyjętych przez Radę i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, podkreślono znaczenie gospodarczego wymiaru sportu, zwracając uwagę w szczególności na stabilne finansowanie sportu, dziedzictwo dużych imprez sportowych, gospodarcze korzyści wynikające ze sportu i innowacje.
2. W konkluzjach Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 listopada 2012 r. na temat wzmocnienia bazy dowodowej w procesie kształtowania polityki sportowej 4  uznano istotny udział sportu, jako czynnika generującego wzrost i zatrudnienie, w gospodarce Europy oraz wkład sportu w realizację celów strategii "Europa 2020", a także podkreślono znaczenie porównywalnych danych powiązanych ze sportem i ich wykorzystania w trakcie formułowania polityki w celu podniesienia jakości polityk sportowych.
3. W konkluzjach Rady w sprawie roli wolontariatu sportowego w propagowaniu aktywności obywatelskiej 5  wskazano, że sektor sportu, w tym wolontariat sportowy, stanowi wymierną i istotną wartość ekonomicznospołeczną w krajowej gospodarce i może stymulować wzrost i podnieść wskaźnik zatrudnienia w całej Unii Europejskiej.
4. W konkluzjach Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie propagowania aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu 6  podkreślono, że obecne wysokie wskaźniki braku aktywności fizycznej budzą poważne obawy w UE i jej państwach członkowskich, zarówno z punktu widzenia ochrony zdrowia, jak i z punktu widzenia społeczno-gospodarczego.
5. W konkluzjach Rady w sprawie wpływu sportu na gospodarkę UE, a zwłaszcza na walkę z bezrobociem młodzieży i na zwiększanie włączenia społecznego 7  położono nacisk na to, jak istotny jest sektor sportu dla gospodarki oraz dla tego, by młodzi ludzie mogli zdobywać umiejętności użyteczne w płatnym zatrudnieniu, a także w wolontariacie.
6. W konkluzjach Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat sportu jako siły napędowej innowacji i wzrostu gospodarczego 8  przeanalizowano potencjał sportu dla wzrostu i zatrudnienia oraz jako siły napędowej innowacji.
7. W konkluzjach Rady w sprawie promowania zajęć w zakresie sprawności ruchowej, aktywności fizycznej i zajęć sportowych dla dzieci 9  zachęca się do wspierania wychowania fizycznego w szkołach, w tym w zakresie sprawności ruchowej we wczesnym dzieciństwie, w związku ze zmianą codziennych nawyków dzieci polegającą na tym, że aktywność fizyczna wypierana jest przez bardziej statyczne czynności.
8. W konkluzjach Rady w sprawie przyczynienia się do powstrzymania wzrostu nadwagi i otyłości u dzieci 10  potwierdzono, że zdrowie stanowi wartość dla rozwoju społeczno-gospodarczego każdego państwa, okazję do jego dalszego rozwoju oraz inwestycję weń oraz że otyłość u dzieci jest mocnym predyktorem otyłości u dorosłych, która ma powszechnie znane skutki zdrowotne i gospodarcze.

BĘDĄC ZDANIA, ŻE:

9. Sport uznaje się za gospodarczy czynnik wzrostu ze względu na jego wpływ na wartość dodaną, PKB i siłę nabywczą 11 .
10. Sport jest zjawiskiem międzysektorowym, a jego skutki nie ograniczają się jedynie do dochodu branży sportowej. Ma swój udział w szczególności w zdrowiu publicznym, rozwoju regionalnym i turystyce, lecz także - jako czynnik więzi społecznej - w edukacji i integracji.
11. Od czasu gdy w 2006 r. po raz pierwszy w kontekście UE zajęto się kwestią gospodarczego wymiaru sportu 12 , podejmowane są wysiłki dotyczące mierzenia skutków gospodarczych sportu.
12. Jak dotychczas 9 państw członkowskich UE 13  utrzymuje w pełnym zakresie rachunki satelitarne sportu, a dodatkowe 5 państw 14  dysponuje zestawem danych dotyczących sportu zapewniającym wysoki stopień precyzji wyników.
13. Jedno z ostatnich badań 15  wskazuje, że udział sportu w PKB Unii wynosi 2,12 %, natomiast zatrudnienie związane ze sportem stanowi 2,72 % unijnego zatrudnienia (5,67 mln osób). Wyniki te pokazują również, że w trudnym dla gospodarki okresie sport okazał się bardzo odpornym sektorem generującym wzrost i miejsca pracy 16 .
14. Mimo że gospodarczy wymiar sportu - uwidoczniony w rachunkach narodowych - jest w odpowiedni sposób zobrazowany za pośrednictwem rachunków satelitarnych sportu oraz innych systemów obliczeniowych, wkład sportu w gospodarkę jest wciąż niedoceniany, istnieją bowiem dodatkowe, tzw. społeczno-gospodarcze skutki (np. oddziaływanie zdrowia na gospodarkę, zaangażowanie wolontariuszy, wkład innowacji we wzrost oraz udział sportu w rozwoju gospodarczym), które nie są jeszcze uwzględniane, choć mają wpływ na PKB i zatrudnienie.
15. Koszty gospodarcze wynikające z chorób mających związek z brakiem aktywności fizycznej 17  nie są uwidocznione w rachunkach narodowych 18 , nawet wówczas, gdy te skutki gospodarcze są znaczne 19 ; nie jest też możliwe ich zmierzenie bez zastosowania odpowiednich metod.
16. Wolontariat niesie ze sobą znaczne korzyści edukacyjne i zapewnia istotny wkład w gospodarczy wymiar sportu 20 , który to wkład nie jest uwidoczniony w rachunkach narodowych.
17. Związany ze sportem wymiar innowacji 21  nie został jeszcze w wystarczającym stopniu rozważony z perspektywy PKB i zatrudnienia ze względu na brak danych. Należy zatem opracować rzetelne empiryczne wyniki w zakresie wpływu innowacji związanych ze sportem na dynamikę eksportu i wzrost gospodarczy.
18. Wkład sportu w rozwój regionalny jest słabo uwidoczniony i brak jest świadomości tego, na jak wiele sposobów sport i aktywność fizyczna mogą być potężnym narzędziem realizacji celów UE w zakresie spójności, zwłaszcza z myślą o przyczynieniu się do osiągnięcia celów strategii Europa 2020. Najnowsze dowody 22  pokazują, jak projekty związane ze sportem wnoszą wkład na poziomie lokalnym w gospodarkę, zatrudnienie i spójność społeczną, a także zwracają uwagę na to, że wiele regionów w całej Europie włączyło sport do swoich strategii inteligentnej specjalizacji.

