Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.37.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

Komunikat rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczący dyrektywy 94/22/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów i korzystania z nich
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 37/04)

(Dz.U.UE C z dnia 30 stycznia 2019 r.)

Ogłoszenie Zjednoczonego Królestwa w sprawie 31. dodatkowej rundy wydawania zezwoleń na poszukiwanie i produkcję ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich

URZĄD DS. WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ I GAZU

Ustawa "Petroleum Act 1998"

Runda wydawania zezwoleń dla obszarów morskich

1. Urząd ds. Wydobycia Ropy Naftowej i Gazu (Oil and Gas Authority, OGA) zaprasza zainteresowane podmioty do składania wniosków o zezwolenia na produkcję węglowodorów na morzu w odniesieniu do określonych obszarów szelfu kontynentalnego Zjednoczonego Królestwa.
2. Dokładne informacje na temat zaproszenia, w tym mapy i wykazy obszarów, których dotyczy ogłoszenie, wytyczne dotyczące zezwoleń oraz warunków, jakie zezwolenia te będą zawierać, jak również wskazówki dotyczące składania wniosków, są dostępne na stronie internetowej OGA (zob. poniżej).
3. Wszystkie wnioski, w odpowiednich przypadkach, zostaną poddane ocenie w oparciu o kryteria zawarte w Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (S.I. 1995 nr 1434), Petroleum Licensing (Applications) Regulations 2015 (SI 2015 nr 766) oraz Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015 (SI 2015 nr 385). Funkcje sekretarza stanu w tym zakresie zostały przekazane do Urzędu ds. Wydobycia Ropy Naftowej i Gazu w dniu 1 października 2016 r. na podstawie rozporządzeń Energy (Transfer of Functions, Consequential Amendments and Revocation Regulations 2016) (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/912/pdfs/uksi_20160912_en.pdf), w których stwierdzono, że każde działanie (lub akt mający taki skutek) podjęte przez lub w odniesieniu do sekretarza stanu w związku z takimi przekazanymi funkcjami ma taki skutek, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości po dniu 1 października 2016 r., jak gdyby było podjęte przez Urząd ds. Wydobycia Ropy Naftowej i Gazu lub w odniesieniu do tego urzędu. Wybór zostanie dokonany w kontekście stałej potrzeby prowadzenia w sposób sprawny, gruntowny, efektywny i bezpieczny poszukiwań, które mają na celu określenie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Zjednoczonego Królestwa przy należytym uwzględnieniu zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

