Komunikat w ramach wdrażania dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.188.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 sierpnia 2005 r.

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek

(2005/C 188/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

(Dz.U.UE C z dnia 2 sierpnia 2005 r.)

ESO:(1)Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej (oraz dokument referencyjny)Odniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Przypis 1
CENEN 71-1:1998(2)(4)

Bezpieczeństwo zabawek - Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne

EN 71-1:1988Termin minął (31.1.2001)
EN 71-1:1998/A5:2000Przypis 3Termin minął (31.5.2001)
EN 71-1:1998/A1:2001Przypis 3Termin minął (31.7.2001)
EN 71-1:1998/A2:2002Przypis 3Termin minął (31.8.2002)
EN 71-1:1998/A6:2002Przypis 3Termin minął (30.9.2002)
EN 71-1:1998/A7:2002Przypis 3Termin minął (30.11.2002)
EN 71-1:1998/A8:2003(3)Przypis 3Termin minął (31.3.2004)
EN 71-1:1998/A4:2004Przypis 331.12.2005
EN 71-1:1998/A10:2004Przypis 331.12.2005
EN 71-1:1998/A11:2004Przypis 331.12.2005
CENEN 71-2:2003

Bezpieczeństwo zabawek - Część 2: Palność

EN 71-2:1993Termin minął (31.3.2004)
CENEN 71-3:1994

Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków

EN 71-3:1988Termin minął (30.6.1995)
EN 71-3:1994/A1:2000Przypis 3Termin minął (31.10.2000)
EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000
EN 71-3:1994/AC:2002
CENEN 71-4:1990

Bezpieczeństwo zabawek - Część 4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych

-
EN 71-4:1990/A1:1998Przypis 3Termin minął (31.10.1998)
EN 71-4:1990/A2:2003Przypis 3Termin minął (31.1.2004)
CENEN 71-5:1993

Bezpieczeństwo zabawek - Część 5: Zabawki (zestawy chemiczne) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych

-
CENEN 71-6:1994

Bezpieczeństwo zabawek - Część 6: Znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku

-
CENEN 71-7:2002

Bezpieczeństwo zabawek - Część 7: Farby do malowania palcami - Wymagania i metody badań

-
CENEN 71-8:2003

Bezpieczeństwo zabawek - Część 8: Huśtawki, zjeżdżalnie i podobne zabawki ruchowe do użytku rodzinnego w domu i poza budynkiem

-
CENELECEN 50088:1996

Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych

Nie dotyczy-
Zmiana A2:1997 do EN 50088:1996Uwaga 3Termin minął (1.3.2000)
Zmiana A1:1996 do EN 50088:1996Uwaga 3Termin minął (1.10.2001)
Zmiana A3:2002 do EN 50088:1996Uwaga 3Termin minął (1.3.2005)
(1) ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:
- CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny: rue de Stassart 36, B-1050

Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19

(http://www.cenorm.be)

- CENELEC - Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki: rue de

Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519

69 19 (http://www.cenelec.org)

- ETSI - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych: 650, route des

Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; faks (33)

493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2) Uwaga: Zgodnie z decyzją Komisji z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz.U. L 205 z

31.7.2001, str. 39), klauzula 4.20(d) normy EN 71-1:1998 dotycząca

szczytowego poziomu emisji ciśnienia akustycznego mierzonego za pomocą

krzywej ważenia C, wytwarzanego przez zabawkę z użyciem kapiszonów,

zapewnia domniemanie zgodności tylko od dnia 1 sierpnia 2001 r.

(3) Uwaga: Norma EN 71-1:1998/A8:2003 odnosi się jedynie do ryzyka

stwarzanego przez "małe piłki" (zdefiniowane w normie jako "sferyczne,

jajowate lub elipsoidalne przedmioty") zaprojektowane bądź przeznaczone

do rzucania, uderzania, kopania, toczenia, upuszczania lub odbijania.

Zabawki zawierające małe piłki, których nie obejmuje norma, muszą

przed wprowadzeniem do obrotu uzyskać świadectwo badania typu WE.

(4) Uwaga: Zgodnie z decyzją Komisji z dnia 9 marca 2005 r. (Dz.U. L 63 z

10.3.2005, str. 27), klauzula 4.6 normy EN 71-1:1998 oraz klauzula 8.14

tej normy, w zakresie w jakim dotyczą one 24-godzinnego okresu

zanurzenia zabawki w pojemniku, nie obejmuje wszystkich rodzajów ryzyka

stwarzanych przez zabawki i części składowe zabawek wykonane z

rozszerzających się materiałów. Norma nie gwarantuje domniemania

zgodności w tym zakresie.

Przypis 1 Z reguły data ustania domniemania zgodności jest datą wycofania ("dw"), określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach mogą obowiązywać inne zasady.

Przypis 3 W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia, jest EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

UWAGA:

- Wszelkie informacje dotyczące dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE(1) Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienionej dyrektywą 98/48/WE(2).

- Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy te są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

- Obecna lista zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja zapewnia aktualizowanie niniejszego wykazu.

Szersze informacje na temat harmonizowanych norm dostępne są w internecie pod adresem:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

______

(1) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37.

(2) Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.