Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.112.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/39.847/E-BOOKS

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 112/05)

(Dz.U.UE C z dnia 19 kwietnia 2013 r.)

1. WPROWADZENIE

1. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003(1), Komisja może - w przypadkach, w których zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestania naruszania prawa i gdy zainteresowane przedsiębiorstwa zaproponują zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia wyrażone przez Komisję w ocenie wstępnej - przyjąć decyzje, która czyni takie zobowiązania wiążącymi dla przedsiębiorstw. Decyzja taka może zostać przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań przez Komisję.

2. Zgodnie z art. 27 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia Komisja publikuje zwięzłe streszczenie sprawy i zasadniczą treść zobowiązań. Zainteresowane strony mogą przedłożyć swoje uwagi w terminie wyznaczonym przez Komisję.

2. STRESZCZENIE SPRAWY

3. W dniu 1 marca 2013 r. Komisja przyjęła wstępną ocenę zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 dotyczącą postępowania przedsiębiorstw The Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group (oddział przedsiębiorstwa Pearson plc), Penguin Group (USA) Inc. i Dorling Kindersley Holdings Limited (dalej wspólnie określane jako "Penguin") w odniesieniu do sprzedaży konsumentom e-książek w EWG.

4. We wstępnej ocenie Komisja przyjęła stanowisko, że poprzez wspólne przejście ze sprzedaży e-książek w modelu hurtowym na sprzedaż w modelu agencyjnym na tych samych głównych warunkach w skali globalnej, przedsiębiorstwa Penguin, Hachette Livre SA ("Hachette"), HarperCollins Publishers Limited i HarperCollins Publishers, L.L.C. ("Harper Collins"), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG i Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH ("Holtzbrinck/Macmillan"), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd i Simon & Schuster Digital Sales, Inc. ("Simon & Schuster") oraz przedsiębiorstwo Apple, Inc. ("Apple") mogły realizować uzgodnioną praktykę, której celem było podniesienie cen detalicznych e-książek w EOG lub zapobieżenie pojawieniu się niższych cen e-książek w EOG z naruszeniem art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.

5. Przedsiębiorstwa Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan i Simon & Schuster są dalej wspólnie określane jako "czterej wydawcy" natomiast przedsiębiorstwo Penguin wraz z czterema wydawcami są dalej określane jako "pięciu wydawców".

6. W celu realizacji swojej strategii globalnej w EOG (między innymi w Zjednoczonym Królestwie, Francji i Niemczech) każdy ze wspomnianych pięciu wydawców podpisał z przedsiębiorstwem Apple umowy agencyjne zawierające te same główne warunki (w tym tzw. klauzulę najwyższego uprzywilejowania (KNU) w odniesieniu do ceny detalicznej, maksymalnych przedziałów cen detalicznych i wysokości prowizji agenta) dotyczące sprzedaży e-książek konsumentom w EOG. Te same główne warunki w umowach agencyjnych z Apple, w tym w szczególności KNU w odniesieniu do ceny detalicznej oznaczały, że w celu uniknięcia niższych przychodów i marż za swoje e-książki sprzedawane w sklepie internetowym iBookstore, każdy z pięciu wydawców musiał wywrzeć nacisk na innych głównych sprzedawców detalicznych e-książek oferujących e-książki konsumentom w EOG, aby przyjęli oni model agencyjny.

7. W dniu 12 grudnia 2012 r., Komisja przyjęła, w ramach tego samego postępowania, decyzję na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, której adresatami byli czterej wydawcy i przedsiębiorstwo Apple. W decyzji tej Komisja ogłosiła jako wiążące zobowiązania zaproponowane przez czterech wydawców i przedsiębiorstwo Apple i zamknęła postępowanie w zakresie, w jakim dotyczyło wymienionych przedsiębiorstw. Penguin nie było adresatem przedmiotowej decyzji.

8. Ocena wstępna nie miała na celu zbadania zgodności z art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG umów agencyjnych zawartych przez przedsiębiorstwo Penguin z Apple i innymi sprzedawcami detalicznymi.

