Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.241.20

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 września 2008 r.

Komunikat Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej na trasie Crotone - Mediolan Linate i z powrotem oraz Crotone - Rzym Fiumicino i z powrotem

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 241/09)

(Dz.U.UE C z dnia 20 września 2008 r.)

Na mocy art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych i zgodnie z art. 52 akapit 35 ustawy nr 448 z dnia 28 grudnia 2001 r. rząd Włoch podjął decyzję o nałożeniu obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na następującej trasie:

1. Trasy

Crotone - Rzym Fiumicino i z powrotem.

Crotone - Mediolan Linate i z powrotem.

1.1. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydziału czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 793/2004, właściwe organy będą mogły zarezerwować niektóre przydziały czasów na realizację połączeń zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

1.2. Mając na względzie realizację celów wynikających z nałożenia obowiązku użyteczności publicznej, włoski Krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego (ENAC) sprawdzi, czy przewoźnicy dysponują właściwą strukturą i czy jest ona zgodna z minimalnymi wymogami dotyczącymi dostępu do obsługi połączenia.

2. Opis wymogów obowiązku użyteczności publicznej

2.1. Minimalna częstotliwość lotów:

Między Crotone a Rzymem (Fiumicino) i z powrotem.

Minimalna częstotliwość lotów na podanej trasie jest następująca:

– 2 loty dziennie w każdą stronę przez cały rok.

Całkowita zdolność przewozowa każdego statku powietrznego powinna być oddana do sprzedaży, zgodnie z zakresem obowiązku użyteczności publicznej.

Między Crotone a Mediolanem (Linate) i w drugą stronę.

Minimalna częstotliwość lotów na podanej trasie jest następująca:

– 1 lot dziennie w każdą stronę przez cały rok.

Całkowita zdolność przewozowa każdego statku powietrznego powinna być oddana do sprzedaży zgodnie z zakresem obowiązku użyteczności publicznej.

2.2. Rozkład lotów:

Na trasie Crotone - Rzym Fiumicino:

– 1 odlot w godzinach 6.30-8.00,

– 1 odlot w godzinach 17.00-18.00.

Na trasie Rzym Fiumicino - Crotone:

– 1 odlot w godzinach 9.00-10.30,

– 1 odlot w godzinach 19.00-21.00.

Na trasie Crotone - Mediolan Linate:

– 1 odlot w godzinach 6.00-9.30.

Na trasie Mediolan Linate - Crotone:

– 1 odlot w godzinach 19.00-21.00.

2.3. Statki powietrzne lub oferowana zdolność przewozowa:

Obsługę połączeń należy wykonywać przez cały rok przy wykorzystaniu statków powietrznych z kabiną ciśnieniową z silnikiem turbośmigłowym lub turboodrzutowym o liczbie miejsc nie mniejszej niż 105.

Przewoźnik, który przyjmie obowiązki, podejmie wszystkie niezbędne środki, aby ułatwić dostęp do samolotów osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej zdolności ruchowej, bez uszczerbku dla przepisów bezpieczeństwa uzasadniających odmowę wstępu na pokład.

2.4. Taryfy:

a) maksymalne dopuszczalne taryfy na każdej trasie wynoszą:

– Crotone - Rzym Fiumicino i z powrotem

(w okresie 1 czerwca/30 września): 79,00 EUR

(w okresie 1 października/31 maja): 60,00 EUR,

– Crotone - Mediolan Linate i z powrotem

(w okresie 1 czerwca/30 września): 110,00 EUR

(w okresie 1 października/31 maja): 90,00 EUR.

Wszystkie podane taryfy nie zawierają podatku VAT i opłat lotniskowych. Nie jest dozwolone stosowanie jakiegokolwiek rodzaju dopłat.