UZNAJĄ, ŻE:

19. Zobrazowanie całego wkładu sportu w gospodarkę wymaga wzięcia pod uwagę dodatkowych aspektów, m.in. ilościowego ujęcia mającego źródło w aktywności fizycznej oddziaływania zdrowia na gospodarkę, uznania dodatkowych korzyści płynących z wolontariatu, wkładu innowacji w umacnianie potencjału wzrostu oraz analizy wpływu projektów związanych ze sportem na rozwój regionalny.
20. Do mierzenia społeczno-gospodarczych skutków sportu niezbędne są dodatkowe metody i podejścia 23 . Aby zapewnić empiryczne wyniki na szczeblu krajowym i europejskim, muszą być dostępne porównywalne dane i informacje. Wszelkie zebrane dane dotyczące tych kwestii powinny być segregowane według kryterium płci.
21. Sport i aktywność fizyczna wnoszą wkład w stawianie czoła współczesnym wyzwaniom lokalnym i regionalnym, polegający m.in. na rozwijaniu rozwiązań w zakresie "miękkiej" mobilności, przyspieszaniu rewitalizacji obszarów miejskich poprzez inteligentne infrastruktury sportowe lub na poprawie spójności społecznej między poszczególnymi społecznościami.

ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, BY:

22. Rozważyły opracowywanie rachunków satelitarnych sportu lub innych porównywalnych systemów obliczeniowych służących do przedstawiania gospodarczych skutków sportu w ujęciu ilościowym.
23. Wspierały i rozpowszechniały szersze ujęcie - na szczeblu europejskim i krajowym oraz poprzez wzmocnienie współpracy sektorowej - gospodarczego wymiaru sportu uwzględniające aspekty społeczno-gospodarcze, a zwłaszcza wolontariat, aspekty gospodarcze związane ze zdrowiem oraz innowacje.
24. Wzięły pod uwagę wartość wolontariatu dla krajowej gospodarki i uwzględniły ten aspekt w statystykach.
25. Zwiększały - za pomocą rzetelnych danych - świadomość potencjału sportu w zakresie wnoszenia wkładu we wzrost i zatrudnienie.
26. Rozważyły prowadzenie dalszej współpracy między państwami członkowskimi oraz z Komisją w celu opracowania porównywalnych definicji, metod i norm dotyczących społeczno-gospodarczego wymiaru sektora sportowego.
27. W stosownych przypadkach promowały na szczeblu krajowym kontakty dotyczące uwzględniania strategii inteligentnej specjalizacji, takich jak klastry sportowe.
28. Rozważyły uwzględnienie sportu i aktywności fizycznej - jako priorytetu przekrojowego - w innych obszarach polityki, takich jak polityka zdrowotna, edukacyjna, transportowa, urbanistyczna, społeczna i turystyczna, w których wkład sportu jest szeroko dowiedziony.

