Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.38.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2012 r.

Komunikat Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2012 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Unię na produkty w sektorze wieprzowiny

(2012/C 38/05)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2012 r.)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2009(1) otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów w sektorze wieprzowiny. Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w pierwszych siedmiu dniach grudnia 2011 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2012 r. w przypadku kontyngentów 09.4038, 09.4170 oraz 09.4204 dotyczą ilości mniejszych niż ilości dostępne. Zgodnie z art. 7 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006(2) ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków, są dodawane do ilości ustalonych dla kolejnego podokresu obowiązywania kontyngentu, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2012 r. Są one wymienione w załączniku do niniejszego komunikatu.

______

(1) Dz.U. L 129 z 28.5.2009, s. 13.

(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

ZAŁĄCZNIK 

Numer porządkowy kontyngentuIlości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2012 r.

(w kg)

09.403825 136 150
09.41703 541 500
09.42043 468 000
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.