Komunikat w sprawie dostępności obszarów będących przedmiotem koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.165.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 maja 2023 r.

Komunikat w sprawie dostępności obszarów będących przedmiotem koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów
(2023/C 165/05)

Zgodnie z art. 20 ustawy o poszukiwaniu i eksploatacji złóż węglowodorów (Narodne novine (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji) nr 52/18, 52/19 i 30/21), Ministerstwo Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Republiki Chorwacji publikuje

Rząd Republiki Chorwacji zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do składania ofert na udzielenie koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów w odniesieniu do dostępnych bloków poszukiwawczych na lądzie.

1. INFORMACJE NA TEMAT BLOKÓW POSZUKIWAWCZYCH

Obszary poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów na lądzie będące przedmiotem koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów są następujące:

1. Blok poszukiwawczy SA-08/SA-09

2. Blok poszukiwawczy SA-11/SA-12

3. Blok poszukiwawczy DR-02/1

Mapy i współrzędne obszarów poszukiwawczych są zawarte w dokumentacji przetargowej.

Bloki poszukiwawcze dostępne przy udzielaniu koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów były przedmiotem wcześniejszej procedury przetargowej dotyczącej poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, która nie doprowadziła do przyznania koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów, lub doprowadziła do udzielenia koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów, ale nie podpisano umowy o poszukiwaniu i eksploatacji złóż węglowodorów, wśród nich blok poszukiwawczy opuszczony przez inwestora w trakcie poszukiwania złóż węglowodorów zgodnie z art. 36 ustawy o poszukiwaniu i eksploatacji złóż węglowodorów.

2. KRYTERIA WYBORU OFERENTÓW

Na podstawie przepisów art. 2 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.), które odnoszą się do bezpieczeństwa narodowego, oraz zgodnie z art. 19 ustawy o poszukiwaniu i eksploatacji złóż węglowodorów, kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty są następujące:

1. techniczne, finansowe i zawodowe kompetencje oferenta,

2. sposób, w jaki oferent zamierza prowadzić działalność objętą koncesją na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów,

3. ogólna jakość złożonej oferty,

4. warunki finansowe proponowane przez oferenta w zamian za koncesję na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów oraz

5. jakikolwiek przypadek braku efektywności lub odpowiedzialności ze strony oferenta w jakiejkolwiek formie w innych krajach oraz we wcześniejszych działaniach prowadzonych w celu poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów.

Kolejnym kryterium wyboru oferenta jest opłata za zawarcie umowy na poszukiwanie i eksploatację węglowodorów, której minimalna wysokość określona jest w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 51 ustawy o poszukiwaniu i eksploatacji złóż węglowodorów.

Jeżeli po przeprowadzeniu oceny na podstawie kryteriów wynikających z ustawy o poszukiwaniu i eksploatacji złóż węglowodorów przynajmniej dwie oferty uzyskają taką samą ocenę, przy podjęciu ostatecznej decyzji zostaną wzięte pod uwagę inne istotne i obiektywne kryteria, pod warunkiem, że nie są one dyskryminujące.

3. FORMY SKŁADANIA OFERTY

Ofertę składa się zgodnie dokumentacją przetargową opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Agencji ds. Węglowodorów - www.azu.hr i przedkłada się Agencji ds. Węglowodorów zgodnie z przepisami ustawy o poszukiwaniu i eksploatacji złóż węglowodorów oraz dokumentacją przetargową.

Wszystkie pozostałe istotne informacje i zawiadomienia można znaleźć na stronie internetowej Agencji ds. Węglowodorów - www.azu.hr

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.