Komunikat w ramach wdrażania dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia... - OpenLEX

Komunikat w ramach wdrażania dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.319.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 listopada 2013 r.

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 319/08)

(Dz.U.UE C z dnia 5 listopada 2013 r.)

ESO(1)Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej (oraz dokument referencyjny)Pierwsza publikacja Dz.U.Odniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Przypis 1
(1)(2)(3)(4)(5)
CENEN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 1: Wymagania wspólne

8.6.2011EN 1010-1:2004 Przypis 2.1Termin minął (8.6.2011)
CENEN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 2: Maszyny poligraficzne i maszyny do lakierowania oraz urządzenia do prasowania wstępnego

4.2.2011EN 1010-2:2006 Przypis 2.1Termin minął (28.2.2011)
CENEN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona

przed wybuchem - Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

18.11.2011EN 1127-1:2007 Przypis 2.131.7.2014
CENEN 1127-2:2002+A1:2008

Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

20.8.2008EN 1127-2:2002 Przypis 2.1Termin minął (28.12.2009)
CENEN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrze-niach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

20.8.2008EN 1710:2005 Przypis 2.1Termin minął (28.12.2009)
EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010
CENEN 1755:2000+A2:2013

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych - Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

4.5.2013EN 1755:2000+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął (30.9.2013)
CENEN 1834-1:2000

Silniki spalinowe tłokowe - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych gazów i par

21.7.2001
CENEN 1834-2:2000

Silniki spalinowe tłokowe - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 2: Silniki grupy I przeznaczone do stosowania w pracach podziemnych zagrożonych występowaniem metanu i/lub palnego pyłu

21.7.2001
CENEN 1834-3:2000

Silniki spalinowe tłokowe - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 3: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych pyłów

21.7.2001
CENEN 1839:2012

Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par

22.11.2012EN 1839:2003 Przypis 2.1Termin minął (31.3.2013)
CENEN 1953:2013

Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych - Wymagania bezpieczeństwa

Pierwsza publikacja
CENEN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania - Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi - Wymagania bezpieczeństwa

17.9.2010EN 12581:2005 Przypis 2.1Termin minął (31.12.2010)
CENEN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem - Wymagania bezpieczeństwa

17.9.2010EN 12621:2006 Przypis 2.1Termin minął (31.12.2010)
CENEN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych - Wymagania bezpieczeń stwa - Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

17.9.2010EN 12757-1:2005 Przypis 2.1Termin minął (31.12.2010)
CENEN 13012:2012

Stacje paliwowe - Konstrukcja i charakterystyka automatycznych dysz stosowanych w dystrybutorach paliwa

3.8.2012EN 13012:2001 Przypis 2.1Termin minął (31.12.2012)
CENEN 13160-1:2003

Układy wykrywania przecieków - Część 1: Zasady ogólne

14.8.2003
CENEN 13237:2012

Przestrzenie zagrożone wybuchem - Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

12.2.2013EN 13237:2003 Przypis 2.1Termin minął (30.4.2013)
CENEN 13463-1:2009

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Podstawowe założenia i wymagania

16.4.2010EN 13463-1:2001 Przypis 2.1Termin minął (31.12.2010)
CENEN 13463-2:2004

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 2: Ochrona za pomocą obudowy z ograniczonym przepływem "fr"

30.11.2005
CENEN 13463-3:2005

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 3: Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej "d"

30.11.2005
CENEN 13463-5:2011

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 5: Zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego "c"

18.11.2011EN 13463-5:2003 Przypis 2.131.7.2014
CENEN 13463-6:2005

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu "b"

30.11.2005
CENEN 13463-8:2003

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 8: Ochrona za pomocą osłony cieczowej "k"

12.8.2004
CENEN 13616:2004

Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwo ciekłe ropopochodne

9.3.2006
EN 13616:2004/AC:2006
CENEN 13617-1:2012

Stacje paliwowe - Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych

3.8.2012EN 13617-1:2004+A1:2009 Przypis 2.1Termin minął (30.11.2012)
CENEN 13617-2:2012

Stacje paliwowe - Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk samozamykaczy stosowanych w pompach dozujących i dozownikach

4.5.2012EN 13617-2:2004 Przypis 2.1Termin minął (30.9.2012)
CENEN 13617-3:2012

Stacje paliwowe - Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów odcinających

4.5.2012EN 13617-3:2004 Przypis 2.1Termin minął (30.9.2012)
CENEN 13617-4:2012

Stacje paliwowe - Część 4: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk złączy obrotowych stosowanych w odmierzaczach i dozownikach

Pierwsza publikacja
CENEN 13760:2003

Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) - Dysze wlewowe: warunki badań i wymiary

24.1.2004
CENEN 13821:2002

Przestrzenie zagrożone wybuchem - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych

20.5.2003
CENEN 13852-1:2013

Dźwignice - Dźwignice nielądowe - Część 1: Żurawie ogólnego przeznaczenia na instalacjach nielądowych