ZWRACAJĄ SIĘ DO KOMISJI, BY:

29. Promowała i wspierała działania, takie jak wymiana odnośnych danych i wiedzy fachowej niezbędnej do stosowania poszczególnych metod, zbieranie dowodów i agregacja statystyk dotyczących sportu, a także wsparcie techniczne, z myślą o usprawnieniu i uproszczeniu wysiłków państw członkowskich podejmowanych w celu przedstawienia gospodarczego wymiaru sportu w ujęciu ilościowym.
30. Zainicjowała proces oceny w zakresie wykorzystania i możliwości stosowania systemów obliczeniowych używanych do przedstawiania społeczno-gospodarczych aspektów sportu w ujęciu ilościowym, w tym proces identyfikowania istniejących badań i zbierania przykładów najlepszych praktyk.
31. Wspierała, w kontekście grupy ekspertów i przy poparciu ze strony Eurostatu, opracowanie narzędzi, które umożliwiłyby uzupełnienie lub zaktualizowanie istniejących już danych o gospodarczym wymiarze sportu, w tym o aspektach społeczno-gospodarczych.
32. Zwiększała świadomość co do potencjału sportu jako jednego ze źródeł innowacji.
33. Wspierała kontakty i dalej wzmacniała współpracę, zarówno w samej Komisji, jak i z innymi instytucjami UE w zakresie roli sportu w nowoczesnych gospodarkach i społeczeństwach, w szczególności mając na względzie wkład sportu w rozwój regionalny.

ZWRACA SIĘ DO RUCHU SPORTOWEGO, BY:

34. Wspierał zbieranie danych dotyczących wkładu wolontariatu w sport i aktywność fizyczną.
35. Rozważył wspieranie ekonomicznej analizy porównawczej w zakresie gospodarczych skutków wolontariatu oraz aktywności fizycznej i braku takiej aktywności.
36. Zachęcał do kontaktów z ekspertami służących wymianie najlepszych praktyk w zakresie metod pomiaru skutków gospodarczych.

ZAŁĄCZNIK

1. W białej księdze Komisji Europejskiej na temat sportu 24  położono szczególny nacisk na gospodarczy wymiar sportu, podkreślając zapotrzebowanie na porównywalne ogólnoeuropejskie informacje do celów kształtowania polityk opartych na dowodach.
2. W komunikacie Komisji na temat sportu 25  uznano znaczenie rachunków satelitarnych sportu dla solidnego kształtowania polityk i zwrócono uwagę na wartość sportu jako instrumentu rozwoju regionalnego.
1 Dz.U. C 162 z 1.6.2011, s. 1.
2 Dz.U. C 183 z 14.6.2014, s. 12.
3 Dz.U. C 189 z 15.6.2017, s. 5.
4 Dz.U. C 393 z 19.12.2012, s. 20.
5 Dz.U. C 372 z 20.12.2011, s. 24.
6 Dz.U. C 393 z 19.12.2012, s. 22.
7 Dz.U. C 32 z 4.2.2014, s. 2.
8 Dz.U. C 436 z 5.12.2014, s. 2.
9 Dz.U. C 417 z 15.12.2015, s. 46.
10 Dz.U. C 205 z 29.6.2017, s. 46.
11 Badanie gospodarczych skutków sportu na podstawie rachunków satelitarnych sportu, 2018.
12 Grupa Ekspercka ds. Statystki Sportowej (2011-2014), wileńska definicja sportu.
13 Austria, Belgia, Cypr, Litwa, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia i Zjednoczone Królestwo.
14 Bułgaria, Francja, Hiszpania, Luksemburg i Słowacja.
15 Badanie gospodarczych skutków sportu na podstawie rachunków satelitarnych sportu, 2018.
17 Bezpośrednie koszty w systemie ochrony zdrowia, utrata produktywności, śmiertelność i niezdolność do wykonywania zawodu spowodowana chorobami mającym związek z brakiem aktywności fizycznej, takimi jak cukrzyca typu 2, depresja, problemy z kręgosłupem czy choroby układu krążenia.
18 Rachunki i techniki służące do pomiaru aktywności gospodarczej danego kraju
19 Jak potwierdzono w badaniu ISCA/CEBR pt. "Gospodarcze koszty braku aktywności fizycznej w Europie": http://inactivity-time-bomb.nowwemove.com/ oraz w badaniu WHO pt. "Aktywność fizyczna a zdrowie: uzasadnienie działań": http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/87545/E89490.pdf?ua=1
20 Badanie pt. "Wolontariat w Unii Europejskiej", 2010.
21 Odnosi się do procesu przekształcania pomysłu lub wynalazku w towar lub usługę, które tworzą wartość lub za które zapłaci nabywca.
22 Badanie pt. "Wkład sportu w rozwój regionalny dzięki funduszom strukturalnym", 2016.
23 Kazański plan działania przyjęty przez Unesco w dniu 15 lipca 2017 r. w swoim działaniu nr 2 także przewiduje potrzebę opracowania wspólnych wskaźników umożliwiających mierzenie wkładu wychowania fizycznego, aktywności fizycznej i sportu w realizację priorytetowych celów i założeń zrównoważonego rozwoju.
24 Dok. 11811/07 - COM(2007)391 final, 12.7.2007.
25 Dok. 5597/11 - COM(2011)12 final, 21.1.2011.