Innowacyjne ramy

4. Wnioski o zezwolenia będą rozpatrywane w ramach innowacyjnego podejścia, jakie przyjęto w odniesieniu do zezwoleń w przypadku programów prac w okresie początkowym (zwanych dalej "programami prac"). Przedmiotowe programy prac będą obejmowały elastyczną kombinację maksymalnie trzech faz (A, B i C) w okresie początkowym. Umożliwi to zapewnienie, aby programy prac dotyczące terenu(-ów) objętego(-ych) wnioskiem zostały odpowiednio dostosowane do wyzwań geotechnicznych i innych wyzwań, którym trzeba sprostać na danym obszarze, a zarazem umożliwią jak najlepsze wykorzystanie czynników wymienionych w ust. 3. Dzięki możliwości elastycznego łączenia maksymalnie trzech faz wnioskodawcy mogą przygotować program prac dostosowany do ich konkretnych planów i wymogów.
5. Faza A programu prac obejmuje okres, w którym przeprowadza się analizy geotechniczne i przetwarza dane geofizyczne; faza B programu prac to okres, w którym będą pozyskiwane nowe dane sejsmiczne; faza C programu prac to okres, w którym przeprowadza się wiercenia poszukiwawcze lub rozpoznawcze. Wnioskodawcy mogą wybrać dowolną kombinację faz: wszystkie trzy fazy; od razu faza B, a po niej faza C; od razu faza C; lub faza A, a po niej od razu faza C.
6. Faza A i faza B nie są obowiązkowe i mogą w danych okolicznościach być niepotrzebne, lecz w każdym wniosku musi być uwzględniona faza C, chyba że wnioskodawca uważa, że nie trzeba przeprowadzać poszukiwań i przechodzi bezpośrednio do prac przygotowawczych (tj. do okresu drugiego). W takim przypadku wnioski powinny być sporządzane zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na stronie internetowej OGA.
7. Okres początkowy zezwoleń przyznanych w ramach tej rundy może wynosić maksymalnie do 9 lat. Czas trwania i proces udzielania licencji wymagają uzasadnienia w kontekście proponowanego programu prac i będą przedmiotem dyskusji w momencie składania wniosku.
8. Wnioski, w których punktem wyjścia jest faza A lub B zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:
a) zdolność finansowa wnioskodawcy;
b) możliwości techniczne wnioskodawcy, które zostaną poddane ocenie częściowo na podstawie jakości analizy dotyczącej terenu objętego wnioskiem;
c) sposób, w jaki wnioskodawca proponuje prowadzić działalność, która będzie dozwolona na podstawie zezwolenia, w tym jakość programu prac przekazanego na potrzeby oceny pełnego potencjału obszaru objętego wnioskiem;
d) zdolność w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zgodnie z Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015, wszyscy potencjalni posiadacze zezwolenia, tj. wszyscy partnerzy w ramach grupy składającej wniosek, muszą dostarczyć informacje dotyczące ich zdolności w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w ramach uzasadnienia wniosku o zezwolenie. Dalsze informacje dotyczące wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska można znaleźć na stronie internetowej http://www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/appendix-c.pdf; oraz
e) w przypadku gdy wnioskodawca posiada lub posiadał zezwolenie udzielone lub traktowane jako udzielone na podstawie "Petroleum Act 1998", jakikolwiek brak efektywności lub odpowiedzialności wnioskodawcy wykazany podczas prowadzenia działalności na mocy takiego zezwolenia.
9. W zezwoleniach obejmujących fazę B określa się okres, po upływie którego na koniec tej fazy zezwolenie wygasa, jeżeli posiadacz zezwolenia nie spełnił warunków OGA w zakresie zdolności technicznej i finansowej niezbędnej do realizacji programu prac. W zezwoleniach obejmujących fazę A, lecz bez fazy B, określa się okres, po upływie którego na koniec tej fazy zezwolenie wygasa, jeżeli posiadacz zezwolenia nie spełnił warunków OGA w zakresie zdolności technicznej i finansowej niezbędnej do realizacji programu prac.
10. Wnioski, w których punktem wyjścia jest faza C, zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:
a) zdolność finansowa wnioskodawcy i jego możliwości finansowe w zakresie przeprowadzenia działań, które będą objęte zezwoleniem w okresie początkowym, łącznie z programem prac przedłożonym na potrzeby oceny pełnego potencjału obszaru w ramach terenu objętego wnioskiem;
b) możliwości techniczne proponowanego operatora w zakresie nadzorowania operacji, w szczególności wiertniczych;
c) sposób, w jaki wnioskodawca proponuje prowadzić działalność, która będzie dozwolona na podstawie zezwolenia, w tym jakość programu prac przekazanego na potrzeby oceny pełnego potencjału obszaru objętego wnioskiem;
d) zdolność w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zgodnie z Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015, wszyscy potencjalni posiadacze zezwolenia, tj. wszyscy partnerzy w ramach grupy składającej wniosek, muszą dostarczyć informacje dotyczące ich zdolności w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w ramach uzasadnienia wniosku o zezwolenie. Dalsze informacje dotyczące wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska można znaleźć na stronie internetowej http://www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/appendix-c.pdf; oraz
e) w przypadku gdy wnioskodawca posiada lub posiadał zezwolenie udzielone lub traktowane jako udzielone na podstawie "Petroleum Act 1998", jakikolwiek brak efektywności lub odpowiedzialności wnioskodawcy wykazany podczas prowadzenia działalności na mocy takiego zezwolenia.

Wytyczne

11. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej OGA: https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/

Udzielenie zezwolenia

12. O ile nie jest wymagana odpowiednia ocena w odniesieniu do konkretnego terenu (zob. pkt 15 poniżej), udzielenie zezwolenia przez Urząd ds. Wydobycia Ropy Naftowej i Gazu na podstawie niniejszego zaproszenia nastąpi w ciągu osiemnastu miesięcy od daty ogłoszenia.
13. Urząd ds. Wydobycia Ropy Naftowej i Gazu nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez wnioskodawcę w związku z przygotowaniem lub złożeniem wniosku.

Oceny oddziaływania na środowisko

14. Sekretarz stanu dokonał strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do wszystkich obszarów będących przedmiotem zaproszenia w tej rundzie, zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Wyniki tej oceny są dostępne na stronie internetowej dotyczącej energii morskiej:

https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process

15. Zezwolenia dotyczące niniejszego zaproszenia będą przyznawane tylko w przypadku, gdy zgodnie z dyrektywą siedliskową (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory):
a) jest mało prawdopodobne, aby działania przeprowadzane na podstawie zezwolenia miały istotny wpływ na zarządzanie specjalnym obszarem ochrony (SOO) lub obszarem specjalnej ochrony (OSO); lub
b) odpowiednia ocena pozwoli stwierdzić, że działania te nie będą miały negatywnego wpływu na integralność takich SOO bądź OSO; lub
c) w przypadku gdy uznano, że działania te mogą spowodować tego rodzaju negatywne skutki, o ile:
(i) istnieją powody o charakterze zasadniczym związane z przeważającym interesem publicznym dotyczącym przyznania zezwolenia;
(ii) powzięto odpowiednie środki wyrównawcze; oraz
(iii) nie istnieją żadne alternatywne rozwiązania.
16. Osoba wyznaczona do kontaktów:

Ricki Kiff

Oil and Gas Authority

21 Bloomsbury Street

Londyn WC1B 3HF

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Tel. +44 3000671637

Strona internetowa OGA: https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.