Pierwsza publikacja
CENEN 14034-1:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu - Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoków pyłu

8.6.2011EN 14034-1:2004 Przypis 2.1Termin minął (31.7.2011)
CENEN 14034-2:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu - Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoków pyłu

8.6.2011EN 14034-2:2006 Przypis 2.1Termin minął (31.7.2011)
CENEN 14034-3:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu - Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu

8.6.2011EN 14034-3:2006 Przypis 2.1Termin minął (31.7.2011)
CENEN 14034-4:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchu chmur pyłowych - Część 4: Oznaczanie granicznego stężenia tlenu GST chmur pyłowych

8.6.2011EN 14034-4:2004 Przypis 2.1Termin minął (31.7.2011)
CENEN 14373:2005

Systemy tłumienia wybuchu

9.3.2006
CENEN 14460:2006

Urządzenia odporne na wybuch

15.12.2006
CENEN 14491:2012

Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów

22.11.2012EN 14491:2006 Przypis 2.1Termin minął (28.2.2013)
CENEN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice - Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki - Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

16.4.2010EN 14492-1:2006 Przypis 2.1Termin minął (30.4.2010)
EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010
CENEN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice - Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki - Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

16.4.2010EN 14492-2:2006 Przypis 2.1Termin minął (16.4.2010)
EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010
CENEN 14522:2005

Oznaczanie temperatury samozapłonu gazów i par

30.11.2005
CENEN 14591-1:2004

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - Systemy ochronne - Część 1: Tama wenty-lacyjna przeciwwybuchowa o wytrzymałości 2 bar

9.3.2006
EN 14591-1:2004/AC:2006
CENEN 14591-2:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - Systemy ochronne - Część 2: Przeciw-wybuchowe zapory wodne

12.12.2007
EN 14591-2:2007/AC:2008
CENEN 14591-4:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - Systemy ochronne - Część 4: Automa-tyczne systemy gaszące kombajnów chodnikowych

12.12.2007
EN 14591-4:2007/AC:2008
CENEN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Obróbka pozapiecowa stali - Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

20.8.2008
CENEN 14678-1:2013

Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe - Konstrukcja i działanie urządzeń przeznaczonych do samochodowych stacji napełniania LPG - Część 1: Dystrybutory

4.5.2013EN 14678-1:2006+A1:2009 Przypis 2.1Termin minął (30.9.2013)
CENEN 14681:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych

8.6.2011EN 14681:2006 Przypis 2.1Termin minął (8.6.2011)
CENEN 14756:2006

Oznaczanie granicznego stężenia tlenu (GST) dla gazów i par

12.12.2007
CENEN 14797:2006

Urządzenia odciążające wybuch

12.12.2007
CENEN 14973:2006+A1:2008

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych - Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

7.7.2010EN 14973:2006 Przypis 2.1Termin minął (31.12.2010)
CENEN 14983:2007

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem w podziemnych zakładach górniczych - Urządzenia i systemy ochronne prze-znaczone do odmetanowania

12.12.2007
CENEN 14986:2007

Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

12.12.2007
CENEN 14994:2007

Systemy zabezpieczające przez odciążenie wybuchu gazu

12.12.2007
CENEN 15089:2009

Systemy izolowania wybuchu

16.4.2010
CENEN 15188:2007

Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia

12.12.2007
CENEN 15198:2007

Metodyka oceny ryzyka zapłonu od nieelektrycznych urządzeń oraz części i podzespołów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

12.12.2007
CENEN 15233:2007

Metodologia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych dla atmosfer potencjalnie wybuchowych

12.12.2007
CENEN 15268:2008

Stacje paliwowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

27.1.2009
CENEN 15794:2009

Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnych

16.4.2010
CENEN 15967:2011

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

18.11.2011EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

Przypis 2.1

Termin minął (29.2.2012)
CENEN 16009:2011

Bezpłomieniowe urządzenia odciążające wybuch

18.11.2011
CENEN 16020:2011

Dywertery eksplozyjne

18.11.2011
CENEN ISO 16852:2010

Przerywacze płomienia - Wymagania eksploatacyjne, metody badań i ograniczenia stosowania

17.9.2010EN 12874:2001 Przypis 2.1Termin minął (31.12.2010)
CenelecEN 50050:2006

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania

20.8.2008
CenelecEN 50104:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu - Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań

4.2.2011EN 50104:2002 + A1:2004 Przypis 2.1Termin minął (1.6.2013)
CenelecEN 50176:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania palnych ciekłych materiałów powłokowych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

16.4.2010
CenelecEN 50177:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego napylania palnych

proszków powłokowych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

16.4.2010
EN 50177:2009/A1:201222.11.2012Przypis 323.7.2015
CenelecEN 50223:2010

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych - Wymagania bezpieczeństwa

17.9.2010
CenelecEN 50271:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu - Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe

4.2.2011
CenelecEN 50281-2-1:1998

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych - Część 2-1: Metody badania - Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu

6.11.1999
EN 50281-2-1:1998/AC:1999
CenelecEN 50303:2000

Urządzenia grupy I kategorii MI przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

