Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.29.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lutego 2007 r.

Konferencja Komisji ds. Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)

Komunikat przyjęty przez XXXVI COSAC

Helsinki, 20-21 listopada 2006 r.

(2007/C 29/03)

(Dz.U.UE C z dnia 9 lutego 2007 r.)

1. Współpraca z Komisją Europejską i Radą

1.1. COSAC wyraża zadowolenie z szybkiej realizacji podjętego przez Komisję Europejską zobowiązania do bezpośredniego przekazywania parlamentom krajowym wszystkich nowych wniosków legislacyjnych oraz dokumentów konsultacyjnych. Są to istotne informacje, ponieważ pozwalają one parlamentom krajowym wzmocnić kontrolę parlamentarną oraz usprawnić proces kształtowania polityki.

1.2. COSAC wyraża również zadowolenie z wezwania Komisji Europejskiej skierowanego do parlamentów krajowych do zgłaszania uwag na temat wniosków legislacyjnych i dokumentów konsultacyjnych oraz z jej zobowiązania się do uwzględniania wyrażonych opinii, w szczególności w odniesieniu do zasad pomocniczości i proporcjonalności. Przyszły wpływ parlamentów krajowych na proces podejmowania decyzji w UE będzie uzależniony od ich chęci i zdolności do podjęcia swoich obowiązków w zakresie kontroli wniosków Komisji Europejskiej.

1.3. W celu zagwarantowania, żeby parlamenty krajowe mogły reagować we właściwym czasie, Komisja Europejska proszona jest o dostarczanie bardziej szczegółowych informacji na temat swoich wniosków, tak aby umożliwić parlamentom krajowym lepsze planowanie przeprowadzanych przez nie analiz. Dzięki tym informacjom oraz towarzyszącym im ocenom oddziaływania parlamenty krajowe będą miały możliwość omawiania faktycznego kierunku polityki Komisji Europejskiej, co zostało uwzględnione w inicjatywie przewodniczącego José Manuela Barroso oraz zyskało poparcie Rady Europejskiej.

1.4. COSAC przyjmuje również z zadowoleniem opublikowanie komunikatu w sprawie programu legislacyjnego i programu prac Komisji Europejskiej na 2007 r. we wszystkich językach urzędowych.

1.5. COSAC wzywa Radę do zachowywania sześciotygodniowego okresu pomiędzy udostępnieniem nowego wniosku legislacyjnego we wszystkich językach urzędowych a jego uwzględnieniem w porządku dziennym Rady.

1.6. COSAC zachęca Radę do kontynuowania procesu otwierania swoich posiedzeń dla społeczeństwa w przypadkach, gdy rozpatruje projekty aktów prawnych lub głosuje nad nimi, tak aby zmniejszyć dystans pomiędzy obywatelami a Unią oraz umożliwić skuteczniejszą kontrolę decyzji Rady przez parlamenty krajowe. COSAC wzywa także przyszłe prezydencje oraz Komisję Europejską do aktywnej pracy na rzecz polepszania publicznego dostępu do dokumentów, ponieważ prawo dostępu do dokumentów powinno być główną zasadą obowiązującą w pracy instytucji UE. W tym względzie COSAC podkreśla także znaczenie przyjętej przez Komisję europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości.

2. Przyszłość Unii Europejskiej

2.1. COSAC wzywa prezydencję fińską i niemiecką do zagwarantowania, że nastąpi przejście od okresu refleksji do działania w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie konstytucji. Wspólne posiedzenie parlamentarne w dniach 4-5 grudnia 2006 r. po raz kolejny stanie się doskonałym forum do dalszej dyskusji parlamentarzystów z parlamentów krajowych oraz Parlamentu Europejskiego nad przyszłością Unii Europejskiej oraz wymiany opinii z Radą i Komisją Europejską. COSAC wzywa prezydencję niemiecką do zasięgnięcia opinii parlamentów krajowych oraz Parlamentu Europejskiego i uwzględnienia ich podczas przygotowywania deklaracji berlińskiej z okazji 50. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego.

2.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę włoskiego parlamentu, która zostanie przeprowadzona w dniach 22-23 marca 2007 r. w ramach obchodów 50. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Dzięki inicjatywie tej przedstawiciele parlamentów krajowych oraz Parlamentu Europejskiego będą mogli zarówno podkreślić znaczenie tej jakże ważnej w życiu społeczeństw, które reprezentują, daty, jak i wnieść swój wkład we wspólną refleksję nad najlepszymi sposobami kontynuowania procesu integracji europejskiej.

2.3. Poza wspomnianymi kwestiami instytucjonalnymi COSAC uważa również, że konieczne jest pobudzenie procesu lizbońskiego na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Roczna strategia polityczna powinna przewidywać konkretne środki związane z tym celem.

2.4. COSAC popiera przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka. Wszystkie państwa członkowskie UE ratyfikowały europejską konwencję praw człowieka oraz opowiadają się za Kartą praw podstawowych Unii proklamowaną w Nicei w 2000 r.

3. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

3.1. COSAC wzywa Radę do zwiększenia starań na rzecz rozwiązania problemu nielegalnej imigracji oraz równoczesnego dążenia do opracowania spójnej strategii w zakresie legalnej imigracji. Polityka imigracyjna jest kwestią kluczową dla przyszłości Unii Europejskiej i powinna ona opierać się na bardziej wszechstronnej polityce skoordynowanej z polityką rozwoju i handlu. Wypracowanie wspólnego rozwiązania jest niezbędne z punktu widzenia poszczególnych państw członkowskich i UE jako całości. Rozwiązanie takie jest szczególnie ważne zwłaszcza w odniesieniu do imigracji z kontynentu afrykańskiego. Ponadto będzie ono stanowić konkretne działanie związane z realizacją postanowień konferencji w Rabacie z udziałem przedstawicieli państw pochodzenia, tranzytowych i przeznaczenia, która odbyła się w lipcu 2006 r.

3.2. COSAC podkreśla znaczenie wzmocnienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Obywatele oczekują od Unii Europejskiej, że skutecznie zapewni im bezpieczeństwo. Należy jednak zachować równowagę pomiędzy bezpieczeństwem a prawami podstawowymi, w szczególności w dziedzinie ochrony danych. Zapewnienie swobodnego przepływu obywateli, ich bezpieczeństwa i dostępu do sprawiedliwości wymaga skuteczniejszej realizacji działań ze strony państw członkowskich. Aby spełnić oczekiwania naszych obywateli, potrzebne jest silniejsze zaangażowanie polityczne oraz wzajemne zaufanie do poszczególnych systemów sądowych.

3.3. COSAC przypomina, że dorobek Schengen jest częścią dorobku europejskiego, który jest dostępny dla wszystkich państw członkowskich pragnących przyłączyć się i spełniających określone kryteria. Przyjmując z żalem informację o nieuchronnym opóźnieniu terminu zakończenia prac nad SIS II, COSAC podkreśla znaczenie opracowania SIS II zgodnie z nowym, ścisłym harmonogramem.

3.4. Ponieważ zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach UE w ustalonym terminie jest dla obywateli Unii sprawą najwyższej wagi, COSAC wzywa do dołożenia wszelkich starań na rzecz rozszerzenia obszaru Schengen zgodnie z pierwotnym harmonogramem potwierdzonym przez Radę Europejską w czerwcu 2006 r. W związku z powyższym COSAC z zadowoleniem przyjmuje szczegółowe rozpatrzenie przez Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej inicjatywy umożliwiającej rozszerzenie Schengen w ustalonym terminie na podstawie obowiązującego systemu SIS I+.

3.5. COSAC odnotowuje starania prezydencji i Komisji Europejskiej na rzecz usprawnienia procesu podejmowania decyzji w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w szczególności w kwestiach należących do trzeciego filaru. Sprawa ta jest istotna z punktu widzenia skuteczności UE w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli.

4. Rozszerzenie

4.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii z dniem 1 stycznia 2007 r. i zachęca kolegów parlamentarzystów w obydwu krajach do dołożenia wszelkich starań w celu zakończenia ostatecznych przygotowań do przystąpienia do UE. COSAC wzywa Radę Europejską do przeprowadzenia otwartej debaty nad wszystkimi aspektami przyszłego rozszerzenia, w tym unijną zdolnością do integracji oraz zdobytymi do tej pory pozytywnymi doświadczeniami. Należy w odpowiedni sposób wyjaśnić opinii publicznej, jakie korzyści wynikają z procesu rozszerzenia.

5. UE i Rosja

5.1. COSAC wspiera obejmujący szeroki wachlarz zagadnień dialog z Rosją w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy (PCA). UE i Rosja mają wspólne interesy i bliska współpraca powinna być utrzymana. Współpraca ta powinna skupiać się nie tylko na sprawach gospodarczych, ale także na kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym, energią, zdrowiem i opieką społeczną. COSAC podkreśla, że przyszłe negocjacje w sprawie PCA powinny również obejmować kwestię demokracji, państwa prawa, praw człowieka i podstawowych wolności, wykorzystując także w pełni istniejące instrumenty Rady Europy. Znaczenie tych wartości uwydatniły ostatnie budzące sprzeciw wydarzenia, w szczególności zabójstwo Anny Politkowskiej.

5.2. COSAC jest zdania, że umowa o partnerstwie i współpracy powinna opierać się na równym partnerstwie pomiędzy UE i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Rosją z drugiej strony, którego podstawą są wspólne wartości i obopólne interesy. Solidarność pomiędzy Unią Europejską a jej państwami członkowskimi jest podstawową zasadą, która powinna mieć również zastosowanie we wspólnej polityce handlowej UE, w szczególności w sporach handlowych z innymi krajami, takich jak aktualny spór między Polską a Rosją.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.