Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.340.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 października 2017 r.

Komunikat rządu Rzeczpospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w regionie "Lelików"

(2017/C 340/05)

(Dz.U.UE C z dnia 11 października 2017 r.)

Przedmiotem postępowania jest udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża gazu ziemnego "Lelików", położonego na terenie gmin Cieszków, Milicz, woj. dolnośląskie:

NazwaUkład PL-1992
XY
Lelików413 340,09387 890,42
414 099,85390 405,72
412 230,65391 534,72
411 773,93390 022,65
411 841,09388 795,82

Wnioski muszą obejmować ten sam obszar.

Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w siedzibie Ministerstwa Środowiska w terminie do 91 dnia włącznie, do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), licząc od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:

a) proponowana technologia prowadzenia prac (40 %);
b) techniczne i finansowe możliwości oferenta (50 %);
c) proponowana wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego (10 %).

Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla obszaru "Lelików" wynosi:

1) w przypadku poszukiwania złóż gazu ziemnego:
- w trzyletnim okresie bazowym: 10 000,00 PLN rocznie,
- za 4. i 5. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 10 000,00 PLN rocznie,
- za 6. rok i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 10 000,00 PLN rocznie;
2) w przypadku rozpoznawania złóż gazu ziemnego:
- w trzyletnim okresie bazowym: 20 000,00 PLN rocznie,
- za 4. i 5. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 20 000,00 PLN rocznie,
- za 6. rok i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 20 000,00 PLN rocznie;
3) w przypadku poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu ziemnego:
- w pięcioletnim okresie bazowym: 30 000,00 PLN rocznie,
- za 6., 7. i 8. rok obwiązywania umowy użytkowania górniczego: 30 000,00 PLN rocznie,
- za 9. rok i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 30 000,00 PLN rocznie.

Procedura porównania wniosków zakończy się przed upływem 6 miesięcy od zakończenia etapu składania wniosków. Uczestnicy procedury o jej wynikach zostaną powiadomieni pisemnie.

Wnioski należy sporządzić w języku polskim.

Zwycięzcy procedury porównania wniosków organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż gazu ziemnego po przeprowadzeniu postępowania uwzględniającego stanowiska odpowiednich organów oraz zawiera z nim umowę o ustanowienie użytkowania górniczego.

Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność polegającą na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów na terytorium Polski, musi posiadać prawo użytkowania górniczego oraz koncesję.

Wnioski należy kierować na adres:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Informacje można uzyskać:

- na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl
- w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 223692449

Faks +48 223692460

E-mail: dgikg@mos.gov.pl

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.