16.2.2001
CenelecEN 50381:2004

Przewoźne pomieszczenia wentylowane z zewnętrznym ujściem lub bez niego

9.3.2006
EN 50381:2004/AC:2005
CenelecEN 50495:2010

Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchem

17.9.2010
CenelecEN 60079-0:2009

Atmosfery wybuchowe - Część 0: Sprzęt - Podstawowe wymagania

IEC 60079-0:2007

16.4.2010EN 60079-0:2006

+ EN 61241-0:2006

Przypis 2.1

Termin minął (1.6.2012)
CenelecEN 60079-1:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych "d"

IEC 60079-1:2007

20.8.2008EN 60079-1:2004 Przypis 2.1Termin minął (1.7.2010)
CenelecEN 60079-2:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem "p"

IEC 60079-2:2007

20.8.2008EN 60079-2:2004 Przypis 2.1Termin minął (1.11.2010)
CenelecEN 60079-5:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 5: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie piaskowej "q"

IEC 60079-5:2007

20.8.2008EN 50017:1998 Przypis 2.1Termin minął (1.11.2010)
CenelecEN 60079-6:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej "o"

IEC 60079-6:2007

20.8.2008EN 50015:1998 Przypis 2.1Termin minął (1.5.2010)
CenelecEN 60079-7:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"

IEC 60079-7:2006

11.4.2008EN 60079-7:2003 Przypis 2.1Termin minął (1.10.2009)
CenelecEN 60079-11:2012

Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"

IEC 60079-11:2011

4.5.2012EN 60079-11:2007

+ EN 60079-27:2008

+ EN 61241-11:2006

Przypis 2.1

4.8.2014
CenelecEN 60079-15:2010

Atmosfery wybuchowe - Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu "n"

IEC 60079-15:2010

8.6.2011EN 60079-15:2005 Przypis 2.1Termin minął (1.5.2013)
CenelecEN 60079-18:2009

Atmosfery wybuchowe - Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "m"

IEC 60079-18:2009

7.7.2010EN 60079-18:2004

+ EN 61241-18:2004

Przypis 2.1

Termin minął (1.10.2012)
CenelecEN 60079-20-1:2010

Atmosfery wybuchowe - Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par - Metody badań i dane tabelaryczne

IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010
CenelecEN 60079-25:2010

Atmosfery wybuchowe - Część 25: Systemy iskrobezpieczne

IEC 60079-25:2010

8.6.2011EN 60079-25:2004 Przypis 2.1Termin minął (1.10.2013)
EN 60079-25:2010/AC:2013
CenelecEN 60079-26:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga

IEC 60079-26:2006

20.8.2008
CenelecEN 60079-28:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 28: Ochrona sprzętu i systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne

IEC 60079-28:2006

11.4.2008
CenelecEN 60079-29-1:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 29-1: Sprzęt do wykrywania i pomiaru gazów palnych - Wymagania ogólne i eksploatacyjne

IEC 60079-29-1:2007 (Zmodyfikowana)

20.8.2008EN 61779-1:2000 + A11:2004

+ EN 61779-2:2000 + EN 61779-3:2000 + EN 61779-4:2000 + EN 61779-5:2000 Przypis 2.1

Termin minął (1.11.2010)
CenelecEN 60079-29-4:2010

Atmosfery wybuchowe - Część 29-4: Detektory gazu - Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnych

IEC 60079-29-4:2009 (Zmodyfikowana)

8.6.2011EN 50241-1:1999

+ A1:2004

+ EN 50241-2:1999

Termin minął (1.4.2013)
CenelecEN 60079-30-1:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe - Wymagania ogólne i badania

IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008
CenelecEN 60079-31:2009

Atmosfery wybuchowe - Część 31: Zabezpieczenie urządzeń

przed zapłonem pyłu obudową rodzaju "t"

IEC 60079-31:2008

7.7.2010EN 61241-1:2004 Przypis 2.1Termin minął (1.10.2012)
CenelecEN 60079-35-1:2011

Atmosfery wybuchowe - Część 35-1: Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnia-nego (metanu) - Wymagania ogólne - Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchem IEC 60079-35-1:2011

18.11.2011EN 62013-1:2006 Przypis 2.130.6.2014
EN 60079-35-1:2011/AC:2011
CenelecEN 61241-4:2006

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego - Część 4: Typ ochrony "pD"

IEC 61241-4:2001

20.8.2008
CenelecEN ISO/IEC 80079-34:2011

Atmosfery wybuchowe - Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń

ISO/IEC 80079-34:2011 (Zmodyfikowana)

18.11.2011EN 13980:2002 Przypis 2.125.5.2014
(1) ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

- CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811, Faks +32 25500819 (http://www.cen.eu),

- Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871, Faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

- ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200, Faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian normą, do której dokonuje się odniesienia, jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach norma-lizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 1 .
Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
Odniesienia do sprostowań ".../AC:YYYY" publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.
Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.
Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.