3. ZASADNICZA TREŚĆ ZAPROPONOWANYCH ZOBOWIĄZAŃ

9. Wydawnictwo Penguin nie zgadza się z oceną wstępną Komisji. Niemniej jednak, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 zaproponowało zobowiązania, które może podjąć, aby uwzględnić zastrzeżenia Komisji dotyczące konkurencji. Zobowiązania te nie mają wpływu na stosowanie przepisów krajowych, które umożliwiają Penguin ustalenie we własnym zakresie cen detalicznych e-książek lub zobowiązują go do takiego ustalenia ("przepisy dotyczące narzucenia cen odsprzedaży").

10. Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy zobowiązań zaproponowanych przez wydawnictwo Penguin:

11. O ile nie zostały one jeszcze rozwiązane, Penguin rozwiąże umowy agencyjne dotyczące sprzedaży e-książek w EOG, zawarte z przedsiębiorstwem Apple.

12. Ponadto wydawnictwo Penguin zaoferuje każdemu sprzedawcy detalicznemu innemu niż Apple możliwość rozwiązania wszelkich zawartych umów agencyjnych dotyczących sprzedaży e-książek, które to umowy: (i) ograniczają lub utrudniają danemu sprzedawcy detalicznemu możliwość ustalania, zmiany lub obniżania cen detalicznych lub oferowania rabatów lub promocji; lub (ii) zawierają KNU dotyczącą cen, o której mowa w zobowiązaniach wydawnictwa Penguin. Jeśli sprzedawca detaliczny postanowi nie skorzystać z możliwości rozwiązania takiej umowy, Penguin rozwiąże ją zgodnie z określonymi w niej warunkami.

13. Przez okres dwóch lat od dnia powiadomienia o decyzji wydawnictwo Penguin nie będzie ograniczać ani utrudniać sprzedawcom detalicznym e-książek możliwości ustalania, zmiany lub obniżania cen detalicznych e-książek ani oferowania rabatów lub promocji. Jednakże jeśli chodzi o umowy agencyjne, łączna wartość rabatów lub promocji zaoferowanych przez sprzedawcę detalicznego nie powinna przekraczać łącznej kwoty wszystkich prowizji wypłaconych przez wydawnictwo Penguin sprzedawcy detalicznemu w okresie co najmniej jednego roku z tytułu sprzedaży jego e-książek konsumentom.

14. Ponadto przez okres pięciu lat od dnia powiadomienia o decyzji wydawnictwo Penguin nie będzie zawierać żadnych umów dotyczących sprzedaży e-książek w EOG zawierających KNU dotyczącą cen detalicznych, o której mowa w zobowiązaniach tego wydawnictwa.

15. Pełna wersja wszystkich zobowiązań została opublikowana w języku angielskim na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4. ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG

16. Komisja zamierza przyjąć decyzję na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, ogłaszającą jako wiążące zobowiązania wydawnictwa Penguin streszczone powyżej i opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. W razie istotnych zmian w zobowiązaniach, na mocy art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja przeprowadzi nowe badanie rynku.

17. Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja wzywa zainteresowane strony trzecie do zgłaszania uwag na temat zobowiązań.

18. Termin składania uwag upływa po miesiącu od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia. Zainteresowane osoby trzecie są również proszone o przedłożenie nieopatrzonej klauzulą poufności wersji swoich uwag, z której usunięto tajemnice handlowe oraz pozostałe informacje poufne oraz zastąpiono je nieopatrzonym klauzulą poufności streszczeniem lub słowami "tajemnica handlowa" lub "poufne".

19. Prosimy o przesyłanie uzasadnionych odpowiedzi i uwag, przedstawiających istotne fakty. Jeśli stwierdzą Państwo istnienie problemu dotyczącego dowolnej części proponowanych zobowiązań, prosimy o zasugerowanie możliwego rozwiązania.

20. Uwagi z dopiskiem zawierającym numer referencyjny COMP/39.847/E-BOOKS można przesyłać do Komisji pocztą elektroniczną (na adres: COMP-GREFF-EANTITRUST@ec.europa.eu), faksem (nr faksu: +32 22950128) lub listownie na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Dla celów niniejszego zawiadomienia odniesienia do art. 101 i 102 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu WE.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.