Należy zapewnić przynajmniej jeden system całkowicie bezpłatnej dystrybucji i sprzedaży biletów, niewymagający od pasażerów ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wszyscy pasażerowie podróżujący na podanych trasach mają prawo do korzystania z wymienionych wyżej taryf;

b) każdego roku właściwe organy dokonują korekty maksymalnych taryf zgodnie ze wskaźnikiem inflacji z poprzedniego roku, obliczonym na podstawie ogólnego wskaźnika cen towarów konsumpcyjnych ISTAT/FOI. O zmianach powiadamiani są wszyscy przewoźnicy obsługujący połączenia lotnicze na wspomnianych trasach oraz Komisja Europejska w celu ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku zmiany średniej ceny paliw i/lub stosunku wymiany euro do dolara amerykańskiego przekraczającej 5 % w każdym kwartale, w okresie liczonym od pierwszego kwartału 2009 roku, taryfy muszą ulec procentowej zmianie zgodnie ze stwierdzoną zmianą średniej ceny oraz proporcjonalnie do wpływu kosztów paliwa na koszty prowadzenia działalności przewoźnika, szacowanych zazwyczaj na poziomie 30 %. Parametr odniesienia dla kalkulacji zmian stanowi cena paliwa z lipca 2008 r. Cenę porównuje się ze średnią wartością z poprzedniego miesiąca. Do określenia ceny wykorzystane zostanie notowanie cen paliwa lotniczego według Platts (cargo FOB Mediterraneo), wyrażone w dolarach za tonę. Otrzymana w ten sposób wartość zostanie zamieniona na euro na podstawie kursów publikowanych przez EBC. Ewentualne korekty taryf dokonywane są co trzy miesiące przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu na podstawie analizy przeprowadzonej przez włoski Krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego (ENAC). Przedmiotowej korekty dokonuje się na wniosek przewoźników obsługujących połączenia na danych trasach; w przypadku spadku cen procedura wszczynana jest z urzędu. W trakcie analizy, o której mowa powyżej, należy zapoznać się z opinią przewoźników obsługujących połączenia na danych trasach objętych obowiązkiem użyteczności publicznej. Ewentualna korekta taryfy obowiązuje od kwartału następującego po kwartale, w którym podjęto decyzję i dotyczy wyłącznie taryfy a nie podatków i opłat dodatkowych.

O dokonanych zmianach powiadamiani są wszyscy przewoźnicy obsługujący połączenia lotnicze na danej trasie oraz Komisja Europejska w celu opublikowania ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.5. Ciągłość obsługi:

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji i ciągłości połączeń, przewoźnik lotniczy przyjmujący na siebie obowiązek użyteczności publicznej, zobowiązuje się:

– zagwarantować obsługę połączeń przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i nie zawieszać jej bez uprzedniego sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia,

– złożyć kaucję eksploatacyjną na poczet zabezpieczenia prawidłowej realizacji i ciągłości obsługi. Powyższe zabezpieczenie, wynoszące co najmniej 700.000 EUR dla każdej z obu tras, ma formę poręczenia ubezpieczeniowego lub bankowego, wystawionego na rzecz włoskiego Krajowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ENAC), który wykorzysta poręczenie dla zabezpieczenia przyjętych przez przewoźnika zobowiązań,

– wykonywać w każdym roku przynajmniej 98 % przewidzianych lotów z dopuszczalnym limitem 2 % odwołanych lotów z przyczyn bezpośrednio zależnych od przewoźnika, za wyjątkiem przypadków działania siły wyższej,

– przekazać do urzędu nadzorującego tytułem kary kwotę 3.000 EUR za każdy odwołany lot ponad dopuszczalny limit 2 %. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przypisane do pozycji budżetowej służącej finansowaniu ciągłości terytorialnej miasta Crotone.

Kary, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą być stosowane łącznie z sankcjami określonymi w dekrecie o mocy ustawy nr 69 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie kar za naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, a także z sankcjami administracyjnymi przewidzianymi w dekrecie o mocy ustawy nr 172 z dnia 4 października 2007 r. w sprawie kar dotyczących przyznawania przydziałów czasowych.

Niniejszy obowiązek użyteczności publicznej zastępuje obowiązek opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 225 z dnia 14 września 2005 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.