Komunikat w sprawie sektora cukru.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.156.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 czerwca 2005 r.

Komunikat Komisji w sprawie sektora cukru

(2005/C 156/02)

(Dz.U.UE C z dnia 28 czerwca 2005 r.)

Komisja zwraca uwagę zainteresowanych stron na jej wnioski legislacyjne dotyczące

– reformy wspólnej organizacji rynku cukru,

– wprowadzenia czasowego funduszu na rzecz restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie, oraz

– włączenia bezpośredniego wsparcia dochodów producentów buraków cukrowych do Jednolitego Systemu Płatności.

Wnioski znajdują się w dokumencie KOM(2005) 263 dostępnym na stronie internetowej Komisji http://europa.eu.int/comm/agriculture/index.htm.

Zgodnie z wnioskiem nowa organizacja rynku cukru oraz rozporządzenie dotyczące czasowego funduszu restrukturyzacji powinny mieć zastosowanie od roku gospodarczego 2006/2007, który rozpocznie się dnia 1 lipca 2006 r. W odniesieniu do bezpośredniego wsparcia dochodów, zaproponowano włączenie wsparcia dochodów producentów buraków cukrowych do Jednolitego Systemu Płatności począwszy od 2006 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.